Zbigniew Pruszak

Imię i nazwisko:
prof. Zbigniew Pruszak

Stanowisko:
kierownik grupy tematycznej 2

Kontakt:
Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk
Kościerska 7
80-328 Gdańsk
tel.: (+48)585222910
e-mail: zbig(at)ibwpan(dot)gda(dot)pl

Działalność:

 • coastal engineering
 • coastal dynamics and protection
 • physical oceanography
 • hydraulics of rivers and water reservoirs
 • sedimentation and sediment transport

Projekty:

 • 3rd Polish Antarctic Expedition (Antarctic Station on King George Island- South Shetland Islands)- 1978-1979, Head of Hydrodynamics Group (3-cia Polska Wyprawa Antarktyczna (Polska Stacja Antarktyczna, wyspa King Goerge- Południowe Szetlandy) - 1978-1979- kierownik grupy hydrodynamicznej)
 • Effectiveness of Coastal Defence Measures (Design Background), Polish-Dutch Project, 1990 -1992
 • European Communities Research Fellowship - University of Florence - 1993
 • Vietnam Vulnerability Assessment - Pilot Study (Thai Binh and Nam Ha Provinces), Specialist Advisor, 1995
 • European Communities program MAST- 3, Project BASYS (Baltic Sea System Studies), 1996 - 1999
 • European Communities program MAST- 3, Project PACE (Prediction of Aggregated Scale Coastal Evolution), 1996 - 1999
 • NATO Research Grant: "Erosion in wave-dominated coastal zone. Consequences of climate change (with Canada and USA), 1996 - 1998
 • Validation of Shore Evolution Models, Polish- Dutch Project, 1996-data
 • Synthesis and Upscaling of Sea-Level Rise Vulnerability Assessment Studies: European and Global Dimensions (SURVAS), E.U. Project, ENRICH RTD Action, No. ENV4-CT98-0775, 1999-2001

Konferencje:

 • Delft (1990)
 • Venice (1992)
 • Kobe (1994)
 • Orlando (1996)
 • Inter. Coastal Eng. Conf. in Malaga (1998)
 • Coastal Sediments '99 in Hauppauge-Long Island (1999)
 • Coastal Dynamics '01 in Lund (2001)
 • Inter. Conf. on Estuaries and Coast in Hangzhou (2003)
 • Costal Dynamics '05, Barcelona
 • International Conference on Coastal Engineering, Hamburg 2008

Książki:

cover
Delta Wisły: ogólne mechanizmy tworzenia się delt i estuariów rzecznych.
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 9788385708797
rok wydania: 2015
język: PL

Streszczenie: Przedstawiona książka ma charakter syntetyczno-zbiorczego kompendium obecnej wiedzy na temat ujścia rzeki Wisły i jednocześnie pokazuje najważniejsze kluczowe mechanizmy oraz procesy tworzenia się i rozwoju w różnych (nawet geologicznych) skalach czasowo-przestrzennych wybranych ujść rzecznych/delt/estuariów na świecie. W takim ujęciu monografia ta ma charakter informatora ogólnego o ujściach rzecznych, a bardziej szczegółowy o ujściu Wisły. Omawiane szerzej historyczne procesy tworzące deltę Wisły są ściśle związane z wykonywanymi na tym tle różnymi przedsięwzięciami technicznymi. Do monografii włączone zostały elementy technicznej regulacji ujścia rzeki/delty w celu zabezpieczeń przeciwpowodziowych, często towarzyszących terenom wysoko zurbanizowanym. W tym przypadku są to Aglomeracja Gdańska oraz ważne, z rolniczego punktu widzenia, Żuławy. Ciekawym składnikiem Delty Wisły jest dynamicznie zmieniający się jej stożek ujściowy. Bliższe spojrzenie w monografii na ewolucję stożka ujściowego zdaniem autorów jest dodatkowym ciekawym jej elementem. Przyjęta architektura pracy, w której na tle światowej wiedzy o deltach/estuariach rzecznych, wieloaspektowo rozważa się problematykę delty Wisły, powoduje, że jest ona odmienna od dotychczas powstałych polskich monografii, które w większości poświecone są tylko ujściu Wisły lub Odry. W celu nadania książce charakteru przedmiotowej ogólności i zainteresowania nią jak największej liczby czytelników, występują w niej zarówno aspekty naukowo-badawcze, jak i popularno-naukowe z wieloma ilustracjami. Ma to w sumie uczynić ją interesującą dla czytelników zajmujących się bardziej profesjonalnie tematyką ujść rzecznych na świecie, jak i tych, którzy ciekawi są poznania otaczającego nas świata przyrody. Książka składa się z trzech głównych rozdziałów. Pierwszy rozdział w syntetycznej formie poświęcony jest omówieniu podstawowych cech i charakterystyk oraz mechanizmów tworzenia się i ewolucji delt/estuariów występujących na świecie w różnych warunkach środowiskowych. Rozdział drugi w całości związany jest z deltą rzeki Wisły i różnymi naturalnymi zjawiskami tam występującymi. Poruszane są także czynniki antropogeniczne prowadzące do przestrzenno-czasowej przebudowy i ewolucji delty Wisły. W rozdziale tym uwzględnia się także aspekty gospodarczo-środowiskowe, a także w minimalnym zakresie ekologiczne związane z funkcjonowaniem delty. Ostatni rozdział monografii obejmuje kompilacyjne podsumowanie zagadnień poruszanych w książce. W dwóch podrozdziałach syntetyzuje się w sposób ogólny wiedzę o zagadnieniach i problemach związanych z ujściami deltowymi i estuariami na świecie i bardziej szczegółowo o Delcie Wisły.


cover Zbigniew Pruszak, Marek Skaja
Problemy dynamiki i ochrony brzegu morskiego.
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 9788385708773
rok wydania: 2014
język: PL

Streszczenie: Problematyka monografii dotyczy głównie wschodniej, najbardziej zurbanizowanej i środowiskowo urozmaiconej części polskiego wybrzeża. Obszar ten przestrzennie obejmuje prawie 50% całkowitej długości polskiego brzegu. Na jego tle rozpatruje się i dyskutuje współoddziaływanie budowla ochronna – brzeg, a także same budowle stosowane na całym polskim wybrzeżu. Przestrzenne wielkości, środowiskowe zróżnicowanie i morfologiczna rozmaitość form, kształtu rzeźby brzegu oraz występujące budowle brzegowe pozwalają przyjąć obszar ten jako reprezentatywny dla całego polskiego brzegu Bałtyku. Całość rozważań prowadzi się na tle światowej współczesnej wiedzy i osiągnięć dotyczących stosowanych obecnie rozwiązań ochrony brzegu. Monografia ma charakter popularno-naukowy mający pozwolić na łatwiejsze zapoznanie się szerszemu gronu czytelników ze sposobami ochrony brzegu morskiego oraz stanem i konstrukcjami brzegowymi wykorzystywanymi w Polsce. Książka jest bogato ilustrowana i składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwszy z nich ma charakter wprowadzający, natomiast drugi syntetycznie przedstawia hydro- i morfodynamiczne procesy strefy brzegowej oraz strukturę geologiczną wraz z charakterystyką osadów polskiej części południowo-wschodniego brzegu Bałtyku. W trzecim rozdziale omawiane są budowle i tworzone przez nie systemy ochrony brzegów morskich stosowane w Polsce. Czwarty rozdział przedstawia występujące wzdłuż wschodniej części polskiego brzegu budowle ochrony brzegu morskiego oraz inne konstrukcje inżynierskie i ilustruje się ich wygląd oraz stan techniczny. W rozdziale tym przedstawia się także naturalne, włączając sztuczne zasilanie, sposoby ochrony polskiego brzegu. W kolejnym piątym rozdziale zamieszczono dyskusję na temat efektywność różnych metod ochrony brzegu. Rozdział szósty podaje podstawowe informacje dotyczące prowadzonego obecnie monitoringu brzegu polskiego. Syntetycznie przedstawia się także w tym rozdziale badania i obserwacje, w tym ich zakres oraz sposób działania związany z ochroną brzegów w Polsce. Ostatni siódmy rozdział ma formę szerszych wniosków oraz komentarzy i obejmuje syntetyczne uwagi dotyczące zarządzania strefą brzegową, aktualnego stanu brzegów, zagrożeń erozyjnych w analizowanych obszarach brzegowych oraz dalsze zalecenia co do budowli i metod ochrony brzegów morskich stosowanych obecnie w Polsce w kontekście zmian klimatycznych.


cover Zbigniew Pruszak
Brzeg morski : procesy fizyczne obszaru płytko- i nadwodnego.
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 9788385708742
rok wydania: 2014
język: PL

Streszczenie: Prezentowana książka w syntetycznej formie, przy poparciu licznych ilustracji, przestawia wyniki badań wybranych zjawisk fizycznych zachodzących w morskim obszarze brzegowym. Wyniki analiz oparte są głównie o badania prowadzone od wielu lat w rejonie MLB Lubatowo, co nie przeszkadza, że całość rozważań czyniona jest na tle istniejącej światowej wiedzy o brzegowym obszarze morza i lądu. Monografia zajmuje się naturalnym, niezabudowanym sztucznymi budowlami, piaszczystym brzegiem morskim. Pominięta została w niej problematyka brzegów klifowych, gdyż jest ona dość specyficzna oraz rozległa i wymaga odrębnego opracowania. Nie uwzględnia się także zagadnień związanych z ochroną oraz wzajemnym oddziaływaniem morskiej strefy brzegowej z budowlami. Pominięte zostały także procesy eoliczne występujące na plaży. Czytelnika pragnącego uzyskać wiedzę na te tematy odsyła się do istniejących polskojęzycznych pozycji literaturowych. Adresatem monografii jest zarówno środowisko akademickie, instytucje wykonawcze zajmujące się problematyką morską, jak i każda osoba ciekawa poznania otaczającego nas świata przyrody. Ponieważ zamierzeniem autora jest przedstawienie monografii o charakterze popularno-naukowym, przyjaznej dla szerokiego grona czytelników pragnących bliżej zapoznać się z problematyką brzegów morskich, w ramach niniejszej książki nie wprowadza się czytelnika w analityczne zawiłości czy też wyprowadzania wzorów a prezentuje się na dość dużym poziomie ogólności wybraną wiedzę o samym brzegu morskim i sąsiadującym z nim pod- i nadwodnym obszarze. Książka składa się z pięciu rozdziałów, z których dwa pierwsze mają charakter pomocniczy i obejmują informacje kluczowe dla opisu podstawowych fizycznych procesów brzegowych, a dalsze trzy stanowią główną część monografii. Części te zajmują się fizycznymi zjawiskami związanymi z hydrodynamiką, morfodynamiką oraz ruchem osadów w płytko- i nadwodnym obszarze brzegowym.


cover Frankowski Z., Graniczny M., Juszkiewicz-Bednarczyk B., Kramarska R., Pruszak Z., Przezdziecki P., Szmytkiewicz M., Werno M., Zachowicz J.
Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia obiektów budownictwa morskiego i zabezpieczeń brzegu morskiego.
wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ISBN: 9788375384116
rok wydania: 2009
język: PL

Streszczenie: Podręcznik powstał na zamówienie Ministerstwa Środowiska i składa się z 11 rozdziałów oraz zestawienia literatury, norm oraz ustaw i rozporządzeń. Głównym zadaniem podręcznika jest określenie podstaw dla prowadzenia badań geologiczno-inżynierskich w celu prawidłowego posadowienia obiektów lokalizowanych w strefie brzegowej i na pełnym morzu. Rozdział 2 przedstawia obszerną charakterystykę rzeźby dna morskiego oraz osadów występujących na brzegu morza oraz w obszarze morskim obejmującym Polską Wyłączną Strefę Ekonomiczną. W rozdziale tym znajdują się liczne informacje dotyczące charakterystyki warunków geologiczno-inżynierskich pozwalające na wstępną ocenę warunków posadowienia konstrukcji morsko-brzegowych, jak również zanieczyszczeń osadów dennych w różnych akwenach. Rozdział 3 poświęcony jest podstawowym procesom hydro- i morfodynamicznym, które zachodzą w strefie brzegowej. Zawarta w tym rozdziale wiedza stanowi podstawę do oceny oddziaływania środowiska morskiego na brzeg morski, a więc daje możliwość przewidywania skutków działalności człowieka realizującego określone przedsięwzięcia hydrotechniczne. Rozdziały 4 i 5 związane są z szczegółową charakterystyką budowli morskich występujących w portach, stoczniach, na brzegu morskim i na pełnym morzu. Przedstawione opisy pozwalają na ocenę danych o podłożu i warunkach środowiskowych, jak i ocenę wpływu posadowionych tam budowli hydrotechnicznych na otoczenie, a szczególnie na strefę brzegową. W rozdziale tym poświęcono również sporo uwagi budowlom pełnomorskim w tym głównie platformom morskim i rurociągom podmorskim. Rozdział 6 dotyczy geotechnicznej klasyfikacją gruntów według różnych norm czy przepisów. Rozdział 7 poświęcony jest badaniom geologiczno-inżynierskim. Jest to część podręcznika, która ma szanse być często wykorzystywana w praktyce inżynierskiej w odniesieniu do budownictwa morskiego czy też budownictwa realizowanego w warunkach morskich. Kolejne dwa rozdziały mają charakter rozdziałów informacyjnych, a mianowicie dotyczą zagospodarowania polskich obszarów morskich (Rozdział 8) oraz monitoringu strefy brzegowej (Rozdział 9). Rozdział 10 powinien być interesujący tak dla pracowników naukowych, jak i projektantów oraz wykonawców. Przedstawione przykłady zrealizowanych w ostatnich latach budowli morskich, a szczególnie ich pełne udokumentowanie z punktu widzenia przeprowadzonych badań geologiczno-inżynierskich, stanowić mogą dobrą podstawę nie tylko dla przeprowadzenia określonych analiz w zakresie posadowienia omawianych obiektów, ale również do krytycznej analizy, umożliwiającej dokonanie bardziej dokładnej oceny potrzeb w zakresie badań geologiczno-inżynierskich w przypadku projektowania szerokiego wachlarza budowli morskich. W kolejnym, ostatnim rozdziale zestawione są przepisy obowiązujące w budownictwie morskim.


cover Zbigniew Pruszak
Akweny morskie: zarys procesów fizycznych i inżynierii środowiska.
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 83-85708-57-X
rok wydania: 2003
język: PL

Streszczenie: Prezentowana książka w syntetycznej formie przedstawia stan współczesnej wiedzy dotyczący wybranych zjawisk fizycznych zachodzących w morzach i oceanach oraz zagadnień związanych z inżynierią środowiska morskiego. Łącząc wybrane zagadnienia oceanologii i inżynierii brzegów morskich lektura ta stanowić może źródło informacji o środowisku morskim, atrakcyjne dla szerokiego grona odbiorców. Adresatem monografii jest zarówno środowisko akademickie, instytucje wykonawcze zajmujące się problematyką morską, jak i każda osoba ciekawa poznania otaczającego nas świata przyrody. W ramach niniejszej książki nie wprowadza się czytelnika w analityczne zawiłości i szczegółowe wyprowadzenia wzorów, a prezentuje się - ustawioną na pewnym poziomie ogólności - wybraną wiedzę o akwenach morskich i zachodzących tam procesach. Zwraca się także uwagę na aktualne wyzwania i zagrożenia środowiska morskiego we współczesnym świecie. Książka składa się z dwunastu rozdziałów, z których pierwsze sześć dotyczy zagadnień związanych z fizycznymi zjawiskami występującymi w akwenach morskich, dalsze pięć zajmuje się stanem środowiska morskiego będącego pod presją oddziaływań człowieka i wynikającymi stąd zagrożeniami oraz koniecznymi zabiegami technicznej jego ochrony, a ostatni - dwunasty rozdział - omawia obserwowane ostatnio zmiany klimatyczne połączone z efektem cieplarnianym oraz sygnalizuje wynikające z tego tytułu zagrożenia morskich obszarów brzegowych. Z uwagi, iż najbliższe życiu i działalności człowieka są brzegowe obszary akwenów morskich znaczna część książki poświęcona jest właśnie tym rejonom mórz i oceanów.


cover Zbigniew Pruszak
Dynamika brzegu i dna morskiego.
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 83-85708-28-6
rok wydania: 1998
język: PL

Streszczenie: Niniejsza książka prezentuje stan współczesnej wiedzy z zakresu dynamiki brzegu oraz dna morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu osadów dennych, morfodynamiki strefy brzegowej wraz z jej podstawowymi formami sedymentacyjnymi oraz wybranych zagadnień ściśle spokrewnionych z tą problematyką (falowanie, prądy, warstwa przyścienna itp). Tematyka książki dotyczy przede wszystkim otwartych, niezabudowanych brzegów morskich i odniesiona jest do mórz bezpływowych takich jakim jest Morze Bałtyckie. Prezentowana monografia skierowana jest głównie do studentów oraz pracowników naukowych różnych dziedzin, a także biur i instytucji wykonawczych, pragnących bliżej zapoznać się z problematyką dynamiki brzegów morskich i przyległych do nich odmorskich obszarów. Adresując niniejszy podręcznik do szerokiego grona odbiorców przyjęto w nim konstrukcję przedstawiającą zarówno klasyczne, często fundamentalne mechanizmy omawianych zjawisk, jak i przeglądową, nastawioną na zaznajomienie czytelnika z najnowszymi osiągnięciami i kierunkami prowadzonych obecnie badań. Wskutek tego, iż przedstawiona problematyka ma charakter wiedzy interdyscyplinarnej, łączącej ogromny zasób informacji z różnych dziedziń nauki, niektóre fragmenty podręcznika przedstawione zostały w sposób zwięzły z odwołaniami do bardziej szczegółowej w tym zakresie literatury. Ponieważ monografia ta służyć ma polskiemu czytelnikowi w wielu miejscach starano się przedstawić krajowe osiągnięcia na tym polu i uwzględniać regionalną specyfikę omawianych zjawisk (brzegi południowego Bałtyku), co jednocześnie ma ją czynić bardziej interesującą i praktyczną dla polskiego użytkownika.


cover Tadeusz Basiński, Zbigniew Pruszak, Maria Tarnowska, Ryszard Zeidler
Ochrona brzegów morskich.
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 83-85708-07-3
rok wydania: 1993
język: PL

Streszczenie: (1) Wstęp, (2) Kryteria planowania umocnień brzegu, (3) Definicje i podziały strefy brzegowej, (4) Geomorfologia i osady strefy brzegowej, (5) Wpływy antropogeniczne, (6) Rola zjawisk hydrodynamicznych w ruchu osadów strefy brzegowej, (7) Mechanika osadów strefy brzegowej, (8) Definicje i podziały umocnień brzegowych, (9) Sztuczna rozbudowa naturalnych wałów wydmowych i stabilizacja stoków klifów, (10) Sztuczne zasilanie brzegu, (11) Wały przeciwsztormowe, (12) Opaski brzegowe, (13) Ostrogi brzegowe, (14) Falochrony brzegowe i progi podwodne, (15) Niekonwencjonalne metody umacniania brzegu, (16) Systemy umocnień brzegu, (17) Stan umocnienia polskiego brzegu morskiego, (18) Możliwości awarii umocnień brzegu, (19) Elementy wymiarowania budowli umacniających, (20) Materiały budowlane do umacniania brzegu, (21) Zagadnienia specjalne, (22) Badania modelowe i terenowe do projektów umocnień brzegu


cover Zbigniew Pruszak
Ruch rumowiska oraz przebudowa dna morskiego w kierunku poprzecznym do brzegu.
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN:
rok wydania: 1990
język: PL

Streszczenie:

Publikacje:

 1. Cerkowniak G., Ostrowski R., Pruszak Z.: Application of Dean's curve to investigation of a long-term evolution of the southern Baltic multi-bar shore profile. Oceanologia, Vol. 59, No. 1, 2017, s. 19-27, http://dx.doi.org/10.1016/j.oceano.2016.06.001
 2. Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Szmytkiewicz M.: Groins and submerged breakwaters - new modeling and empirical experience. Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol. 45, No. 1, 2016, s. 20-34
 3. Pruszak Z., Szmytkiewicz M.: Delta Wisły: ogólne mechanizmy tworzenia się delt i estuariów rzecznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, xxii, 126, [1] s.
 4. Burcharth H. F., Zanuttigh B., Andersen T. L., Lara J. L., Steendam G. J., Ruol P., Sergent P., Ostrowski R., Silva R., Martinelli L., Quvang J., Norgaard H., Mendoza E., Simmonds D. J., Ohle N., Kappenberg J., Pan S., Nguyen D. K., Toorman E. A., Prinos P., Hoggart S. P. G., Chen Z., Piotrowska D., Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M., Leontyev I., Angelelli E., Formentin S. M., Smaoui H., Bi Q., Sothmann J., Schuster D., Li M., Ge J., Lendzion J., Koftis T., Kuznetsov S., Puente A., Echavarri B., Medina R., Diaz-Simal P., Rodriguez I. L., Maza M., Higuera P.: Innovative engineering solutions and best practices to mitigate coastal risk. W: Coastal risk management in a changing climate, Elsevier B. V., 2015, s. 55-170
 5. Cerkowniak G., Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Stella M.: Teoria głębokości zamknięcia w świetle pomiarów terenowych na wielorewowym brzegu morskim. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 1, 2015, s. 10-17
 6. Ostrowski R., Pruszak Z.: Wybrane aspekty hydro- i morfodynamiki brzegu południowego Bałtyku w świetle zjawisk klimatycznych. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 5, Gdańsk, 2015, s. 668-677
 7. Pruszak Z.: Brzeg morski : procesy fizyczne obszaru płytko- i nadwodnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, xvii, 206 s.
 8. Ostrowski R., Pruszak Z., Babakov A.: Condition of sea shores and methods of their protection in the south-east Baltic coastal area. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 61, No. 1-2, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, s. 17-37
 9. Pruszak Z., Ostrowski R., Babakov A., Chubarenko B.: Osnovnye principy ispol'zovanija bun v kačestve beregozaščitnych sooruženij, [The main principles of the groins using as a bank stabilisation by the groins]. Geomorfologija, No. 3, Moskva: Rosijskaja Akademija Nauk, 2014, s. 91-104
 10. Pruszak Z., Skaja M.: Problemy dynamiki i ochrony brzegu morskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, 184 s.
 11. Chrząstowska N., Pruszak Z.: Wpływ zmiennego klimatu falowego na różnookresową zmienność nadwodnej części brzegu (plaży). Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 35, Nr 1, 2014, s. 19-30
 12. Cerkowniak G., Pruszak Z.: Oddziaływanie rew na stabilność ruchu falowego w profilu poprzecznym brzegu. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 34. Nr 1, 2013, s. 14-19
 13. Ostrowski R., Pruszak Z., Babakov A.: Stan brzegów morskich i sposoby ich ochrony w Obwodzie Kaliningradzkim i na Litwie. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 34, Nr 3, 2013, s. 191-197
 14. Różyński G., Pruszak Z., Chrząstowska N.: Strefa wybrzeża i gospodarka morska. W: Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu. Etap III, Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2013, s. 94-103
 15. Ostrowski R., Pruszak Z., Babakov A., Chubarenko B.: Anthropogenic effects on coastal sediment fluxes in a nontidal gulf system. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, Vol. 138, No. 6, ASCE, 2012, s. 491-500
 16. Różyński G., Basiński T., Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Deteriorated groynes. Coastal Wiki, 2012
 17. Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Influence of demagedgroins on noureshed seashore. W: 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings], 2012, s. 1343-1350
 18. Pruszak Z., Schönhofer J., Różyński G.: Spatiotemporal analysis of variations of certain morphological beach forms. W: 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings], 2012, s. 1328-1342
 19. Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M.: Wpływ ostróg na skuteczność sztucznego zasilania brzegów Półwyspu Helskiego. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 33, Nr 5, 2012, s. 593-597
 20. Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Basiński T.: Współczesne doświadczenia i trendy w stosowaniu ostróg jako budowli brzegowych. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 33, Nr 1, 2012, s. 14-19
 21. Pruszak Z.: Przestrzenno-czasowa analiza zmienności linii brzegowej. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 32, Nr 1, Gdańsk, 2011, s. 10-17
 22. Ostrowski R., Pruszak Z.: Relationship between coastal processes and properties of the nearshore sea bed dynamic layer. Oceanologia, Vol. 53, No. 3, Sopot: IO PAN, 2011, s. 861-880
 23. Pruszak Z., Ostrowski R., Schönhofer J.: Variability and correlations of shoreline and dunes on the southern Baltic coast (CRS Lubiatowo, Poland). Oceanologia, Vol. 53, No. 1, Sopot: IO PAN, 2011, s. 97-120
 24. Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Szmytkiewicz M., Trifonova E., Keremedchiev S., Andreeva N.: Hydrodynamics and lithodynamics of dissipative and reflective shores in view of field investigations. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 57, No. 3-4, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, s. 219-241
 25. Różyński G., Pruszak Z.: Long-term rise of storminess near Poland: possible origin and consequences. W: Proceedings of the 32nd International Conference on Coastal Engineering (ICCE'2010), 2010
 26. Pruszak Z., Szmytkiewicz M.: Ocena uwarunkowań technicznych programu rekultywacji wyrobisk Zatoki Puckiej. W: Program rekultywacji wyrobisk w Zatoce Puckiej. Red. Lidia Kruk-Dowgiałło, Radosław Opioła, Gdańsk: Wydawnictwo Instytutu Morskiego, 2010, s. 285-298
 27. Różyński G., Szmytkiewicz M., Pruszak Z.: Similarities of coastal evolution in Vietnam and Poland: evidence upon observations and analysis. W: Proceedings of the 2nd International Conference on Coastal Conservation and Management in the Atlantic and Mediterranean (ICCCM'07). Red. Fernando V. Gomes, NOUHA EDITIONS, 2010, s. 291-300
 28. Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Variability of hydrodynamic and lithodynamic coastal processes in the east part of the Gulf of Gdańsk. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 57, No. 2, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, s. 139-153
 29. Babakov A., Chubarenko B., Ostrowski R., Pruszak Z.: Zmienność charakterystyk osadów brzegowych brzegu naturalnego oraz sąsiadującego z zabudową portową. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 31, Nr 3, 2010, s. 409-416
 30. Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M., Ninh Van P., Quynh Ngoc D., Lien Viet T. N.: Coastal processes at selected shore segments of south Baltic Sea and Gulf of Tonkin (South China Sea). Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 56, No. 1-2, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, s. 3-28
 31. Pruszak Z., Ostrowski R., Szmytkiewicz P., Schönhofer J.: Field studies on wave-induced shallow water morphological features. W: Coastal Engineering 2008. Proceedings of the 31st International Conference. Red. Jane McKee Smith, New Jersey, London, Singapore: World Scientific Publishing Company, 2009, s. 2015-2027
 32. Ostrowski R., Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Hydro- i litodynamika strefy przyboju w funkcji typu brzegu odmiennie rozpraszającego energię falowania. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 1, Gdańsk: NOT, 2009, s. 25-34
 33. Pruszak Z.: Morska inżynieria brzegowa w świetle wyzwań stawianych przez zmiany klimatu. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 5, 2009, s. 338-345
 34. Frankowski Z., Graniczny M., Juszkiewicz-Bednarczyk B., Kramarska R., Pruszak Z., Przezdziecki P., Szmytkiewicz M., Werno M., Zachowicz J.: Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia obiektów budownictwa morskiego i zabezpieczeń brzegu morskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2009, 201 s.
 35. Pruszak Z.: Aktualne badania i wyzwania stawiane inżynierii morskiej w świetle 31. Międzynarodowej Konferencji Inżynierii Morskiej (ICCE 2008). Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 6, 2008, s. 326-330
 36. Pruszak Z., Ostrowski R., Skaja M., Trifonova E.: Eksperyment Szkorpiłowce 2007 (Morze Czarne) - dynamika płytkowodnego obszaru przybrzeżnego. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 4, NOT, 2008, s. 197-205
 37. Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J.: Equipment for monitoring of coastal physical processes. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, poster
 38. Pruszak Z.: Field investigations of variability of a multi-bar coastal zone. W: Proceedings of the 2008 Taiwan - Polish Joint Seminar on Coastal Protection. Red. Tai-Wen Hsu, Chia Chuen Kao, Tainan: National Cheng Kung University, 2008, s. B1-B12
 39. Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz P.: Megascale rhythmic shoreline forms at a beach with multiple bars. Oceanologia, Vol. 50, No. 2, 2008, s. 183-203
 40. Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J.: Monitoring of coastal processes nearby CRS Lubiatowo. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, poster
 41. Pruszak Z.: Past and current climate change. W: Assessment of climate change for the Baltic Sea Basin. The BACC Author Team, Regional Climate Studies, Berlin: Springer-Verlag, 2008, s. 35 - 131
 42. Pruszak Z., Zawadzka E.: Potential implications of sea level rise for Poland. Journal of Coastal Research, Vol. 24, No. 2, 2008, s. 410-422
 43. Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P.: Sezonowy wpływ falowania na zmienność linii brzegowej w przypadku wielorewowej strefy brzegowej. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 2, NOT, 2008, s. 72-77
 44. Pruszak Z., Szmytkiewicz P., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Shallow-water wave energy in a multi-bar coastal zone. Oceanologia, Vol. 50, No. 1, 2008, s. 43-58
 45. Pruszak Z., Schönhofer J.: Variability of shoreline and dune on South Baltic coast. W: Proceedings of the 9th International Conference LITTORAL 2008 ''A changing coast: challenge for the environmental policies'', Venice: CORILA, 2008, CD-ROM
 46. Hsieh Ch. M., Hsu T.-W., Pruszak Z.: VOF for the free surface flows at breaking waves. W: Proceedings of the 2008 Taiwan - Polish Joint Seminar on Coastal Protection. Red. Tai-Wen Hsu, Chia Chuen Kao, Tainan: National Cheng Kung University, 2008, s. C27-C37
 47. Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M., Skaja M.: Field observation of edge waves and beach cusps on the South Baltic Sea coast. Journal of Coastal Research, Vol. 23, No. 4, 2007, s. 846-860
 48. Kapiński J., Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M.: Hydro- i morfodynamika strefy brzegowej w świetle badań terenowych (Lubiatowo'2006). Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 28, Nr 3, NOT, 2007, s. 149-158
 49. Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G.: Long-term response to coastal erosion in Poland. W: Problems of the sea coastal zone management and sustainable development: materials of conference. Red. Žindarev L. A., Kos'yan R. D., Divinsky B. V., Krasnodar: Publishing house, 2007, s. 197-200
 50. Pruszak Z., Różyński G.: Rytmiczne zafalowania linii brzegowej południowego Bałtyku. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 28, Nr 1, NOT, 2007, s. 13-21
 51. Różyński G., Szmytkiewicz M., Pruszak Z.: Similarities and differences of coastal evolution in the Gulf of Tonkin, Hai Hau segment (East Sea, Vietnam) and near Coastal Research Station Lubiatowo (Baltic Sea, Poland): evidence upon observations and analyses. W: Proceedings of the First Scientific Workshop on Coastline Evolution. Red. Magnus Larson, Nguyen M. Hung, 2007, s. 75-96
 52. Różyński G., Ostrowski R., Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Skaja M.: Data-driven analysis of joint coastal extremes near a large non-tidal estuary in North Europe. Estuarine, Coastal and Shelf Science, Vol. 68, No. 1-2, London: Elsevier Science Ltd., 2006, s. 317-327
 53. Kapiński J., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G.: Key phenomena in surf and swash zone: process-based modelling and data-driven analysis. Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences, Vol. 54, No. 4, 2006, 391-403
 54. Pruszak Z.: Modelowanie bilansu osadów w obszarze brzegu morskiego w rejonie delty Rzeki Czerwonej (Wietnam). Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 27, Nr 1, NOT, 2006, s. 8-13
 55. Różyński G., Pruszak Z., Szmytkiewicz M.: Coastal protection and associated impacts - environmental friendly approach. W: Environmentally Friendly Coastal Protection Structures [Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop]. Red. C. Zimmermann, Robert G. Dean, V. Penchev, H. J. Verhagen, NATO Science Series; IV- Earth and Environmental Sciences, Vol. 53, Dordrecht: Springer, 2005, s. 129-145
 56. Pruszak Z., Pham Van Ninh, Szmytkiewicz M., Hung N. M., Ostrowski R.: Hydrology and morphology of two river mouth regions (temperate Vistula Delta and subtropical Red River Delta). Oceanologia, Vol. 47, No. 3, Sopot: IO PAN, 2005, s. 365-385
 57. Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M., Ostrowski R.: Infragravity waves and rhythmic shoreline forms at a non-tidal, sandy coast with multiple bars. W: Coastal Engineering 2004. Proceedings of the 29th International Conference. Red. Jane McKee Smith, New Jersey, London, Singapore: World Scientific Publishing Company, 2005, Vol. 3, s. 2568-2580
 58. Kaczmarek J., Różyński G., Pruszak Z.: Long period oscillations in the longshore current on a sandy, barred coast investigated with Singular Spectrum Analysis. Oceanologia, Vol. 47, No. 1, Sopot: IO PAN, 2005, s. 5-25
 59. Pruszak Z.: O rewach i ich wpływie na fizyczne procesy oraz ochronę brzegu morskiego. Geoinżynieria: drogi, mosty, tunele, No. (06) 3, Kraków: Inżynieria Bezwykopowa Sp. z o.o, 2005, s. 52-56
 60. Ostrowski R., Pruszak Z., Szmytkiewicz M.: Red River Delta (Vietnam) and Vistula Delta (Poland) - similarities and differences. W: Sediment Transport in Rivers and Transitional Waters: Book of Abstracts [CD - full texts]. Red. Wojciech Majewski, Małgorzata Robakiewicz, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN—CEM, 2005, s. 68-72
 61. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G.: Selected problems of sediment transport and morphodynamics of a multi-bar nearshore zone. Estuarine, Coastal and Shelf Science, vol. 62, 3, London: Elsevier Science Ltd., 2005, s. 415-425
 62. Pruszak Z., Zawadzka E.: Vulnerability of Poland's coast to sea-level rise. Coastal Engineering Journal, Vol. 47, Nos. 2 & 3, 2005, s. 131-155
 63. Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M.: Fale podgrawitacyjne w warunkach południowego Bałtyku. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 25, Nr 1, 2004, s. 8-14
 64. Pruszak Z.: Polish coast - two types of human impact. Baltica, Vol. 17, No. 1, 2004, s. 34-40
 65. Pruszak Z.: Akweny morskie: zarys procesów fizycznych i inżynierii środowiska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 272 s. (13 ark.)
 66. Pruszak Z.: Charakterystyka zmienności powierzchniowych osadów plaży i brzegu w przypadku migracji linii brzegowej. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 24, Nr 2, 2003, s. 63-68
 67. Ostrowski R., Pruszak Z.: Coastal research station. W: Summer School - Workshop, Coastal Zone `03. Red. Zbigniew Pruszak, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, s. 9-30
 68. Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M.: Field studies and modelling of interaction between nearshore current and barred coast. W: Proceedings of the International Conference on Estuaries and Coasts (ICEC), China: Zhejiang Institute of Hydraulics and Estuary, 2003, s. 115-123
 69. Pruszak Z. (red.): Summer School - Workshop, Coastal Zone `03. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, s. 348
 70. Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Hung N. M., Ninh Van P.: Coastal processes in the Red River Delta area, Vietnam. Coastal Engineering Journal, Vol. 44, No. 2, 2002, s. 97-126
 71. Sawicki A., Szmytkiewicz M., Świdziński W., Pruszak Z.: Przyroda i sztuka inżynierska na przykładzie klifu w Jastrzębiej Górze, [Nature and engineering arts - example of Jastrzębia Góra Cliff]. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 23, nr 5, Gdańsk: PG, 2002, s. 229-234
 72. Ostrowski R., Pruszak Z.: Sediment grain size features versus shoreline changes in view of field investigations. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 49, No. 2, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, s. 109-124
 73. Pruszak Z., Różyński G.: Data-driven analysis and modeling of shoreline evolution trends. W: Coastal Dynamics`01. Red. Hans Hanson, Magnus Larson, Reston: ASCE, 2001, s. 741-750
 74. Pruszak Z.: Ewolucja podstawowych morfologicznych form wzdłużbrzegowych pod wpływem zmiennego pola falowego. W: IV Konferencja Geologia i Geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku. Referaty, Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane, Pomorska Akademia Pedagogiczna, 2001, s. 47-63
 75. Różyński G., Larson M., Pruszak Z.: Forced and self-organized shoreline response for a beach in the southern Baltic Sea determined through singular spectrum analysis. Coastal Engineering, Vol. 43, nr 1, 2001, s. 41-58
 76. Basiński T., Pruszak Z.: Morskie Laboratorium Brzegowe (MLB) im. Prof. Stanisława Hueckla w Lubiatowie. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 22, nr 6, 2001, s. 324-332
 77. Pruszak Z.: Vulnerability and adaptation of Polish coast to impact of sea level rise, (SLR). Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 48, No. 2, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, s. 73-90
 78. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G.: Wybrane aspekty badań transportu osadów i morfodynamiki wielorewowej strefy brzegowej. W: Zastosowania mechaniki w budownictwie lądowym i wodnym. Księga Jubileuszowa poświęcona 70-leciu urodzin Profesora Piotra Wilde. Red. J. Kazimierz Szmidt, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, s. 95-114
 79. Pruszak Z.: Wybrane problemy piaszczystych brzegów morskich. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 22, nr 1, 2001, s. 4-9
 80. Szmytkiewicz M., Biegowski J., Kaczmarek L. M., Okrój T., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Skaja M.: Coastline changes nearby harbour structures: comparative analysis of one-line models versus field data. Coastal Engineering, Vol. 40, nr 2, Elsevier B. V., 2000, s. 119-139
 81. Pruszak Z.: Implications of ASLR for Poland. W: Proceedings of SURVAS Expert Workshop on European Vulnerability and Adaptation to impacts of ASLR, 2000, s. 93-98
 82. Pruszak Z., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Wave climate and large-scale coastal processes in terms of boundary conditions. Coastal Engineering, Vol. 42, nr 1, World Scientific Publishing Company—Japan Society of Civil Engineers, 2000, s. 31-56
 83. Pruszak Z., Różyński G., Zeidler R. B.: Bar features and bar formation due to waves. W: Prediction of aggregated-scale coastal evolution. Abstracts in depth, PACE, 1999, Topic 4.5, s. 1-5
 84. Różyński G., Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Skaja M., Kaczmarek J., Zeidler R. B.: Behaviour driven modelling under PACE. W: Prediction of aggregated-scale coastal evolution. Abstracts in depth, PACE, 1999, Topic 2.14 s. 1-12
 85. Niedermeyer R., Pruszak Z., Schumacher W.: Coastline dynamics and sediment transport along the coast of the Pomeranian Bight. W: BASYS Newsletter No 11, 1999
 86. Różyński G., Z. Pruszak, T. Okrój, R. B. Zeidler: Depth of closure and seabed variability patterns. W: Proceedings of Coastal Engineering 1998, Vol. 3. Red. Billy L. Edge, Reston: ASCE, 1999, s. 2926-2939
 87. Pruszak Z., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Klimat falowy i związane z nim procesy brzegowe w wybranych obszarach południowego Bałtyku. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 20, Nr 3, 1999, s. 110-117
 88. Larson M., Hanson H., Blomgren S., Pruszak Z., Okrój T., Ostrowski R.: Large-scale sediment transport patterns in the coastal areas of the Southern Baltic Sea. W: Proceedings of Third BASYS Annual Science Conference, Warnemuende: IOW, 1999, s. 52-53
 89. Różyński G., Okrój T., Kaczmarek J., Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Skaja M., Zeidler R. B.: Polish datasets, data reduction and data driven modelling. W: Prediction of aggregated-scale coastal evolution. Abstracts in depth, PACE, 1999, Topic 1.14 s. 1-9
 90. Larson M., Hanson H., Blomgren S., Pruszak Z., Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Prediction of long-term statistic of surf-zone hydrodynamics in the Southern Baltic Sea. W: Proceedings of Third BASYS Annual Science Conference, Warnemuende: IOW, 1999, s. 48-50
 91. Diesing M., Furmańczyk K. K., Hanson H., Niedermeyer R., Pruszak Z.: Present fluxes of inorganic matter in Pommeranian Bay. W: Proceedings of Third BASYS Annual Science Conference, Warnemuende: IOW, 1999, s. 90-94
 92. Pruszak Z., Różyński G., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Quasi-seasonal morphological shore evolution response to variable wave climate. W: Proceedings of the 4th International Symposium on Coastal Engineering and Science of Coastal Sediment Processes, Vol. 2. Red. Nicholas C. Kraus, W. G. McDougal, Reston: ASCE, 1999, s. 1081-1093
 93. Różyński G., Pruszak Z., Aminti P.: Dynamics of one bar and multibar beach profiles. W: Proceedings of International Conference on Coastal Research through Large Scale Experiments Coastal Dynamics`97, Reston: ASCE, 1998, s. 325-336
 94. Pruszak Z.: Dynamika brzegu i dna morskiego. Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 463 s., 36 ark.
 95. Pruszak Z., Wierzchnicki R.: Opracowanie metody prognozy wzdłużbrzegowego natężenia ruchu osadów morskich przy zastosowaniu radioznaczników. W: Krajowe Sympozjum: Technika Jądrowa w Przemyśle, Medycynie, Rolnictwie i Ochronie Środowiska, Kraków: AGH, 1998, s. 104-110
 96. Pruszak Z., Okrój T.: Sediment fluxes between land and sea around the Southern Baltic. W: German JDNDR Serie No. 13, Bonn: Executive Board of the German JDNDR Committee, 1998, s. 1-18
 97. Pruszak Z., Różyński G.: Variability of multibar profiles in terms of random sine functions. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, Vol. 124, No. 2, ASCE, 1998, s. 48-56
 98. Szmytkiewicz M., Pruszak Z., Zeidler R. B.: Wave-induced currents in multiple-bar nearshore zone. W: Proceedings of International Conference on Coastal Research through Large Scale Experiments Coastal Dynamics`97, Reston: ASCE, 1998, s. 963-972
 99. Pruszak Z., Różyński G.: Korelacyjna charakterystyka rew w profilu wielorewowym. W: Materiały 3 Konferencji Geologia i Geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku. Red. W. Florek, Słupsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997, s. 231-242
 100. Pruszak Z., Wierzchnicki R., Owczarczyk A., Zeidler R. B.: Nearbed sediment concentration from tracer studies. W: Coastal Engineering 1996, Proceedings of the 25th International Conference. Red. Billy L. Edge, New York: ASCE, 1997, s. 3901-3912
 101. Vinth T., Pruszak Z., Huan N., Kant G.: Sea dike erosion and coastal retreat at Nam Ha Province, Vietnam. W: Coastal Engineering 1996, Proceedings of the 25th International Conference. Red. Billy L. Edge, New York: ASCE, 1997, Vol. 4, s. 2820-2828
 102. Pruszak Z., Różyński G., Zeidler R. B.: Statistical properties of multiple bars. Coastal Engineering, Vol. 31, nr 4, 1997, s. 263-280
 103. Pruszak Z.: Tworzenie, przebudowa i wymiary rew. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 18, nr 3, 1997, s. 151-164
 104. Aminti P., Pruszak Z., Zeidler R. B.: Multiscale shore variability at two coasts. W: Coastal Dynamics'95. Proceedings of the International Conference on Coastal Research in Terms of Large Scale Experiments. Red. William R. Dally, Ryszard B. Zeidler, New York: ASCE, 1996, s. 617-628
 105. Pruszak Z.: Predykcja erozji brzegu w ramach modelu dynamicznej odpowiedzi brzegu. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 17, nr 3, 1996, s. 231-235
 106. Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Zeidler R. B.: Stochastics of sediment transport, shore evolution and their input. W: Coastal Dynamics'95. Proceedings of the International Conference on Coastal Research in Terms of Large Scale Experiments. Red. William R. Dally, Ryszard B. Zeidler, New York: ASCE, 1996, s. 963-974
 107. Wierzchnicki R., Pruszak Z., Owczarczyk A.: Badanie transportu osadów dennych w morskiej strefie brzegowej metodą radioznacznikową. W: Technika Jądrowa w Przemyśle, Medycynie, Rolnictwie i Ochronie Środowiska, Referaty, Warszawa, 1995, s. 226-230
 108. Pruszak Z., Wierzchnicki R.: Empiryczne zależności prognozujące ruch osadów w warunkach wielorewowego polskiego brzegu morskiego. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 16, nr 2, 1995, s. 54-59
 109. Pruszak Z., Zeidler R. B.: Sediment transport in various time scale. W: Proceedings of the 24th International Conference Coastal Engineering 1994. Vol. 1, New York: ASCE, 1995, s. 2513-2526
 110. Pruszak Z., Owczarczyk R., Szpilowski S., Wierzchnicki R.: Some velocities and bedload transport due to wave and current. W: Proceedings, Prague: Czech Technical University in Prague Institute of Hydrodynamics—ASCR, 1995, s. 131-136
 111. Pruszak Z.: Annual variation of longshore sediment transport in a dissipative, multi-bar nearshore zone. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 41, No. 1-2, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, s. 133-149
 112. Z. Pruszak, P. Wilde (red.): Budownictwo morskie a środowisko. Materiały sympozjum. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 148 s.
 113. Pruszak Zbigniew, Zeidler Ryszard: Modelling large-scale coast evolution. W: Proceedings of the International Conference on the Role of the Large Scale Experiments in Coastal Research, Barcelona, 1994, 22 s.
 114. Pruszak Z., Wierzchnicki R.: Ocena podstawowych parametrów ruchu osadów w morzu na podstawie badań traserowych. W: Budownictwo morskie a środowisko. Materiały sympozjum. Red. Zbigniew Pruszak, Piotr Wilde, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, s. 85-93
 115. Pruszak Z., Aminti P.: Modelling of multi-scale beach changes and sediment transport on the base of Polish and Italian experience. Sezione Idraulica, no. 1/93, Univ. of Florence, Dept. of Civil Engineering, 1993, s. 1-34
 116. Basiński T., Pruszak Z., Tarnowska M., Zeidler R.: Ochrona brzegów morskich. Biblioteka Naukowa Hydrotechnika, Nr 17, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, 536 s.
 117. Pruszak Z.: The analysis of beach profile changes using Dean`s method and empirical orthogonal functions. Coastal Engineering, 19, Elsevier B. V., 1993, s. 245-261
 118. Ostrowski R., Z. Pruszak, R. B. Zeidler: Shoreline evolution from field observations and stochastic analysis. Rozprawy Hydrotechniczne, Nr 55, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, s. 45-64
 119. Pruszak Z.: Cross-shore sediment transport model in the coastal zone. Rozprawy Hydrotechniczne, Nr 53, 1990, s. 85-96
 120. Zeidler R., Pruszak Z., Tarnowska M.: Mathematical and physical modelling of sediment transport and shore evolution in coastal zone. W: Proceedings of the 27th International Navigation Congress, PIANC, 1990, s. 47-53
 121. Ostrowski R., Z. Pruszak, R. B. Zeidler: Multi-scale nearshore and beach changes. W: Proceedings of the 22nd International Conference on Coastal Engineering. Volume 2. Red. Billy L. Edge, New York: ASCE, 1990, s. 2101-2116
 122. Pruszak Zbigniew: Ruch rumowiska oraz przebudowa dna morskiego w kierunku poprzecznym do brzegu. Prace IBW PAN, Nr 20, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 173 s., rys.
 123. Pruszak Z., Tarnowska M.: Charakterystyka hydrologiczna i morfologiczna ujścia rzeki Wisły. Inżynieria Morska, R. 10, Nr 2, 1989, s. 50-56
 124. Pruszak Z., Pawluk K.: Międzynarodowy eksperyment terenowy Szkorpiłowce 88 oraz poprzedzające go pomiary w 1987 r. w Bułgarii. Inżynieria Morska, R. 10, Nr 3, 1989, s. 97-98
 125. Pruszak Z.: On-Offshore bed-load sediment transport in the coastal zone. Coastal Engineering, Vol. 13, No. 3, 1989, s. 273–292
 126. Pruszak Z., Tarnowska M., Zeidler R.: Coastal sediment transport and the effect of structures. Rozprawy Hydrotechniczne, Nr 50, 1988, s. 79-93
 127. Pruszak Z., Zeidler R.: Estimates of cross-shore bed load and bed changes. W: Proceedings of the International 21st Coastal Engineering Conference. Red. Billy L. Edge, New York: ASCE, 1988, s. 1174-1187
 128. Pruszak Z.: Matematiczeskije modelirowanije ruslowych procesow z uczetom papierecznowo raspredielenija nanosow. Wodnyje Problemy, 22, Sofia: BAN, Sofia, 1988, s. 55-64
 129. Pruszak Z., Szmytkiewicz M.: Model transportu osadów i zmian dennych morza bezpływowego. Archiwum Hydrotechniki, XXXIII, 3, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, s. 253-276
 130. Pruszak Z.: Teoretyczne odwzorowanie ruchu od- i dobrzegowego osadów. Rozprawy Hydrotechniczne, Nr 48, 1986, s. 53-70
 131. Pruszak Z.: Eksperymentalna analiza wleczonego transportu od- i dobrzegowego osadów w morskiej strefie brzegowej. Rozprawy Hydrotechniczne, Nr 47, 1985, s. 117-137
 132. Basiński T., Pruszak Z., Tarnowska M., Szmytkiewicz M.: Resent Polish reseach and experiments on dynamics and protection on sandy coast. W: 26th International Navigation Congress: Proceedings of the Technical Sessions, Brussels: PIANC, 1985, s. 133-142
 133. Pruszak Z., Gilewski J.: Procesy erozyjno-akumulacyjne ujściowego odcinka rzeki Wisły. Archiwum Hydrotechniki, XXXI, 1-2, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984, s. 15-29
 134. Pruszak Z., Tarnowska M.: Analiza procesów litodynamicznych w morskiej strefie brzegowej w świetle badań laboratoryjnych. Rozprawy Hydrotechniczne, Nr 44, 1982, s. 51-74
 135. Pruszak Z., Tarnowska M.: Procesy erozyjno-akumulacyjne w sąsiedztwie nieciągłości brzegowych. Rozprawy Hydrotechniczne, Nr 44, 1982, s. 37-50
 136. Pruszak Z.: Metoda obliczania transportu wleczonego osadów dennych przy współoddziaływaniu falowania i prądów. Rozprawy Hydrotechniczne, Nr 43, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, s. 93-110
 137. Pruszak Z., Tarnowska M.: Natężenie przepływu osadów w sąsiedztwie przeszkody prostopadłej do brzegu w świetle badań laboratoryjnych. Inżynieria Morska, R. 2, Nr 1, 1981, s. 278-280
 138. Pruszak Z.: Bed microforms and their relation to hydrodynamical factors. Rozprawy Hydrotechniczne, Nr 41, 1980, s. 189-198
 139. Pruszak Z.: Currents circulation in the waters of Admiralty Bay (region of Arctowski Station on King George Island). Polish Polar Research, Vol. 1, No. 1, 1980, s. 55-74
 140. Giżejewski J., Daczew W., Pruszak Z., Roniewicz P., Rudowski S.: Donnyje mikroformy i ich swiaz z gidrodynamiczeskimi procesami. W: Beregovye processy bespritivnogo morja. Rezultaty mezdunarodogo eksperimenta Lubjatovo-76. Red. Sergiej Ancyferov, Prace IBW PAN, Nr 5, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, s. 351-369
 141. Pruszak Z.: Procesy formowania się, rozwoju oraz zanikania małych form dennych w oscylacyjnym ruchu cieczy. Rozprawy Hydrotechniczne, Nr 39, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, s. 99-149
 142. Pruszak Z., Zeidler R. B.: Sediment transport and ripples due to waves and currents. W: Proceedings of the 16th International Conference on Coastal Engineering. Volume 2, New York: ASCE, 1978, s. 1638-1655
 143. Pruszak Z., Zeidler R.: Tarcie przydenne i natężenie przepływu osadów w morskiej strefie brzegowej z mikroformami dennymi. W: Hydro- i litodynamika brzegowej strefy morza oraz ująć rzecznych. Prace IBW PAN, Nr 4, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, s. 51-77
 144. Pruszak Z.: Wpływ szorstkosci dna wywołanej małymi formami dennymi na tłumienie fali powierzchniowej. Rozprawy Hydrotechniczne, Nr 39, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, s. 151-164
 145. Pruszak Z.: Małe formy denne w falującym ośrodku wodnym a transport osadów wleczonych. Studia i Materiały Oceanograficzne KBM, 19, 1977, s. 212-216
 146. Pruszak Z.: Ruch oscylacyjny cieczy wokół ciągu zmarszczek dennych. Rozprawy Hydrotechniczne, Nr 37, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, s. 49-65
 147. Pruszak Z.: Teoretyczna analiza ruchu cieczy wokół zmarszczek dennych. Rozprawy Hydrotechniczne, Nr 35, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, s. 95-116