Grupa:     Rok:     Autor*:

Fraza*:

* Ważna jest wielkość liter.

 1. Abo Elela Magdy: Filtration phenomena in earth dike during intensive precipitation. Doctoral disseration. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996
 2. Aleksandrowicz Zofia, Sobierajski Eugeniusz: Program w języku ALGOL 1204 dla obliczeń parametrów drgań falochronu o dowolnym rozkładzie masy w przekroju poprzecznym, posadowionego na podłożu sprężystym i poddanego jednostronnemu oddziaływaniu naporu fali regularnej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 4 s., 1 rys. + 9 s. programu
 3. Androsiuk Jarosław: Zmiany zwierciadła i prędkości wody wywołane nieregularnym wymuszeniem o zadanych charakterystykach losowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, 5 s., 12
 4. Angiel Marek: Badania hydrologiczne ujściowego odcinka rzeki Wisły dla opracowania podstaw do modelowania procesów dynamicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 6 s., 6 rys., 22 tabl.
 5. Antsyferov S. M., Basiński T., Pykhov N. V.: Measurements of Coastal Suspended Sediment Concentrations [w: Coastal Engineering nr 7]. Amsterdam: 1983, s. 145-166
 6. Aravin V. I., Pavlovskaja L., Stulkevich A. V.: Badania trójwymiarowej filtracji w spękanych skałach pod wysokimi zaporami. Materiały XIII Kongresu IAHR. Koyoto-Japonia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 6 s., 5 rys.
 7. Aversin S. G.: Die Moglichkeiten der Modellierung gebirgsmechanischer Prozesse in der Umgebung bergmannischer Hohlraume. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 7 s.
 8. Babisz Tadeusz: Dopuszczalna wysokość piętrzenia wody w zbiorniku "Gilów" w warunkach eksploatacji górniczej systemem z zawałem stropu w filarze ochronnym zapory. Cz. I-Górnicza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 47 s. + 3
 9. Bagińska M., Jakimowicz W., Kołodziejski R., Majewski W.: Pomiary rozkładu prędkości pod lodem i metody określania współczynnika szorstkości dolnej powierzchni pokrywy lodowej. W: Metody zwalczania zagrożeń powodziowych spowodowanych zjawiskami lodowymi w górnych częściach zbiorników na przykładzie stopnia wodnego Włocławek. Część 2, Zadanie 2 i 3. Red. Wojciech Majewski, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, s. 10-17
 10. Bagińska M., Majewski W.: Metody zwalczania zagrożeń powodziowych spowodowanych zjawiskami lodowymi w górnych częściach zbiorników na przykładzie stopnia wodnego Włocławek. Część 2: Model matematyczny dla obliczania krzywej sofkowej dla zbiornika Włocławek z uwzględnieniem złożonej pokrywy lodowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 10 s., rys., tabele
 11. Bagińska M., Majewski W.: Model matematyczny dla obliczania krzywej cofkowej dla zbiornika Włocławek z uwzględnieniem pokrywy lodowej oraz odpływu bocznego. W: Metody zwalczania zagrożeń powodziowych spowodowanych zjawiskami lodowymi w górnych częściach zbiorników na przykładzie stopnia wodnego Włocławek. Część 2, Zadanie 2 i 3. Red. Wojciech Majewski, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, s. 2-10
 12. Bagińska Maria, Jakimowicz Władysław, Kołodziejski Roman: Zagospodarowanie wód słonych z kopalni węgla kamiennego w dorzeczu Górnej Wisły - zbiornik retencyjno-dozujący BOJSZOWY. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 21 s., 4 rys., 6 fot.
 13. Bagińska Maria, Majewski Wojciech: Opracowanie trójwymiarowego modelu rozkładu temperatury i prędkości w strefie bliskiej zrzutu powierzchniowego z uwzględnieniem przepływu wzdłużbrzegowego i wiatru. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 16 s., 2 rys., tabl.
 14. Bagińska Maria, Majewski Wojciech: Udoskonalenie modelu strumieniowego o uwzględnienie wpływu dna i brzegów odbiornika. Etap 1982. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 9 s., 9 rys.
 15. Bagińska Maria: Wpływ hydrodynamiki, termiki i wymiany ciepła z otoczeniem na tworzenie się i narastanie pokrywy lodowej. Etap III. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 16 s., 2 rys.
 16. Bagińska Maria: Instrukcja użytkowania modelu matematycznego układu zwierciadła wody (Model I wymiarowy ustalony nierównomierny). Opracowana w ramach umowy C2-71 etap IV. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 7 s., 1 tabl.
 17. Bagińska Maria, Majewski Wojciech, Walczak Paweł: Wpływ hydrodynamiki, termiki i wymiany ciepła z otoczeniem na tworzenie się i narastanie pokrywy lodowej. Etap 1989. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 5 s., progr.
 18. Bagińska Maria: Wpływ hydrodynamiki, termiki i wymiany ciepła z otoczeniem na tworzenie się i narastanie pokrywy lodowej. Opracowanie końcowe. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 15 s., 4 rys.
 19. Balcerska Magdalena: Opis metodyki i aktualnego stanu badań nad jakością wód na polderach żuławskich. Gdynia: IMiGW - PIB, 1980, 20 s.
 20. Balcerska Magdalena: Pomiary występowania zawartości węgla organicznego, azotu, fosforu i potasu na wybranym polderze wg. stanu na 1981 r. Gdynia: IMiGW - PIB, 1981, 12 s., 2 rys., 16 tabl.
 21. Banach Łukasz, Hueckel Stanisław: Nowe rozwiązania konstrukcyjne falochronów. Część 1. Falochrony. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 144 s.
 22. Banach Łukasz, Hueckel Stanisław: Nowe rozwiązania konstrukcyjne falochronów i nabrzeży w portach morskich. Część 2. Port Władysławowo. Historia budowy, funkcje, problemy i perspektywy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 119 s.
 23. Banach Łukasz, Bendykowska Genowefa, Massel Stanisław: Bezpieczne warunki pracy i holowania oraz prognoza czasu pracy sprzętu pływającego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 18 s., 4 tabl. + 9 s., 2 rys.
 24. Banach Łukasz, Hueckel Stanisław: Wzniesienie średniego poziomu falowania w strefie przybrzeżnej morza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 30 s., 14 rys., 6 tabl.
 25. Banach Łukasz, Bendykowska Genowefa, Druet Czesław: Prognoza falowania wiatrowego. Część E. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, rys.
 26. Banach Łukasz: Deniwelacja średniego poziomu morza w przypadku falowania wzbudzanego wiatrem. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 14 s., 4 rys.
 27. Banach Łukasz, Hueckel Stanisław: Analiza zmian redniego poziomu morza w strefie brzegowej oraz zagadnienie dyfrakcji wokół cylindra znurzanego w wodzie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 17 s., 3 rys., program
 28. Banach Łukasz, Ignerowicz Jan, Winiecki Jerzy: Analiza falowania i zapiaszczania oraz warunki prądowe w porcie Kołobrzeg dla 2-ch wersji remontu falochronu wschodniego. Badania dotyczące remontu kapitalnego falochronu wschodniego w Kołobrzegu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 35 s., 41 rys., 13 tabl.
 29. Banach Łukasz: Analiza danych eksperymentalnych dotyczących wzniesienia Średniego poziomu morza w strefie brzegowej, objętej falowaniem wiatrowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 15 s., 5 rys.
 30. Banach Łukasz: Analiza falowania w porcie Kołobrzeg dla 3 wersji układu falochronu wschodniego. Badania dotyczące remontu kapitalnego falochronu wschodniego w Kołobrzegu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 10 s., 15 rys., 1 tabl.
 31. Banach Łukasz: Parametryzacja widma falowania wiatrowego w strefie brzegowej morza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 19 s., 11 rys.
 32. Banach Łukasz: Wyznaczenie rozkładu kierunkowego energii falowania wiatrowego na podstawie wieloczujnikowego systemu pomiarowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 19 s.
 33. Banach Łukasz, Massel Stanisław: Eksperyment falowy "Szkorpiłowcy-84". Organizacja badań, wyposażenie techniczne i wstępna analiza rezultatów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 16 s., 18 rys., 4 fot., wydr. komp.
 34. Banach Łukasz, Lewandowski Andrzej: Analiza statystyczna i spektralna danych o prądach morskich w czasie eksperymentu "Szkorpiłowcy 84". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 10 s., 14 rys., 4 tab.
 35. Banach Łukasz, Lewandowski Andrzej: Statystyczne i korelacyjno-widmowe charakterystyki falowania powierzchniowego i prędkości wody na podstawie ekspedycji "Lubiatowo 87". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 44 s., 31 rys., 5 tabl.
 36. Banach Łukasz, Dziewicki Marek: Kalibracja i interkalibracja prototypu prądomierza elektromagnetycznego IBW PAN. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 14 s., 6 rys.
 37. Banach Łukasz, Lewandowski Andrzej, Kurpiński Piotr, Tomczak Zbigniew: Rozkłady prędkości prądów dla typowych profili rewowych dna polskiej strefy brzegowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 28 s., 83 rys., 15 tbl.
 38. Banach Łukasz, Lewandowski Andrzej, Tomczak Zbigniew: Rozkłady prędkości prądów dla rewowych profili dna polskiej strefy brzegowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 20 s. 76 rys., 15 tabl., lit.
 39. Baran Leszek: Rozkład odporu gruntu na powierzchni kwadratowej płyty pionowej naciskającej na grunt. Sprawozdanie za rok 1962. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 8 s., 16 rys., 3 fot.
 40. Baran Leszek, Główka Wacław, Sulikowska Iwona: Zapora wodna w Solinie. Sprawozdanie techniczne i analiza pomiarów tensometrycznych za okres od 21.VI.1964 r. do 26.X.1964 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 93 s., rys., tabl.
 41. Baran Leszek, Szaraniec Tadeusz: Sprawozdanie z podróży służbowej do Węgierskiej Republiki Ludowej 13.6-6.7.1964. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 4 s.
 42. Baran Leszek, Dobosz W., Madej Jerzy: Elektrownia wodna Soliny. Sprawozdanie okresowe 2 dla poziomu wody w zbiorniku +380.00 do 382.06 mnpm. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 12 s., 212 rys.
 43. Baran Leszek: Sprawozdanie z pobytu w CSRS w okresie 22-25.X.1969. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 1 s.
 44. Baran Leszek, Dobosz W., Sobieraj Jerzy: Zapora wodna w Solinie. Sprawozdanie z interpretacji wyników pomiarów geodezyjnych i stosunków wodnych w okresie od V.1969 do .1970 r. Seria II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 16 s., 9 rys.
 45. Baran Leszek, Sobieraj Jerzy: Orzeczenie techniczne dotyczące studni nr 2 na terenie Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku-Oliwie ul. Wiejska 1. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 10 s.
 46. Baran Leszek, Sobieraj Jerzy: Orzeczenie techniczne dotyczące przyczyn piaszczenia studni na terenie Szpitala Płucnochorych w Bydgoszczy ul. Seminaryjna 1. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 8 s.
 47. Baran Leszek, Dembicki Eugeniusz, Odrobiński Władysław: Contribution a l`Etude de Stabilite des Fondations Soumises a un Moment de Rotation. Warszawa: 1971, 16-28 s.
 48. Baran Leszek, Dobosz W., Sobieraj Jerzy: Zapora wodna w Solinie. Sprawozdanie z interpretacji wyników pomiarów geodezyjnych i stosunków wodnych w okresie od VI.1970 do IX.1971 r. Seria II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 13 s., 9 rys., 4 tabl.
 49. Baran Leszek, Dembski Bogumił, Katkowska B.: Analiza oraz interpretacja badań wykonanych na zaporze zbiornika osadów poflotacyjnych w Gilowie w zakresie budownictwa wodnego i mechaniki gruntów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 8 s., 9 rys., 3 tabl.
 50. Baran Leszek: Wytyczne do założeń Techniczno-Ekonomicznych podwyższenia zapory zbiornika osadów poflotacyjnych w Gilowie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 26 s., 17 rys.
 51. Baran Leszek, Molisz Rudolf, Werno Maciej: Wyniki prac badawczych na zbiorniku doświadczalnym w Gilowie. Część 1, 2, 3, 4. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 109 s. + 100 s., tablice, 68 rys.
 52. Baran Leszek, Kwaśniewski Julian: Wyniki pomiarów tensometrycznych zapory wodnej w Solinie za okres X.1971 - XII.1975. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 12 s., 81 rys., 9 tabl.
 53. Baran Leszek: Dopuszczalna wysokość piętrzenia wody w zbiorniku "Gilów" w warunkach eksploatacji górniczej systemem z zawałem stropu w filarze ochronnym zapory. Cz. 2- Hydrotechniczna. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 85 s., 3 zał., 69 rys.
 54. Baran Leszek, Dobosz W., Kwaśniewski Julian: Zapora wodna w Solinie. Sprawozdanie z interpretacji wyników pomiarów kontrolnych od 1 stycznia do 31 grudnia 1977 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 16 s. + 44 s., 24 rys.
 55. Baran Leszek, Madej Jerzy, Katkowska B.: Hydrotechniczne warunki budowy i bezpiecznej eksploatacji zbiornika. Zasady konstrukcji zbiornika odpadów poflotacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód powierzchniowych i wgłębnych przed skutkami zanieczyszczeń. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 104 s., 53 rys.
 56. Baran Leszek: Zapora wodna w Solinie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 23 s., rys., program
 57. Baran Leszek, Katkowska B., Werno Maciej: Opinia dotycząca możliwości podwyższenia rzędnej piętrzenia wody nadosadowej w zbiorniku ilów do +177.50 mnpm. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 17 s., 2 tabl.
 58. Baran Leszek, Dobosz W.: Zapora wodna w Solinie. Sprawozdanie z interpretacji wyników pomiarów kontrolnych od 1 stycznia do 31 grudnia 1979 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 28 s., 16 rys.
 59. Baran Leszek, Dobosz W., Wiśniewski Zygmunt: Zapora wodna w Solinie. Sprawozdanie z interpretacji wyników pomiarów kontrolnych zapory za okres I - XII. 1980. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 59 s., 27 rys.
 60. Baran Leszek: Opinia dotycząca sposobu zabezpieczania rurociągu gazowego położonego pod dnem Roztoki Odrzańskiej w Szczecinie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 3 s.
 61. Baran Leszek: Przydatność plaży zbiornika "Żelazny Most" jako podłoża do nadbudowy obwałowań. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 15 s., 7 rys., zał.
 62. Baran Leszek, Dobosz W., Sulikowska Iwona: Zapora wodna w Solinie. Sprawozdanie z interpretacji wyników pomiarów kontrolnych zapory za okres -XII. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 53 s., 27 rys.
 63. Baran Leszek, Dobosz W.: Zapora wodna w Solinie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 16 s., 16 rys.
 64. Baran Leszek, Dobosz W., Sulikowska Iwona: Zapora wodna w Solinie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 11 s., rys., tab.
 65. Bartoszewicz Marek, Walczak Paweł: Sprawozdanie służbowe do Węgierskiej Republiki Ludowej w dniachod 15.12. do 19.12.1975 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 7 s.
 66. Bartoszewicz Marek, Manthey Tadeusz: Hydrauliczne badania dwóch przelewów wielodzielnych stopnia nr 4. Seria I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 30 s., 26 rys., 15 tabl.
 67. Bartoszewicz Marek: Charakterystyka hydrologiczna rzek Przymorza oraz zlewni Dolnej Wisły. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 48 s., tabl.
 68. Basiński T., Pawluk K., Skaja M., Szmytkiewicz M., Tarnowska M.: Badanie efektywności metody sztucznego zasilania Półwyspu Helskiego z zastosowaniem hydromonitora. Część IIA - Aneksy [1, 2, 3, 4, 5]. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 18 s., rys.
 69. Basiński T., Pawluk K., Skaja M., Szmytkiewicz M., Tarnowska M.: Badanie efektywności metody sztucznego zasilania Półwyspu Helskiego z zastosowaniem hydromonitora. Część IIB - Aneksy [6, 7, 8]. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, rys.
 70. Basiński T., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Opinia o stanie zabezpieczenia przed abrazją odcinka brzegu morskiego w Gminie Rewal od km 362 do km 379.85 oraz o możliwościach rozbudowy plaży w tym rejonie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, 36 s.
 71. Basiński T., Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M.: Ocena stanu i oddziaływania ostróg na odmorskie brzegi Półwyspu Helskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, 23 s., rys.
 72. Basiński T., Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M.: Załącznik. Ocena stanu ostróg. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, 169 s.
 73. Basiński Tadeusz: Działanie grupy ostróg ażurowych w Kuźnicy. Sprawozdanie z tematu planowego 12.2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965
 74. Basiński Tadeusz: Działanie grupy ostróg ażurowych w Kuźnicy. Sprawozdanie z tematu planowego 12.2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 27 s., 10 rys.
 75. Basiński Tadeusz: Badanie zamulenia zbiornika wodnego w Goczłkowicach wykonane we wrześniu 1967. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 11 s., 2 rys., 4 tabl.
 76. Basiński Tadeusz: Badanie zamulenia zbiornika wodnego w Goczłkowicach wykonane we wrześniu 1967. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 19 tabl., 2 plany
 77. Basiński Tadeusz: Sprawozdanie z pobytu na Kubie w okresie od 26.3. do 11.9.1968 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 3 s.
 78. Basiński Tadeusz: Sprawozdanie z budowy i organizacji Morskiego Laboratorium Brzegowego w Lubiatowie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 21 s., 26 rys.
 79. Basiński Tadeusz: Aktualny stan badań zjawisk lodowych w morskiej strefie przybrzeżnej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 27 s., 8 rys.
 80. Basiński Tadeusz: Probleme und Untersuchungsmethoden der Hydrodynamic der Polnischen Kuste (referat wygł. w Rostocku z okazji "Dni polskie gosp.morskiej"). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 22 s., 3 rys.
 81. Basiński Tadeusz: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Berlina Zachodniego na zaproszenie Freie Univeristat Berlin, w okresie od 27. XI. do 3. XII. 1972 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 2 s.
 82. Basiński Tadeusz: Opis techniczny pomiarów zbiornika wodnego w Rożnowie wykonanych w sierpniu i wrześniu 1970 roku celem ustalenia jego zamulenia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 6 s., 1 rys., 8 tabl.
 83. Basiński Tadeusz: Metodyka badań transportu w stanie wleczonym i zawieszonym, piaszczystego rumowiska morskiego w warunkach naturalnych strefy przyboju. Seria I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 26 s., 39 rys., 2 tabl.
 84. Basiński Tadeusz: Sprawozdanie z wyjazdu do Holandii na okres od 16.10.73 do 5.11.73 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 4 s.
 85. Basiński Tadeusz: Studies on Waves, Currents and Sediment Transport for the Design and Construction of Cooling Water Intake at the Power Plant Benghazi II (Libya). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 41 s., 37 rys., 18 tabl.
 86. Basiński Tadeusz: Rozkład koncentracji osadów wprowadzonych w zawieszenie pod wpływem oddziaływania fali przybojowej w warunkach naturalnych piaszczystego brzegu morskiego. Seria I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 23 s., 23 rys.
 87. Basiński Tadeusz, Jasińska Ewa, Kasperowicz Zdzisław: Wytyczne do projektu technicznego przegrody powietrznej w basenie paliw płynnych Portu Północnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 39 s., 15 rys., 7 tabl.
 88. Basiński Tadeusz: Rozkład koncentracji osadów wprowadzonych w zawieszenie pod wpływem oddziaływania fali przybojowej w warunkach naturalnych piaszczystego brzegu morskiego. Seria I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 26 s., 25 rys.
 89. Basiński Tadeusz, Tarnowska Maria: Zmiany brzegu morskiego w rejonie budowy elektrowni Benghazi II (Libia). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 22 s., 13 rys., 2 tabl.
 90. Basiński Tadeusz: Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w roku 1974 nad koncentracją materiału zawieszonego w wodzie morskiej strefy brzegowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 25 s., 10 rys.
 91. Basiński Tadeusz, Mielczarski Aleksander: Sprawozdanie z pobytu w Moskwie w okresie 14.04.75 do 19.04.75. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 2 s.
 92. Basiński Tadeusz, Mielczarski Aleksander: Opinia dotycząca ochrony brzegów Półwyspu Helskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 40 s. + 2
 93. Basiński Tadeusz: Sprawozdanie z pobytu w ZSRR w dniach 1 - 6.03.1976 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 1 s.
 94. Basiński Tadeusz: Sposoby zabezpieczania stateczności budowli hydrotechnicznych w związku z oddziaływaniem hydraulicznym kadłubów wielkich statków wprowadzanych do portów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 65 s., 19 rys. + 26 s., 17 rys. + aneks 18 s., 119 rys. + aneks 19 s., 8 rys.
 95. Basiński Tadeusz: Sprawozdanie z przyjazdu do IBW PAN gości z NRD, BRL i ZSRR w dniach 5-12.XII.1977 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 2 s.
 96. Basiński Tadeusz, Kasperowicz Zdzisław: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Bułgarii w dniach od 6.VI. - 11.VI.1977 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 4 s.
 97. Basiński Tadeusz: Sprawozdanie z podróży służbowej do Bułgarii (12 osób), "Kamczija 77". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 3 s.
 98. Basiński Tadeusz: Pomiary koncentracji zawieszonych osadów morskich. Badania metodyczne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 6 s., 8 rys.
 99. Basiński Tadeusz, Szmytkiewicz Marek, Tarnowska Maria: Dodatkowe hydrauliczne badania modelowe portu zewnętrznego Zeszyt 11. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 15 s., 15 rys.
 100. Basiński Tadeusz: Program dodatkowych badań hydraulicznych na modelu przestrzennym Portu Zewnętrznego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 6 s., 4 rys.
 101. Basiński Tadeusz: Krótka charakterystyka prac badawczych wykonanych w roku 1982 w temacie 15.3.3. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 14 s., rys., 4 tabl., 1 zał.
 102. Basiński Tadeusz, Żmudziński Ludwig: Natural conditions and man-induced changes in the Polish coast of the Baltic Sea. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 30 s., 24 rys., 7 tabl.
 103. Basiński Tadeusz: Erozja lokalna wywołana zaburzeniem ruchu wody przez przeszkodę podwodną. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 9 s.
 104. Basiński Tadeusz, Owczarczyk Andrzej: Badanie transportu osadów wleczonych w strefie przyboju przy zastosowaniu znaczników znaczonych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 8 s., 6 rys.
 105. Basiński Tadeusz: Sprawozdanie z przebiegu prac dotyczących Wstępnych Badań Erozji Lokalnej wokół Elementów Cylindrycznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 2 s., 1 rys.
 106. Basiński Tadeusz, Pruszak Zbigniew: Sprawozdanie techniczne z badan ruchu ziarn osadów dennych w warunkach naturalnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 2 s.
 107. Basiński Tadeusz: Badania terenowe tworzenia się lejów erozyjnych wokół pali cylindrycznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 4 s., 4 rys., 1 tabl.
 108. Basiński Tadeusz: Badania ruchu osadów w warunkach naturalnych strefy brzegowej morza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 3 s.
 109. Basiński Tadeusz: Badania terenowe ruchu osadów piaszczystych w strefie brzegowej morza. Gdańsk, Braunschweig: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 4 s.
 110. Basiński Tadeusz: Pomiary parametrów hydrodynamicznych i litodynamicznych w warunkach naturalnych brzego morskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 29 s., rys., wykresy
 111. Basiński Tadeusz, Skaja Marek, Okrój Tomasz: Baza danych topograficzno-batymetrycznych dla odcinka Lubiatowo-Stilo. Sprawozdanie z wykonania tematu C1-5/94. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 7 s., 2 rys., 5 tab.
 112. Batchelora G.: Sprawozdanie z pobytu w IBW prof. G.Batchelora z Univ. w Cambridge w dniu 14.XII.1977 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 2 s.
 113. Bednarczyk Bożena: Report on a Jack up rig foundation at the Seabottom (Summary). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 5 s., 14 rys.
 114. Belberowa Daniela: Random structure of wind waves in the coastal zone [praca doktorska]. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 127 s.
 115. Bendykowska Genowefa, Karakiewicz Barbara: Wpływ zaburzającego działania fali i wymiarów mareografu na jego notowanie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1962, 73 s., 18 rys.
 116. Bendykowska Genowefa: Wybrane zagadnienia falowania w porcie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 56 s., 34 tabl.
 117. Bendykowska Genowefa, Robakiewicz Wojciech: Badania wpływu działania śruby statku na rozmywanie dna na stacjach prób w stoczniach rzecznych. Rozwiązanie dodatkowe. Badania na modelu stoczni. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 9 s., 14 rys.
 118. Bendykowska Genowefa: Badania współczynnika odbicia fali od gładkiej nieprzepuszczalnej pionowej ściany. Sprawozdanie z prac objętych tematem 14/2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 17 s., 11 rys.
 119. Bendykowska Genowefa, Robakiewicz Wojciech: Badania wymycia i umocnień dna przy przystaniach promowych w Świnoujściu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 47 s., rys., fot.
 120. Bendykowska Genowefa, Oleszkiewicz Mikołaj: Wybrane zagadnienia metodyki hydraulicznych badań falowania przestrzennego. Seria I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 25 s., rys., fot.
 121. Bendykowska Genowefa, Rynkowska Jolanta: Laboratoryjne badania zanikania wysokości fali wzdłuż drogi jej rozchodzenia się. Seria I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 20 s., 10 rys.
 122. Bendykowska Genowefa, Rynkowska Jolanta: Badania modelowe przedpola falochronu brzegowego. Cz. III. Trójwymiarowe hydrauliczne badania modelowe NRTPM w Gdańsku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 20 s., 9 rys., 10 fot.
 123. Bendykowska Genowefa: L`instabilite du profil ole la houle en profondeur relative faible. Reflexion et transmission ale la houle par une plaque verticale mince. Grenoble: 1971, 9 s., 18 tabl. + 10 tabl.18
 124. Bendykowska Genowefa: Transformacja profilu fali rozchodzącej się w warunkach małej głębokości względnej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 8 s., 5 rys.
 125. Bendykowska Genowefa: Odbicie i transmisja fali w warunkach pionowej, cienkiej, sztywnej przepony. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 8 s., 6 rys.
 126. Bendykowska Genowefa, Boczar-Karakiewicz Barbara, Massel Stanisław: Studium warunków falowania w basenie Stoczni Ustka w porcie Ustka. Seria II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 35 s., 8 + 6 rys., 6 tabl.
 127. Bendykowska Genowefa: Efekty skalowe w badaniach współoddziaływania fali i budowli porowatych. Efekty skalowe w procesach propagacji falowania wodnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 21 s., 1 rys.
 128. Bendykowska Genowefa, Massel Stanisław, Oleszkiewicz Mikołaj: Procesy współoddziaływania fal wiatrowych z budowlami hydrotechnicznymi. Sprawozdanie końcowe. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 3 s. + 7, 8 rys., 15 tabl.
 129. Bendykowska Genowefa: Badania modelowe układu falochronów basenów Stoczni Ustka. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 16 s., 31 rys.
 130. Bendykowska Genowefa: Porównawcza analiza przenikania falowania do wnętrza portu w Łebie przed i po prowadzonej przebudowie wejścia portowego. Część 10. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 7 s., 12 rys.
 131. Bendykowska Genowefa, Butrymowicz Stanisław, Trapp Wojciech: Sprawozdanie z podróży służbowej do NRD w dniach 2-13.12.1975 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 7 s.
 132. Bendykowska Genowefa, Massel Stanisław, Kasperowicz Zdzisław: Studium w zakresie nowych koncepcji sadzów dla Zatoki Gdańskiej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 23 s., 8 rys.
 133. Bendykowska Genowefa: Badania przejścia fali przez prostokątną, nieprzepuszczalną zatopioną przegrodę. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 25 s., 14 rys.
 134. Bendykowska Genowefa: Sprawozdanie z podróży służbowej do Szwecji w dniach od 30.XI. - 2.XII.77 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 3 s.
 135. Bendykowska Genowefa: Transformacja fali spowodowana przejściem nad prostokątnym zatopionym progiem. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 19 s., 6 rys.
 136. Bendykowska Genowefa: Sprawozdanie z podróży służbowej do Francji w dniach od 2.X.77 - 7.X.77 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 2 s.
 137. Bendykowska Genowefa: Badania przejścia fali przez prostokątną nieprzepuszczalną zatopioną przegrodę. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 25 s., 13 rys.
 138. Bendykowska Genowefa, Boczar-Karakiewicz Barbara, Paplińska Barbara: Prognoza bezpiecznych warunków pracy i holowania sprzętu pływającego. Część L. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 6 s., rys., tabl.
 139. Bendykowska Genowefa: Badania procesów związanych z odbiciem fali podchodzącej ukośnie do pionowej ściany. Cz. 2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 12 s., 19 rys.
 140. Bendykowska Genowefa: Badania procesów związanych z odbiciem fali podchodzącej ukośnie do pionowej ściany. Cz. 1. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 24 s., 12 rys.
 141. Bendykowska Genowefa, Szmytkiewicz Marek, Zeidler Ryszard: Program badań hydraulicznych na przestrzennym modelu portu zewnętrznego. Przebudowa Portu Kołobrzeg. Kompleksowe badania modelowe IBW PAN. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 18 s., 5 rys.
 142. Bendykowska Genowefa, Nerc Krzysztof: Analiza warunków falowych w awanporcie Gdynia. Część 2. Ogólna ocena warunków falowych w awanporcie Gdynia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 8 s., 6 rys.
 143. Bendykowska Genowefa: Analiza warunków falowych w awanporcie Gdynia. Część 1. Ogólna ocena warunków falowych w awanporcie Gdynia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 12 s., 4 rys.
 144. Bendykowska Genowefa: Report on a Jack-Up Rig Foundation (Location B-4). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 6 s., 4 rys.
 145. Bendykowska Genowefa: Report on a Jack-Up Rig Foundation (Location B-6.1). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 5 s. + 5, 4 rys.
 146. Bendykowska Genowefa: Report on a Jack-Up Rig Foundation (Location B-3). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 8 s., 4 rys.
 147. Bendykowska Genowefa: Report on a Jack-Up Rig Foundation (Location B-3). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 7 s., 3 rys.
 148. Bendykowska Genowefa: Skrócona ekspertyza w sprawie posadowienia platformy wiertniczej na Bałtyku (Pozycja B-4). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 8 s., 4 rys.
 149. Bendykowska Genowefa, Tomczak Zbigniew: Badania układu przestrzennego portu we Władysławowie. Cz. 1. Hydrauliczne badania modelowe osłony przed falowaniem. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 24 s., 39 rys., 6 fot.
 150. Bendykowska Genowefa, Werner Gosta: Badania laboratoryjne fal nieregularnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 22 s., 18 rys.
 151. Bendykowska Genowefa, Tarnowska Maria: Badania układu przestrzennego portu we Władysławowie. Cz. 4 Procesy erozyjne dna przy falochronie i na jego przedpolu w warunkach braku podaży materiału z zachodu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 23 s., 19 rys.
 152. Bendykowska Genowefa: Report on a Jack-Up Rig Foundation (Location C-8.2). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 5 s., 5 rys.
 153. Bendykowska Genowefa: Report on a Jack-Up Rig Foundation (Location D1-1). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 6 s., 4 rys.
 154. Bendykowska Genowefa: Report on a Jack-Up Foundation (Location D-6/1/82). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 6 s., 4 rys.
 155. Bendykowska Genowefa: Report on a Jack-Up Rig Foundation (Location C-8.1/82). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 6 s. + 5, 6 rys.
 156. Bendykowska Genowefa, Butowski Piotr: Teoria mechanicznej generacji fali. Przybliżenia 3-go rzędu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 19 s., 6 rys.
 157. Bendykowska Genowefa: Report on a Jack-Up Rig Foundation (Location E-7). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 7 s. + 7, 3 rys.
 158. Bendykowska Genowefa, Butowski Piotr: Teoria mechanicznej generacji fali. Przybliżenia 3-go rzędu. Część II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 23 s., 6 rys.
 159. Bendykowska Genowefa, Werner Gosta: Związek dyspersyjny w ciągu fal nieregularnych na płytkiej wodzie. Transformacja widma falowania na nachylonym dnie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 10 s + 8, rys.
 160. Bendykowska Genowefa: Statystyczne parametry falowania wiatrowego w strefie brzegowej w swietle wyników pomiarów "Szkorpiłowcy 84". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 13 s., 7 rys.+ aneks
 161. Bendykowska Genowefa, Massel Stanisław, Mielczarski Aleksander, Sobierajski Eugeniusz: Ocena rozwiazań rozbudowy portu rybackiego Hel w aspekcie falowania wiatrowego i ruchu rumowiska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 24 s., 6 rys., 5 tabl., bibl.
 162. Bendykowska Genowefa: Estymacja kierunkowego widma energii falowania powierzchniowego i jej doświadczalna weryfikacja w oparciu o pomiary w basenie falowym w Trondheim. Część II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 34 s., aneks, 11 rys., wydr. komp.
 163. Bendykowska Genowefa: Analiza czasu trwania bezpiecznych warunków pracy sprzętu pogłębiarskiego w rejonie Kużnicy i Chałup (od strony Zatoki Gdańskiej). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 4 s., 1 rys., 5 tabl.
 164. Bendykowska Genowefa, Massel Stanisław: Mechaniczna generacja fal. Teoria i eksperyment. Ref. wygł. na 2-gim międzyn. sympozjum p.n."On Wave Research and Coastal Engineering", Hannover, październik 1988. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 6 s., 10 rys.
 165. Bendykowska Genowefa, Massel Stanisław, Trapp Wojciech, Winiecki Jerzy: Transmisja falowania nad kanałem podwodnym. Weryfikacja doświadczalna. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 17 s., 17 rys., lit.
 166. Bendykowska Genowefa: Analiza parametrów falowania morskiego pomierzonych metodą fotogrametrycznej interpretacji zdjęcia lotniczego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 6 s., 2 rys., 5 tbl.
 167. Bendykowska Genowefa: Ocena wpływu nieliniowych efektów ruchu falowego oraz odbicia od plaży na wyniki weryfikacji dyfrakcji fali przez zatopioną przeszkodę. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 11 rys., 5 tbl.
 168. Bendykowska Genowefa, Werner Gosta: Shallow water wave spectra, their dispersion. Transforamtion and spectral characteristisc. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 57 s., lit.
 169. Bendykowska Genowefa, Massel Stanisław, Ignerowicz Jan: Założenia do projektu falochronów pływających dla wejścia X i Y w porcie Hel. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 11 s., 1 rys.
 170. Bendykowska Genowefa, Ignerowicz Jan, Massel Stanisław, Winiecki Jerzy: Transformacja i dysypacja fali nad nachylonym dnem. Weryfikacja doświadczalna. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 13 s., 16 rys., 2 tabl.
 171. Białoskórski Wojciech: Zależność początku ruchu pojedyńczych ziaren rumowiska od rozkładu prędkości w pionie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 10 s., 2 rys.
 172. Bidnik Anna, Inerowicz Marek, Katkowska B.: Wyniki prac badawczych dotyczących zbiornika "Żelazny Most". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 79 s., 30 rys. + 157 s., 110 rys. + 57 s., 54 rys. + 31 s., 33 rys.
 173. Biegowski J.: Dynamika osadów i krótkookresowe zmiany profilu dna w rzeczywistych warunkach falowo-prądowych. W: Dynamika osadów i krótkookresowe zmiany profilu dna w rzeczywistych warunkach falowo-prądowych. Red. Kaczmarek Leszek M., Gdańsk: 2000, [11] s.
 174. Biegowski J.: Dynamika osadów morskich o niejednorodnej granulometrii w świetle teorii i eksperymentu (pierwopis pracy doktorskiej). W: Sprawozdanie z działalności statutowej prowadzonej w roku 2003 w ramach tematu badawczego 2.2: Badania wzajemnych oddziaływań pomiędzy transportem osadów, ich składem granulometrycznym i zmiennością batymetrii morskiej strefy brzegowej. Red. Biegowski J., Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 37 s.: rys., wykr., fot.
 175. Biegowski J., Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Sprawozdanie z działalności statutowej prowadzonej w roku 2003 w ramach tematu badawczego 2.2: Badania wzajemnych oddziaływań pomiędzy transportem osadów, ich składem granulometrycznym i zmiennością batymetrii morskiej strefy brzegowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, nls, rys., wykr.
 176. Sprawozdanie z działalności statutowej prowadzonej w roku 2005 w ramach tematu badawczego 2.2: Badania wzajemnych oddziaływań pomiędzy transportem osadów, ich składem granulometrycznym i zmiennością batymetrii morskiej strefy brzegowej [Z 2.2.1/2005, Z 2.2.3/2005]. Red. Biegowski J., Kaczmarek L. M., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, Ok. 70 s.
 177. Biegowski J.: Dynamika osadów morskich o niejednorodnym uziarnieniu w świetle teorii i eksperymentu: praca doktorska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 123 s.
 178. Biegowski J., Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Modelling transport of size-graded and dendity-diversified sediments. W: Badanie i modelowanie transportu i segregacji osadów oraz zmian dennych w morskiej strefie brzegowej oraz ujściach rzek. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, 15 s.
 179. Biegowski J., Kaczmarek L. M.: Wykonanie eksperymentu na rzece Redzie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, [13] s., CD
 180. Biegowski J.: Analiza możliwości modelowania wpływu osadów drobnych (kohezyjnych) na transport osadów piaszczystych w warunkach przepływu stacjonarnego i oscylacyjnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, [9] s., zał.
 181. Biegowski J.: Opracowanie modelu efektywności sztucznego zasilania na profilu poprzecznym do brzegu morskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, [25] s.
 182. Biegowski J.: Zbadanie wpływu miejsca sztucznego zasilania na zachowanie się profilu poprzeczne3go brzegu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, 20 s.
 183. Biegowski J.: Adaptacja trójwarstwowego modelu transportu osadów do opisu transportu w słabych warunkach falowych, falowo-prądowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, 14 s.
 184. Biegowski J.: Modelowanie transportu osadów na skłonie stożka akumulacyjnego ujścia rzeki pod wpływem falowania. W: Temat 2.2: Badania litodynamiki morsko-rzecznych obszarów brzegowych. Raport z utrzymania potencjału badawczego w 2016 roku. Red. Rafał Ostrowski, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, [18] s.
 185. Biegowski Jarosław: Wstępny opis modelu segregacji osadów na profliu poprzecznym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2000, nls.
 186. Biegowski Jarosław, Kaczmarek Leszek, Ostrowski Rafał: Sprawozdanie z działalności statutowej prowadzonej w roku 2001 w ramach tematu badawczego 2.2 Eksperymentalna analiza ruchu osadów o nierównomiernym uziarnieniu wleczonych i zawieszonych w cienkiej warstwie nad dnem Rozszerzenie modelu ruchu osadów morskich na przypadki współoddziaływania fal i prądów w warunkach płytkiej wody. Opracowanie modelu zmian granulometrycznych dna morskiego wywołanych gradientem natężenia transportu osadów o niejednorodnym uziarnieniu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, nls.
 187. Biegowski Jarosław: Dynamika osadów morskich o niejednorodnej granulometrii w świetle teorii i eksperymentu: frgmenty pracy doktorskiej. W: Sprawozdanie z działalności statutowej prowadzonej w roku 2004 w ramach tematu badawczego 2.2: ,,Badania wzajemnych oddziaływań pomiędzy transportem osadów, ich składem granulometrycznym i zmiennością batymetrii morskiej strefy brzegowej'''. Red. Biegowski Jarosław, Kaczmarek Leszek M., Ostrowski Rafał, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 49 s.
 188. Biegowski Jarosław, Kaczmarek Leszek M., Ostrowski Rafał: Sprawozdanie z działalności statutowej prowadzonej w roku 2004 w ramach tematu badawczego 2.2: ,,Badania wzajemnych oddziaływań pomiędzy transportem osadów, ich składem granulometrycznym i zmiennością batymetrii morskiej strefy brzegowej'''. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, Ok. 150 s.
 189. Bielecka-Kieloch M.: Modification of some standard numerical methods used for solving advection-diffusion equation. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2000, 32 s.
 190. Bielecka-Kieloch Małgorzata: Jednowymiarowy model numeryczny warunków hydrodynamicznych w martwej Wiśle. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 15 s., rys.
 191. Bielecka-Kieloch Małgorzata, Robakiewicz Małgorzata: Obliczenia symulacyjne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wnoszonych do morza przez Potok Jelitkowski. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 3 s., 11 rys.
 192. Bielecka-Kieloch Małgorzata: Określenie warunków hydrodynamicznych dla obszaru Martwej Wisły i portu gdańskiego w celu opracowania systemu informacyjno-ostrzegawczego o zagrożeniu powodziowym w rozpatrywanym rejonie. Model numeryczny symulujący poziomy wody na Martwej Wiśle. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, 12 s., 8 rys.
 193. Bielecka-Kieloch Małgorzata: Opracowanie modelu matematycznego warunków hydrodynamicznych na Martwej Wiśle. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, 14 s.
 194. Bielecka-Kieloch Małgorzata, Jasińska Ewa: Określenie przepływów i zanieczyszczeń bakteryjnych w Kaczej, Potoku Kolibkowskim i Swelinie oraz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń bakteryjnych w rejonie ujść tych cieków do morza. Etap I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, 12 s., 6 rys.
 195. Bielecka-Kieloch Małgorzata: Obliczenie transportu substancji biernych w Martwej Wiśle modelem matematycznym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 21 s.
 196. Bielecka-Kieloch Małgorzata: Adaptacja modelu turbulencji k-eta dla dwuwymiarowego przepływu w płaszczyźnie x-y. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, 50 s.
 197. Bielecka-Kieloch Małgorzata: Określenie zależności między dokładnością schematów numerycznych a warunkami przepływu w przypadku rozwiązywania liniowych 2D równań transportu. Gdańsk: 2000, 25 s.
 198. Bielecka M.: Właściwości numeryczne schematów stosowanych do symulacji procesów przenoszenia w wodach powierzchniowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997, 129 s.
 199. Bielecka M., Zalewski M., Witek Z., Wielgat M., Margoński P.: Scenario results for the Vistula Lagoon and final recomendations. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 35 s.
 200. Bielecka M., Reda A., Różyński G.: Panel Obywatelski - Zalew Wiślany, Polska. Biuletyn Projektu LAGOONS Nr B4.2 PL. 2014, 5 s.
 201. Bielecka M., Robakiewicz M., Krysanova V., Gooch G. D., Lillebø A. I.: Common introduction. W: LAGOONS. 2014. Results of combined climate and ecosystem processes: Report describing results of combined climate and ecosystem processes. LAGOONS Report D6.3.. Wydawnictwo IBW PAN, 2014, s. 7-10
 202. Bielecka Małgorzata: Modyfikacje schematów numerycznych stosowanych w opisie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, nls.
 203. Bielecka Małgorzata: Ocena wpływu błędów numerycznych na dokładność modelowania transportu masy w wodach powierzchniowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, 26 s.
 204. Bielecka Małgorzata: Porównanie wyników symulacji modelami 2D i 3D migracji substancji biernych w płytkich zbiornikach estuariowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, zbiór publ., nls, rys., wykr.
 205. Bielecka Małgorzata, Kaźmierski Janusz: Raport roczny Nr II z projektu UE MANTRA-East za okres luty 2002-styczeń 2003. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, nls, rys., wykr.
 206. Hydrodynamic and water quality models of the Vistula Lagoon - description and calibration results. Red. Bielecka Małgorzata, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 67 s., rys., wykr.
 207. Bielewicz Eugeniusz, Bzowy Aleksander: Algorytm numeryczny i program na EMC dla płyt cienkich na podłożu sprężystym z uwzględnieniem możliwości odrywania płyty od podłoża. Gdańsk: PG, 1978, 24 s., program
 208. Bielewicz Eugeniusz, Bzowy Aleksander: Algorytm numeryczny i program na EMC dla płyt na lesowym podłożu sprężystym. Etap 2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 42 s.
 209. Biernacka Izabela: Fauna pierwotniaków w niektórych przybrzeżnych zespołach Zatoki Gdańskiej. cz. 1. Die Protozoenfauna in Danziger Bucht cz. 2. Die charakteristik der protozoen in untersuchten biotopen der seekuste. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1960, 68 s., 20 tabl.
 210. Biernacka Izabela: Badania wpływu porastania betonowych obiektów podwodnych w Południowym Bałtyku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 17 s., 3 rys., 14 fot.
 211. Biernacka Izabela: Badania pala wchodzącego w skład konstrukcji ostrogi mola w porcie Władysławowo. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 11 s., 5 tabl.
 212. Biernacka Izabela: Badania wpływu gąbki słodkowodnej na betonowe i metalowe części budowli wodnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 6 s., 2 rys.
 213. Biernacka Izabela: Badania wpływu gąbki słodkowodnej na betonowe i metalowe części budowli wodnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 4 s.
 214. Biernacka Izabela: Corrosion biologique des pieux en bois dans la mer Baltique. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 7 s., streszczenie 2 s.
 215. Biernacka Izabela: L`influence de la pollution des eaux du port de Władysławowo sur les association des organismes sessils et de Protozoa existant. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 22 s.
 216. Biernacka Izabela: Badania porastania wkładek betonowych we Władysławowie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 10 s., 1 rys., 8 fot.
 217. Biernacka Izabela: Les associations de Protozoa dans les zones particulieres des organismes sessila dans les eaux port de la mer Baltique. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 10 s.
 218. Biernacka Izabela: Określenie granicy najsilniejszego zagrzybienia i destrukcji drewna zanurzonego w Bałtyku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 11 s.
 219. Biernacka Izabela: Sprawozdanie z podróży do NRD 10-20.12.1964 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 1 s.
 220. Biernacka Izabela: Wpływ porastania na korozję słupków betonowych z cementu portlandzkiego zanurzonych w portowych wodach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 19 s., 19 fot.
 221. Biernacka Izabela: Badania zagrzybionych w wodzie morskiej pali użytych ponownie do budowli morskiej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 9 s., 9 rys.
 222. Biernacka Izabela: Influence de la salinite et de la thermique sur les protistes de la mer Baltique et de la lagune de la Vistule t.16, nr 12. Warszawa: Ekologia Polska, 1968
 223. Biernacka Izabela: Sprawozdanie z badań porośli i ich agresywnego wpływu na betony zapory w Goczałkowicach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 9 s., tabl., fotogr.
 224. Biernacka Izabela: L`Influence de la pollution des eaux du port de Władysławowo sur les associations d`organismes sessils et de protozoaires. t. 16, nr 9. Warszawa: Ekologia Polska, 1968
 225. Bitner-Gregersen Elżbieta: Nonlinear effects of the statistical distributions of shallow-water wind waves. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 18 s., 1 rys.
 226. Bitner Elżbieta: Nieliniowe osobliwości probabilistycznego modelu falowania wiatrowego na ograniczonej głębokości. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 102 s.
 227. Bober Bogusław: Badania prędkości i przepływów wód podziemnych w rejonie Jeziora Żarnowieckiego. Gdańsk: PTPNoZ, 1979, 14 s., 13 rys., 5 tabl.
 228. Boczar-Karakiewicz Barbara: Metoda wyznaczania ciśnień hydrodynamicznych wywołanych oddziaływaniem falowania na poziomą płytę przegrody ażurowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 26 s.
 229. Boczar-Karakiewicz Barbara: Metoda obliczania ciśnień hydrodynamicznych wywołanych działaniem fali na poziome elementy przegród ażurowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 87 s., rys., fot.
 230. Boczar-Karakiewicz Barbara: Działanie fal swobodnych na poziome elementy przegród ażurowych. Sprawozdanie końcowe. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 10 s., 1 rys.
 231. Boczar-Karakiewicz Barbara: Analyse de la houle complexe en laboratoire. Grenoble: 1967, 47 s., 22 tabl.
 232. Boczar-Karakiewicz Barbara, Clovis Marcou: Sur le controle experimental de la theorie de la houle complexe. Paris: Mecanique des Fluides C. R. Acad. Soc., 1968, t.266 s. 157-159
 233. Boczar-Karakiewicz Barbara, d`Hieres Gabriel Cherbert: Influence del la correction non lineaire de la longuer d onde dans la houle complexe. Paris: Mecanique des Fluides C. R. Acad. Soc., 1968, t.266, s. 84-86
 234. Boczar-Karakiewicz Barbara: Sprawozdanie z pobytu za granicą w Laboratorium Mechaniki Cieczy. Grenoble 28.X.1966-28.XII.1967. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 9 s.
 235. Boczar-Karakiewicz Barbara: Proces generacji i propagacji fali o dużej długości względnej w świetle teorii i eksperymentu. Seria I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 17 s., 16 rys., 7 tabl.
 236. Boczar-Karakiewicz Barbara: Procesy nieliniowe w strukturze falowania wiatrowego na małych głębokościach względnych. Część IV. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 29 s., 10 rys., 13 s.
 237. Boczar-Karakiewicz Barbara: Struktura falowania wiatrowego w płytkowodnej strefie przyboju. Seria I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 106 s., 15 rys.
 238. Boczar-Karakiewicz Barbara: Sprawozdanie ze stażu naukowego w Wielkiej Brytanii 7.V.1974-10.XI.1974 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 10 s.
 239. Boczar-Karakiewicz Barbara: Wykonanie badań hydraulicznych procesów transformacji fali długiej nad niestabilnym dnem. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 10 s., 8 rys.
 240. Boczar-Karakiewicz Barbara: Interactions parmi les ondes de gravite et d`un deformeable fond en eau pout profonde. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 12 s.
 241. Boczar-Karakiewicz Barbara: Sprawozdanie ze stażu odbytego w Wielkiej Brytanii w dniach 12.IV.1977 - 20.V.1977. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 4 s.
 242. Boczar-Karakiewicz Barbara: Rozpoznanie niestacjonarnych procesów transformacji fal długich w obecności ruchomego dna. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 34 s., 4 rys.
 243. Boczar-Karakiewicz Barbara: Podstawy określania czasu pracy sprzętu pływającego w warunkach budownictwa morskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 10 s., rys., tabl.
 244. Boczar-Karakiewicz Barbara, Paplińska Barbara: Transformacja fal długich nad pochyłym dnem w świetle badań modelowych (numerycznych i hydraulicznych). Wyniki metodycznych badań terenowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 40 s., 25 rys.
 245. Boczar-Karakiewicz Barbara: Podstawy określania czasu pracy sprzętu pływającego w warunkach budownictwa morskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, nls., rys.
 246. Boczar-Karakiewicz Barbara: Metoda prognozy profilu dna w strefach przybrzeżnych w oparciu o teoretyczny model transformacji fali o znacznej długości względnej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 20 s., 13 rys. + 5 s., 3 rys.
 247. Boczar-Karakiewicz Barbara: Matematyczny model propagacji fali długiej w warunkach zmiennej głębokości wody. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 13 s., program, 10 rys., 8 s., program, 25 s.
 248. Boczar-Karakiewicz Barbara, Paplińska Barbara: Struktura prędkości orbitalnych, ciśnień i prędkości transportu masowego w transformującej się fali płytkowodnej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 18 s., 9 rys.
 249. Boczar-Karakiewicz Barbara, Bona L. D., Dette H. H.: Uber die Riffbildung an Sanoligen Kusten durch Tatigkeit der Progressiven Wellen. Leichtweiss: Inst. fur Wasserbau, 1981, 48 s.
 250. Boczar-Karakiewicz Barbara, Paplińska Barbara, Winiecki Jerzy: Atlas form rewowych. Weryfikacja hipotezy tworzenia się rew w strefach przybrzeżnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 52 s., 3 rys.
 251. Boczar-Karakiewicz Barbara: Wpływ transportu masy na efekty współoddziaływania fali powierzchniowej na płytkie odkształcalne dno. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 26 s., 8 rys.
 252. Boczar-Karakiewicz Barbara, Jacson L. A., Kohlhase S., Naguszewski Andrzej: Beach dynamics of barred nearshores: Gold coast, south Pacific and Island Sylt, North sea. Canada, Australia, Germany, Poland: INRS, Gold Coast City Council, Franzius Institut, Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 9 s., 4 rys.
 253. Bogacka Teresa: Procesy hydrodynamiczne morskiego rejonu ujściowego Wisły. Wstępny etap rozpoznawczy. Gdynia: IMiGW - PIB, 1980, 28 s., tabl., program 10 s.
 254. Bogdanowicz Urszula: Naprężenia w zbrojeniu ściany oporowej z gruntu zbrojonego: praca doktorska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, 132 s.
 255. Bogirski Henryk: Badanie początku ruchu polwinitu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 5 s., 4 rys.
 256. Bogirski Henryk: Statystyczna analiza geometrycznych parametrów form dennych w przepływie równomiernym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 27 s., 9 rys.
 257. Bogirski Henryk: Sprawozdanie z pobytu w Holandii w okresie 28.10.1974 do 24.8.1975. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 4 s.
 258. Bogirski Henryk: Analiza możliwości wykorzystania modelu matematycznego do prognozowania deformacji profilu podłużnego kanału prostokątnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 12 s., 7 rys.
 259. Bogusławska Maria: Bilans wodny rzeki Bzury w przekrojach Łęczycy, Łowicza, Sochaczewa. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 17 s., rys., tabl.
 260. Bogusławska Maria: Rozwinięty bilans wodny zlewni rzeki Utraty. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 9 s., 3 rys., 17 tabl.
 261. Bohdanowicz Stanisław: Analiza nawigacyjna wejścia do portu Hel w oparciu o badania symulacyjneruchu jednostek pływających. Szczecin: WSM IN, 1986, 173 s., rys.
 262. Bohdziewicz Leonard: Sprawozdanie z przebiegu realizacji prac I etapu dotyczącego badań procesów sedymentacyjnych w Basenie Gdańskim. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 6 s., wykr.
 263. Bolshev Aleksander: Statics and dynamics of anchored floating structures with non-linear characteristics of anchored system. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 1993, 218 s.
 264. Bolt A., Pączkowski Jacek, Sieradzki Mariusz: Badania eksperymentalne wpływu obciążeń cyklicznych na odkształcenia podłoża morskiego. Etap I. Opracowanie metodyki badawczej oraz założeń do proejktu stanowisk badawczych. Gdańsk: PG IH, 1981, 94 s.
 265. Bolt A.: Projekt techniczny edometru ED1 do badania próbek gruntu pod wpływem zmiennych nacisków przy regulowanym ciśnieniu otoczenia próbki. Gdańsk: PG IH, 1982, 16 s., 51 rys.
 266. Bolt A.: Opracowanie projektu technicznego przyrządu do badania próbek gruntu pod wpływem zmiennych nacisków przy regulowanym ciśnieniu otoczenia próbki. (Edometr ED-1). Etap. Cz. 1. Gdańsk: PG IH, 1982, 12 s., 4 rys.
 267. Bolt A., Sieradzki Mariusz: Wykonanie prototypu urządzenia do badania wpływu obciążeń cyklicznych na ściśliwość gruntu oraz przeprowadzenie serii eksperymentów wstępnych. Etap III. Gdańsk: PG IH, 1983, 10 s., 1 rys.
 268. Bolt A., Sieradzki Mariusz: Badania eksperymentalne wpływu obciążeń cyklicznych na odkształcenie podłoża morskiego. Etap V. Opracowanie końcowe. Gdańsk: PG IH, 1985, 256 s., rys., tabl.
 269. Bolt A.: Badania nośności i zakotwień konstrukcji morskich poddanych obciążeniom cyklicznym. Gdańsk: PG WH, 1986
 270. Bolt A., Sieradzki Mariusz, Sobiecki Ryszard: Badania laboratoryjne i analizy porównawcze dotyczące właściwości gruntów dna morskiego. Sprawozdanie z wykonania usprawnionej wersji edometru ED-1 z dostosowaniem do możliwosci pomiaru k z realizacją fali sinusoidalnej obciążenia. Gdańsk: PG WH, 1987, 31 s., zał. nr 1
 271. Bolt A., Sieradzki Mariusz, Sanejko Marian: Badania piasków morskich w pełni nasyconych wodą o różnym zagęszczeniu początkowym w edometrze ED-1. Sprawozdanie z prac za rok 1987. Gdańsk: PG WH, 1987, 14 s., zał. nr 1 - 45 s., zał. nr 2 - 7 s.
 272. Bolt A., Dobosz Krzysztof: Badania laboratoryjne i analizy porównawcze dotyczące właściwości gruntów dna morskiego. Sprawozdanie z prac za rok 1988. Badania nośności zakotwień w ośrodku niespoistym w pełni nasyconym wodą. Gdańsk: PG WH, 1988, 89 s., zał.
 273. Bolt A., Jankowski Janusz, Horodecki Grzegorz: Badania laboratoryjne i analizy porównawcze właściwości gruntów dna morskiego. Sprawozdanie z prac za rok 1988. Badania gruntów w edometrze cyklicznym. Gdańsk: PG WH, 1988, 121 s., rys., progr. komp.
 274. Bolt A.: Badania laboratoryjne i analizy porównawcze dotyczące wlaściwości gruntów dna morskiego. Sprawozdanie za rok 1989. Gdańsk: PG WH, 1989, 9 s., 4 fot.
 275. Bołdyriew W. Ł.: Rewy jako wskaźnik wzdłużbrzegowego przemieszczania rumowiska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 15 s., 2 rys.
 276. Bona J. L.: Sprawozdanie z pobytu w IBW prof. J.L.Bona w dniach od 1.IX. - 30.IX.1977 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 2 s.
 277. Bona J. L.: Fale samotne i inne zjawiska związane z równaniami modelowymi dla fal o znacznej długości względnej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 39 s.
 278. Boniecka H., Gajda A., Gawlik W., Marcinkowski T., Olszewski T., Szmytkiewicz M., Skaja M., Szmytkiewicz P., Chrząstowska N., Piotrowska D.: Monitoring i badania dotyczące aktualnego stanu brzegu morskiego - ocena skuteczności systemów ochrony brzegu morskiego zrealizowanych w okresie obowiązywania wieloletniego ,,Programu ochrony brzegów morskich''. Gdańsk: IM, Wydawnictwo IBW PAN, 2013, 250 s., Wydawnictwa Wewnętrzne Instytutu Morskiego, Nr 6793
 279. Boniecka H., Lewandowski A., Marcinkowski T., Olszewski T., Szmytkiewicz M.: Budowle hydrotechniczne w zachodniej strefie południowego Bałtyku w aspekcie ochrony przeciwpowodziowej zaplecza brzegu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, Instytut Morski, Gdańsk, GEOMOR Sp. z o.o., 2016, 49 s.
 280. Boodt M. de: Neutronowa metoda określania wilgotności gruntu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 8 s.
 281. Boszko Zbigniew: Linearyzator statycznych charakterystyk termistorów linearyzujących krzywe R -R/1 = e. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 73 s., 35 rys.
 282. Brzeska Małgorzata: Radiometryczna metoda uziarnienia drobnej zawiesiny fazy stałej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 32 s., 6 rys.
 283. Buchholz Władysław: Hydrodynamika rejonu Dolnej Odry. Monografia Etap I. Gdańsk, Słupsk, Szczecin: IM, 1986, 177 s., rys., tabl.
 284. Buchholz Władysław: Struktura przepływu wód w ciekach poddanych działaniu wiatru. Etap I. Gdańsk, Słupsk, Szczecin: IM, 1986, 107 s., 27 rys.
 285. Buchholz Władysław: Struktura przepływu wód w ciekach poddanych działaniu wiatru. Etap II. Gdańsk, Słupsk, Szczecin: IM, 1987, 26 s., 10 rys., lit.
 286. Buchholz Władysław: Cofki wiatrowe. Szczecin: IM, 1988, 130 s.
 287. Buchholz Władysław: Hydrodynamika Dolnej Odry. Monografia. Etap III. Gdańsk, Słupsk, Szczecin: IM, 1988, 34 s., 11 rys., 4 tabl.
 288. Buchholz Władysław: Świna 88-Experiment Data Report. Gdańsk, Hamburg: Wydawnictwo IBW PAN, Univ. Hamburg, 1989
 289. Buchholz Władysław: Hydrodynamika ujścia Odry. Monografia Etap V. Gdańsk, Słupsk, Szczecin: IM, 1990, 86 s., rys., tabl.
 290. Butowski Piotr, Massel Stanisław, Szymański Adam: Metoda wyznaczania obciążeń falowych na duży zbiornik cylindryczny zanurzony pod powierzchnią wody i nie sięgający dna. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 59 s., 8 rys., program
 291. Butowski Piotr, Chybicki Włodzimierz, Massel Stanisław, Szymański Adam: Obciążenia falowe wywierane na pływający zbiornik cylindryczny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 27 s. + 3 s. + 3 s. + 5 rys. + program
 292. Butowski Piotr: Ciśnienia i naprężenia w gruncie przepuszczalnym z posadowioną budowlą pochodzące od falowania powierzchniowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 10 s., 3 rys., program
 293. Bzowy Aleksander: Zagadnienia płyt cienkich na podłożu podatnym. Gdańsk: PG IH, 1980, 84 s., program
 294. Cabart Jan: Użytkowanie radioizotopów w badaniach gruntu w Czechosłowacji. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 5 s.
 295. Cao Van Chi: Stateczność kątowych murów oporowych. Część 2. Metoda obliczeń i wnioski końcowe. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 320 s.
 296. Cao Van Chi: Stateczność kątowych murów oporowych. Część 1. Przegląd metod i badania modelowe. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 150 s.
 297. Caron G.: Badania fizyko-chemiczne żelów krzemiankowych. Gdańsk: Zespół Tłumaczy Tekstów, 1965, 64 s.
 298. Catewicz Zygmunt: Opracowanie statystyczne prądów Bałtyku. Etap I. Opracowanie programów do analizy statystycznej i stochastycznej prądow w Bałtyku. Sopot: ZO PAN, 1976, 5 s. + program + 8 s., rys., tab.
 299. Catewicz Zygmunt: Sprawozdanie z wykonania prac za rok 1978. Sopot: ZO PAN, 1978, 9 s., 13 rys.
 300. Cegielska Anna: Zjawisko poprzecznego mieszania w rzekach i kanałach otwartych - przegląd literatury. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 20 s.
 301. Celan B., Perlea V.: Badanie osiadania głębinowego za pomocą reperów radioaktywnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 9 s.
 302. Cerkowniak G., Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Stella M.: Teoria głębokości zamknięcia w świetle pomiarów terenowych na wielorewowym brzegu morskim. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, 12 s.
 303. Cerkowniak G.: Dynamika stożka ujściowego Wisły w różnych skalach czasowych i przestrzennych. Rozprawa doktorska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, 208 s.
 304. Chilicka Zofia: Konstrukcja numerycznego modelu przepływów w Zatoce Gdańskiej i Ujścia Wisły z lokalnymi zagęszczeniami siatki obliczeń numerycznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 10 s., 2 rys.
 305. Christov T.: Metodika i programma rasceta podzemnych sooruzenij po MKE s uscetom estestvennogo gostojanija skal nogo grunta i technologiceskoj posledovatel nosti stroitelstva soorużenija. Sofija: IVP BAN, 1976, 30 s., 17 rys. + 15 s.
 306. Chróścicka Maria, Bagińska Maria, Kołodko Jerzy: Opracowanie modeli rozprzestrzeniania się i przekształcania zanieczyszczeń w rzekach i zbiornikach wodnych wraz z metodami prognozowania ekologicznych konsekwencji tych zanieczyszczeń. Warszawa: IMiGW - PIB, 1978, 22 s., 16 rys.
 307. Chruściel J.: Materiały dowodowe do pracy doktorskiej ,,Metoda ustalania prognozy sezonowych warunków tlenowych w morskich basenach portowych odbierających ścieki z oczyszczalni miejskich (na przykładzie Gdańska)''. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1961, 6 s., tab., wykr.
 308. Chruściel J.: Metoda ustalania prognozy sezonowych warunków tlenowych w morskich basenach portowych odbierających ścieki z oczyszczalni miejskich (na przykładzie Gdańska). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1961, 70 s.
 309. Chruściel Jadwiga: Kinetyka i odwracalność procesu deponowania zanieczyszczeń w środowisku wodnym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 38 s.
 310. Chruściel Jadwiga: I. Problem oczyszczania i wykorzystania ścieków z kopalni węgla brunatnego na tle badań ich własności. II. Badania nad współoddziaływaniem ścieków węglowych i z elektrowni. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 14 s., 17 rys., 30 tabl.
 311. Chruściel Jadwiga: Badania nad stosowalnością ścieków z elektrowni do oczyszczania ścieków węglowych i uszczelniania gruntów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 16 s., 6 rys.
 312. Chruściel Jadwiga: Ocena i prognoza zdolności samooczyszczania się wód w świetle nowych teorii i badań. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 27 s., 4 rys.
 313. Chruściel Jadwiga: Krytyczna ocena metodyki i miarodajności oznaczeń cech fizycznych wód obciążonych koloidalną zawiesiną. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 7 s., 1 rys.
 314. Chruściel Jadwiga, Sowiński Franciszek: Badania nad uszczelnianiem gruntów i zbiorników wodnych metodą kolmatacji chemicznej z zastosowaniem ścieków z elektrowni. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 15 s.
 315. Chruściel Jadwiga: Sprawozdanie z wyjazdu na Węgry 13-19.12.1964 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 3 s.
 316. Chruściel Jadwiga, Obrocka Jadwiga: Badania nad przydatnością nowych metod przy zastosowaniu naturalnych materiałów uszczelniających cieki i zbiorniki wodne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 50 s., 33 rys., 17 tabl.
 317. Chruściel Jadwiga, Obrocka Jadwiga: Badania nad przydatnością nowych metod przy zastosowaniu naturalnych materiałów uszczelniających cieki i zbiorniki wodne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 47 s., rys., wykr.
 318. Chruściel Jadwiga, Główka Wacław, Sowiński Franciszek: Kolmatacja chemiczna w uszczelnianiu zbiorników wodnych. Sprawozdanie za rok 1966. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 3 s.
 319. Chruściel Jadwiga: Sprawozdanie z podróży służbowej do Częstochowy 23.11.1966-1.12.1966. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 5 s.
 320. Chruściel Jadwiga: Chemiczna kolmatacja gruntów w warunkach spokojnych i okresowo zaburzonych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 10 s., 5 rys.
 321. Chruściel Jadwiga, Główka Wacław, Zaradny Henryk: Dokumentacja techniczna zabezpieczenia dołu fundamentalnego przed napływem górnych wód dla stacji pomp obiektu "Fiszewka S". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 8 s., 11 rys.
 322. Chruściel Jadwiga, Główka Wacław: Sprawozdanie z przebiegu prac uszczelniających i wzmacniających metodą krzemianowania na awaryjnym szybie II - odkrywki Jóźwin w Koninie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 49 s., 4 rys.
 323. Chruściel Jadwiga, Główka Wacław: Badanie skuteczności uszczelnień cieków i zbiorników wodnych dla potrzeb kopalnictwa węgla brunatnego. Część I. Badanie i dolumentowanie prób na stanowisku doświadczalnym nowych metod uszczelniających. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 46 s., 17 rys.
 324. Chruściel Jadwiga, Główka Wacław: Krzemianowanie gruntów dla celów uszczelniania i wzmocnienia w warunkach awaryjnego szybu kopalni Konin. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 19 s., 4 rys.
 325. Chruściel Jadwiga: Jednoroztworowe krzemianowanie gruntów i ustalenie czasów i warunków żelacji. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 20 s., 11 rys.
 326. Chruściel Jadwiga, Sowiński Franciszek, Główka Wacław, Nowak Janina: Badania nad przydatnością nowych metod przy zastosowaniu naturalnych materiałów uszczelniających cieki i zbiorniki wodne. Badania uszczelniające gruntów metodą kolmatacji chemicznej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 24 s., 28 rys., 11 tabl.
 327. Chruściel Jadwiga, Onoszko Jerzy, Wielicka Halina: Metody chemiczne utwardzania dna przy nabrzeżach stoczni remontowej w celu umożliwienia przeprowadzenia prób jednostek na uwięzi. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 82 s., 54 rys.
 328. Chruściel Jadwiga, Kuziemska Irena, Główka Wacław: Badania nad wpływem składowiska popiołów na wody i grunty dla elektrociepłowni Gdańsk II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 20 s., 14 rys., 17 tabl.
 329. Chruściel Jadwiga, Główka Wacław: Ocena optymalnych metod uszczelniania dna i skarp wyrobiska popiaskowego Kotlarnia przed i jego zazwałowaniem odpadami oraz rzeki ierawki. Seria II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 21 s., 4 tabl.
 330. Chruściel Jadwiga, Główka Wacław: Dobór optymalnych warunków dla kolmatacji wgłębnejw gruntach piaszczystych przewarstwionych. Seria I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 18 s., 10 rys., 8 tabl.
 331. Chruściel Jadwiga: Sprawozdanie z pobytu w RS w okresie od 22 - 27.X.1969 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 2 s.
 332. Chruściel Jadwiga, Kuziemska Irena, Nowak Janina, Majewski Wojciech: Wstępna ocena biologiczno-chemicznych skutków zrzutu wód podgrzanych do rzeki Elbląg dla warunków zamierzonej rozbudowy Elektrociepłowni oraz Oczyszczalni Miejskiej w Elblągu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 28 s., 11 rys.
 333. Chruściel Jadwiga, Główka Wacław: Wgłębna kolmatacja chemiczna w piaskach przewarstwionych żwirem. Seria I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 10 + 2 s., 1 rys.
 334. Chruściel Jadwiga, Główka Wacław: Wgłębna kolmatacja chemiczna w piaskach przewarstwionych żwirem. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 14 s., 1 rys.
 335. Chruściel Jadwiga: Sprawozdanie z pobytu na Węgrzech w dniach 9-15.03.1970 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 2 s.
 336. Chruściel Jadwiga: Sprawozdanie z dalszych badań nad kolmatacją chemiczną powierzchniową i wgfłębną w gruntach przewarstwionych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 11 s., 2 rys.
 337. Chruściel Jadwiga, Manthey Tadeusz: Sprawozdanie z podróży służbowej do Czechosłowacji w dniach 18-22.10.1971. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 4 s.
 338. Chruściel Jadwiga: Badania laboratoryjne i terenowe nad powierzchniowym uszczelnieniem zmodyfikowaną metodą jednoroztworowego krzemianowania. Etap 1. Badania laboratoryjne i terenowe. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 56 s., 45 rys., 42 tabl.
 339. Badania nad możliwością wykorzystania popiołów i fosfogipsów w procesach uszczelniania i oczyszczania. Red. Chruściel Jadwiga, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, nls, cztery części współoprawne
 340. Chruściel Jadwiga: Badania laboratoryjne i terenowe nad powierzchniowym uszczelnianiem zmodyfikowaną metodą jednoroztworowego krzemianowania. Etap 2. Badania terenowo-techniczne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 31 s., 10 rys., 12 tabl., 5 fot.
 341. Chruściel Jadwiga: Aktualny stan wiedzy w zakresie fluorkowania wody pitnej w Polsce. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 9 s. + 3, 1 rys.
 342. Chruściel Jadwiga, Główka Wacław: Wniosek patentowy. Sposób powierzchniowego uszczelniania i wzmacniania gruntów popiołami. Wersja Ia i Ib. W: Badania nad możliwością wykorzystania popiołów i fosfogipsów w procesach uszczelniania i oczyszczania. Red. Chruściel Jadwiga, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 16 s.
 343. Chruściel Jadwiga, Główka Wacław: Podstawowe wyniki prac IBW PAN nad optymalną metodą uszczelniania w Kotlarni. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 13 + 2 s., 8 rys.
 344. Chruściel Jadwiga, Główka Wacław: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Bułgarii w okresie od 21.XI. do 30.XI.1974. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 2 s.
 345. Chruściel Jadwiga, Quant Bernard: Zabezpieczenie budowli hydrotechnicznych i ich podłoży. Cz. 1. Badania nad możliwościaą wykorzystania popiołów dla uszczelniania i wzmacniania gruntów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 41 s., 9 rys., 9 tabl.
 346. Chruściel Jadwiga, Główka Wacław: Opinia ustalania wpływu odpadów poprodukcyjnych Z.K.Kędzierzyn i B.P.Z.Ch.lachowina na uszczelnianiae spągu i skarp w Kotlarni oraz ustalenia własności sedymentacyjnych odpadów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 48 s., 19 rys.
 347. Chruściel Jadwiga: Koncepcja oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych metodą fizyko-chemiczną z wykorzystaniem wód z hydraulicznego odpopielenia dla elektrowni Kozienice. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 49 s., 5 rys.
 348. Chruściel Jadwiga, Główka Wacław: Podstawowe wyniki prac i badań nad metodami powierzchniowego uszczrelniania i wzmacniania gruntów i budowli ziemnych z zastosowaniem jednoroztworowego krzemianowania oraz krzemianowanych lub naturalnych popiołów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 23 s.
 349. Chruściel Jadwiga, Quant Bernard: Zabezpieczenie budowli hydrotechnicznych i ich podłoży. Sprawozdanie końcowe. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 18 s., 3 rys.
 350. Chruściel Jadwiga: Sprawozdanie z podróży służbowej do Bułgarii w dniach 3 - 10.12.1975 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 2 s.
 351. Chruściel Jadwiga, Główka Wacław: Rozeznanie przydatności i warunków zastosowań niektórych materiałów odpadowych dla wzmacniania i uszczelniania lesów w warunkach Bułgarii. Współpraca PAN z BAN. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 24 s., 3 rys.
 352. Chruściel Jadwiga: Możliwości wykorzystania popiołów oraz innych odpadów przemysłowych w rozwiązaniach hydrotechnicznych i ochrony środowiska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 2 s.
 353. Chruściel Jadwiga, Główka Wacław: Sposób powierzchniowego uszczelniania gruntów popiołami-wersja III a i b metody -159 616. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 5 s.
 354. Chruściel Jadwiga, Główka Wacław: Metody powierzchniowych uszczelnień gruntów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 17 s.
 355. Chruściel Jadwiga, Kuziemska Irena: Sposób usuwania związ. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 7 s.
 356. Chruściel Jadwiga: A new method of water and sewage purification. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 9 s.
 357. Chruściel Jadwiga: Sposób oczyszczania ścieków P-146127. Wytyczne do praktycznych zastosowań. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 14 s.
 358. Chruściel Jadwiga: Opracowanie receptury mas uszczelniających z popiołów lotnych dla uszczelniania zbiorników KWK "Manifest Lipcowy" i "Zabrze" oraz przeprowadzenie doświadczalnych uszczelnień w warunkach poligonowych i terenowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 27 s. + 18 + 25 + 26, 42 rys., tabl.
 359. Chruściel Jadwiga, Główka Wacław: Sposób powierzchniowego uszczelniania i wzmacniania gruntów - wersja a i b, metody P-159 616. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 6 s.
 360. Chruściel Jadwiga, Główka Wacław: Badanie skuteczności uszczelnień cieków i zbiorników wodnych dla potrzeb kopalnictwa węgla brunatnego. Część 2. Badania i dokumentowanie prób na stanowisku doświadczlnym nowych metod uszczelniających. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 47 s., 22 rys., 30 tabl.
 361. Chruściel Jadwiga, Quant Bernard: Żelacja fosfogipsów ze szkłem wodnym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 5 s., 9 rys.
 362. Chruściel Jadwiga, Główka Wacław: Określenie przydatności czterech popiołów lotnych do wytwarzania mas uszczelniających oraz przygotowanie do fazy "R". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 82 s., 50 rys. + 43 s., 34 rys., 3 fot.
 363. Chruściel Jadwiga, Główka Wacław: Określenie przydatności czterech popiołów lotnych do wytwarzania mas uszczelniających. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 89 s., 14 rys.
 364. Chruściel Jadwiga, Quant Bernard: Badania wpływu wprowadzenia Zagórskiej Strugi do składowiska popiołu i żużla z EC III Gdynia na jakość wód zrzutowych do Bałtyku z uwzględnieniem czystości atmosfery. Część chemiczna. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 47 s., 16 rys.
 365. Chruściel Jadwiga, Główka Wacław: Dokumentacja procesowa stosowania popiołu lotnego z El. lachownia do wykonania uszczelniania wyrobiska pomarglowego "Piast" w Opolu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 12 s., 2 rys.
 366. Chruściel Jadwiga, Główka Wacław: Założenia technologiczne uszczelniania hałdy odpadów powęglowych dla K.W.K.Bolesław Śmiały. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 15 s., 2 rys.
 367. Chybicki W.: Opracowanie metodą małego parametru do III rzędu przybliżonego rozwiązania dla nieregularnego falowania w opisie Lagrange'a. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2000, 17 s., zał.
 368. Chybicki W.: Zbadanie transformacji ciągu fal na ograniczonej, zmiennej głębokości wody. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 32 s.
 369. Chybicki W.: Model falowania nad nieregularnym dnem w strefie ograniczonej głębokości w opisie Lagrange'a i jego doświadczalna weryfikacja. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 79 s.
 370. Chybicki W.: Propagacja falowania w strefie brzegowej morza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 244 s.
 371. Chybicki W.: Opracowanie programu numerycznego obliczającego transformację falowania w przypadku dwumiarowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, [17] s.
 372. Chybicki W.: Symulacja komputerowa transformacji fali losowej na głębokiej wodzie wzdłuż drogi propagacji. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, 13 s.
 373. Zbadanie tłumienia fal długich w strefie brzegowej morza związanego z oddziaływaniem dna. Red. Włodzimierz Chybicki, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, [34 s.]
 374. Chybicki W.: Model predictions of non-breaking shoaling waves. Part II: numerical results. W: Zbadanie tłumienia fal długich w strefie brzegowej morza związanego z oddziaływaniem dna. Red. Włodzimierz Chybicki, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, 10 s.
 375. Chybicki W.: Model predictions of non-breaking shoaling waves. Part I: theoretical properties. W: Zbadanie tłumienia fal długich w strefie brzegowej morza związanego z oddziaływaniem dna. Red. Włodzimierz Chybicki, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, 16 s.
 376. Chybicki W.: Zbadanie tłumienia fal długich w strefie brzegowej morza związanego z oddziaływaniem dna. W: Zbadanie tłumienia fal długich w strefie brzegowej morza związanego z oddziaływaniem dna. Red. Włodzimierz Chybicki, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, 5 s.
 377. Chybicki W.: Zbadanie strat energii falowania w strefie brzegowej morza związanej z załamaniem fal. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, [9] s.
 378. Chybicki W., Reda A.: A note on KdV-type equation in the lagrangian decription. W: Zbadanie strat energii falowania w strefie brzegowej morza związanej z załamaniem fal. Red. Chybicki W., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008
 379. Chybicki W., Reda A.: Załamanie powierzchniowych fal wodnych. W: Określenie zależności pomiędzy polem prędkości cząsteczek wody w grzbiecie fali oraz nachyleniem przedniego skłonu fali a rodzajem załamania powierzchniowych fal wodnych w strefie zmiennej głębokości wody w świetle eksperymentu i teorii - opis i parametryzacja. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, [14] s.
 380. Chybicki W., Staroszczyk R.: Investigation of water wave breaking phenomena: experiment and theory. W: Określenie zależności pomiędzy polem prędkości cząsteczek wody w grzbiecie fali oraz nachyleniem przedniego skłonu fali a rodzajem załamania powierzchniowych fal wodnych w strefie zmiennej głębokości wody w świetle eksperymentu i teorii - opis i parametryzacja. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, [16] s.
 381. Chybicki W., Reda A.: Określenie zależności pomiędzy polem prędkości cząsteczek wody w grzbiecie fali oraz nachyleniem przedniego skłonu fali a rodzajem załamania powierzchniowych fal wodnych w strefie zmiennej głębokości wody w świetle eksperymentu i teorii - opis i parametryzacja. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, 35 s., zał.
 382. Chybicki W.: Zbadanie parabolicznego przybliżenia w analizie transformacji fal w strefie brzegowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, 14 s.
 383. Chybicki W.: Zbadanie ruchu wody w strefie brzegowej morza w warunkach sprzężenia falowania z przepływem prądowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, 17 s.
 384. Chybicki W.: Zbadanie generacji prądu wzdłużbrzegowego w obszarze o malejącej głębokości wywołanego nabiegającą falą. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, 26 s.
 385. Chybicki Włodzimierz, Naguszewski Andrzej: Wpływ mechanizmów nieliniowych w falowaniu wiatrowym na strukturę ich widma gęstości energii. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 25 s., 4 rys.
 386. Chybicki Włodzimierz: Transformacja falowania powierzchniowego nad pochyłym dnem w ujęciu nieliniowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 31 s.
 387. Chybicki Włodzimierz: Transformacja widma falowania wiatrowego w strefie brzegowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 75 s., progr. komp.
 388. Chybicki Włodzimierz, Ignerowicz Jan, Massel Stanisław: Badania wpływu przebudowy ukladu falochronów na falowanie w porcie Darłowo. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 12 s.
 389. Chybicki Włodzimierz: Obliczanie falowania w pobliżu przeszkód odbijających za pomocą układu równań hiperbolicznych wg. ITO i Tanimoto. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 10 s., 12 rys., bibl.
 390. Chybicki Włodzimierz, Ignerowicz Jan: Badanie wpływu przebudowy układu falochronów na falowanie w porcie Darłowo w oparciu o model matematyczny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 8 s., rys., tabl.
 391. Chybicki Włodzimierz: Obliczanie fali odbitej od ścianki pionowej za pomocą metody uśrednionego langrangianu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 8 s.
 392. Chybicki Włodzimierz: Model matematyczny falowania w porcie o dowolnym kształcie i dowolnej barymetrii. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 7 s.
 393. Chybicki Włodzimierz: Zastosowanie metody Whithama do obliczania zmiany energii falowania nieliniowego przy prostopadłym podejściu fali do brzegu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 24 s.
 394. Chybicki Włodzimierz: Teoretyczna analiza doświadczalnie badanej generacji falowania o dwupikowym widmie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 12 s.
 395. Chybicki Włodzimierz: Zbadanie przydatności ogólnego rozwiązania dwuwymiarowego przekształcenia izochorycznego Couranta w dyskretnym modelu obliczeniowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, 15 s.
 396. Chybicki Włodzimierz: Opracowanie numerycznego algorytmu nowego opisu fal na ograniczonej głębokości. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, nls.
 397. Chybicki Włodzimierz: Doświadczalna weryfikacja nowego modelu fal na ograniczonej głębokości. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, 23 s.
 398. Chybicki Włodzimierz: Zbadanie współoddziaływania harmonik fali Stokes'a wzdłuż drogi propagacji. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 23 s., wykr.
 399. Cichy Włodzimierz: Badania laboratoryjne i analizy porównawcze dotyczące właściwości gruntów dna morskiego. Etap III - Sprawozdanie z budowy uniwersalnego aparatu do badań kontaktu grunt-fundament. Gdańsk: PG WH, 1988, 31 s., 5 rys.
 400. Cichy Włodzimierz: Badania laboratoryjne i analizy porównawcze dotyczące właściwości gruntów dna morskiego. Etap IV. Założenia eksploatacyjne uniwersalnego aparatu do badań kontaktu grunt-fundament. Gdańsk: PG WH, 1989, 40 s., 12 rys.
 401. Cieślikiewicz W.: Zastosowanie metody największej entropii do analizy szeregów czasowych falowania morskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 18 s.
 402. Cieślikiewicz Witold: Wyznaczanie rozkładu prawdopodobieństw wzniesień swobodnej powierzchni przy pomocy zasady maksimum informacji. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 26 s., 11 rys.
 403. Cieślikiewicz Witold: Charakterystyki stochastyczne falowania wiatrowego w pobliżu poziomu spokoju. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 142 s., rys., tabl.
 404. Cieślikiewicz Witold: Determination of the Surface Elevation Probability Distribution of Wind Waves Using Maximum Entropy Principle. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 4 s., 1 rys.
 405. Cieślikiewicz Witold, Kurpiński Piotr: Rozkład prawdopodobieństwa wzniesień swobodnej powierzchni morza przy znacznych odchyleniach od rozkładu normalnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 20 s., 5 rys., wykr.
 406. Cieślikiewicz Witold, Nguen Huy Thai: Praktyczna metoda wyznaczania rozkładu prawdopodobieństwa wzniesień swobodnej powierzchni falowania wiatrowego w strefie brzegowej morza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 18 s., 11 rys.
 407. Cieślikiewicz Witold, Massel Stanisław: Statistical analysis of laboratory generated irregular surface waves. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 66 s.
 408. Cieślikiewicz Witold: Maximum-entropy probability distribution of wind wave elevation. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 15 s., 7 rys.
 409. Cieślikiewicz Witold, Gudmestad Ove T.: Stochastic characteristics for orbital velocities of random water waves. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 25 s., 20 rys.
 410. Cieślikiewicz Witold, Gudmestad Ove T.: Mass transport within the free surface zone of water waves. Elsevier, 1992, s. 145-158
 411. Cieślikiewicz Witold: Prognozowanie widma JONSWAP oraz wstępna analiza losowego pola fal wiatrowych w rozwinięciu Karhunena-Love`a. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, 22 s., 13 rys.
 412. Cieślikiewicz Witold, Gudmestad Ove T.: Mean flux in the free surface zone of water waves in a closed wave flume. 24th International Conference on Coastal Engineering ICCE94. Kobe, Japan: International Conference Center, 1994, 3 s.
 413. Cieślikiewicz Witold: Zastosowanie zasady maksimum entropii do wyznaczania rozkładu prawdopodobieństwa wysokości fali dla danej historii sztormu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 6 s., wykr.
 414. Croce A.: Ulepszenie cech gruntu. Ogólne kryteria zabiegu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 19 s.
 415. Cyberska Barbara, Lauer Z., Wojewódzki T.: Empiryczne badania zmienności przestrzenno-czasowej statystycznych charakterystyk pola prędkości, temperatury, zasolenia, gęstości wody i innych w wybranych rejonach Morza Bałtyckiego. Zad. 1.1. Wyniki wstępnych badań. Gdynia: IMiGW - PIB, 1976, 17 s., 13 rys.
 416. Cyberska Barbara: Rozkłady przesztrzenne i zmienność w czasie statystycznych charakterystyk temperatury zasolenia i gęstości wody w Basenie Gdańskim. Gdynia: IMiGW - PIB, 1978, 31 s., 18 rys., 16 tabl.
 417. Cyberska Barbara: Empiryczne badania zmienności czasowo-przestrzennej statystycznych charakterystyk pola prędkości, temperatury, zasolenia, gęstości wody i innych w wybranych rejonach Morza Bałtyckiego. Gdynia: IMiGW - PIB, 1979, 13 s., 16 rys.
 418. Cyberska Barbara: Empiryczne badania zmienności czasowo-przestrzennej statystycznych charakterystyk pola prędkości, temperatury, zasolenia, gęstości wody i innych, w wybranych rejonach Morza Bałtyckiego. Gdynia: IMiGW - PIB, 1980, 19 s., 41 rys.
 419. Cyberski J.: Doskonalenie matematyczno-numerycznego modelu. Cz. 3. Doświadczalna weryfikacja modelu hydrodynamicznego Bałtyku na zamkniętym zbiorniku wodnym. Gdańsk: UG IG, 1976, 24 s., 17 rys.
 420. Cyberski J.: Doświadczalna weryfikacja modelu hydrodynamicznego Bałtyku na zamkniętym zbiorniku wodnym. Etap 2. Pomiary terenowe prądów wodnych. Gdańsk: UG IG, 1977, 22 s., 33 rys.
 421. Cyberski J.: Doświadczalna weryfikacja modelu hydrodynamicznego Bałtyku na zamkniętym zbiorniku wodnym. Etap 3. Pomiary terenowe, opracowanie wyników pomiarów terenowych. Gdańsk: UG IG, 1977, 17 s., 19 rys.
 422. Cyberski J.: Procesy hydrodynamiczne ujściowego odcinka Wisły i cieków łączących Wisłę z Zalewem Wiślanym. Etap I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 13 s.
 423. Cyberski J.: Zbadać procesy hydrodynamiczne ujściowego odcinka Wisły i cieków łączących Wisłę z Zalewem Wiślanym. Sprawozdanie etapowe. Gdańsk: UG, 1980, 13 s.
 424. Cyberski Jerzy: Analiza wstępna i programbadań regulacji ujścia Wisły pod Świbnem. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 14 s.+ 27 + 43 + 30 + 14 + 9 + 9, rys., tabl
 425. Cyberski Jerzy: Badania hydrologiczne ujściowego odcinka rzeki Wisły dla opracowania podstaw do modelowania procesów dynamicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 7 s., 37 rys., 91 tabl.
 426. Cyberski Jerzy: Badania terenowe odcinka Wisły od Mątowskiego cypla do Ujścia. Gdańsk: UG ZHiGW, 1982, 2 s., 3 tabl., 12 zał.
 427. Czaja Edward, Piórewicz Jerzy: Badania hydrologiczne rzeki Shatt Al-Arab (Irak). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 16 s., 13 rys.
 428. Czyż H.: Określenie wartości liczbowych współczynnika filtracji w warunkach polowych przy pomocymetody pływaka. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 8 s., 4 rys.
 429. Dembicki E., Tran Chi: Badania laboratoryjne i analizy porównawcze dotyczące wlaściwości gruntów dna morskiego. Etap IV. Analiza dotychczasowych badań w zakresie optymalizacji konstrukcji wsporczych. Gdańsk: PG WH, 1989, 33 s., rys w t.
 430. Dembicki Eugeniusz: Badania ośrodka dwufazowego w edymotrycznym stanie odksztalcenia pod wpływem obciążeń cyklicznych. Sprawozdanie etapowe z prac wykonanych w 1984. Gdańsk: PG WH, 1984, 76 s., 47 rys., 6 tabl.
 431. Dembicki Eugeniusz: Badania ośrodka w edometrycznym stanie odkształcenia pod wpływem obciążeń cyklicznych. Sprawozdanie etapowe z prac wykonanych w 1984. Gdańsk: PG WH, 1984, 76 s., 47 rys., 6 tabl.
 432. Dembicki Eugeniusz, Cichy Włodzimierz: Zagadnienia mechaniki podłoża w budownictwie morskim. Etap I. Badania laboratoryjne własności gruntów w dnie morski. Analiza koncepcyjna różnych typów apartów do badania zagadnień kontatkowych grunt-fundament. Gdańsk: PG WH, 1986, 113 s.
 433. Dembicki Eugeniusz: Zachowanie się gruntów spoistych i niepoistych w pełni i częściowo nasyconych wodą poddanych obciążeniom powtarzalnym w warunkach edometrycznych. Gdańsk: PG WH, 1986, 202 s.
 434. Dembicki Eugeniusz, Bolt A., Sieradzki Mariusz: Opracowanie monografii podsumowującej wyniki badań wykonanych w ramach MR 15.3.7 w latach 1981 - 1986 "Wpływ obciążeń cyklicznych na zachowanie podłoża gruntowego". (wersja robocza). Gdańsk: PG WH, 1987, 144 s., rys., tabl.
 435. Dembicki Eugeniusz, Bolt A.: Szczegółowy projekt automatyzacji zbierania danych za pomocą mikrokomputera. Gdańsk: PG WH, 1987, 9 s.
 436. Dembicki Eugeniusz, Cichy Włodzimierz: Badania laboratoryjne i analizy porównawcze dotyczące właściwości gruntów dna morskiego. Etap II - Opracowanie istniejących wyników badań kontaktu gruntu z fundamentem. Gdańsk: PG WH, 1987, 83 s., 52 rys.
 437. Dembski Bogumił, Iwanowska Barbara, Smoleńska Dobrosława: Badania modelowe filtracji w obrębie kopalń odkrywkowych węgla brunatnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 43 s., 46 rys.
 438. Dembski Bogumił: Metoda analogii powietrznej w badaniach hydrotechnicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 21 s., 5 fot.
 439. Dembski Bogumił: Wykorzystanie maszyn cyfrowych do rozwiązywania ustalonej i nieustalonej filtracji ze swobodnym zwierciadłem wody. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 25 s. + 5 + 2
 440. Dembski Bogumił: Analiza filtracji w korpusie zapory w Kozłowej Górze. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 2 s. + 2, 4 rys.
 441. Dembski Bogumił, Zaradny Henryk: Badania filtracji na zaporze w Goczałkowicach. Seria II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 11 s., 28 rys., tabl.
 442. Dembski Bogumił, Katkowska B.: Badania ustalonej i nieustalonej filtracji w obrębie budowli hydrotechnicznych przy zastosowaniu metod numerycznych i analogowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 45 s., 36 rys., 8 tabl.
 443. Dembski Bogumił, Katkowska B.: Badania modelowe ujęcia wód infiltracyjnych z rzeki Drwęcy. Seria II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 49 s., 8 tabl.
 444. Dembski Bogumił, Zaradny Henryk: Badania filtracji w obrębie stopnia Goczałkowice i w korpusie zapory Kozłowa Góra. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 12 s., 31 rys., 15 tabl.
 445. Dembski Bogumił, Katkowska B.: Badania modelowe filtracji do analizy zjawisk towarzyszących ekspoatacji stawu osadowego "Gilów". Seria II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 6 s., 13 rys.
 446. Dembski Bogumił: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego na Międznarodowe Sympozjum nt. "Badania filtracji w naturze i w laboratorium", zorganizowane przez BAN w dniach 25 - 31.05.1971. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 3 s.
 447. Dembski Bogumił, Zaradny Henryk: Badania warunków filtracji w obrębie stopnia Goczałkowice i w korpusie zapory Kozłowa Góra. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 8 s., 14 tabl.
 448. Dembski Bogumił, Katkowska B.: Filtracja w spękanych masywach skalnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 38 s., 11 rys. + 10 s., 9 rys.
 449. Dembski Bogumił, Katkowska B.: Filtracja w spękanych masywach skalnych. Metody badawcze i projektowe. Seria I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 45 s., 26 rys.
 450. Dembski Bogumił: Filtracja w spękanych masywach skalnych. Metody badawcze i projektowe. Seria I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 30 s., 25 rys.
 451. Dembski Bogumił, Katkowska B.: Filtracja w spękanych masywach skalnych - metody badawcze i projektowe. Seria I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 20 s., 30 rys.
 452. Dembski Bogumił, Iwański Wiesław, Katkowska B.: Badania rozkładu ciśnień hydrodynamicznych w podłożu projektowanej zapory w Młotach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 117 s., 57 rys., zał.
 453. Dembski Bogumił, Katkowska B.: Filtracja w spękanych masywach skalnych. Metody badawcze i projektowe. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 45 s., rys.
 454. Dembski Bogumił, Zaradny Henryk: Badania i analiza warunków filtracji w podłożu i korpusie Zapory Goczałkowice oraz korpusie Zapory Kozłowa Góra. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 14 s., 17 rys.
 455. Dembski Bogumił: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Bułgarii w dniach 2-13.12.1976 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 5 s.
 456. Dembski Bogumił, Szymański Jacek, Thiel Kazimierz, Zabuski Lesław: Modelowanie podłoża skalnego budowli piętrzących. T.2. Metodyka rozpoznania skał podłoża budowli piętrzących. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 112 s., rys., tabl.
 457. Dembski Bogumił, Szymański Jacek, Thiel Kazimierz, Zabuski Lesław: Modelowanie podłoża skalnego budowli piętrzących. T.1. Zestawienie literatury. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 76 s.
 458. Dembski Bogumił, Szymański Jacek, Thiel Kazimierz, Zabuski Lesław: Modelowanie podłoża skalnego budowli piętrzących. T.3. Metodyka wyznaczania podstawowych własności fizyko mechanicznych skał podłoża budowli piętrzących. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 65 s. + zał., 9 s.
 459. Dembski Bogumił, Szymański Jacek, Thiel Kazimierz, Zabuski Lesław: Modelowanie podłoża skalnego budowli piętrzących. T.4. Wytyczne rozpoznania geologiczno-inżynierskiego skał podłoża budowli piętrzących. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 92 s., 80 rys.
 460. Dembski Bogumił, Zaradny Henryk: Badania i analiza filtracji w podłożu i korpusie zapory Goczałkowice oraz korpusie Zapory Kozłowa Góra. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 13 s., 14 rys.
 461. Dembski Bogumił, Szymański Jacek, Thiel Kazimierz, Zabuski Lesław: Modelowanie podłoża skalnego budowli piętrzących. T.5. Metodyka analizy stateczności podłoża skalnego budowli piętrzących przy zastosowaniu metod numerycznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 34 s., 9 rys.
 462. Dembski Bogumił: Badania i analiza filtracji w podłożu i korpusie zapory Goczałkowice oraz korpusie zapory Kozłowa Góra. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 18 s., 16 rys.
 463. Dembski Bogumił: Modelowanie fizyczne i stateczności masywów skalnych. Sprawozdanie z prac wykonanych w roku 1981. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 46 s., 16 rys.
 464. Dembski Bogumił, Makowski Jerzy, Katkowska B.: Opinia dotycząca podwyższania piętrzenia zbiornika "Goczałkowice". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 28 s., 24 rys., 7 tabl.
 465. Dembski Bogumił: Modelowanie fizyczne i stateczność masywów skalnych. Sprawozdanie z prac wykonanych w roku 1982. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 49 s., 16 rys.
 466. Dembski Bogumił: Badania modelowe filtracji w korpusie i podłożu wału przeciwpowodziowego w miejscowości Tryl k. Nowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 7 s., 14 rys.
 467. Dembski Bogumił, Makowski Jerzy, Katkowska B.: Badania i analiza filtracji w podłożu i korpusie zapory Goczałkowice oraz korpusie zapory Kozłowa Góra. Opinia dotycząca podwyższenia piętrzenia zbiornika "Goczałkowice". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 28 s., 24 rys., 7 tabl.
 468. Dembski Bogumił: Metoda pomiaru rozkładu wilgotności w stoku na podstawie pomiarów tensjometrycznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 43 s., 6 rys.
 469. Dembski Bogumił: Badania i analiza filtracji w podłożu i korpusach zapór Goczałkowice oraz Kozłowa Góra. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 18 s., 31 rys.
 470. Dembski Bogumił: Modelowanie fizyczne i stateczność masywów skalnych. Sprawozdanie z prac wykonanych w roku 1983. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 60 s., 17 rys.
 471. Dembski Bogumił: Metoda rozwiązywania dopływu do studni z swobodnym zwierciadłem wody. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 78 s., 23 rys.
 472. Dembski Bogumił: Badania i analiza filtracji w podłożu i korpusie zapór Goczałkowice i Kozłowa Góra. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 33 s., 23 rys.
 473. Dembski Bogumił: Synteza wyników obserwacji plaż zapór i przedpola zbiornika "Żelazny Most". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 22 s., 8 rys., 10 tabl.
 474. Dembski Bogumił: Opinia do "Programu instalacji piezometrów na przedpolu i w zaporze południowej zbiornika Żelazny Most, do rzędnej -158.0 mnp. Odcinek wschodni". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 3 s.
 475. Dembski Bogumił: Zbiornik "Żelazny Most". Rozpoznanie właściwości filtracyjnych osadów i pomiary piezometryczne w osadach w pasie do 300 m. Etap I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 16+3 s., 3 zał., 7 rys. + nlb.
 476. Dembski Bogumił: Obliczenia położenia swobodnego zwierciadła wody gruntowej w osadach poflotacyjnych zbiornika "Żelazny Most". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 9 s., 7 rys.
 477. Dembski Bogumił: Opinia do opracowania "Montaż czujników strunowych typu SCCwp oraz testowanie ich przydatności dla celów zdalnego określania ciśnienia porowego w odpadach poflotacyjnych". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 3 s., 2 rys., 1 zał.
 478. Dembski Bogumił: Badania i analiza filtracji w podłożu i korpusach zapór Goczałkowice i Kozłowa Góra. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 21 s., 20 rys.
 479. Dembski Bogumił: Badania i analiza filtracji w podłożu i korpusach zapór. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 31 s., 18 rys.
 480. Dembski Eugeniusz: Badania i analiza filtracji w podłożu i korpusie zapór Goczałkowice i Kozłowa Góra. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 31 s., 22 rys.
 481. Długokęcki W.: Zmiany linii brzegowej Mierzei Wiślanej od XIII do końca I w. Cz. 1: Głębie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 47 s., 1 rys.
 482. Dobosz W., Madej Jerzy, Thiel Kazimierz: Projekt badań i kontroli osuwiska nad budynkiem siłowni w Myczkowcach. Seria II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 11 s., 8 rys.
 483. Dobosz W., Madej Jerzy, Thiel Kazimierz: Ocena stateczności zboczy w rejonie projektowanego zbiornika w Stróży na rzece Rabie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 19 s., 19 rys., 159 tabl.
 484. Dobosz W., Madej Jerzy: Wstępna analiza stateczności skarpy w Dobrzyniu nad Wisłą. Seria II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 68 s., 25 rys.
 485. Dobosz W., Madej Jerzy, Thiel Kazimierz: Analiza stateczności podłoża projektowanej zapory w Młotach na Bystrzycy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 34 s., 27 rys. + 29
 486. Dobosz W.: Sprawozdanie z podróży służbowej do Jugosławii w dniach 3 - 10.01.1972 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 64 s., 11 rys.
 487. Dobosz W.: Sprawozdanie z podróży służbowej do Czechosłowacji w dniach 14 - 28.XI.1972 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 3 s.
 488. Dobosz W.: Sprawozdanie z podróży służbowej do Czechosłowacji w dniach 14 - 28. XI. 1972 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 44 s., 16 rys., 3 tabl.
 489. Dobosz W.: Sprawozdanie z podróży służbowej do Jugosławii w dniach od 3 - 10.01.1972. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 3 s.
 490. Dobosz W.: Przemieszczenia oraz odkształcenia zapory i podłoża w Solinie. Część 2. Deformacja zapory. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 11 s., 26 rys.
 491. Dobosz W.: Ekspertyza techniczna. Ujęcie wody w Zaporze Solińskiej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 8 s.
 492. Dobosz W.: Przemieszczenia oraz odkształcenia zapory w Solinie. Część 3. Przemieszczenia poziome. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 8 s., 23 rys.
 493. Dobosz W.: Przemieszczanie oraz odkształcanie zapory i podłoża. Ogólna interpretacja wyników pomiarów - zapora w Solinie. Część 1. Przemieszczanie poionowe. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 11 s., 22 rys.
 494. Dobosz W., Kwaśniewski Julian: Zapora wodna w Solinie. Sprawozdanie z interpretacji wyników pomiarów hydrotechnicznych i geodezyjnych od 1.01-31.12.1974. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 19 s., 24 rys.
 495. Dobosz W., Kwaśniewski Julian: Zapora wodna w Solinie. Sprawozdanie z interpretacji wyników pomiarów hydrotechnicznych i geodezyjnych od 1.01-31.12.1975. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 18 s., 26 rys.
 496. Dobosz W.: Statystyczna analiza wyników pomiarów metodą regresji wielokrotnej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 28 s., 2 tabl.
 497. Dobosz W.: Stochastyczna mechanika budowli dla konstrukcji hydrotechnicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 40 s., 6 rys., 150 s., 13 rys., 54 s., 20 rys.
 498. Dobosz W.: Statystyczna metoda interpretacji przemieszczeń pomierzonych na zaporze. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 66 s., 17 rys. + s.nlb
 499. Dobosz W.: Zapora wodna w Solinie. Sprawozdanie z interpretacji wyników pomiarowo-kontrolnych zapory w okresie od stycznia do grudnia 1985. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 18 s., 24 rys.
 500. Dobosz W.: Interpretacja wyników pomiarów kontrolnych zapory w Solinie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 31 s., rys.
 501. Dobosz W.: Interpretacja wyników pomiarów kontrolnych zapory w Solinie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 20 s., 28 rys.
 502. Dobosz W.: Interpretacja wyników pomiarów kontrolnych zapory w Solinie. Cz. 1, Cz. 2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 14 s. + 24 s., 23 rys. + 43 rys., progr.
 503. Dobosz W.: Interpretacja wyników pomiarów kontrolnych zapory w Solinie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, cz. I, II, III
 504. Dobosz W.: Interpretacja wyników pomiarów kontrolnych zapory w Solinie. Tom V. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 92 s.
 505. Dobosz W.: Interpretacja wyników pomiarów kontrolnych w Solinie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 67 s.
 506. Dobosz W.: Interpretacja wyników pomiarów kontrolnych w Solinie. Część I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 17 s., rys., wydr. komp.
 507. Dobosz W.: Interpretacja wyników pomiarów kontrolnych zapory w Solinie. Tom IV. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 89 s.
 508. Dobosz W.: Interpretacja wyników pomiarów kontrolnych zapory w Solinie. Mikrokomputerowa baza danych. Tom VIII. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 6 s., 8 rys., tabl.
 509. Dobosz W.: Interpretacja wyników pomiarów kontrolnych zapory w Solinie. Mikrokomputerowa baza danych. Tom VII. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 6 s., 7 rys., tabl.
 510. Dobosz W.: Interpretacja wyników pomiarów kontrolnych zapory w Solinie. Mikrokomputerowa baza danych. Tom IX. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 110 s., 9 tabl.
 511. Dobosz W.: Interpretacja wyników pomiarów kontrolnych zapory w Solinie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 22 s., rys.
 512. Dobosz W.: Interpretacja wyników pomiarów kontrolnych Zapory w Solinie. Cz. I, 1992. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, nls.
 513. Dobosz W.: Zasady organizacji i funkcjonowania zaspołu kontroli bezpieczeństwa zapór. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 20 s., zał.
 514. Dobosz W.: Interpretacja wyników pomiarów kontrolnych Zapory w Solinie. Cz. I, 1993. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, nls.
 515. Dobosz W.: Koncepcja automatyzacji pomiarów kontrolnych Zapory Wodnej w Solinie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 39 s.
 516. Dobosz W.: Interpretacja wyników pomiarów kontrolnych w Solinie Cz. I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 28 s. + nls., rys., tabele
 517. Dobosz W.: Rozpoznanie i analiza systemów ostrzegania uruchamianych w razie awarii zapory wodnej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 46 s., 5 zał.
 518. Dobosz W.: Instrukcja postepowania na wypadek zagrożenia zapory awarią. Kaskada rzeki soły. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 27 s., zał.
 519. Dobosz W.: Interpretacja wyników pomiarów kontrolnych Zapory w Solinie. Cz. I, 1995. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, nls.
 520. Dobosz W.: Interpretacja wyników pomiarów kontrolnych Zapory w Solinie. Cz. I, 1995. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, nls.
 521. Dobosz W.: Interpretacja wyników kontrolnych Zapory w Solinie, 1996. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997, nls.
 522. Dojlido J.: Ekologiczne skutki zrzutu wód podgrzanych do rzek i zbiorników wodnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 22 s., 8 rys.
 523. Dominiak Janusz: Doświadczalne wyznaczenie parametrów ośrodka sprężysto-plastycznego ze wzmocnieniem na przykładzie piasku pochodzenia sandrowego z miejscowości Łysy Młyn koło Poznania. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 20 s., 4 rys.
 524. Dominiak Janusz: Analiza pracy pala w ośrodku sypkim. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 9 s., 1 rys.
 525. Dominiak Janusz, Walter Antoni: Zastosowanie elementów kontaktowych do analizy współpracy konstrukcji z ośrodkiem sypkim. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 6 s.
 526. Dominiak Janusz, Świdziński Waldemar, Werno Maciej: Sprawozdanie z nadzoru naukowego nad eksploatacją i nadbudową zbiornika odpadów poflotacyjnych "Żelazny Most" za okres 1988.04.01-1988.09.30. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 15 s., 4 rys.
 527. Dominiak Janusz, Świdziński Waldemar, Werno Maciej: Sprawozdanie z nadzoru naukowego nad eksploatacją i nadbudową zbiornika odpadów poflotacyjnych "Żelazny Most" za okres 1987.10.01 - 1988.03.31. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 14 s., 4 rys.
 528. Dominiak Janusz, Werno Maciej: Synteza wyników obserwacji geodezyjnych zbiornika "Żelazny Most" wykonanych od początku istnienia zbiornika do roku 1987 włącznie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 14 s., rys.
 529. Dominiak Janusz, Kiełbratowska Daria: Weryfikacja modelu gruntu uwzględniającego niesprężyste zachowanie się gruntu przy obciążeniu cyklicznym i eksperymentalne wyznaczenie parametrów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 7 s., 26 rys.
 530. Dominiak Janusz, Werno Maciej: Aneks do opracowania pt. Synteza wyników obserwacji geodezyjnych zbiornika "Żelazny Most" wykonanych od początku istnienia zbiornika do roku 1987 włącznie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 10 s., 2 rys., 3 tbl.
 531. Druet Czesław: Morskie falowanie wiatrowe, jego oddziaływanie na budowle hydrotechniczne i brzegi oraz metodyka badań i pomiarów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1962, 85 s., 89 rys., 13 tabl.
 532. Druet Czesław: Morskie siłownie falowe. Prototypowe badania morskich urządzeń energetycznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1962, 19 s., 2 rys., 3 tabl., 13 fot.
 533. Druet Czesław: Prognoza fali ustalonej na płytkich zbiornikach wodnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 8 s., 9 rys., 6 tabl.
 534. Druet Czesław: Nowa metoda wyznaczania siły uderzenia falowego dla przypadku ściany pionowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 12 s., 9 rys.
 535. Druet Czesław: Charakterystyka elektronowej aparatury pomiarowej, przeznaczonej do rejestracji naporu i uderzenia falowego w laboratorium. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 5 s., 8 rys.
 536. Druet Czesław, Oleszkiewicz Mikołaj: Badania nad wykorzystaniem energii falowania wiatrowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 12 s.
 537. Druet Czesław, Oleszkiewicz Mikołaj: Ruchomy pochłaniacz fal zabezpieczających port przed falowaniem. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 11 s., 11 rys.
 538. Druet Czesław: Analiza wykorzystanie i rozpraszanie energii falowania. Cz. 1. Czujnik hydrauliczny do pomiaru maksymalnych wielkości naporu falowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 8 s., 11 rys.
 539. Druet Czesław: Dynamika naporu falowego wywołanego oddziaływaniem fali stojącej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 9 s., 5 rys.
 540. Druet Czesław: Zagadnienie dynamicznego wyporu falowego w świetle teorii i eksperymentu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 12 s., 13 rys.
 541. Druet Czesław: Wyznaczanie sił uderzenia falowego w oparciu o zapis oscylogramu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 8 s., 6 rys.
 542. Druet Czesław: Wpływ głębokości posadowienia falochronu i wymiarów podsypki na charakter obciążeń falowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 7 s., 6 rys.
 543. Druet Czesław: Obciążenia hydrodynamiczne falochronów portowych, posadowionych w strefie transformacji falowania. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 66 s. + 8
 544. Druet Czesław: Monographic chart for determination the monochromatic wave type in the region of foundation of designed hydrotechnical structure. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 20 s. + 4, 11 rys.
 545. Druet Czesław: Dynamika fal wiatrowych rozprzestrzeniających się na małych głębokościach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 17 s. + 6, 9 rys.
 546. Druet Czesław: Hydrokinematyczna charakterystyka Zatoki Puckiej w rejonie Mechelinek. Część 3. Druga część pomiarów hydrometrycznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 25 s., 15 rys.
 547. Druet Czesław: Hydrokinematyczna charakterystyka Zatoki Puckiej w rejonie Mechalinek. Część 1. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 27 s., 9 rys.
 548. Druet Czesław, Oleszkiewicz Mikołaj: Wpływ aeracji masy wodnej na wielkość i charakter uderzenia falowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 12 s., 7 rys., 16 fot.
 549. Druet Czesław: Hydrokinematyczna charakterystyka Zatoki Puckiej w rejonie Mechelinek. Część 2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 33 rys.
 550. Druet Czesław, Oleszkiewicz Mikołaj: Nabieganie fal krótkookresowych na skarpy umocnione płytami żebrowymi. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 11 s., 2 rys., 38 tab., 8 fot.
 551. Druet Czesław: Falowanie w przybrzeżnej strefie Zatoki Puckiej w rejonie echalinek. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 17 s., rys., tabl.
 552. Druet Czesław, Piórewicz Jerzy: Badania modelowe osłonowej efektywności barier zabezpieczających nabrzeże Cn-100 przed falowaniem. Część 2. Ekspertyzy w sprawie osłony nabrzeża wyposażeniowego Cn-100 w Stoczni Północnej w Gdańsku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 31 s., 40 rys., 20 tabl.
 553. Druet Czesław: Falowanie w przybrzeżnej strefie Zatoki Gdańskiej w rejonie ujścia Wisły Śmiałej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 7 s., tabl., wykr.
 554. Druet Czesław: Badania modelowe ukształtowania nabrzeży na wyspie Dolnej Okrętowej w Szczecińskiej Stoczni Remontowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 32 s., 28 rys., 19 tabl.
 555. Druet Czesław: Charakterystyki falowania wiatrowego w płytkowodnej strefie Zatoki Gdańskiej w rejonie Westerplatte. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 32 s., 13 rys., 10 tabl.
 556. Druet Czesław: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do ZSRR w okresie 3.IX do 16.IX.1969 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 3 s.
 557. Druet Czesław, Boczar-Karakiewicz Barbara, Massel Stanisław: Charakterystyki falowania wiatrowego w akwenach portowych nowoprojektowanej bazy przeładunków masowych w Gdańsku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 50 s., 27 rys.
 558. Druet Czesław: Spektralny model laboratoryjnych badań hydraulicznych falowania wiatrowego w porcie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 27 s., 31 rys.
 559. Druet Czesław, Massel Stanisław: Wpływ fali wywołanej bocznym wodowaniem statku na stateczność mostu pontonowego - Ekspertyza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 11 s., 12 rys., 12 tabl.
 560. Druet Czesław, Boczar-Karakiewicz Barbara, Massel Stanisław: Badania modelowe warunków falowych w basenie paliw płynnych oraz wpływu usytuowania zachodniej głowicy falochronu wyspowego NRPTM na intensywność falowania i przepływy mas wodnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 13 s., 26 rys., 5 tab., 6 fot.
 561. Druet Czesław, Bendykowska Genowefa: Badania modelowe warunków etapizacji wykonawstwa falochronów portowych nowej bazy przeładunku towarów masowych w Gdańsku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 11 s., 23 rys., 2 tabl., 14 fot.
 562. Druet Czesław, Massel Stanisław, Zeidler Ryszard: Badania modelowe falowania i przepływu mas wodnych wzdłuż falochronu północnego nowej bazy przeładunku towarów masowych w Gdańsku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 12 s., 22 rys., 9 tab., 10 fot.
 563. Druet Czesław, Massel Stanisław, Zeidler Ryszard: Hydrodynamiczne procesy w przybrzeżnej strefie transformacji. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 227 s., 101 rys.
 564. Druet Czesław, Boczar-Karakiewicz Barbara, Massel Stanisław, Śpiewak Erazm: Drgania swobodnej powierzchni akwenu portowego wywołane falowaniem wiatrowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 196 s., 72 rys.
 565. Druet Czesław: Charakterystyki falowania wiatrowego w przybrzeżnej strefie transformacji. Część I. harakterystyki falowania wiatrowego w przybrzeżnej strefie Zatoki Gdańskiej w warunkach stacjonarnego i jednorodnego pola prędkości wiatru. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 52 s. + 4, 10 tabl.
 566. Druet Czesław, Oleszkiewicz Mikołaj: Współodziaływanie falowania wodnego z budowlami portowymi typu pionowo-ściennej przepony. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 10 s., 16 rys.
 567. Druet Czesław, Sobierajski Eugeniusz: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do ZSRR w dniach 19-30.VI.1972 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 4 s. + 2 + 2
 568. Druet Czesław, Bendykowska Genowefa, Boczar-Karakiewicz Barbara, Oleszkiewicz Mikołaj: Badania modelowe docelowej koncepcji układu falochronów Portu Północnego w Gdańsku. Seria II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 16 s., 32 rys., 2 tabl.
 569. Druet Czesław, Massel Stanisław: Procesy falowe w głębokich akwenach portowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 147 s., 33 rys.
 570. Druet Czesław: Sprawozdanie z sympozjum naukowego "EKAM-73" odbytego w Lipsku (NRD) w okresie od 8.VII. do 13.VII.74 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 4 s.
 571. Druet Czesław: Charakterystyka turbulentnych przepływów w tranzytowej strefie przyboju. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 34 s., 9 rys.
 572. Druet Czesław: Sprawozdanie z wyjazdów służbowych zrealizowanych w roku 1976 na koszt PAN. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 3 s.
 573. Druet Czesław: Opracowanie w postaci referatów, wyników badań nad struktur falowania wiatrowego. Materiały do raportu naukowego z wyników międzynarodowego eksperymentu "Lubiatowo-74". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 6 s., 6 rys.
 574. Druet Czesław: Raport etapowy MR I/15 "Podstawy gospodarki w środowisku morskim w roku 1976". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 20 s.
 575. Druet Czesław, Oleszkiewicz Mikołaj: Metodyka badań wpływu efektów skalowych w hydraulicznych badaniach procesów uderzenia falowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 13 s., 9 rys.
 576. Druet Czesław, Bendykowska Genowefa, Boczar-Karakiewicz Barbara, Banach Łukasz: Wstępne wytyczne dla ustalenia warunków pracy i holowania sprzętu pływającego w warunkach falowania wiatrowego. Zał. 1. Część P. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 154 s.
 577. Druet Czesław: Raport etapowy MR I/15 "Podstawy gospodarki w środowisku morskim w roku 1977". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 22 s.
 578. Druet Czesław: Raport etapowy MR I/15 "Podstawy gospodarki w środowisku morskim w roku 1978". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 23 s.
 579. Druet Czesław, Wróblewski Andrzej: Prognoza falowania wiatrowego na wejściu do portów w Kołobrzegu, Darłowie, Ustce, Łebie i Władysławowie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 64 s., 6 rys.
 580. Druet Czesław: Raport etapowy MR I/15 "Podstawy gospodarki w środowisku morskim w roku 1979". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 20 s.
 581. Druet Czesław: Badanie i modelowanie mikro i mezoskalowej struktury hydrodynamicznych pól oraz procesów przenoszenia energii mechanicznej w morzu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 2 s., 21 rys., 4 s., 80 rys.
 582. Druet Czesław: Raport etapowy MR I/15 "Podstawy gospodarki w środowisku morskim w roku 1980". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 40 s.
 583. Dursthoff W., Marcinkowski T., Wilde P.: Opracować rozwiązanie problemu brzegowego w ramach teorii potencjalnej, dla ciśnień na cylinder poziomy znajdujący się w pobliżu dna wywołanych falowaniem. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 21 s., wykr.
 584. Dziewicki Marek, Lewandowski Marek, Trapp Wojciech: Aparatura do pomiarów terenowych w zakresie batymetrii, falowania i prądów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 19 s., 9 rys.
 585. Dziewicki Marek, Lewandowski Andrzej: Testowanie w kanale zestawu laboratoryjnego prądomierza elektromagnetycznego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 9 s., 6 rys.
 586. Dziewicki Marek, Lewandowski Andrzej, Oktaba Leszek: Kalibracja i interkalibracja prototypu prądomierza elektromagnetycznego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 9 s., 11 rys.
 587. Dziewicki Marek: Układ synchronizacji generatora małej częstotliwości dla eliminacji zakłóceń. Zadanie 5. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 7 s., 2 rys.
 588. Dźwigałowski Florian, Federowska Janina: Sprecyzowanie założeń do opracowania numerycznego modelu terenu polderu "Fiszewka-S" na terenie Żuław Wiślanych. Warszawa: IGiK, 1980, 10 s.
 589. Elevatorski Edward: Urządzenia do rozpraszania energii. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1962, 24 s.
 590. Elevatorski Edward: Rozpraszanie energii na zaporach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1962, 26 s.
 591. Ewertowska-Madej Zofia: Anizotropia własności wytrzymałościowych kaolinu sedleckiego zagęszczonego statycznie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 55 s., 35 rys.
 592. Ewertowska-Madej Zofia, Madej Jerzy: Ocena stateczności wybranego rejonu skarpy Dobrzyńskiej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 17 s., 8 rys.
 593. Ewertowska-Madej Zofia, Katkowska B., Werno Maciej: Wyniki analizy stateczności zpory ziemnej w Kołudzie Małej. Seria II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 14 s., 7 rys., 1 tabl.
 594. Ewertowska-Madej Zofia, Madej Jerzy: O wyznaczaniu parametrów wytrzymałościowych gruntów swoistych na przykładzie namułów organicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 14 s., + 2 + 12, 14 rys.
 595. Ewertowska-Madej Zofia, Inerowicz Marek: Wyniki badań laboratoryjnych wytrzymałości na ścinanie oraz konsolidacji długotrwałej gruntów z budowy Rafinerii w Gdańsku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 7 s., 10 rys.
 596. Ewertowska-Madej Zofia, Madej Jerzy: Sprawozdanie z pobytu w Wiedniu w okresie od 21.03. do 27.03.1976 r. na I Europejskiej Konferencji Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 3 s.
 597. Ewertowska-Madej Zofia, Inerowicz Marek: Wyniki specjalistycznych badań laboratoryjnych prób gruntu z terenu projektowanej rozbudowy Huty Szczecin. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 10 s., 6 rys., tabl.
 598. Ewertowska-Madej Zofia: Sprawozdanie z badań wytrzymałości gruntów (Elektrownia Kartoszyno). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 3 s., 2 rys.
 599. Ewertowska-Madej Zofia, Madej Jerzy: Analiza stateczności zboczy w rejonie węzła kolejowego Smętowo-Opalenie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 13 s., 8 rys., 2 tabl.
 600. Ewertowska-Madej Zofia: Sprawozdanie z badań wytrzymałości gruntów (Kwidzyn-"Celuloza"). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 4 s., 3 rys.
 601. Ewertowska-Madej Zofia, Werno Maciej: Opinia w sprawie wpływu popiołu z Elektrociepłowni na wytrzymałość osadów poflotacyjnych w zbiorniku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 8 s., 4 rys.
 602. Ewertowska-Madej Zofia: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Francji od 18.05. do 7.06.1977 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 2 s.
 603. Ewertowski R., Pacewicz F., Pluta M.: Oddziaływanie fal wezbraniowych z przepływami wody w rejonach ujściowych. Etap IV-1989. Gdańsk, Słupsk, Szczecin: IM, 1989, 52 s., rys.
 604. Ewertowski Ryszard: Oddziaływanie fal wezbranych z przepływami wody w rejonach ujściowych. Etap I. Gdańsk, Słupsk, Szczecin: IM, 1986, 136 s., lit.
 605. Ewertowski Ryszard: Oddziaływanie fal wezbraniowych z przepływami wody w rejonach ujściowych. Etap III. Gdańsk, Słupsk, Szczecin: IM, 1988, 52 s., rys.
 606. Ewertowski Ryszard: Oddziaływanie fal wezbraniowych z przepływami wody w rejonach ujściowych. Etap. V. Szczecin: IM, 1990, 98 s., rys., tabl.
 607. Falkowski Józef: Opracowanie i zweryfikowanie na posiadanych danych eksperymentalnych Filtra Kalmana analizy nieustalonych drgań układu maszyna - fundament. Koszalin: WSI WILiS, 1989, 98 s., zał.
 608. Falkowski Józef: Doświadczalna analiza badań własnych konstrukcji wsporczych pod maszyny. Koszalin: WSI, 1990, 123 s., lit., 34 rys., tabl.
 609. Fam Van Ninh: Propagacja ruchu falowego swobodnej powierzchni rzeczywistego cieku ze słabo nachylonym dnem. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 79 s.
 610. Felkier L., Brzezińska A., Garbalewski Cz.: Metoda badań udziału metali ciężkich w aerozolu morskim w zależności od rozkładu wielkości cząstek. Sopot: IG PAN, 1978, 8 s., 2 rys., 2 fot.
 611. Feurhake F.: Progi-budowle korekcji progowej Schlenabsturze-Absturzbauwerke. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 17 s.
 612. Filipkowski Jan, Ciskowska-Filipow Elżbieta, Sienkiewicz Zbigniew, Ceynowa Zdzisław, Klinger Ewa: Numeryczna analiza drgań jedno i dwuwymiarowego ośrodka ciągłego wraz z programami na EMC Odra-1305. W: Stochastyczna mechanika budowli dla konstrukcji hydrotechnicznych w roku 1977. Red. Wilde Piotr, Gdańsk, Koszalin: Wydawnictwo IBW PAN, Wyższa Szkoła Inżynierska, 1977, Ok. 50 s., zał.
 613. Filipkowski Jan, Ciskowska-Filipow Elżbieta, Ceynowa Zdzisław, Klinger Ewa, Korol Maria, Sienkiewicz Zbigniew: Numeryczna analiza drgań niejednorodnej półprzestrzeni sprężystej wywołanych oddziaływaniem bloku fundamentowego wraz z programami na EMC "Odra"-1305. Koszalin: Wyższa Szkoła Inżynierska, 1978, 83 s. + program + 186 s.
 614. Filipkowski Jan, Ciskowska-Filipow Elżbieta, Hryniewicz Zdzisław, Ceynowa Zdzisław, Sienkiewicz Zbigniew: Numeryczna analiza problematyki fal sprężystych w ośrodkach stochastycznych. Koszalin: Wyższa Szkoła Inżynierska, 1979, 70 s. + 153 s. 11 rys.
 615. Filipkowski Jan, Hryniewicz Zdzisław, Ceynowa Zdzisław, Sienkiewicz Zbigniew: Propagacja fal w podłożu sprężystym oraz lepkosprężystym wywołanych drganiami fundamentów. Koszalin: WSI, 1982, 30 s.
 616. Propagacja fal w podłożu sprężystym oraz lepkosprężystym wywołanych drganiami fundamentów: etap IV. Red. Filipkowski Jan, Koszalin: WSI, 1984, Ok. 35 s.
 617. Filipow-Ciskowska Elżbieta: Analiza numeryczna płaskich zagadnień teorii sprężystości z uwzględnieniem losowych pól odchyleń. Gdańsk: Politechnika Gdańska, Instytut Budownictwa Lądowego, 1974, 110 s., zał.
 618. Frączek Edmund: Projekt badań radiometrycznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich pod budowę elektrowni Żarnowiec w rejonie Kolkowa, Nadela i Żarnowca. Warszawa: Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne, 1969, 8 s., rys.
 619. Garbalewski Cz., Berek M., Fołodzińska A.: Metoda badań dynamiki udziału metali w aerozolowej składowej wymiany masy między morzem a atmosferą na Bałtyku. Gdynia: IMiGW - PIB, 1977, 25 s.
 620. Garbalewski Cz.: Projekt optycznych sondaży przywodnej warstwy atmosfery dla badania dynamiki aerozolowej wymiany masy między morzem a atmosferą. Gdynia: IMiGW - PIB, 1977, 25 s., rys.
 621. Garbalewski Cz.: Sondaż lotniczo-pilotażowy w profilu Gdańsk-Zatoka Gdańska. Gdynia: IMiGW - PIB, 1978, 15 s., 7 rys.
 622. Garbalewski Cz.: Średni rozkład przestrzenny podstawowych fizycznych charakterystyk i źródłowych obszarów emisji cząstek z powierzchni oceanów. Gdynia: IMiGW - PIB, 1978, 24 s., 8 rys.
 623. Garbalewski Cz.: O strefowym rozkładzie parowania mechanicznego i emisji jąder kondensacji z oceanów. Gdynia: IMiGW - PIB, 1978, 14 s., 7 rys.
 624. Garbalewski Cz.: Pola anemoaerozolowe i potencjały przenoszenia cząstek na otwartych obszarach morza i w strefie przyboju. Gdynia: IMiGW - PIB, 1978, 9 s., 3 rys.
 625. Garbalewski Cz.: Wahania stopnia zapylenia powietrza nad środkowym Atlantykiem. Gdynia: IMiGW - PIB, 1978, 15 s., 6 rys.
 626. Gaspar E., Onescu M.: Podstawy radiohydrologii. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 24 s.
 627. Gąsiorowski D.: Ocena możliwości zastosowania metody wariacyjno-optymalizacyjnej dla identyfikacji parametrów kalibracyjnych w modelach dwu- i trójwymiarowych. Gdańsk: 2000, 33 s.
 628. Gąsiorowski D.: Bilans masy i pędu w numerycznych rozwiązaniach uproszczonych modeli transformacji fali wezbraniowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 103 s.
 629. Gąsiorowski D.: Bilans masy i pędu w numerycznych rozwiązaniach uproszczonych modeli transformacji fali wezbraniowej: praca doktorska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 136 s.
 630. Gąsiorowski D., Szymkiewicz R.: Uproszczone nieliniowe modele transformacji fali w korycie rzecznym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, 122 s.
 631. Gąsiorowski D.: Rozwiązanie równań płytkiej wody metodą objętości skończonych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, 48 s.
 632. Gąsiorowski D.: Rozwiązanie dwuwymiarowych równań płytkiej wody metodą objętości skończonych. W: Modelowanie przepływów wielowymiarowych w wodach powierzchniowych. Red. Dariusz Gąsiorowski, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, 74 s.
 633. Modelowanie przepływów wielowymiarowych w wodach powierzchniowych. Red. Dariusz Gąsiorowski, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, [94] s.
 634. Gąsiorowski Dariusz: Analiza statystyczna występowania okresów słabych wiatrów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, 10 s., tabele, 7 rys.
 635. Gąsiorowski Dariusz: Zastosowanie metod optymalizacyjnych dla identyfikacji parametrów kalibracyjnych w dwuwymiarowych nieliniowych modelach hydrodynamicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, 49 s.
 636. Gąsiorowski Dariusz: Wpływ uproszczeń stosowanych w modelach przepływu nieustalonego w kanałach otwartych na bilans masy, pędu i energii. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, 71 s.
 637. Gąsiorowski Dariusz: Wpływ różnych postaci uproszczonych równań transformacji fali wezbraniowej w kanałach otwartych na bilans masy i pędu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 84 s., rys., wykr.
 638. Głębowicz K.: Analiza wyznaczonych doświadczalnie deformacji gruntów sypkich przy zastosowaniu formalizmu hipoplastyczności. W: Sprawozdanie z działalności statutowej za rok 2004. Temat 4.1: Doświadczalne i teoretyczne modelowanie deformacji gruntów niespoistych. Red. Świdziński Waldemar, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 25 s.
 639. Głębowicz K.: Hypoplastic formalism of modelling pre-failure behaviour of sand against experimental data. W: Doświadczalne i teoretyczne modelowanie deformacji gruntów niespoistych. Red. Andrzej Sawicki, Waldemar Świdziński, Krzysztof Głębowicz, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 17 s.
 640. Główka Wacław, Sulikowska Iwona: Zapora wodna w Solinie. Cz.1. Wyniki pomiarów: modułu i sprężystości liczby Poissona współczynnika rozszerzalności cieplnej prób betonu z sekcji 22 poz. 352 mnpm. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 55 s.
 641. Główka Wacław: Zapora wodna w Solinie. Cz.2. Wyniki pomiarów: modułu sprężystości liczby Poissona współczynnika rozszerzalności cieplnej prób betonu sekcji 22 poz. 369,50 mnpm. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 51 s.
 642. Główka Wacław: Sprawozdanie z pobytu w IGW im. Jarosława ernego w Belgradzie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 2 s.
 643. Główka Wacław: Przepony wodoszczelne tworzone w gruntach nawodnionych metodą jednoroztworowego krzemianowania. Część 1, 2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 82 s., 72 rys., fot. tabl.
 644. Główka Wacław: Zmiany niektórych własności fizycznych wykładzin popiołowych pod wpływem kolmatacji wody. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 10 s., 4 rys., tabl.
 645. Główka Wacław: Badania możliwości wykorzystania popiłów dla uszczelnień w warunkach wodnych i przepływu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 44 s., 24 rys., 24 tabl.
 646. Główka Wacław, Knabe Władysław: Ekspertyza dotycząca osuwiska na skarpie na terenie Zakładów Mechanicznych "Łabędy" w Gliwicach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 4 s., 1 rys.
 647. Główka Wacław, Kałęcki Henryk: Badania nad optymalizacją metody popiół-szkło w warunkach suchych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 21 s., 21 rys.
 648. Główka Wacław: Badania oraz analiza pomiarów kontrolnych obiektów wodno-energetycznych w Rożnowie i Czechowie za rok 1975. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 26 s., 16 rys. + 10
 649. Główka Wacław, Sawicki Andrzej: Analiza pomiarów kontrolnych obiektów węzła wodno-energetycznego w Myczkowcach za rok 1975. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 21 s., 44 rys.
 650. Główka Wacław: Badania niektórych własności fizyczno-mechanicznych mas formowanych z fosfogipsów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 10 s., 5 rys., tabl.
 651. Główka Wacław, Knop Marian: Analiza pomiarów kontrolnych obiektów węzła wodno-energetycznego w Myczkowcach za rok 1976. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 20 s., 43 rys.
 652. Główka Wacław: Zastosowanie popiołów do powierzchniowego uszczelniania gruntów i budowli hydrotechnicznych. Część 1. adanie własności fizyczno-chemicznych popiołów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 37 s., 48 rys., tabl.
 653. Główka Wacław: Zastosowanie popiołów do powierzchniowego uszczelniania gruntów i budowli hydrotechnicznych. Część 2. Badanie cech fizyko-mechanicznych mas uszczelniających w laboratorium i na poligonie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 42 s., 24 rys., tabl.
 654. Główka Wacław: Opracowanie dokumentacji procesowej zastosowania popiołów lotnych z Elektrowni Stalowa Wola i Tarnobrzeg do uszczelniania zbiorników dla Z.Ch. Sarzyna. Część 1. Badania własności chemicznych popiołów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 26 s., 5 rys.
 655. Główka Wacław: Opracowanie receptur mas uszczelniających z popiołów do powierzchniowego uszczelniania gruntów i elementów konstrukcji hydrotechnicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 60 s., 69 rys., 2 tabl., 41 fot.
 656. Główka Wacław: Opracowanie dokumentacji procesowej zastosowania popiołów lotnych z Elektrowni Stalowa Wola i Tarnobrzeg do uszczelniania zbiorników dla Z.Ch. Chorzów. Część 2. Badania wasności fizyko-mechanicznych popiołów i kompozytów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 52 s., 38 rys.
 657. Główka Wacław: Badania nad zastoswaniem popiołów lotnych z El. Skawina do uszczelniania kanału Łączańskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 32 s., 31 rys., 9 tabl.
 658. Główka Wacław: Opracowanie receptur wykorzystania różnych materiałów odpadowych dla wzbogacania popiołów przy zastosowaniu ich do mas uszczelniających w budownictwie wodnym ze szczególnym uwzględnieniem wód płynących. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 45 s. + 17, 21 rys. + 5, 18 fot.
 659. Główka Wacław: Ocena możliwości i celowości uszczelniania dna czaszy składowiska odpadów paleniskowych z EC Gdynia III w Rewie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 26 s., 3 rys., 6 tabl.
 660. Główka Wacław: Uszczelnianie podłoża wysypiska odpadów komunalnych w Skarszewach metodą popiołową. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 20 s., 5 rys.
 661. Główka Wacław: Opracowanie typowego projektu procesowego wykorzystania odpadów surowców mineralnych przy wykonywaniu uszczelnień z popiołów lotnych dla wód płynących i chemicznie agresywnych. Weryfikacja dokonanych uszczelnień popiołów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 78 s. + 25, 17 rys.
 662. Główka Wacław, Nowakowa Janina, Quant Bernard: Uszczelnianie gruntów i budowli hydrotechnicznych popiołową wykładziną hydroizolacyjną. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 54 s.
 663. Główka Wacław: Wpływ wód nadosadowych ze składowiska odpadów paleniskowych w Przegalinie na wody Martwej Wisły i Wisły Przekop. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, paginacja różna, 13 tabl.
 664. Główka Wacław: Opracowanie receptury dla zastosowania popiołów lotnych i innych surowców odpadowych do likwidacji otworów wiertniczych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 43 s., rys., 2 fot.
 665. Główka Wacław: Zwiększenie stopnia wykorzystania surowców odpadowych w budownictwie hydrotechnicznym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 39 s., 19 rys. + 28 s., 87 rys. + 25 s. + 2, 4 rys.
 666. Golonka Edward: Przeprowadzenie badań ciśnienia wody porowej dna morskiego pod wpływem falowania morza przy pomocy czujników i aparatury strunowej. Warszawa: Zespół Rzeczoznawców SIiTWiM, 1984, 7 s., rys. w tekście + 1
 667. Gorczewska-Langner W.: Wpływ niejednorodności pola przepływu w strefie nienasyconej gruntów na dyspersję hydrodynamiczną. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, 118 s.
 668. Gorski Jacek, Kowalski Tadeusz: Określenie aktualnych tendencji zmian ukształtowania stożka usypowego Wisły. Gdańsk: IM, 1980, 3 s., 3 rys.
 669. Gosławski Jan: Wpływ falowania wiatrowego na efektywny czas pracy budowlanego sprzętu pływającego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 102 s.
 670. Gosławski Jan, Wiejacha Andrzej, Grzesiak Władysław: Optymalizacja harmonogramu realizacji inwestycji. Gdańsk: PG, 1984, 21 s., 8 rys.
 671. Gosławski Jan, Wiejacha Andrzej, Grzesiak Władysław: Studium dotyczące zniszczeń sztormowych w basenach "A" i "B" portu Hel. Przyczyny i środki zaradcze. Etap II. Rozdział 7. Optymalizacja harmonogramu realizacji inwestycji. Gdańsk: MB PG, 1985, 15 s. + 24, 23 rys.
 672. Gosławski Jan: Studium dotyczące zniszczeń sztormowych w basenach "A" i "B" portu Hel. Etap II. Rozdzial 5 pt. "Optymalizacja harmonogramu realizacji inwestycji". Gdańsk: PG przez zespół ITiMB, 1986, 18 s., rys., tab.
 673. Gradowski Waldemar: Widmowa zależność procesu fotooksydacji olejowych zanieczyszczeń wody. Gdańsk: UG, 1978, 59 s.
 674. Granatowicz J., Szymkiewicz R.: Instrukcja obsługi systemu prognostycznego dla dolnej Wisły (Programy: DANE, MOBB, MOSV). Gdańsk: PG WH, 1982, 15 s., 7 zał.
 675. Granatowicz Jerzy, Kowalski Marek: Testowanie i weryfikacja różnych wersji modelu wezbrań sztormowych w oparciu o dane rzeczywiste. Gdańsk: PG WH, 1988, 23 s., 14 rys., zał. nr 1
 676. Gruszkowski Wiesław: Analiza planów i studiów Aglomeracji Gdańskiej w zakresie czynników rozwoju i warunków ograniczających ze specjalnym uwzględnieniem powiązań z Wisłą. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 71 s., 5 rys.
 677. Grzesiak Kazimierz, Śpiewak Erazm: Wykonanie prototypu limigrafu cyfrowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 4 s., 4 rys.
 678. Grzesiak Kazimierz, Śpiewak Erazm: Sondy-telelimnigrafy do długotrwałych pomiarów poziomu wód. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 5 s., 2 rys.
 679. Grzesiak Kazimierz, Robakiewicz Małgorzata, Śpiewak Erazm: System monitoringu w Morskim Laboratorium Brzegowym w Lubiatowie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 2 s., 1 rys.
 680. Grzesiak Kazimierz, Orzechowski Witold, Trapp Wojciech, Zieliński Bogusław, Robakiewicz Małgorzata: Monitoring w Morskim Laboratorium Brzegowym w Lubiatowie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, nls., wydr. komp.
 681. Guziński Ryszard, Śpiewak Erazm: Opracowanie i wykonanie cyfrowego modułu odczytowego na wskaźnikach ciekłokrystalicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 4 s., 9 rys.
 682. Haeringer Jean: Przyczynek do badań nad nośnością fundamentów powierzchniowych w ośrodku sypkim dwuwymiarowym. Grenoble: 1964
 683. Hapter R.: Warunki optyczne procesu fotosyntezy. Sopot: ZO PAN, 1978, 4 s., tabl.
 684. Hedzielski B.: Wysokoczęstotliwościowe drgania tłumione płyty zanurzonej w cieczy ściśliwej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2000, 116 s.
 685. Hedzielski B.: Zbadanie transmisji energii falowania dla bloku falochronu zawieszonego w cieczy o stałej głębokości. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 36 s.
 686. Hedzielski B.: Zbadanie transmisji energii falowania wodnego dla bloku falochronu zawieszonego sprężyście w cieczy o skończonej głębokości. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, 27 s.
 687. Hedzielski B.: Zbadanie transformacji energii mechanicznej fal grawitacyjnych w kanale o zmiennym przekroju poprzecznym: badania laboratoryjne. W: Zbadanie transformacji energii mechanicznej fal grawitacyjnych w kanale o zmiennym przekroju poprzecznym. Red. Kazimierz Szmidt, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, 10 s.
 688. Hedzielski B.: Zbadanie doświadczalne drgań poziomej płyty sprężystej zamocowanej bezpośrednio ponad dnem kanału. Szczecin, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, 38 s.
 689. Hedzielski Benedykt, Szmidt Kazimierz: Analiza strat energii w drganiach układu płyta - ciecz na podstawie badań modelowych przeprowadzonych w 1995 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, nls.
 690. Hedzielski Benedykt, Szmidt Kazimierz: Zbadanie tłumienia drgań w układzie płyta - ciecz. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997, nls.
 691. Hedzielski Benedykt: Zbadanie wpływu fal dylatacyjnych na tłumienie drgań układu: płyta - ciecz. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 34 s.
 692. Hedzielski Benedykt: Wysokoczęstotliwościowe drgania tłumione płyty zanurzonej w cieczy ściśliwej. Szczecin: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, 99 s.
 693. Hedzielski Benedykt: Rozpoznanie tłumienia drgań sztywnej płyty w cieczy dla częstości leżących bezpośrednio poza zakresem częstości fal powierzchniowych. Szczecin, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, 21 s.
 694. Hedzielski Benedykt: Analiza fal dylatacyjnych w warstwie cieczy wywołanych obciążeniem przełożonym na brzegu obszaru. Szczecin, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, nls.
 695. Hedzielski Benedykt: Zbadanie ruchu warstwy cieczy nad odkształcalnym dnem wywołanego obciążeniem powierzchni cieczy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 36 s., wykr.
 696. Hedzielski Benedykt: Zbadanie nieustalonego ruchu warstwy cieczy z uwzględnieniem tłumienia lepkiego w warstwie przydennej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 21 s.
 697. Hoffman Marian: Sprawozdanie z badań stanu Zapory Rożnowskiej przeprowadzonych przez Zakład Badania Materiałów Budownictwa Wodnego w roku 1959. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1959, 65 s.
 698. Hołdys Tomasz, Kowalski Mirosław: Uruchomienie trójwymiarowego modelu hydraulicznego ujściowego odcinka rzeki Wisły. Wyposażenie i tarowanie modelu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 10 s., 9 rys., 6 tabl., 10 fot.
 699. Hołdys Tomasz: Badania warunków i zakresu stosowalnosci jednowymiarowego modelu matematycznego transportu rumowiska i zmian dennych w ujściach rzek. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 24 s. 6 s. aneksu 7 rys., lit.
 700. Hołdys Tomasz: Pomiary transportu rumowiska wleczonego i zawieszonego w wybranych przekrojach poprzecznych ujściowego odcinka Wisły od Tczewa do ujścia wraz z przygotowaniem sprzętu pomiarowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 12 s., lit., 2 s. dodatku
 701. Hołdys Tomasz: Pomiary konfiguracji dna i granulometrii osadów dennych na ujściowym odcinku rzeki Wisły od Tczewa do ujścia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987
 702. Hryniewicz Zdzisław: Analityczno-numeryczna metoda analizy drgań sztywnego bloku na półprzestrzeni sprężystej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 102 s.
 703. Hueckel Stanisław, Szaraniec Tadeusz: O niektórych szczególnych problemach odporu gruntu w świetle badań modelowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1962, 6 s., 18 rys., tabl.
 704. Hueckel Stanisław: Modellversuche uber Tragfahigkeit der Grundverankerungen und der mit horizontaler kraft belasteten Pfahle u. Pfahlbocke. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1962, 22 s.
 705. Hueckel Stanisław: La butee des terres considere comme l`element d`equilibre d`un ourage. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 16 s.
 706. Hueckel Stanisław: Sampling of sea betton (List do prof. Brunch Hansena w sprawie pobierania próbek z dna morza). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 6 s.
 707. Hueckel Stanisław: Przegląd polskich badań morskich w zakresie hydrauliki morskiej i budownictwa morskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 19 s.
 708. Hueckel Stanisław: Pływalność skrzyni fundamentowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 11 s.
 709. Hueckel Stanisław, Szaraniec Tadeusz: Niektóre badania modelowe parcia gruntu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 6 s.
 710. Hueckel Stanisław: Sprawozdanie z podróży służbowej do Holandii i Francji w dniach 23.04. do 19.05.1963 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 12 s.
 711. Hueckel Stanisław: Resistance des pieux a la force horizontale. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 17 s.
 712. Hueckel Stanisław: Aktivnoe i passivnoe davlenije grunta a także problemy ustojcivosti fundamentov i otkosov. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 8 s.
 713. Hueckel Stanisław: Active and assive Earth Pressure and Problems of Foundations and Slope Stability. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 7 s.
 714. Hueckel Stanisław, Kwaśniewski Julian, Baran Leszek: Distribution of Passive Earth Pressure on Surface of quare Vertical Plate, pressing Against Soil. Model Test Results Analysis. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 9 s., 2 tabl.
 715. Hueckel Stanisław: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Austrii w listopadzie 1965 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 6 s.
 716. Hueckel Stanisław: Der Sicherheitskoeffizient in der Bodenmechanik. Współczynnik bezpieczeństwa w mechanice gruntów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 20 s.
 717. Hueckel Stanisław: Sprawozdanie z podróży służbowej do Węgierskiej Republiki Ludowej 22 - 25.10.1962 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 3 s.
 718. Hueckel Stanisław: Sprawozdanie z podróży służbowej do krajów skandynawskich 3 - 14.IX.1963 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 3 s.
 719. Hueckel Stanisław: Einfluss einer Stauspiegdsenkung auf das Gleichgewocht der wasserseitigen Boschung eines Erdstaudammes und Bestimmung des kritischen Senkungswerfes. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 11 s.
 720. Hueckel Stanisław: Sprawozdanie z pobytu służbowego we Francji w dniach 26.04.-19.05.1967 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 5 s.
 721. Hueckel Stanisław: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Czechosłowacji i Węgier w dniach od 1.10. do 22.101967 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 4 s.
 722. Hueckel Stanisław: Sprawozdanie z wyjazdu do Bułgarii i Jugosławii 19.08. do 15.09.1968 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 5 s.
 723. Hueckel Stanisław: Sprawozdanie z pobytu na Kubie 26.03. - 10..1968. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 4 s.
 724. Hueckel Stanisław: Sprawozdanie z wyjazdu do Węgier w dniach 12.10. do 26.10. 1970 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 3 s.
 725. Hueckel Stanisław: Sprawozdanie z pobytu we Francji 14.IX. do 24.IX.1970 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 4 s.
 726. Hueckel Stanisław: Sprawozdanie z pobytu we Francji w okresie od 30.IX. do 19.X.1974. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 5 s. + 2
 727. Hueckel Stanisław: Sprawozdanie z pobytu w Belgii 12 - 17.05.1974 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 2 s.
 728. Hueckel Stanisław: Metody obliczania zakotwień gruntowych o cięgnach poziomych oraz stateczności zakotwionych konstrukcji. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 30 s., 18 rys.
 729. Hueckel Stanisław: Sprawozdanie z wyjazdu do Węgier w okresie od 28.10. do 10.11. 1974 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 2 s. + 1
 730. Hueckel Stanisław: Metody obliczania zakotwień gruntowych o ciągnach poziomych oraz stateczności zakotwionych konstrukcji. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 30 s., 18 rys.
 731. Hueckel Stanisław: Ścianki szczelinowe. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, s. 121-139
 732. Hueckel Stanisław: Zdolność kotwiąca zakotwień płaskich i liniowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 33 s.
 733. Hueckel Stanisław: Sprawozdanie z pobytu w Austrii w czasie od 4 - 17.10.1976 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 5 s. + 1
 734. Hueckel Stanisław: Współoddziaływanie konstrukcji i budowli inżynierskich z podłożem. Cz. 1. Zdolność kotwiąca zakotwień liniowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 3 s.
 735. Hueckel Stanisław, Banach Łukasz: Analiza pomiarów wahań średniego poziomu falowania w strefie przybrzeżnej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 9 s., 6 rys.
 736. Hueckel Stanisław, Bendykowska Genowefa, Boczar-Karakiewicz Barbara: Obliczanie dyfrakcyjne oraz opinia ogólna projektowanego portu Vassiliko (Cypr). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 46 s., 22 rys.
 737. Ignerowicz Jan, Chybicki Włodzimierz: Odwzorowanie kinematycznych i dynamicznych charakterystyk falowania powierzchniowego za pomocą funkcji prądu wg Deana. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 22 s. + 6, 12 rys., program
 738. Ignerowicz Jan: Odwzorowanie kinetycznych i dynamicznych charakterystyk falowania powierzchniowego za pomocą teoretycznej funkcji prądu wg Deana (tzw. metoda B). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 8 s. + dod. 5, lit., 2 rys., wydr. komp.
 739. Ignerowicz Jan: Symulacja procesów falowych w zastosowaniach inżynierskich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 22 s.
 740. Ignerowicz Jan, Massel Stanisław, Tarnowska Maria: Zanikanie energii fal powierzchniowych w strefie przyboju. Część 2 - Teoria i eksperyment. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 24 s., rys.
 741. Ignerowicz Jan: Wpływ przebudowy układu falochronów na falowanie w porcie Darłowo w oparciu o model hydrauliczny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 5 s., 43 rys., 2 tbl.
 742. Inerowicz Marek, Juszkiewicz-Bednarczyk B., Werno Maciej: Report on a Jack-Up Rig Foundation (Location D1-2). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 12 s., 4 rys.
 743. Inerowicz Marek: Report on a Jack-Up Rig Foundation (Location E6-1). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 6 s. + 6, 6 rys.
 744. Inerowicz Marek, Juszkiewicz-Bednarczyk B., Werno Maciej: Report on a Jack-Up Rig Foundation ocation C7-1). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 5 s., 6 rys.
 745. Inerowicz Marek, Juszkiewicz-Bednarczyk B., Werno Maciej: Report on a Jack-Up Rig Foundation (Location B8-1). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 3 s. + 3, 9 rys.
 746. Inerowicz Marek, Juszkiewicz-Bednarczyk B., Werno Maciej: Report on a Jack-Up Rig Foundation (Location D6-2). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 5 s. + 5, 6 rys.
 747. Inerowicz Marek: Report on a Jack-Up Rig Foundation. (Location AB-1). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 6 s. + 6, 5 rys.
 748. Inerowicz Marek, Juszkiewicz-Bednarczyk B., Werno Maciej: Report on a Jack-Up Rig Foundation (Location E5-2). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 6 s.
 749. Inerowicz Marek, Juszkiewicz-Bednarczyk B., Werno Maciej: Report on a Jack-Up Rig Foundation (Location D1-1). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 6 s. + 6, 5 rys.
 750. Inerowicz Marek, Juszkiewicz-Bednarczyk B., Werno Maciej: Report on a Jack-up Rig Foundation (Location K1-1). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 6 s.
 751. Inerowicz Marek, Juszkiewicz-Bednarczyk B., Werno Maciej: Report on a Jack-Up Rig foundation (Location D3-1). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 10 s., 6 rys.
 752. Inerowicz Marek, Juszkiewicz Bożena, Werno Maciej: Ocena bezpieczeństwa zapory zbiornika GILOW w warunkach wpływów dokonanej w latach 1975-1985 eksploatacji złoża zalegającego w jej filarze ochronnym. Część hydrotechniczna - etap I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 13 s.
 753. Inerowicz Marek, Juszkiewicz-Bednarczyk B., Werno Maciej: Skrócona ekspertyza w sprawie posadowienia platformy wiertniczej na Bałtyku. Pozycja D3-1. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 10 s., 6 rys.
 754. Inerowicz Marek, Juszkiewicz-Bednarczyk B.: Opis do wyników badań laboratoryjnych prób gruntu dotyczących elektrowni jądrowej WARTA w Klempiczu, otwory 421, 425, 443. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 5 s., wydr. komp. wyników badań
 755. Inerowicz Marek, Juszkiewicz Bożena, Werno Maciej: Report on a Jack-Up Rig Foundation (location D2-1). Skrócona ekspertyza w sprawie posadowienia platformy wiertniczej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 7 s.
 756. Inerowicz Marek, Juszkiewicz-Bednarczyk B., Werno Maciej: Report on a Jack-Up Rig foundation (Location D26-1). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 3 s., 2 rys.
 757. Inerowicz Marek, Juszkiewicz-Bednarczyk B., Werno Maciej: Skrócona ekspertyza w sprawie posadowienia platformy wiertniczej na Bałtyku. Pozycja B7-1. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 9 s., 5 rys.
 758. Inerowicz Marek, Juszkiewicz-Bednarczyk B., Werno Maciej: Report on a Jack-Up Rig Foundation (Location B7-1). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 7 s., 5 fig.
 759. Inerowicz Marek, Juszkiewicz-Bednarczyk B., Werno Maciej: Skrócona ekspertyza w sprawie posadowienia platformy wiertniczej. Pozycja D26-1. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 3 s., 2 rys.
 760. Inerowicz Marek: Analiza parametryczna dla sprężystego podparcia nóg platformy zagłębionych w dnie morskim o charakterystyce jak w punkcie kontrolnym 3. Część geotechniczna. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 11 s., 21 rys.
 761. Inerowicz Marek: Opracowanie metody obróbki danych doświadczalnych z badań cyklicznych dla wyznaczania charakterystyk opisujących zjawiska odwracalne i nieodwracalne w gruncie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 13 s., 13 rys.
 762. Jacenków B.: Badania modelowe wielkości dopływu do odkrywek Bełchatów i Szczerców. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 33 s., 30 rys. + 27
 763. Jacenków Bolesław, Iwanowska Barbara: Zmiany warunków wodnych na obszarach przyległych do budowanych i projektowanych obiektów wodnych i górniczych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1962, 22 s., 24 rys.
 764. Jacenków Bolesław: Wpływ filtracji w korpusie zapory masywnej na stateczność zapory. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1962, 85 s., 46 rys.
 765. Jacenków Bolesław, Dembski Bogumił, Smoleńska Dobrosława: Zastosowanie studzien zespolonych do odwadniania wgłębnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1962, 35 s., 8 rys.
 766. Jacenków Bolesław, Iwanowska Barbara: Zmiany warunków na obszarach przyległych do budowanych i projektowanych obiektów wodnych i górniczych. Sprawozdanie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 35 s., 54 rys.
 767. Jacenków Bolesław, Dembski Bogumił, Smoleńska Dobrosława: Sprawozdanie z tematu 2.2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 52 s.
 768. Jacenków Bolesław: Modelowe badania ruchu wód gruntowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 20 s., 24 rys.
 769. Jacenków Bolesław, Dembski Bogumił, Zaradny Henryk: Badania modelowe dopływu wód gruntowych do kopalń Pątnów, Kazimierz i Jóźwin z uwzględnieniem wzajemnego współdziałania. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 7 s., 18 rys., 5 tabl.
 770. Jacenków Bolesław, Zaradny Henryk: Filtracja w ośrodku nienasyconym w warunkach izotermicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 6 s., 4 fot.
 771. Jacenków Bolesław, Dembski Bogumił: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Budapesztu w dniach 17.10 - 24.10.1966 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 4 s.
 772. Jacenków Bolesław: Metoda analogii elektro-hydrodynamicznej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 24 s., 30 rys.
 773. Jackowski Bogusław: Niestacjonarny trójwymiarowy model cyrkulacji wiatrowej z uwzględnieniem dryfu falowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 17 s., 9 rys.
 774. Jackowski Bogusław, Kołodko Jerzy, Wojtowicz Elżbieta: Uruchomienie niestacjonarnego modelu cyrkulacji wiatrowych i zebranie niezbędnych danych na temat struktur mezoskalowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 3 s. + 9 + 14, 9 rys., program
 775. Jackowski Bogusław, Kołodko Jerzy: Kinematyczny model spiętrzeń sztormowych. Opracowanie teoretycznych podstaw kinematycznego modelu spiętrzeń sztormowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 21 s., 22 rys.
 776. Jackowski Bogusław: Zakres stosowalności przybliżenia parabolicznego dla liniowych modeli spiętrzeń sztormowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 27 s., 8 rys., lit.
 777. Jackowski Bogusław: Paraboliczny model spiętrzeń sztormowych: wpływ nieliniowości na charakterystykę procesu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 25 s., zał. 19 s.
 778. Jakimowicz Władysław, Loose Franciszek: Sprawozdanie z pobytu służbowego w Instytucie Hydrologii i Hydrauliki SAV w Bratysławie CSSR. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 3 s.
 779. Jakimowicz Władysław: Badania Jeziora Żarnowieckiego dla potrzeb Elektrowni Jądrowej w okresie 1979-1980. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 19 s., 31 rys. + 16 s., 13 rys. + 5 s., 4 rys., 5 tabl.
 780. Jamroż S., Janicki B., Szymula A.: Szacunkowe koszty realizacji inwestycji wynikających z modelu rozrządu i systemu monitorowania wraz z podziałem na etapy realizacji - zadanie 11. Gdańsk: Hydroprojekt, 2003, 17 s.
 781. Jamroż S., Janicki B., Kania J., Kolerski T., Lewandowski A., Nather M., Okrój T., Olszewski T., Szymula A.: Ocena możliwości bezpiecznego odprowadzenia wód powodziowych - zadanie 5. Gdańsk: Hydroprojekt, 2003, 113 s., mapy, rys.
 782. Janczukowicz Zbigniew: Sprawozdanie z pomiarów szybkości i kierunków filtracji wód podziemnych w rejonie jez. Żarnowieckiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 6 s., 1 rys.
 783. Jankowski Andrzej: Model prądów wiatrowych i gęstościowych w Morzu Bałtyckim. Etap 2. Opracowanie pól temperatury, zasolenia gęstości i pola wiatru dla miesiąca sierpnia. Sopot: ZO PAN, 1977, 6 s., 17 rys.
 784. Jankowski Tomasz: Rozwiązanie zagadnienia drgań cylindra zanurzonego w wodzie w pobliżu dna dla przypadku pionowego wymuszenia drgań. Ocena sił tłumienia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, 12 s., załączniki
 785. Jankowski Tomasz: Ilościowy opis odprowadzenia energii w drganiach rezonansowych poziomego cylindra zanurzonego w wodzie w pobliżu dna. Podsumowanie dotychczasowych badań. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997, 10 s.
 786. Jankowski Waldemar E.: Własności Markowa dla gaussowskich pól losowych. Gdańsk: 1976, 25 s.
 787. Janusz Gilewski: Hydrauliczne badania laboratoryjne piasku morskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 6 s., 7 rys.
 788. Janusz Gilewski, Wiszowaty Wirgiliusz: Hydrauliczne badania 4-ch kształtów wielodzielnego przelewu stopnia na rzece Świder. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 14 s., 33 rys., 17 tabl., 4 fot.
 789. Janusz Gilewski, Wersocki Aleksander: Pomiary uziarniania rumowiska dennego w ujściowym odcinku rzeki Wisły. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 6 s., 9 rys., 6 fot.
 790. Janusz Gilewski: Sprawozdanie z pobytu w IBW PAN inż. Karin Vidova (Czechosłowacja) w dniach 21.XI. - 6.XII. 1977 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 1 s.
 791. Janusz Gilewski: Pomiary przekrojów poprzecznych koryta rzeki Wisły od Przegaliny do ujścia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 3 s., 46 rys., 3 tabl.
 792. Janusz Gilewski: Pomiary przekrojów poprzecznych koryta rzeki Wisły od Przegalina do ujścia - maj 1978. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 1 s., 29 rys., 3 tabl.
 793. Janusz Gilewski: Opracowanie techniczne dotyczące szkodliwych zjawisk hydraulicznych występujących w rejonie portu przeładunkowego cementowni Górażdże na rzece Odrze. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 15 s., 12 rys., 2 tabl., 9 fot.
 794. Janusz Gilewski, Kołodziejski Roman: Wykonanie pomiarów przekrojów rzeki Wisły w rejonie przejścia gazociągu koło Białej Góry. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 7 s., 36 rys.
 795. Janusz Gilewski, Gajda M.: Pomiary rzeczywistej konfiguracji dna i jego zmiany w ujściowym odcinku Wisły a także opracowania prognostyczne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 5 s. + 10, 40 rys., 30 s. + 10, 4 rys.
 796. Janusz Gilewski: Ekspertyza dotycząca propozycji Inst. Morskiego w sprawie regulacji stożka ujściowego Wisły metodą wybuchową. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 21 s.
 797. Janusz Gilewski: Pomiary rzeczywistej konfiguracji dna i jego zmian w ujściowym odcinku Wisły, a także opracowania prognostyczne. Wykonanie sondaży dna w przekrojach co około 200, sporządzenie planu hipsometrycznego dla odcinka rzeki Wisły od Przegaliny do ujścia rzeki oraz określenie tendencji zmian koryta rzeki. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 4 s., 25 rys., 2 tabl.
 798. Janusz Gilewski: Wykonanie sondaży dna na odcinku Tczew-Przegalina (co 1-3 km), pobór prób rumowiska dennego w wybranych przekrojach oraz wykonanie niwelacji założonej sieci przekrojów poprzecznyc na odcinku Tczew - Ujście. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 4 s., 14 rys., 4 tabl.
 799. Janusz Gilewski: Pomiary rzeczywistej konfiguracji dna i jego zmian w ujściowym odcinku Wisły, a także opracowania prognostyczne. 1. Wykonanie sondaży dna w przekrojach co około 200, sporządzenie planu hipsometrycznego dla odcinka rzeki Wisły od Przegaliny do ujścia rzeki oraz określenie tendencji zmian koryta rzeki 2. Wykonanie sondaży dna na odcinku Tczew-Przegalina (co 1-3 km), pobór prób rumowiska dennego w wybranych przekrojach oraz wykonanie niwelacji założonej sieci przekrojów poprzecznyc na odcinku Tczew - Ujście. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 4 s. + 5 s., rys., tab.
 800. Jarosz A., Jarzymowski Z., Andrzejewski: Opracowanie dokumentacji roboczej przyrządow do badań morza. Projekt roboczy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 5 s., rys.
 801. Jarzębińska T., Wołoszyn E.: Część II: Identyfikacja obecnego stanu wód powierzchniowych. W: Podstawy planowania zintegrowanego rozwoju gospodarki wodnej - wprowadzenie do wariantowej analizy rozwiązań. Red. Majewski W., Jarzębińska T., Jasińska E., Wołoszyn E., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, s. 21-84
 802. Jarzębińska Teresa: Analiza istniejących uwarunkowań zagospodarowania Dolnej Wisły. Część hydrotechniczna. Gdańsk: PG IH, 1980, 32 s., 10 rys., mapy
 803. Jasień Wojciech, Rozmarynowski Bogdan, Chróścielewski Jacek: Analiza dynamiczna platform wiertniczych: zagadnienie wartości własnych. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 1980, 34 s. + 32 s. + 13 s.
 804. Jasińska E., Robakiewicz W., Walter A.: Rozprzestrzenianie się substancji biernej wprowadzanej do Zatoki Puckiej. Wyniki obliczeń. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2000, 27 s., rys., wykr.
 805. Jasińska E.: Wpływ zmian morfologicznych na przepływ i wymianę wód w Estuarium Odry. Gdańsk: 2000, 49 s., rys., wykr.
 806. Jasińska E., Robakiewicz W., Walter A.: Rozprzestrzenianie się solanki zrzucanej do Zatoki Puckiej. Wyniki obliczeń. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2000, 16 s., wykr.
 807. Jasińska E., Robakiewicz W.: Konsultacje i opinie dotyczące projektów wykonawczych odcinka morskiego kolektora zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, 11 s., zał.
 808. Jasińska E., Majewski W.: Część I: Gospodarka ściekowa i kanalizacja. Bezpieczeństwo powodziowe i problemy suszy. W: Podstawy planowania zintegrowanego rozwoju gospodarki wodnej - wprowadzenie do wariantowej analizy rozwiązań. Red. Majewski W., Jarzębińska T., Jasińska E., Wołoszyn E., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, s. 1-20
 809. Jasińska Ewa: Przegrody powietrzne w świetle dotychczasowych badań w warunkach naturalnych i modelowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 32 s., rys.
 810. Jasińska Ewa: Działanie przegrody powietrznej w warunkach portowych. Program badań na rok 1963. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 3 s.
 811. Jasińska Ewa: Działanie przegrody powietrznej w warunkach portowych. Projekt techniczny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 8 s., 8 rys.
 812. Jasińska Ewa, Robakiewicz Wojciech: Przegrody powietrzne przeciwlodowe dla Szczecińskiej Stoczni Remontowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 9 s., 7 rys.
 813. Jasińska Ewa: Działanie przegród powietrznych i wodnych w warunkach portowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 21 s., 19 rys., 10 fot.
 814. Jasińska Ewa, Robakiewicz Wojciech: Przegroda powietrzna przeciwlodowa pod Odrą dla Szczecińskiej Stoczni Remontowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 6 s., 4 rys.
 815. Jasińska Ewa: Określenie parametrów powietrznych przegród podwodnych na podstawie badań w skali 1 : 1 [praca doktorska]. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 60 s., rys., tabl.
 816. Jasińska Ewa: Wpływ powietrznych przegród podwodnych na parametry fali uderzeniowej. Sprawozdanie za rok 1969. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 20 s., 21 rys.
 817. Jasińska Ewa: Wpływ powitrznych przegród podwodnych na parametry fali uderzeniowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 18 s., 14 rys.
 818. Jasińska Ewa: Powietrzne przegrody podwodne jako nowy typ zabezpieczenia przeciwko rozprzestrzenianiu się paliw płynnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 4 s., 2 rys.
 819. Jasińska Ewa, Robakiewicz Wojciech: Wytyczne do projektowania falochronów pneumatycznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 7 s., 5 rys.
 820. Jasińska Ewa: Hydrauliczne badania modelowe Cieśniny Świny. Badania modelowe z przepływem ustalonym dla stanu istniejcego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 37 s. + 64, 28 rys., 9 tabl. + 4.
 821. Jasińska Ewa, Rynkowska Jolanta: Model hydrauliczny układu Cieśniny świny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 8 s., 5 rys.
 822. Jasińska Ewa, Onoszko Jerzy: Opinia wniosku racjonalizatorskiego pt. "Zabezpieczenie toru wodnego dla promu w okresie zimowym". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 6 s.
 823. Jasińska Ewa: Sprawozdanie z realizacji budowy bazy do badań modelowych w Gdańsku-Oliwie przy ul. Kościerskiej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 9 s., 2 rys., 13 fot.
 824. Jasińska Ewa, Rynkowska Jolanta: Hydrauliczne badania modelowe w dużej skali Cieśniny Świny. Projekt modelu z dnem stałym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 25 s., 10 rys. + 20 rys., 2 tabl.
 825. Jasińska Ewa: Nieustalone procesy hydrodynamiczne w cieśninach wielokanałowych. Prądy gęstościowe w cieśninie wielokanałowej i ich wpływ na dynamikę przepływów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 30 s., 14 rys., 2 tabl.
 826. Jasińska Ewa: Hydrauliczne badania modelowe Cieśniny Świny. Badania modelowe wariantów przebudowy układu Cieśniny Świny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 54 s., 57 rys.
 827. Jasińska Ewa: Nieustalone procesy hydrodynamiczne w cieśninach wielokanałowych. Prądy gęstościowe w Cieśninie Świny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 7 s., 6 rys.
 828. Jasińska Ewa: Wytyczne do projektu technicznego przegrody powietrznej w basenie paliw płynnych Portu Północnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 14 s., 11 rys., 2 tabl.
 829. Jasińska Ewa, Piórewicz Jerzy: Hydrauliczne badania modelowe Cieśniny Świny. Badania modelowe przepływów w układzie Cieśniny Świny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 57 s., 62 rys., 18 fot. 14 tabl.
 830. Jasińska Ewa: Prądy gęstościowe a rozkłady prędkości w cieśninach wielokanałowych (na przykładzie Cieśniny Świny). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 16 s., 12 rys.
 831. Jasińska Ewa: Sprawozdanie ze stażu naukowego odbytego w Wielkiej Brytanii w okresie 14.01-14.04.1975 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 4 s.
 832. Jasińska Ewa: Warunki hydrodynamiczne i hydrochemiczne w ujSciowych odcinkach rzek Łeby i Dźwiny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 12 s., 11 rys.
 833. Jasińska Ewa: Nieustalone procesy hydrodynamiczne w cieśninach wielokanałowych. Cz. 3. Pomiary hydrodynamiczne w ujściowych odcinkach rzek Łeby i Dźwiny oraz Zalewie Kamieńskim. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 3 s., 2 rys.
 834. Jasińska Ewa, Piórewicz Jerzy: Zmiany reżimu hydraulicznego Cieśniny Świny wynikające z projektowanej budowy baz przeładunkowych na Bocznej Świnie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 30 s., rys., tabl.
 835. Jasińska Ewa, Piórewicz Jerzy: Wpływ pogłębiania Kanału Mielińskiego i Piastowskiego na warunki przepływu w Cieśninie Świny. Badania hydrauliczne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 31 s., 45 rys.
 836. Jasińska Ewa, Piórewicz Jerzy: Zmiany reżimu hydraulicznego Cieśniny Świny wynikające z projektowanej budowy baz przeładunkowych na Bocznej Świnie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 18 s., 40 rys.
 837. Jasińska Ewa, Robakiewicz Wojciech: Wytyczne do projektu przegrody powietrznej między zrzutem a ujęciem wody w EC Gdańsk II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 16 s., 3 rys.
 838. Jasińska Ewa: Nieustalona intruzja wód słonych w ujściach rzek na przykładzie Dźwiny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 21 s., 11 rys.
 839. Jasińska Ewa: Określenie optymalnych parametrów hydraulicznych i eksploatacyjnych przegrody powietrznej w basenie paliw płynnych Portu Północnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 25 s. + 52 + 30 + 37, 12 rys. + 27 + 16 + 20, 16 fot.
 840. Jasińska Ewa: Prądy gęstościowe i rozkłady prędkości w ujściowym odcinku rzeki Łaby. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 18 s., 15 rys.
 841. Jasińska Ewa: Zasolenie wód ujścia Wisły. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 25 s., 9 rys.
 842. Jasińska Ewa, Salska-Moderhak Danuta: Jednowymiarowy model matematyczny prądów gęstościowych w ujściu rzeki. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 24 s., 20 rys. + program
 843. Jasińska Ewa: Wytyczne do projektowania przegrody powietrznej w basenie paliw płynnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 14 s., 5 rys.
 844. Jasińska Ewa, Robakiewicz Wojciech: Opinia do projektuu "Koncepcja awaryjnego zabezpieczenia falochronu I Bramy Torowej". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 6 s.
 845. Jasińska Ewa, Salska-Moderhak Danuta: Model matematyczny klina słonej wody w ujściu rzeki. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 26 s., 21 rys.
 846. Jasińska Ewa, Piórewicz Jerzy, Robakiewicz Wojciech: Opinia do "Programu rozwiązań zabudowy Cieśniny Świny w aspekcie rozwojowym Zespołu Portowego Szczecin-Świnoujście". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 10 s.
 847. Jasińska Ewa, Salska-Moderhak Danuta: Dane weryfikacyjne dla modelu ujścia o złożonym układzie przestrzennym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 3 s., 3 rys., 9 tabl.
 848. Jasińska Ewa, Salska-Moderhak Danuta, Walkowiak Andrzej: Dwuwymiarowy pionowy model numeryczny przepływów. Cz.1. Badania na modelu hydraulicznym i weryfikacja dla przepływu ustalonego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 119 s., 46 rys., 50 tabl.
 849. Jasińska Ewa, Salska-Moderhak Danuta, Walkowiak Andrzej: Dwuwymiarowy pionowy model numeryczny przepływów. Cz.2. Badania na modelu hydraulicznym i weryfikacja dla przepływów ustalonych i nieustalonych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 12 s., 20 rys.
 850. Jasińska Ewa: Model matematyczny prądów gęstościowych w ujściach rzeki. Dane do tarowania i weryfikacji. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 9 s., 33 rys.
 851. Jasińska Ewa: Jednowymiarowy model hydrodynamiczny przepływów nieustalonych w ujściowym odcinku Wisły. Tom 7. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 31 s., 23 rys.
 852. Jasińska Ewa, Robakiewicz Wojciech: Jednowymiarowy model hydrodynamicznych przepływów nieustalonych w ujściowym odcinku Wisły. Etap V. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 49 s., rys., zał.
 853. Jasińska Ewa, Tomczak Zbigniew: Sprawozdanie z ekspedycji "Zalew Szczeciński 85". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 17 s., 8 rys.
 854. Jasińska Ewa: Wyniki ekspedycji "Zalew Szczeciński 85". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 60 s., 142 rys. (cz. 1, cz. 2)
 855. Jasińska Ewa: Struktura i okresowość zmian zasolenia i prędkości przepływów w Cieśnienie Świny określone w oparciu o wyniki ekspedycji "Zalew". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 42 s., 12 rys.
 856. Jasińska Ewa: Charakterystyka prądów na Świnie w obrębie centrum Świnoujścia w nawiązaniu do warunków hydrologiczno-hydraulicznych Cieśniny Świny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 31 s., 34 rys.
 857. Jasińska Ewa, Walkowiak Andrzej: Opracowanie opinii na szczegółową lokalizację stanowiska pomiarowego na Bocznej Świnie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 21 s., 47 rys., lit.
 858. Jasińska Ewa: Stratyfikacja gęstościowa i mieszanie wód w ujściowych odcinkach rzek. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 28 s., 24 rys., lit., pr.komp.
 859. Jasińska Ewa, Robakiewicz Wojciech: Opinia dotycząca lokalizacji stanowiska pomiarowego na Bocznej Świnie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 12 s., 7 rys.
 860. Jasińska Ewa, Robakiewicz Wojciech, Walkowiak Andrzej: Hydrodynamics of Szczecin bay and the adjacent straits. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 13 s., 7 rys.
 861. Future possibilities of numerical modeling of the Odra estuary: Open Questions and Continuation of the programme. Red. Jasińska Ewa, Gdańsk, Hamburg: Wydawnictwo IBW PAN, Hamburg Univ., 1988, 7 s., 2 rys.
 862. Jasińska Ewa, Nöhren Ingeborg: Adaptation an verification of a highresolving three-dimensional baroclinic numerical model of the Odra estuary. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 5 s., 11 rys., lit.
 863. Jasińska Ewa: Określenie warunków prądowych, wiatrowych oraz zasięgu umocnienia dna dla stanowisk promów morskich w Świnoujściu. Etap II: Warunki prądowe i wiatrowe w rejonie stanowisk promowych nr 1 Bazy Promów Morskich w Świnoujściu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 17 s.+ 4 nlb., 30 rys.
 864. Jasińska Ewa: Określenie warunków prądowych, wiatrowych oraz zasięgu umocnienia dna dla stanowisk promów morskich w Świnoujściu. Etap I: Warunki prądowe na Zbiorczej Świnie od km 3,10 do km 4,60. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 27 s., 23 rys.
 865. Jasińska Ewa: Monografia warunków hydrotechnicznych Zalewu Szczecińskiego i Cieśnin łączących Zalew z Zatoką Pomorską. Rozdział 10. Przepływy wody w Cieśninach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 18 s., rys.
 866. Jasińska Ewa: Stratyfikacja gestościowa i mieszanie wód w ujściowych odcinkach rzek. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 28 s., lit., 24 rys., pr. komp.
 867. Jasińska Ewa, Loose Franciszek: Weryfikacja krzywej konsumpcyjnej dla przekroju pomiarowego zlokalizowanego na odcinku odpływowym rzeki Piaśnicy wraz z określeniem wpływu morza na przepływy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 17 s., 10 rys.
 868. Jasińska Ewa: Sprawozdanie z ekspedycji "Lupawa 89". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 9 s., 5 fot.
 869. Jasińska Ewa, Robakiewicz Wojciech: Monografia warunków hydrodynamicznych Zalewu Szczecinskiego i Cieśnin łączących Zalew z Zatoką Pomorską. Rozdz.4: Charakterystyka procesów hydrodynamicznych w rejonach ujściowych z podkreśleniem procesów zachodzących w rejonie ujścia Odry. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 39 s., 20 rys.
 870. Jasińska Ewa: Struktura przepływów i zasolenia wód w ujściach Łupawy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 16 s., rys.
 871. Jasińska Ewa: Stratyfikacja gęstościowa i mieszanie wód w ujściowych odcinkach rzek. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 123 s., rys., tabl., lit.
 872. Jasińska Ewa: Dane kalibracyjno-weryfikacyjne do matematycznych modeli ruchu wód dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 10 s., 23 rys.
 873. Jasińska Ewa, Kaźmierski Janusz, Loose Franciszek, Tarnowski Aleksander: Hydrodynamika Portu Północnego w Gdańsku w aspekcie jego rozbudowy. Zadanie Ib. Zbadanie prądów w przerwie falochronu północnego i w Bazie Paliw Płynnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 29 s., lit., 55 rys., 7 fot.
 874. Jasińska Ewa, Robakiewicz Wojciech, Walkowiak Andrzej: Warunki prądowe Zalewu Szczecińskiego w okresach sztormowych - obliczenia numeryczne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 27 s., 18 rys.
 875. Jasińska Ewa, Robakiewicz Wojciech, Nöhren Ingeborg, Pfeiffer C., Duwe Kurt: Water Exchange between Baltic Sea and Szczecin Bay trough the Świna Strait. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 11 s., 12 rys., lit., ryciny
 876. Jasińska Ewa, Tarnowski Aleksander: Określenie warunków hydrodynamicznych dla obszaru Martwej Wisły i portu gdańskiego w celu opracowania systemy informacyjno-ostrzegawczego o zagrożeniu powodziowym w rozpatrywanym rejonie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 56 s., 187 rys.
 877. Jasińska Ewa, Kaźmierski Janusz: Określenie przepływów i zanieczyszczeń bakteryjnych w Kaczej, Potoku Kolibkowskim i Swelinie oraz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń bakteryjnych w rejonie ujść tych cieków do morza. Etap II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, 12 s., 14 rys.
 878. Jasińska Ewa: Weryfikacja modelu transportu dla Zalewu Szczecińskiego i cieśnin. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, 22 s., 39 rys.
 879. Jasińska Ewa, Kaźmierski Janusz: Vistula River and Gdańsk Bay water quality Etap II Wyniki pomiarów w rejonie plaż Trójmiasta oraz adaptacji i weryfikacji modelu SCREMO, C2-5. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, 32 s., 37 rys.
 880. Jasińska Ewa: Sprawozdanie z ekspedycji ,,Świna - Zalew Szczeciński 94''. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 23 s., 45 rys.,5 fot.
 881. Jasińska Ewa, Kaźmierski Janusz: Pomiary prądów wody na morzu w rejonie wykonywania prac instalacyjnych w 1994 r. przez Petrobaltic. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 9 s., 1 fot., 7 rys.
 882. Jasińska Ewa, Robakiewicz Wojciech: Opinia do projektu technicznego umocnienia dna przed pirsem nabrzeża Portowców w Świnoujściu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, nls., 4 rys.
 883. Jasińska Ewa: Mixing in Świna strait. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 15 s., 8 rys.
 884. Jasińska Ewa, Nöhren Ingeborg, Pfeiffer Klaus D., Post Johannes: Salt wegdes in Odra (Oder) estuary. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, Uniw. Hamburg, 1994, 11 s., 6 rys.
 885. Jasińska Ewa, Tarnowski Aleksander, Walter Antoni: Określenie warunków hydrodynamicznych dla obszaru Martwej Wisły i portu gdańskiego w celu opracowania systemu informacyjno-ostrzegawczego o zagrożeniu powodziowym w rozpatrywanym rejonie. Raport końcowy C2-21/94. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 26 s., 35 rys.
 886. Jasińska Ewa, Tarnowski Aleksander, Walter Antoni: Określanie warunków hydrodynamicznych dla obszaru Martwej Wisły i portu gdańskiego w celu opracowania systemu informacyjno-ostrzegawczego o zagrożeniu powodziowym w rozpatrywanym rejonie. Nomogramy do prognozowania stanów wody na Martwej Wiśle. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 57 s.
 887. Jasińska Ewa: Hydrodynamics and dynamics of salt water in the Dead Vistula. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 10 s., 10 rys.
 888. Jasińska Ewa: Sprawozdanie z pomiarów warunków hydrodynamicznych w rejonie planowanego zrzutu ścieków z Oczyszczalni Wschód. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 8 s., rys., fot.
 889. Jasińska Ewa: Sprawozdanie z badań w ramach programu GOAP "Świna - Zalew Szczeciński 95". Ekspedycja "Świna - Zalew Szczeciński 95". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 20 s., rys.
 890. Jasińska Ewa, Robakiewicz Wojciech: Ocena sytuacji pradowej w porcie Kołobrzeg. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 10 s., 2 rys.
 891. Jasińska Ewa, Robakiewicz Wojciech: Ocena wpływu budowy basenu jachtowego w porcie Łeba na warunki prądowe i poziomy wody w Łebie i rejonach przyległych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, nls.
 892. Jasińska Ewa: Problemy hydrauliczne ujściowego odcinka Wisły. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 10 s.
 893. Jasińska Ewa: Rozprzestrzenianie się wód odprowadzanych z Oczyszczalni Wschód w zależności od lokalizacji zrzutu Etap II. Warunki hydrodynamiczne w rejonie planowanego zrzutu określone na podstawie wyników pomiarów terenowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, 16 s., 22 rys.
 894. Jasińska Ewa: Cyrkulacja prądowa na Martwej Wiśle. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996
 895. Jasińska Ewa: Warunki prądowe oraz rozkłady zasolenia i temperatury wody w rejonie planowanej lokalizacji zrzutu z oczyszczalni w Dębogórzu do Zatoki Gdańskiej. Etap II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, 39 s., rys., wykr.
 896. Jasińska Ewa: Charakterystyka przepływów w ujściowych odcinkach cieków sopockich określona na podstawie pomiarów wykonanych w 1997 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997, nls.
 897. Jasińska Ewa: Charakterystyka hydrograficzna, morfometryczna oraz hydrologiczna Estuarium Wisły. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997, nls.
 898. Jasińska Ewa, Robakiewicz Wojciech: Opracowanie koncepcji modułu monitoringu prędkości i kierunków prądów w rejonie stanowiska przeładunkowego bazy paliw płynnych w Świnoujściu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 19 s., rys.
 899. Jasińska Ewa: Analiza możliwości zastosowania zapory pneumatycznej w bazie paliw płynnych Porta Petrol w Świnoujściu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 12 s.
 900. Jasińska Ewa: Warunki hydrodynamiczne i ruch słonych wód na Martwej Wiśle: wyniki ekspedycji ,,Martwa Wisła-97''. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 60 s., ok.300 rys.
 901. Jasińska Ewa, Robakiewicz Wojciech: Cz. II Zebranie i krytyczne omówienie wyników dotychczasowych prac studialnych dotyczących zagadnień objętych przetargiem dla potrzeb przygotowania nowych wariantów spełniających obecne wymagania Urzędu Morskiego w Szczecinie określonych w materiałach przetargowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 33 s. 24 rys.
 902. Jasińska Ewa, Robakiewicz Wojciech: Cz. I. Opis istniejących warunków hydrologicznych, meteorologicznych i hydrograficznych oraz ekologicznych rozpatrywanych akwenów, a także wybór reprezentatywnych sytuacji hydrologicznych do tarowania i weryfikacji modeli, jak również do badań porównawczych proponowanych wariantów zabudowy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 45 s. 27 rys.
 903. Jasińska Ewa, Robakiewicz Wojciech: Odwzorowanie hydrodynamiki Martwej Wisły modelem trójwymiarowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 30 s., ok.120 rys.
 904. Jasińska Ewa: Charakterystyka przepływów w ciekach gdańskich określona na podstawie pomiarów wykonanych w latach 1997 i 1998. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, [15] s.
 905. Jasińska Ewa: Charakterystyka przepływów w ciekach gdańskich określona na podstawie pomiarów wykonanych w 1998 roku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 10 s., rys.
 906. Jasińska Ewa, Robakiewicz Wojciech: Cz. IV. Ocena wpływu proponowanych rozwiązań na warunki hydrodynamiczne w Cieśninie Świny oraz zmiany hydrologiczne i ekologiczne Zalewu Szczecińskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, 35 s., 2.1-5.35/6 rys.
 907. Jasińska Ewa, Robakiewicz Wojciech: Cz. III. Opracowanie trójwymiarowego modelu numerycznego Estuarium Odry ESTURO, jego testowanie, tarowanie i weryfikacja oraz określenie warunków hydrodynamicznych i zasolenia wód w Cieśninie Świny i Zalewie Szczecińskim w warunkach przepływów ekstremalnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, 40 s., 2.1-5.22b rys.
 908. Jasińska Ewa, Majewski Wojciech: Cz. V A. Warunki hydrodynamiczne w rejonie I Bramy Torowej dla stanu istniejącego i projektowanego - badania na modelu hydraulicznym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, 34 s., fot., rys., tab.
 909. Jasińska Ewa: Charakterystyka przepływów w ciekach gdańskich określona na podstawie pomiarów wykonanych w 1999 roku. Etap II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, 7 rys., tabele
 910. Jasińska Ewa, Robakiewicz Wojciech: Cz. IV A. Wpływ modernizacji toru wodnego od Zatoki Pomorskiej do Zalewu Szczecińskiego na zmiany poziomu wody i zasolenie wód Zalewu Szczecinskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, nls., rys., tablice
 911. Jasińska Ewa, Robakiewicz Wojciech: Cz. V B. Warunki hydrodynamiczne w rejonie I Bramy Torowej dla stanu istniejącego i projektowanego, badania na modelach matematycznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, 26 s., 95 rys.
 912. Jasińska Ewa: Warunki hydrodynamiczne i ruch słonych wód w lądowej części estuarium Wisły. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, 91 s.
 913. Jasińska Ewa: Charakterystyka przepływów w ciekach gdańskich określona na podstawie pomiarow wykonanych w 1999 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, nls.
 914. Jasińska Ewa, Majewski Wojciech, Robakiewicz Wojciech: Cz. VIII. Podsumowanie wyników prac badawczych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2000, 60 s., rys., fot.
 915. Jasińska Ewa, Robakiewicz Wojciech: Cz. V C. Warunki hydrodynamiczne w rejonie I Bramy Torowej dla zmodernizowanych wersji układu falochronów - badania na modelu matematycznym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2000, 15 s., 30 rys.
 916. Jasińska Ewa: Charakterystyka przepływów w ciekach gdańskich określona na podstawie pomiarów wykonanych w 2000 r. Etap II pracy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2000, nls.
 917. Jasińska Ewa, Robakiewicz Wojciech: Opinia dotycząca określenia wpływu przebudowy nabrzeża Górników w Świnoujściu na warunki hydrodynamiczne w Cieśninie Świny oraz ocena prędkości prądu w rejonie przebudowanego nabrzeża. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2000, 8 s., rys.
 918. Jasińska Ewa, Robakiewicz Wojciech: Warunki hydrodynamiczne w Cieśninie Świny dla dodatkowego wariantu modernizacji drogi wodnej na odcinku km 0,0-18,0. Cz. VII - głębokość toru wodnego 12,5 m. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2000, 37 s., 126 rys.
 919. Jasińska Ewa, Robakiewicz Wojciech: Warunki hydrodynamiczne w Cieśninie Świny dla wybranych wariantów modernizacji drogi wodnej - km 0,0-16,5. Cz. VI - głębokość toru wodnego 10,5 m. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2000, 25 s., 68 rys.
 920. Jasińska Ewa, Robakiewicz Wojciech, Majewski Wojciech: Cz. V. Warunki hydrodynamiczne e rejonie I Bramy Torowej dla stanu istniejącego i projektowanego - badania na modelu hydraulicznym i modelach matematycznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2000, 14 s., 11 fot., 12 rys.
 921. Jasińska Ewa: Zmienność przepływów i wymiany wód w Estuarium Odry w sytuacjach ekstremalnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, 43 s., 14 rys.
 922. Jasińska Ewa: Cyrkulacje prądowe w Martwej Wiśle Wyniki obliczeń. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, nls.
 923. Jasińska Ewa, Majewski Wojciech, Niemirycz Elżbieta, Walkowiak Andrzej: Projekt dokumentu w zakresie wód przejściowych oraz wód przybrzeżnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 14 s.
 924. Jaskólska Barbara, Zając Krzysztof: Analiza zamierzeń rozwojowych województw płockiego i włocławskiego z punktu widzenia warunków realizacji programu Wisła. Gdańsk: PG IAiU, 1980, 86 s., 11 tabl.
 925. Jastrzębski L., Madej J., Dudaronek W., Kud J., Witkowski A., Żurek U.: Analiza stateczności zapory wschodniej zbiornika odpadów poflotacyjnych "Żelazny Most". Koszalin: Wyższa Szkoła Inżynierska, 1980, 12 s.
 926. Jastrzębski Leopold: Warunki hydrotechniczne wypełniania odpadami flotacyjnymi wyrobisk po kopalni odkrywkowej w KGH Bolesław oraz wytyczne eksploatacyjne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 27 s., 23 rys., 14 fot.
 927. Jawański Wiesław: Charakterystyka i modelowanie hydrauliczne podłoża skalnego budowli hydrotechnicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 157 s. + 145 zał.
 928. Jednorał T., Kania J., Kańska A., Knetki S., Kowalska B., Krzysztofik K., Kuroś L., Letkiewicz B., Mykita M., Nather M., Piątkowska Z., Stanisławczyk I., Sztobryn M.: Analiza hydrologiczna dla zlewni Raduni, Kanału Raduni, Motławy, Opływu Motławy, Czarnej Łachy, Bielawy i Kłodawy - zadanie 4. Gdynia: IMiGW OM, Hydroprojekt, 2003, 106 s.
 929. Jednorał Tadeusz: Długookresowe zmiany parametrów charakterystycznych amtosfery i hydrosfery rejonu południowego Bałtyku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, IM, IMiGW - PIB, 1986, pag. różna, rys., tab.
 930. Jednorał Tadeusz: Długookresowe zmiany parametrów charakterystycznych atmosfery, hydrosfery południowego Bałtyku. Etap 1988 - Analiza cykliczności zmian średnich i ekstremalnych wartości ciśnienia atmosferycznego temperatury powietrza i wody morskiej oraz poziomów morza w strefie brzegowej południowego Bałtyku. Zeszyt 1. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, IM, IMiGW OM, 1988, nls.
 931. Jednorał Tadeusz: Długookresowe zmiany parametrów charakterystycznych atmosfery i hydrosfery w polskim obszarze morskim Bałtyku. Zeszyt 2. Załączniki. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, IMiGW - PIB, 1988, 59 s., rys., tabl.
 932. Jednorał Tadeusz: Długookresowe zmiany parametrów charakterystycznych atmosfery i hydrosfery w polskim obszarze morskim Bałtyku. Zadanie badawcze: Analiza cykliczności zmian średnich i ekstremalnych przepływów wody w ujściach Wisły i Odry. Zeszyt 3. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, IM, IMiGW OM, 1988, 32 s. + 37
 933. Jednorał Tadeusz: Katalog długookresowych zmian średnich i ekstremalnych wartości ciśnienia atmosferycznego, promieniowania atmosferycznego, temperatury powietrza i wody morskiej oraz poziomów morza. Gdańsk, Gdynia: IMiGW OM, 1989, 60 s., rys.
 934. Jednorał Tadeusz: Katalog długookresowych zmian ciśnienia atmosferycznego, temperatury powietrza, temperatury wody morskiej, promieniowania atmosferycznego oraz zmian poziomów morza w strefie brzegowej polskiego wybrzeża. Etap 1989. Gdańsk, Gdynia: IMiGW OM, 1989, 118 s., rys.
 935. Jednorał Tadeusz: Długookresowe zmiany parametrów charakterystycznych atmosfery i hydrosfery w rejonie południowego Bałtyku. Gdańsk: IM, 1990, 42 s., rys., tabl.
 936. Jednorał Tadeusz: Długookresowe zmiany parametrów charakterystycznych atmosfery i hydrosfery w rejonie południowego Bałtyku. Gdańsk: IM, 1990, katalog tablic i wykresów
 937. Jednorał Tadeusz, Cyberska B.: Analiza współzależności aktywności plam na słońcu ze zmianami przebiegu parametrów charakterystycznych atmosfery i hydrosfery południowego Bałtyku. Zeszyt 3. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, IM, IMiGW - PIB, 1992, 50 s.
 938. Jednorał Tadeusz: Długookresowe zmiany parametrów charakterystycznych atmosfery i hydrosfery w polskim obszarze morskim Bałtyku. Zeszyt 1. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, IM, IMiGW - PIB, 1992, 23 s., 2 tabl.
 939. Jemilianov A.: Pomiar wilgotności gruntu przy pomocy liczników neutronowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 9 s., 2 rys.
 940. Jenker W.: Głębokość krytyczna i minimalna energia całkowita w korytach o przekroju kołowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 5 s., 3 tabl.
 941. Juszkiewicz-Bednarczyk B., Inerowicz Marek, Werno Maciej: Symulacja doświadczalna obciążeń cyklicznych gruntu morskiego w warunkach sztormu rzeczywistego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 8 s.
 942. Juśkiewicz A.: Teoretyczne empiryczne związki do wyznaczania temperatury powietrza nad morzem. Gdynia: IMiGW - PIB, 1977, 10 s.
 943. Juśkiewicz Aniela, Wielbińska Danuta, Malicki Jan: Operat porównawczy warunków meteorologicznych w Benghazii w okresie 1.01.1974 - 30.04.1975 w stosunku do wielolecia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 22 s., 11 rys., 10 tabl.
 944. Juśkiewicz Aniela: Transformacja temepratury powietrza nad morzem w niewielkiej odległości od brzegu. Gdynia: IMiGW - PIB, 1978, 11 s., 5 rys., 3 tabl.
 945. Kaczmarek J.: Zastosowanie dwuwymiarowych ortogonalnych funkcji własnych do przestrzennego opisu morfologicznych cech strefy brzegowej. Gdańsk: 2000, [9] s.
 946. Kaczmarek J., Sawczyński S., Dominikowski S., Pawłowicz J., Grzyb G.: Podatność na zapiaszczanie i zamulanie planowanego toru wodnego z Zatoki Gdańskiej do portu w Elblągu w świetle wyników badań terenowych i analizy teoretycznej. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2008, 45 s.
 947. Kaczmarek Jarosława: Przeanalizowanie korelacji pomiędzy poziomem morza i parametrami falowania. Roczny raport z działalności statutowej w ramach zadania 2.1.3. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, nls.
 948. Kaczmarek Jarosława: Wielowymiarowe rozkłady statystyczne poziomu morza, wysokości fali, prędkości i kierunku wiatru dla polskiego Wybrzeża Bałtyku. Roczny raport z działalności statutowej w ramach zadania 2.1.3 Opracowanie statystycznych związków pomiędzy poziomem morza, wysokością fal oraz prędkością i kierunkiem wiatru dla polskiego wybrzeża Bałtyku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997, 36 s.
 949. Kaczmarek Jarosława: Wielowymiarowe rozkłady statystyczne poziomu morza, wysokości fali, prędkości i kierunku wiatru dla polskiego wybrzeża Bałtyku: praca doktorska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 124 s.
 950. Kaczmarek Jarosława: Analiza zmienności profilu batymetrycznego przy pomocy metody Monte Carlo. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, 12 s.
 951. Kaczmarek Jarosława: Analiza zmienności profilu plaży metodą ortogonalnych funkcji własnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, nls.
 952. Kaczmarek Jarosława: Analiza i symulacja zmian profilu plaży metodą Monte Carlo. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, nls, zbiór publikacji
 953. Kaczmarek Jarosława, Różyński Grzegorz, Pruszak Zbigniew: Sprawozdanie z działalności statutowej prowadzonej w roku 2004 w ramach tematu badawczego 2.3: ,,Badanie morfodynamicznych procesów brzegowych w naturalnych skalach przestrzenno-czasowych''. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, Ok. 100 s.
 954. Kaczmarek Leszek: Struktura burzliwości przydennej podczas przepływu i w ruchu falowym. Ejekcje przydenne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 39 s., 13 rys.
 955. Kaczmarek Leszek: Badania terenowe zanikania ciśnień porowych w dnie morskim, wywołanych falowaniem wiatrowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 8 s., 10 rys., 2 tabl., lit.
 956. Kaczmarek Leszek: Zanikanie ciśnień porowych wywołanych falowaniem wiatrowym w piaszczystej warstwie dna morskiego. Analiza rozkładu ciśnień w warstwie przydennej poddanej działaniu falowania powierzchniowgo na podstawie danych z Lubiatowa. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 38 s., rys.
 957. Kaczmarek Leszek: Wind wave induced pore pressure in a natural Sea-Bed. Mesurements at Lubiatowo Coastal Research Station Septembe 1986. Technical Report. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 28 s., 31 fig., pr. komp.
 958. Kaczmarek Leszek, Ostrowski Rafał: Analiza tarcia dennego i opis procesu przenoszenia tarcia w głąb gruntu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 24 s., 15 rys.
 959. Kaczmarek Leszek: Mathematical Model for Oscillating Sheet Flow. (Euromech Colloquium 262). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 5 s.
 960. Kaczmarek Leszek: Stan i ruch dna morza w ramach teorii ośrodków wielofazowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 32 s., 10 rys., 1 zał.
 961. Kaczmarek Leszek: Warstwa dynamicznej reakcji gruntu dna przybrzeżnego na oddziaływanie fal powierzchniowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 36 s., 10 rys., tabl.
 962. Kaczmarek Leszek: Dynamika niespoistego dna morskiego w rzeczywistych warunkach falowych: praca doktorska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 144 s.
 963. Kaczmarek Leszek: Model numeryczny warstwy przyściennej w ruchu falowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990
 964. Kaczmarek Leszek, Ostrowski Rafał: Modeling of Wave-Current Boundary Layer in the Coastal Zone. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 14 s.
 965. Kaczmarek Leszek, Ostrowski Rafał: Dynamics of Wave-Current Bottom Boundary Layer. Part 1, 2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 35 s.
 966. Kaczmarek Leszek: Nonlinear effects of waves and currents on moveable bed roughneess and friction. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 24 s.
 967. Kaczmarek Leszek, Ostrowski Rafał: Modelling of bed shear stress under irregular waves. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 26 s.
 968. Kaczmarek Leszek, Mielczarski Aleksander, Naguszewski Andrzej, Ostrowski Rafał, Pruszak Zbigniew, Skaja Marek, Szmytkiewicz Marek: Badania ruchu rumowiska w porcie Łeba. Ocena przewidywanego wpływu projektowanej przebudowy układu falochronów na warunki zapiaszczania portu i na kształtowanie się brzegów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, 49 s.
 969. Kaczmarek Leszek, Okrój Tomasz, Ostrowski Rafał, Pruszak Zbigniew, Różyński Grzegorz, Skaja Marek, Szmytkiewicz Marek: Pomiary i analiza falowania w Zatoce Pomorskiej w ramach tematu BASYS. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 7 s., rys.
 970. Kaczmarek Leszek, Ostrowski Rafał: Zestawienie publikacji w Temacie 2.2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, nls.
 971. Kaczmarek Leszek, Leśniewska Danuta, Sobczak Łukasz: Analiza stabilności posadowienia kolektora ściekowego oczyszczalni Pomorzany w Szczecinie oraz stabilności jego wylotu z punktu widzenia warunków hydrodynamicznych, hydrogeologicznych oraz erozji dna: cz.I. Wytyczne do projektu budowlanego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 28 s.
 972. Kaczmarek Leszek, Leśniewska Danuta, Sobczak Łukasz: Analiza stabilności posadowienia kolektora ściekowego oczyszczalni Pomorzany w Szczecinie oraz stabilności jego wylotu z punktu widzenia warunków hydrodynamicznych, hydrogeologicznych oraz erozji dna: cz. II. Wytyczne do projektu wykonawczego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, [29] s.
 973. Kaczmarek Leszek M., O`Connor B. A.: Modelling of the roughness height on a moveable-rippled bed under regular waves. Gdańsk, Liverpool: Wydawnictwo IBW PAN, University Liverpool, 1994, 15 s., 7 rys.
 974. Kaczmarek Leszek M., Ostrowski Rafał: Empiryczne i teoretyczne badania dynamiki przydennej warstwy morza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 7 s.
 975. Dynamika osadów i krótkookresowe zmiany profilu dna w rzeczywistych warunkach falowo-prądowych. Red. Kaczmarek Leszek M., Gdańsk: 2000, ok. 70 s.
 976. Kaczmarek Leszek M., Ostrowski R., Kapiński J., Biegowski J.: Badanie i modelowanie transportu i segregacji osadów oraz zmian dennych w morskiej strefie brzegowej oraz ujściach rzek. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, [124] s.
 977. Kaczmarek Leszek Marek, O`Connor B. A.: Modelling of the roughnes height on a moveable flat bed under regular waves. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 18 s., 12 rys.
 978. Kaczmarek L. M., R. Ostrowski, Z. Pruszak, M. Szmytkiewicz, E. Zawadzka, R. B. Zeidler: Validation of Shore Evolution Models. Interim Report. Holandia: 1996, 54 s. + rys.
 979. Kaczmarek L. M., R. Ostrowski, M. Skaja, M. Szmytkiewicz: Kompleksowa ochrona Półwyspu Helskiego. Etap 1996. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997, 81 s.
 980. Kaczmarek L. M., R. Ostrowski, M. Szmytkiewicz, W. Świdziński: Analiza wpływu planowanego osadnika na stateczność falochronu narzutowego we Władysławowie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 11 s. + rys.
 981. Kaczmarek L. M.: Analiza teoretyczna mechanizmów sortowania ziaren osadów na wielorewowym profilu dna. W: Dynamika osadów i krótkookresowe zmiany profilu dna w rzeczywistych warunkach falowo-prądowych. Red. Kaczmarek Leszek M., Gdańsk: 2000, ok. 10 s.
 982. Kaczmarek L. M., J. Biegowski, R. Ostrowski: Report on the theoretical analysis of vertical and horizontal sorting of grains in the nearshore zone. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 32 s.
 983. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Ekspedycja pomiarowa "Lubiatowo 2002". W: Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego nr 8 T07A 047 21: Rozszerzenie i unowocześnienie matematycznego modelu cyrkulacji wody w strefie brzegowej o prądy generowane przez dodatkowe źródła na podstawie ich analizy i badań w naturze. Red. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Skaja M., Szmytkiewicz M., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 15 s., wykr., rys.
 984. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego nr 8 T07A 047 21: Rozszerzenie i unowocześnienie matematycznego modelu cyrkulacji wody w strefie brzegowej o prądy generowane przez dodatkowe źródła na podstawie ich analizy i badań w naturze. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, nls., rys., wykr.
 985. Kaczmarek L. M., R. Ostrowski, Z. Pruszak, G. Różyński, M. Skaja, M. Szmytkiewicz: Rozszerzenie i unowocześnienie matematycznego modelu cyrkulacji wody w strefie brzegowej o prądy generowane przez dodatkowe źródła na podstawie ich analizy i badań w naturze. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 22 s. + rys. + zał.
 986. Kaczmarek L. M., Biegowski J., Kaczmarek J.: Modelling cross-shore and longshore intensive transport of size-graded sediment versus field data. W: Sprawozdanie z działalności statutowej prowadzonej w roku 2005 w ramach tematu badawczego 2.2: Badania wzajemnych oddziaływań pomiędzy transportem osadów, ich składem granulometrycznym i zmiennością batymetrii morskiej strefy brzegowej [Z 2.2.1/2005, Z 2.2.3/2005]. Red. Biegowski J., Kaczmarek L. M., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 13 s., wykr.
 987. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Biegowski J.: Badania wzajemnych oddziaływań pomiędzy transportem osadów, ich składem granulometrycznym i zmiennością batymetrii morskiej strefy brzegowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, Ok. 120 s.
 988. Badanie i modelowanie transportu i segregacji osadów oraz zmian dennych w morskiej strefie brzegowej oraz ujściach rzek. Red. Leszek M. Kaczmarek, Rafał Ostrowski, Jarosław Kapiński, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, [85] s.
 989. Kaczmarek L. M., Biegowski J., Gaca K., Gąsiorowski D., Kaźmierski J., Ostrowski R., Perfumowicz T., Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Analiza procesów hydro- i litodynamicznych w rejonie planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną i predykcja wpływu przekopu na brzeg morski wraz z oceną intensywności zapiaszczania (zamulania) toru wodnego na odcinku od przekopu do portu w Elblągu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, 58 s., tab., wykr., rys.
 990. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Kapiński J., Biegowski J.: Badanie i modelowanie transportu i segregacji osadów oraz zmian dennych w morskiej strefie brzegowej oraz ujściach rzek. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, Ok. 150 s.
 991. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Kapiński J., Biegowski J.: Badanie i modelowanie transportu i segregacji osadów oraz zmian dennych w morskiej strefie brzegowej oraz ujściach rzek: zadanie 2.2.3 i 2.2.4. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, ok. 140 s.
 992. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Kapiński J., Biegowski J.: Badanie i modelowanie transportu i segregacji osadów oraz zmian dennych w morskiej strefie brzegowej oraz ujściach rzek: zadanie 2.2.1 i 2.2.2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, ok. 140 s.
 993. Kaczmarek L. M., Kapiński J., Biegowski J., Ostrowski R.: Zbadanie litodynamiki morsko-rzecznych obszarów brzegowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, 148 s.
 994. Kałęcki Henryk, Szyłański Krzysztof: Projekt technologiczny wykonania wykładziny hydroizolacyjnej w hali nr 270 Zakładów Metalowych w Nowej Dębie na bazie popiołów lotnych z Elektrowni "Stalowa Wola" i reagentów chemicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 13 s., 23 rys.
 995. Kałęcki Henryk, Knop Marian, Sułek Zbigniew: Opracowanie wstępnej ekspertyzy dot. możliwości stabilizacji namułu zalegającego dno zbiornika Paprocany. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 6 s., 5 tabl.
 996. Kałęcki Henryk: Instrukcja techniczna wzmocnienia podłoża gruntowego dla budynku "Bratniaka" w Tarnobrzegu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 12 s., 11 rys.
 997. Kałęcki Henryk: Projekt technologiczny uszczelnienia odpadów w Dorahuczy dla Zakładów Metalurgicznych w Lublinie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 25 s., 13 tbl., 8 rys.
 998. Kałęcki Henryk, Quant Bernard: Opinia dotycząca wykonanego uszczelniania składowiska odpadów komunalnych dla miasta Skarszewy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 9 s.
 999. Kałęcki Henryk: Ustalenie składu kompozytu krzemianowo-popiołowego do uszczelniania osdników szlamów w Osieku i Połańcu. Badania laboratoryjne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 5 s., 5 rys., 5 tabl.
 1000. Kałęcki Henryk: Opinia dotycząca zabezpieczenia fundamentów budynku młyna w Krapkowicach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 4 s., 2 rys.
 1001. Kałęcki Henryk, Szyłański Krzysztof: Uszczelnianie składowiska odpadów z Zakładów Metalurgicznych w Lublinie Badania weryfikacyjne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 6 s., 1 rys., 3 tabl.
 1002. Kałęcki Henryk, Quant Bernard: Koncepcja uszczelniania zbiornika wody przemysłowej Łosień II dla Huty Katowice wg metody IBW PAN. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 24 s., 6 rys.
 1003. Kałęcki Henryk: Instrukcja techniczna uszczelniania podłoża gruntowego metodą chemicznego krzemianowania dla oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 12 s., 9 rys., 1 tabl.
 1004. Kałęcki Henryk: Projekt technologiczny uszczelniania osadnika szlamów w Połańcu wg metody IBW PAN. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 11 s., 3 rys., 2 tabl.
 1005. Kałęcki Henryk: Koncepcja zabezpieczenia składowiska odpadów z Huty M.Nowotki w Ostrowcu przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska gruntowo wodnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 23 s., 2 rys.
 1006. Kałęcki Henryk: Wytyczne do uszczelnienia zbiornika wody przemysłowej Łosień II - dla Huty Katowice (kompozyt na bazie popiołu KZR). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 25 s., 2 rys.
 1007. Kałęcki Henryk, Quant Bernard: Uszczelnianie składowiska odpadów przemysłowych we wsi Bielawa. Dokumentacja prac badawczych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 11 s., 2 rys.
 1008. Kałęcki Henryk, Quant Bernard: Uszczelnienie składowiska odpadów przemysłowych we wsi Bielawa. Projekt techniczny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 21 s., tabl.
 1009. Kałęcki Henryk, Quant Bernard: Uszczelnianie składowiska odpadów toksycznych w Szadółkach. Badania weryfikacyjne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 10 s., 3 rys., 9 tabl.
 1010. Kałęcki Henryk, Quant Bernard: Uszczelnienie składowiska odpadów komunalnych dla miasta Legnica. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 8 s., 3 rys.
 1011. Kałęcki Henryk, Quant Bernard: Uszczelnienie składowiska odpadów komunalnych dla miasta Legnica. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 12 s., 2 rys., 3 tabl.
 1012. Kałęcki Henryk, Quant Bernard: Uszczelnianie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Polkowice 9/L/92 Projekt technologiczny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992
 1013. Kałęcki Henryk, Knop Marian, Quant Bernard, Sułek Zbigniew: Uszczelnienie składowiska odpadów komunalnych w Legnicy - Kwatera IV. Badania weryfikacyjne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, 9 s., 4 tab., 1 rys.
 1014. Kapiński J.: Analiza falowych prędkości wody w obszarze spływu i napływu wód na skarpy brzegowe w oparciu o własny model hybrydowy. W: Modelowanie i pomiary wybranych parametrów hydrodynamicznych w strefie brzegowej morza. Red. Szmytkiewicz M., Gdańsk: 2000, 35 s.
 1015. Kapiński J.: Numerical modelling of water and particle velocities in the swash zone. Gdańsk: 2000, [16] s.
 1016. Kapiński J., R. Ostrowski, M. Skaja, M. Szmytkiewicz: Long-term morphodynamics and maintenance of Władysławowo harbour region. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 12 s.
 1017. Kapiński J., R. Ostrowski, G. Różyński, M. Skaja: Morphodynamics of the unbounded coast at Lubiatowo. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 10 s.
 1018. Kapiński J., R. Ostrowski, D. Piotrowska, M. Skaja, M. Szmytkiewicz: Określenie przy pomocy modelowania matematycznego oddziaływania projektowanej przystani jachtowej w Sopocie na środowisko i brzeg morski. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 47 s.
 1019. Kapiński J., Ostrowski R., Piotrowska D., Różyński G., Skaja M., Szmytkiewicz M., Boruchalska I.: Ocena stanu istniejącego oraz zalecenia wykonawcze do sztucznego zasilania celem odbudowy przedpola 1) wału czołowego w Kadynach ZW km 30,4-30,8; 2) torów kolejowych w rej. Tolkmicka ZW km 22,6-23,6. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 16 s., mapy, wykr.
 1020. Kapiński J.: Opracowanie 2DH modelu typu Boussinesqa dla obszaru płytkowodnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 19 s.
 1021. Kapiński J.: Opracowanie 2DH modelu typu Boussinesqa dla strefy brzegowej morza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, [22] s.
 1022. Kapiński J., Ostrowski R.: Sediment transport and bottom evolution in the swash zone in view of theoretical model and field servey. W: Badanie i modelowanie transportu i segregacji osadów oraz zmian dennych w morskiej strefie brzegowej oraz ujściach rzek. Red. Leszek M. Kaczmarek, Rafał Ostrowski, Jarosław Kapiński, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007
 1023. Kapiński J.: Opracowanie modelu ruchu osadów w strefie nabiegania fali na brzeg. W: Badanie i modelowanie transportu i segregacji osadów oraz zmian dennych w morskiej strefie brzegowej oraz ujściach rzek. Red. Leszek M. Kaczmarek, Rafał Ostrowski, Jarosław Kapiński, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, 14 s.
 1024. Kapiński Jarosław: Sprawozdanie z działalności statutowej IBW PAN w ramach zad. bad. 2.1.2. Model propagacji i nadbiegania fal na połogi brzeg morski z uwzględnieniem efektów dysypacyjnych w ujęciu hybrydowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997, 91 s.
 1025. Kapiński Jarosław: Hybrydowy model propagacji i nadbiegania fal na skarpę: praca doktorska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 159 s.
 1026. Kapiński Jarosław: Description of computer programs: WAVERUN, WAVESTAT and WAVESHOW. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 10 s.
 1027. Kapiński Jarosław: Two-dimensional modelling of wave motion in shallow-water areas. Analiza oscylacyjnych zaburzeń powierzchniowych w ujęciu uogólnionej metody Lagrange`a (GLM). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, 13 s.
 1028. Kapiński Jarosław: Modelowanie rozkładu prądów pochodzenia falowego w profilu pionowym nad dnem o zmiennej głębokości. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, nls.
 1029. Kapiński Jarosław: Opracowanie metody opisu procesu załamania fali w ramach dwuwymiarowego (2DH) modelu hybrydowego Lagrange'a-Eulera. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 15 s. + zał.
 1030. Kapiński Jarosław: Kalibracja i weryfikacja w układzie współrzędnych Eulera hybrydowych modeli płytkowodnego pola falowego ,,swash zone''. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 7 s., 3 rys.
 1031. Kasperowicz Zdzisław: Podwodne przegrody powietrza przciw fali ciśnieniowej. Sprawozdanie za rok 1967. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 7 s., 3 rys.
 1032. Kasperowicz Zdzisław, Robakiewicz Wojciech: Urządzenie do generacji fal na modelach hydraulicznych IBW PAN w Gdańsku. Seria II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 17 s., 9 rys.
 1033. Kasperowicz Zdzisław: Sprawozdanie z wyjazdu do ZSRR - Moskwa w okresie od 1 - 10.03.1976 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 1 s.
 1034. Kasperowicz Zdzisław: Badania urządzeń do wykorzystania energii falowania morskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 8 s., 5 rys.
 1035. Kasperowicz Zdzisław: Usprawnianie i badanie charakterystyk prototypu pompowego urządzenia wykorzystującego energię falową w strefie brzegowej morza. Sprawozdanie z prac wykonanych w 1983 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 4 s., 4 rys.
 1036. Kasperowicz Zdzisław: Prace w warunkach naturalnych nad udoskonaleniem zasilania pompy falowej w wodę. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 6 s., 3 rys.
 1037. Kasperowicz Zdzisław: Sprawozdanie z prac wykonanych w 1985 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 3 s., 1 rys.
 1038. Katkowska B.: Zastosowanie analizatorów elektrycznych do badania filtracji. Sprawozdanie z badań wykonanych w 1969 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 12 s., 6 rys.
 1039. Katkowska B.: Badanie filtracji nieustalonej w wałach przciwpowodziowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 82 s., rys., fot.
 1040. Katkowska B.: Filtracyjne właściwości spękanych skał. Seria III. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 10 s., 15 rys.
 1041. Katkowska B.: Hydrodynamika przepływu w ośrodkach porowatych (Hydrodynamics of flow in pours media). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 14 s.
 1042. Katkowska B.: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Ustav Hydrologie a Hydrauliky SAV, Bratyslava Trnawska Cesta 25, w ramach wymiany bezdewizowej pomiędzy PAN a SAV 7.12. - 20.12.1972. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 2 s.
 1043. Katkowska B., Maciejewski Stanisław, Zaradny Henryk: Matematyczne modelowanie wpływu piętrzenia w zbiorniku osadow poflotacyjnych "Żelazny Most" na obszary przyległe. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 18 s., 7 rys.
 1044. Katkowska B.: Badania filtracji przez Korpus zapory "Żelazny Most", dla I Etapu piętrzenia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 4 s., 7 rys.
 1045. Katkowska B.: Wpływ drenażu pionowego na rozkład ciśnień hydrodynamicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 4 s., rys.
 1046. Katkowska B.: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Bułgarii w dniach od 14.09 do 22.09.1977 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 2 s.
 1047. Katkowska B.: Polowe badania filtracji wód podziemnych w rejonie zbiornika "Żelazny Most". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 33 s., 23 rys.,5 fot.
 1048. Katkowska B., Dembski Bogumił: Badania i analiza filtracji w podłożu i korpusie zapory Goczałkowice oraz korpusie zapory Kozłowa Góra. Sprawozdanie z badań wykonanych w 1981 roku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 12 s., 17 rys.
 1049. Katkowska B., Makowski Jerzy: Identyfikacja parametrów hydrogeologicznych dla wybranych odcinków wałów przciwpowodziowych i ich ocena. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 21 s., 32 rys., 10 tabl.
 1050. Katkowska B., Dembski Bogumił: Badania i analiza filtracji w podłożu i korpusie zapory Goczłkowice oraz korpusie zapory Kozłowa Góra. Sprawozdanie z badań wykonanych w 1982 roku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 12 s., 17 rys.
 1051. Kazimierowicz-Frankowska K.: Analiza odkształceń ścian z gruntu zbrojonego i nawierzchni drogowych zbrojonych geosyntetykami. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, ok. 90 s.
 1052. Kazimierowicz-Frankowska K.: Wyniki analizy numerycznej deformacji prostych modeli nawierzchni drogowych przy użyciu programu Hydro-Geo. W: Analiza odkształceń ścian z gruntu zbrojonego i nawierzchni drogowych zbrojonych geosyntetykami. Red. Kazimierowicz-Frankowska K., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004
 1053. Kazimierowicz-Frankowska K.: The influence of geosynthetic reinforcement on two-layers subgrade bearing capacity and deformation. W: Analiza wpływu warstwy geosyntetyku na nośność graniczną i mechanizm deformacji podłoża. Red. Krystyna Kazimierowicz-Frankowska, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 22 s., rys.
 1054. Analiza wpływu warstwy geosyntetyku na nośność graniczną i mechanizm deformacji podłoża. Red. Krystyna Kazimierowicz-Frankowska, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, Ok. 70 s.
 1055. Kazimierowicz-Frankowska K.: Analiza wpływu warstwy geosyntetycznego zbrojenia na nośność graniczną i deformacje podłoża. W: Analiza wpływu warstwy geosyntetyku na nośność graniczną i mechanizm deformacji podłoża. Red. Krystyna Kazimierowicz-Frankowska, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 10 s.
 1056. Kazimierowicz-Frankowska K.: Analiza wpływu warstwy geosyntetycznego zbrojenia na deformacje podłoża gruntowego - wyniki symulacji numerycznej. W: Analiza wpływu warstwy geosyntetyku na nośność graniczną i mechanizm deformacji podłoża. Red. Krystyna Kazimierowicz-Frankowska, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 13 s.
 1057. Kazimierowicz-Frankowska K.: Creep properties of geosynthetics during increasing loading and after partial unloading. W: Analiza wpływu warstwy geosyntetyku na nośność graniczną i mechanizm deformacji podłoża. Red. Krystyna Kazimierowicz-Frankowska, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 4 s.
 1058. Kazimierowicz-Frankowska K.: Zbadanie mechanizmów powodujących powstawanie i propagację spękań odbitych w nawierzchniach drogowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, Ok. 70 s.
 1059. Kazimierowicz-Frankowska K.: Zbadanie wpływu geosyntetyku na trwałe odkształcenia nawierzchni drogowej, wywołane osiadaniem podłoża wskutek cyklicznego ruchu pojazdów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, [103] s.
 1060. Kazimierowicz-Frankowska K.: Wpływ parametrów podłoża gruntowego na stan naprężeń i odkształceń w poszerzanej nawierzchni drogowej [poster]. 2007
 1061. Kazimierowicz-Frankowska K.: Zbadanie wpływu spękań odbitych na trwałe odkształcenia nawierzchni drogowej wywołane osiadaniem podłoża wskutek cyklicznego ruchu drogowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, Ok. 80 s.
 1062. Kazimierowicz-Frankowska K.: Zbadanie wpływu geosyntetycznego zbrojenia na propagację spękań w nawierzchniach drogowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, Ok. 110 s.
 1063. Kazimierowicz-Frankowska K.: Wzmacnianie nawierzchni drogowych przy użyciu geosyntetyków - mechanizmy pracy zbrojenia; czynniki decydujące o efektywności wzmocnienia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, [149] s.
 1064. Kazimierowicz-Frankowska K.: Analiza i metody projektowania konstrukcji geosyntetycznych wzmacniających brzeg morski. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, [103] s.
 1065. Kazimierowicz-Frankowska K.: Opracowanie zasad obliczania geosyntetycznych powłok jako zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 53 s., zał.
 1066. Kazimierowicz-Frankowska K.: Zbadanie wpływu parametrów materiału wypełniającego oraz technologii napełniania geotub na stateczność konstrukcji ochronnej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, Ok. 200 s.
 1067. Kazimierowicz-Frankowska K.: Zbadanie wpływu parametrów materiału wypełniającego oraz technologii napełniania geotub na stateczność konstrukcji ochronnej. Inne opracowania mające związek z działalnością statutową. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, [237] s.
 1068. Kazimierowicz-Frankowska K.: Napisanie monografii nt. zastosowań i metod projektowania geosyntetycznych powłok wykorzystywanych w budownictwie wodnym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, Ok. 250 s.
 1069. Kazimierowicz-Frankowska K.: Geosyntetyczne powłoki w budownictwie wodnym. Zasady projektowania i wykonastwa. W: Napisanie monografii nt. zastosowań i metod projektowania geosyntetycznych powłok wykorzystywanych w budownictwie wodnym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, 222 s.
 1070. Kazimierowicz-Frankowska K.: Analiza wpływu geosyntetycznego zbrojenia na pracę konstrukcji inżynierskich poddanych działaniu obciążeń związanych z trzęsieniem ziemi. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, Ok.350 s.
 1071. Kazimierowicz-Frankowska K.: Geosyntetyki w budownictwie wodnym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, 336 s.
 1072. Kazimierowicz-Frankowska K., Mikos A.: Potencjał upłynnienia mieszanek piasku z pyłem. W: Podstawy mechaniki gruntów sypkich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, 17 s.
 1073. Kazimierowicz-Frankowska K.: Napisanie monografii ,,Geosyntetyki w budownictwie wodnym''. Załączniki: prace opublikowane i w druku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, Ok. 100 s.
 1074. Kazimierowicz-Frankowska Krystyna: Dokumentacja z działalności statutowej w Temacie 5.3 - cz. II Sprawozdanie z realizacji zadania 5.3.2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 14 s., rys., fot., tabl.
 1075. Kazimierowicz-Frankowska Krystyna: Dokumentacja z działalności statutowej w Temacie 4.2 Sprawozdanie z realizacji zadania badawczego 4.2.2 cz. II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, nls.
 1076. Kazimierowicz-Frankowska Krystyna: Prowadzenie analizy teoretycznej stanu naprężenia wskutek pełzania geowłókniny w konstrukcji z gruntu zbrojonego Porównanie teorii z doświadczeniem. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996
 1077. Kazimierowicz-Frankowska Krystyna: Dokumentacja z działalności statutowej w temacie 4.2. Sprawozdanie z realizacji zadania 4.2.2 Perzeprowadzenie analizy teoretycznej stanu naprężenia wskutek pełzania geowłókniny w konstrukcji z gruntu zbrojonego. Porównanie teorii z doświadczeniem. Wykaz załącznikow. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996
 1078. Kazimierowicz-Frankowska Krystyna: Właściwości reologiczne geosyntetyków, ich modele reologiczne i wspólpraca z gruntem: praca doktorska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, 207 s.
 1079. Kazimierowicz-Frankowska Krystyna: Właściwości reologiczne geosyntetyków, ich modele oraz wspólpraca z gruntem: praca doktorska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999
 1080. Kazimierowicz-Frankowska Krystyna, Sawicki Andrzej: Opracowanie modeli wybranych geosyntetyków z uwzględnieniem wpływu prędkości odkształcenia na ich właściwości mechaniczne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, nls, wykr., rys.
 1081. Kazimierowicz-Frankowska Krystyna: Rozpoznanie wpływu warstwy geosyntetyku na zachowanie się nawierzchni drogowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, nls, wykr., rys.
 1082. Kazimierz K. Furmańczyk: Wskazania metodyczne dla zastosowania fotointerpretacji w badaniach dynamiki form brzegowych i dennych w tranzytowej strefie przyboju. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 23 s. + 3, 14 rys.
 1083. Kazimierz K. Furmańczyk: Warunki Eksploatacji zdjęć oraz wytyczne stosowania metod fotointerpretacyjnych w badaniach pasa przybrzeżnego. Seria I. Gdańsk: UG IG, 1972, 15 s., 6 rys.
 1084. Kazimierz K. Furmańczyk: Wskazówki metodyczne do rejestracji położenia pływaków w modelach hydrotechnicznych. Gdańsk: UG IG, 1973, 18 s., 10 rys.
 1085. Kazimierz K. Furmańczyk: Porównawcza analiza zmian dennych w rejonie Lubiatowa na podstawie zdjęć lotniczych w roku 1973. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 20 s. + 3, 20 rys.
 1086. Kazimierz K. Furmańczyk: Modyfikacja podstawy fotometrycznej metody rejestracji rzeźby dna morskiej strefy brzegowej. Sopot: IO PAN, 1976, 2 s., zał. 1, 2.
 1087. Kazimierz K. Furmańczyk: Analiza możliwości cyfrowej rejestracji rzeźby dna morskiego na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w jednym przedziale spektralnym. Gdańsk: UN IG, 1977, 80 s., 12 rys.
 1088. Kazimierz K. Furmańczyk: Metodyka automatycznej interpretacji zdjęć wielospektranych w aspekcie rejestracji rzeźby dna morskiej strefy brzegowej. Gdańsk: UG IG, 1978, 40 s., program
 1089. Kaźmierski J.: Własności hydrodynamiczne i modelowanie przybrzeżnych zbiorników wodnych, stratyfikowanych gęstościowo, znajdujących się pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych. Gdańsk: 2001, 21 s., rys., wykr.
 1090. Kaźmierski Janusz: Opracowanie metod określania parametrów modeli prognostycznych rozprzestrzeniania się ciepła w zbiornikach stratyfikowanych. Część 1. Badania powierzchniowej wymiany ciepła między wodą a atmosferą w warunkach laboratoryjnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 25 s. + 4, 10 rys.
 1091. Kaźmierski Janusz, Kołodko Jerzy, Majewski Wojciech: Opracowanie modeli wymiany i rozpowszechniania się ciepła w jeziorach i zbiornikach stratyfikowanych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 22 s. + 2, 10 rys. + 22 s., 1 rys.
 1092. Kaźmierski Janusz: Hydrologiczne, hydrotermiczne, hydrochemiczne i meteorologiczne badania jeziora Żarnowieckiego dla potrzeb elektrowni jądrowej. Okres 1984. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 9 s., 10 tabl., 11 rys.
 1093. Kaźmierski Janusz: Hydrologiczna i hydrauliczna analiza Jeziora Żarnowieckiego i Piaśnicy Dolnej dla potrzeb elektrowni jądrowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 55 s., 2 nlb., 5 rys., tabl.
 1094. Kaźmierski Janusz: Hydrologiczne, hydrotermiczne, hydrochemiczne i meteorologiczne badania Jeziora Żarnowieckiego dla potrzeb elektrowni jądrowej. Okres 1987 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 11 s., 10 rys., 8 tabl.
 1095. Kaźmierski Janusz: Charakterystyka hydrologiczna Jeziora Żarnowieckiego dla potrzeb elektrowni jądrowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 60 s., 15 rys., 11 tabl., 11 fot., lit.
 1096. Kaźmierski Janusz: Hydrologiczne, hydrotermiczne, hydrochemiczne i meteorologiczne badania Jeziora Żarnowieckiego dla potrzeb elektrowni jądrowej. Okres 1988 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 9 s., rys., tabl.
 1097. Kaźmierski Janusz: Gidrologiczeskaja charaktieristika Żarnowieckogo Oziera dlja nużd atomnoj eljektrostanciji. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 58 s., 11 fot., 19 tabl., lit.
 1098. Kaźmierski Janusz: Gidrologiczeskije, gidrotjermiczeskije, gidrochimiczjeskije i mjetjerologiczjeskije issledovanija Żarnowjeckogo Oz. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 10 s., rys., tabl.
 1099. Kaźmierski Janusz: Gidrologiczeskie, gidrotermiceskie, gidrochimiceskie meteorologiceskie issledovanija Zarnoveckogo ozera dlja atomnoj elektrostancii. Period 1989 goda. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 10 s., 10 rys., 7 tabl.
 1100. Kaźmierski Janusz: Hydrologiczne, hydrotechniczne, hydrochemiczne i meteorologiczne badania Jeziora Żarnowieckiego dla potrzeb elektrowni jądrowej, okres 1989. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 10 s., 10 rys., 7 tabl.
 1101. Kaźmierski Janusz: Badania Jeziora Żarnowieckiego dla potrzeb elektrowni jądrowej w okresie 1986-1989. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 28 s., 45 rys., 9 tabl.
 1102. Kaźmierski Janusz: Opracowanie sieci pomiarów hydrologicznych i hydrochemicznych na Jeziorze Żarnowieckim dla potrzeb Elektrowni Jądrowej "Żarnowiec". Etap I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 22 s., 4 rys.
 1103. Kaźmierski Janusz: Pomiary termiki i hydrodynamiki Jeziora Żarnowieckiego w okresie wiosenno-letnim 1994 roku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 41 s., 28 rys.
 1104. Kaźmierski Janusz: Cyrkulacje prądowe w Jeziorze Żarnowieckim wywołane pracą elektrowni szczytowo-pompowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, nls.
 1105. Kaźmierski Janusz: Dwie metody opisu pionowej stratyfikacji termicznej na przykładzie wyników pomiarów w Jeziorze Żarnowieckim. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 15 s., rys.
 1106. Kaźmierski Janusz: Pomiary prądów na Morzu Bałtyckim podczas eksperymentu POLRODEX'97. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997, [20] s.
 1107. Kaźmierski Janusz: Analiza zmian i modelowanie dynamiki oraz termika jeziora pod wpływem pracy elektrowni szczytowo-pompowej na przykładzie Jeziora Żarnowieckiego: praca doktorska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 152 s.
 1108. Kaźmierski Janusz: Pomiary prądów i innych parametrów fizycznych wody w Zatoce Gdańskiej podczas eksperymentu POLRODEX'98. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 12 s.
 1109. Kaźmierski Janusz: Analiza termiczno-hydrauliczna rozwiązania otwartego obiegu chłodzącego Żarnowieckiej Elektrowni Gazowej pod kątem zachowania norm ekologicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 12 s.
 1110. Kaźmierski Janusz: Thermo-hydraulic analysis of the open cooling system of the Żarnowiecka Elektrownia Gazowa in view of ecological requirements. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 12 s.
 1111. Kaźmierski Janusz: Sprawozdanie z prac nad trójwymiarowym modelem matematycznym hydrodynamiki Zalewu Wiślanego w ramach projektu MANTRA-East. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 29 s., wykr., rys.
 1112. Kentzer T., Burkiewicz K., Synak R.: Efekt oddziaływania substancji ropopochodnych typu olejów napędowych na rozwój fitoplanktonu i rozmnażanie wegetatywne magroglonu fucus vesiculosus L. Sopot: UG, 1978, 7 s., 6 rys., 3 tabl.
 1113. Kiełbratowska D.: Duże odkształcenia hiposprężystego ośrodka sypkiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 151 s., rys. w tekście
 1114. Kiełbratowska Daria: Badania modelowe ośrodka sypkiego w stanie osiowosymetrycznym z zastosowaniem fotogrametrycznej metody pomiaru przemieszczeń. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 3 s., 4 rys.
 1115. Kiełczyńska Barbara, Robakiewicz Wojciech: Warunki hydrodynamiczne w rejonie ujścia Odry dla wybranych sytuacji sztormowych. Cz. I. Zakres i metody opracowania. Cz. II. Warunki hydrodynamiczne w czasie sztormu 1983. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 35 s., 42 rys., lit.
 1116. Kiełczyńska Barbara, Paczos Krzysztof: Opracowanie opinii na temat lokalizacji stanowiska pomiarowego na Bocznej Świnie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 16 s., 10 rys.
 1117. Kiełczyńska Barbara, Robakiewicz Wojciech: Warunki hydrodynamiczne w rejonie ujścia Odry dla wybranych sytuacji sztormowych. Załącznik E: Warunki hydrodynamiczne na Zalewie Szczecińskim 14-17.09.1984. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 11 s., 19 rys.
 1118. Kiełczyńska Barbara, Robakiewicz Wojciech: Warunki hydrodynamiczne w rejonie ujścia Odry dla wybranych sytuacji sztormowych. Część III - Wyniki obliczeń dla kolejnych warunków meteorologicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 12 s., 9 rys., lit.
 1119. Kiełczyńska Barbara, Robakiewicz Wojciech: Warunki hydrodynamiczne w rejonie ujścia Odry dla wybranych sytuacji sztormowych. Załącznik D: Warunki hydrodynamiczne na Zalewie Szczecińskim 23-24.12.1984. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 10 s., 18 rys.
 1120. Kiełczyńska Barbara, Robakiewicz Wojciech: Hydrodynamic Conditions in the Odra Estuary for Chosen Weather Conditions. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 15 s., 17 fig.
 1121. Kiełczyńska Barbara, Robakiewicz Wojciech: Warunki hydrodynamiczne w rejonie ujścia Odry dla wybranych sytuacji sztormowych. Załącznik A: Warunki hydrodynamiczne na Zalewie Szczecińskim. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 13 s., 20 rys.
 1122. Kiełczyńska Barbara, Robakiewicz Wojciech: Warunki hydrodynamiczne w rejonie ujścia Odry dla wybranych sytuacji sztormowych. Załącznik B: Warunki hydrodynamiczne na Zalewie Szczecińskim. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 14 s., 20 rys.
 1123. Kiełczyńska Barbara, Robakiewicz Wojciech: Warunki hydrodynamiczne w rejonie ujścia Odry dla wybranych sytuacji sztormowych. Załącznik C: Warunki hydrodynamiczne na Zalewie Szczecińskim 4-6.03.1984. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 12 s., 20 rys.
 1124. Kiełczyńska Barbara: Trójwymiarowy model dyfuzji B.W.F. w kanale laboratoryjnym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 9 s., 9 rys., progr. komp.
 1125. Kiełczyńska Barbara, Robakiewicz Wojciech: Warunki hydrodynamiczne w rejonie ujścia Odry dla wybranych sytuacji sztormowych. Załącznik H: Warunki hydrodynamiczne na Zalewie Szczecińskim 7-9.01.1987. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 12 s., 18 rys.
 1126. Kiełczyńska Barbara, Robakiewicz Wojciech: Warunki hydrodynamiczne w rejonie ujścia Odry dla wybranych sytuacji sztormowych. Załącznik G: Warunki hydrodynamiczne na Zalewie Szczecińskim. 11-13.05.1984. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 10 s., 18 rys.
 1127. Kiełczyńska Barbara, Robakiewicz Wojciech: Warunki hydrodynamiczne w rejonie ujścia Odry dla wybranych sytuacji sztormowych. Załącznik J: Warunki hydrodynamiczne na Zalewie Szczecińskim 27-29.11.1983. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 12 s., 18 rys.
 1128. Kiełczyńska Barbara, Robakiewicz Wojciech: Warunki hydrodynamiczne w rejonie ujścia Odry dla wybranych sytuacji sztormowych. Cz. IV. Wyniki obliczeń dla kolejnych warunków meteorologicznych Załącznik F: 1-3.01.1984. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 14 s., 18 rys.
 1129. Kienitz Alfred: Przesłanki budowy portu naftowego wyładunku w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem porównawczego rachunku kosztów transportu rurociągami oraz zbiornikowcami. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 125 s., 40 tabl.
 1130. Kienitz Alfred: Kryteria ekonomiczne budowy portu naftowego wyładunku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 9 s.
 1131. Klonowska Grażyna: Identyfikacja parametrów w równaniach różniczkowych filtracji. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 62 s.
 1132. Knabe W.: Wpływ losowej niejedenorodności podłoża na charakterystyki probabilistyczne sił i momentów belki ciągłej na sprężystych podporach. W: Stochastyczna mechanika budowli dla konstrukcji hydrotechnicznych w roku 1977. Red. Wilde Piotr, Gdańsk, Koszalin: Wydawnictwo IBW PAN, Wyższa Szkoła Inżynierska, 1977, 15 s.
 1133. Knabe W., Lasota E., Chodyniak M.: Program na generowanie jednorodnego izotropowego pola losowego - wykorzystanie do obliczeń belki na sprężystych podporach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 16 s., zał.
 1134. Knabe Władysław: Odpór wzbudzony jako funkcja ruchu konstrukcji. Wzajemne oddziaływanie podłoża i fundamentu płytowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975
 1135. Knabe Władysław, Walter Antoni: Analiza warunków fundamentowych posadowienia Wielkiego Pieca Nr 3 w Hucie im.Lenina. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 25 s. + 12 s., 7 rys. + 17 rys.
 1136. Knabe Władysław: Odpór wzbudzony jako funkcja ruchu konstrukcji. Wzajemne oddziaływanie podłoża i fundamentu płytowego. Informacja o publikacji. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, s. 126-127
 1137. Knabe Władysław: Numeryczny model współdziałania fundamentu płytowego na palach i podłożu w fazie sprężystej przy zadanych przemieszczeniach pionowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 36 s., 25 rys.
 1138. Knabe Władysław: Przeprowadzenie bada gruntu oraz ustalenie technologii wykonawstwa robót ziemnych pod zbiorniki Nr 7 -12 na Bazie Manipulacyjnej w Gdańsku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 16 s.
 1139. Knabe Władysław: Wpływ losowej niejednorodności podłoża na charakterystyki probabilistyczne sił i momentów belki ciągłej na sprężystych podporach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 24 s., 10 rys.
 1140. Knabe Władysław: Analiza wpływu odwodnienia dołu fundamentowego pompowni Pleniewo na osiadanie pompowni Bogatka i jej rurociągów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 7 s., 6 rys.
 1141. Knabe Władysław: Analiza wpływu losowych współczynników sprężystości podpór metodami ścisłą oraz przybliżoną dla belki ciągłej oraz porównanie z rozwiązaniem uzyskanym metodą symulacji. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 54 s., 11 rys., program
 1142. Knabe Władysław: Problem stateczności zboczy przy losowych charakterystykach w ujęciu numerycznym. Stochastyczna mechanika budowli dla konstrukcji hydrotechnicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 45 s., 11 rys.
 1143. Knabe Władysław: Ocena możliwości zastosowania metody cebertyzacji do wzmocnienia zasypek fundamentowych w kuźni Huty Stalowa Wola. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 6 s.
 1144. Knabe Władysław, Lasota Elżbieta: Stateczność zboczy przy losowych charakterystykach w ujęciu numerycznym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 88 s., 25 rys., program
 1145. Knabe Władysław: Sprawozdanie z konferencji szkoleniowej pt. "Sprężysto plastyczne modele ośrodków rozdrobnionych". Jabłonna 19 do 23 maja 1980 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 2 s., zał. 1
 1146. Knabe Władysław: Stochastyczna mechanika budowli dla konstrukcji hydrotechnicznych. Sprawozdanie roczne za 1982 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 19 s., 14 rys., 72 s., 17 rys., 6 s., 2, , 2, 331, 18, zał. 1.
 1147. Knabe Władysław, Przewłócki Jarosław: Generowanie procesu autoregresji rzędu drugiego symulującego zachowanie cykliczne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 30 s., 11 rys.
 1148. Knabe Władysław, Przewłócki Jarosław: Program "PARAS" w języku BASIC na określenie parametrów procesu autoregresji rzędu drugiego na podstawie widma tego procesu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 6 s., 1 rys., 1 tabl., wydr. komp.
 1149. Knabe Władysław, Przewłócki Jarosław: Programy "GEN 1" oraz "GEN 1F" na generowanie realizacji procesu autoregresji rzędu drugiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 7 s., 4 wydr. komp.
 1150. Knabe Władysław: Analiza i generowanie mieszanego procesu autoregresji i średniej ruchomej na podstawie spektrum tego procesu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 41 s., 26 s., 14 rys.
 1151. Knabe Władysław, Przewłócki Jarosław, Różyński Grzegorz: Mechanika środowiska morskiego oraz podstawy ochrony brzegu morskiego. Obliczenia cykliczne z uwzględnieniem ich losowego charakteru. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 57 s., lit.
 1152. Knabe Władysław, Przewłócki Jarosław, Różyński Grzegorz: Opracowanie i weryfikacja programu obliczeniowego do prognozowania za pomocą modelu stochastycznego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 20 s., prog.
 1153. Knabe Władysław: Modelowanie obciążenia i odciążenia gruntów w ramach teorii lepkoplastyczności. Zastosowanie modelu sprężysto-plastycznego do rozwiązania zagadnienia brzegowego współdziałania gruntu z palem. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 65 s., rys.
 1154. Knabe Władysław: Opracowanie algorytmu na stochastyczną metodę elementów skończonych w zastosowaniu do modelu gruntu niespoistego poddanego obciążeniom cyklicznym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 35 s.
 1155. Knabe Władysław, Przewłócki Jarosław, Różyński Grzegorz: Określenie procesu obwiedni dla procesu autoagresji rzędu drugiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 23 s., 6 rys.
 1156. Knabe Władysław, Różyński Grzegorz: Program obliczeniowy na stochastyczną MES dla warstwy gruntu wraz z przykładem obliczeniowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 21 s., 12 nlb., 3 rys.
 1157. Knabe Władysław, Przewłócki Jarosław, Różyński Grzegorz: Analiza wymiaru i usytuowania elementu MES na korelacje uśrednionych parametrów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 27 s., 17 rys., wydr. komp.
 1158. Knabe Władysław, Przewłócki Jarosław, Sulikowska Iwona, Różyński Grzegorz: Adaptacja metod probabilistycznych do zagadnień geotechnicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, nls., rys.
 1159. Knabe Władysław, Przewłócki Jarosław, Świdziński Waldemar: Ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa Zbiornika "Żelazny Most". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, 37 s., 19 rys.
 1160. Knabe Władysław, Przewłócki Jarosław, Świdziński Waldemar: Ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa zbiornika "Żelazny Most". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 32 s., 8 rys.
 1161. Knabe Władysław: Uśrednianie dwuparametrowego pola losowego po elementach liniowych. Spatial averages for linear elements for two-parameter random field. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 30 s., rys.
 1162. Knop Marian, Mielczarski Aleksander: Kontrolne badania zamulenia Jeziora Rożnowskiego wykonane w 1975 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 40 s., rys., tabl., przekroje pomiarowe
 1163. Knop Marian: Ekspertyza w sprawie basenów pstrągowych w Szwaderkach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 5 s., 2 tabl.
 1164. Knop Marian, Quant Bernard, Sułek Zbigniew: Badania możliwości zastosowania kompozytu krzemianowo-fosfogipsowego jako wykładziny hydroizolacyjnej w budownictwie hydrotechnicznym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 45 s., 18 rys.
 1165. Knop Marian, Quant Bernard, Sułek Zbigniew: Badania wpływu rodzaju fosfogipsu i rodzaju popiołu lotnego na fizyko-mechaniczne właściwości kompozytu fosfogipsowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 65 s., 26 rys.
 1166. Knop Marian, Quant Bernard, Sułek Zbigniew: Uszczelnienie składowiska odpadów komunalnych w Legnicy - Kwatera VI Badania weryfikacyjne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 10 s., 5 tabl., 2 rys.
 1167. Knop Marian, Sułek Zbigniew: Uszczelnienie składowiska odpadów przemysłowych dla Z.CH. "ROKITA" SA w Brzegu Dolnym. Dokumentacja prac badawczych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 14 s., rys.
 1168. Knop Marian, Sułek Zbigniew, Przewłócki Jarosław: Wzmacnianie kompozytu krzemianowo-popiołowego włóknami syntetycznymi. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 10 s., rys., tabl.
 1169. Kochanowska Danuta, Hołub Anna: Analiza planów zagospodarowania przestrzennego rejonu ujścia Wisły (woj.gdańskie i elbląskie) z punktu widzenia warunków realizacji programu Wisła. Gdańsk: PG IAiU, 1980, 71 s., 4 rys.
 1170. Kochanowski Mieczysław: Wnioski końcowe. Gdańsk: PG IAiU, 1980, 16 s.
 1171. Kolendo-Dzięgielewska Krystyna, Staśkiewicz Antoni: Jedno- i dwuwymiarowy model matematyczny stanów wody i natężenia przepływu dla Dźwiny i Zalewu Szczecińskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 14 s., 14 rys.
 1172. Kolendo-Dzięgielewska Krystyna: Analiza metody Cokelet`a do opisu fal o dużej długości względnej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 21 s., 8 rys.
 1173. Kolendo-Dzięgielewska Krystyna: Opis algorytmu na MC dla obliczania parametrów fali długiej metodą Cokeleta. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 15 s., program
 1174. Kolendo-Dzięgielewska Krystyna, Paczos Krzysztof: Weryfikacja modelu matematycznego rejonu ujścia Odry. Cz.1. Opis modelu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 16 s., 8 rys., wydr. komp.
 1175. Kolendo-Dzięgielewska Krystyna, Paczos Krzysztof: Opis programu ROZTOKA. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 18 s., 1 rys., wydr. komp.
 1176. Kolendo-Dzięgielewska Krystyna: Zastosowanie metody Cokeleta do obliczania na EMC parametrów fal o dużej długości względnej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 13 s., 1 rys., wydr. komp.
 1177. Kolendo-Dzięgielewska Krystyna: Porównanie metody Cokeleta z innymi metodami wyznaczania parametrów stromych fal grawitacyjnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 12 s., 5 rys.
 1178. Kolendo Krystyna, Robakiewicz Wojciech, Salska Danuta: Przykłady odwzorowania numerycznego równań hydrodynamicznych przepływu dwuwymiarowego w schemacie jawnym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 60 s., 20 rys.
 1179. Kolendo Krystyna, Robakiewicz Wojciech: Obliczenie numeryczne tłumienia przepływów przy pomocy wrót sztormowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 22 s., 20 rys.
 1180. Kolendo Krystyna: Numeryczny model przepływów nieustalonych w kanałach o złożonym układzie przestrzennym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 22 s., 7 rys., 1 zał.
 1181. Kolendo Krystyna: Opis programu dla badania przepływów nieustalonych w cieśninie wielokanałowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 10 s., 4 rys., program
 1182. Kolendo Krystyna, Robakiewicz Wojciech: Dwuwymiarowy poziomy uproszczony model numeryczny przepisów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 14 s., 22 rys.
 1183. Kolendo Krystyna, Robakiewicz Wojciech: Porównanie wyników wybranych badań dynamiki przepływu w Cieśninie Świny modelem hydraulicznym i numerycznym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 16 s., 16 rys.
 1184. Kolendo Krystyna, Krystyna Pawluk, Tarnowska Maria: Prognoza ruchu osadów dennych. Przebudowa Portu Kołobrzeg. Kompleksowe badania modelowe. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 35 s., 6 rys., 2 zał.
 1185. Kolendo Krystyna: Zastosowanie metody elementów skończonych w numerycznej analizie przepływów w ujściach rzecznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 13 s.
 1186. Kolendo Krystyna: Opis programu dla dwuwymiarowego poziomego modelu numerycznego przepływów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 12 s., program
 1187. Kolendo Krystyna: Opis programu dla obliczania natężenia przepływu i stanów wody w Ciesninie Świny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 14 s., 7 rys., program
 1188. Kolendo Krystyna: Weryfikacja dwuwymiarowego płaskiego modelu przepływów z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 14 s., program
 1189. Kolendo Krystyna, Robakiewicz Wojciech: Jednowymiarowy model hydrodynamiczny z przepuszczającymi warunkami brzegowymi. Opis programu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 46 s., 8 rys., program
 1190. Kolerski T.: Przepływ w korytach otwartych z pokrywą lodową w warunkach nieustalonych. Gdańsk: 2000, 15 s., wykr., tab.
 1191. Kolerski T., Majewski W.: Porównanie wyników przepływu w rzekach z pokrywą lodową uzyskanych z modelu przepływu nieustalonego i ustalonego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 11 s.
 1192. Kolerski Tomasz: Przepływ w korytach otwartych z pokrywą lodową w warunkach ustalonych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, 32 s.
 1193. Kolerski Tomasz: Opracowanie modelu przepływu nieustalonego występującego w naturalnym korycie rzecznym z ciągłą pokrywą lodową. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, 31 s.
 1194. Kolerski Tomasz: Opracowanie modelu przepływu nieustalonego występującego w warunkach tworzenia się pokrywy lodowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, 39 s.
 1195. Kolerski Tomasz: Opracowanie modelu przepływu nieustalonego w rzekach i zbiornikach przepływowych z ciągłą i częściową pokrywą lodową. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 82 s., rys., wykr.
 1196. Kolerski Tomasz: Przepływ nieustalony z pokrywą lodową w kanałach otwartych i zbiornikach przepływowych: praca doktorska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 146 s.: fot., rys., wykr.
 1197. Kołodko J.: Metody zwalczania zagrożeń powodziowych spowodowanych zjawiskami lodowymi w górnych częściach zbiorników na przykładzie stopnia wodnego Włocławek. Część 1: Wpływ wiatru na przepływ kry lodowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 18 s.
 1198. Kołodko Jerzy, Bagińska Maria, Białoskórski Wojciech: Teoretyczna analiza roli sił Magnusa i Saffmana w procesie saltacji pojedyńczych cząstek rumowiska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 5 s., 1 rys.
 1199. Kołodko Jerzy: Niestabilność typu Helmholtza dla przepływu wzdłuż płaskiej przepuszczalnej ściany. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 7 s.
 1200. Kołodko Jerzy: Sprawozdanie z pobytu w ZSRR w dniach 14-20.03.1976. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 1 s.
 1201. Kołodko Jerzy: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do ZSRR w dniach 13.06 - 25.06.77 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 1 s.
 1202. Kołodko Jerzy: Sprawozdanie z pobytu w ZSRR, Nowosybirsk. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 1 s.
 1203. Kołodko Jerzy, Bagińska Maria, Białoskórski Wojciech: Modele rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń nierozkładalnych w rzekach i zbiornikach wodnych. Sprawozdanie etapowe za okres od 1.11.76 do 31.10.1977 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 24 s., tabl.
 1204. Kołodko Jerzy: Badania modelowe mieszania wód słonych z kopalni węgla kamiennego z wodami rzeki Górnej Wisły. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 20 s., rys., fot.
 1205. Kołodko Jerzy, Majewski Wojciech: Metody zwalczania zagrożeń powodziowych spowodowanych zjawiskami lodowymi w górnych częściach zbiorników na przykładzie stopnia wodnego Włocławek. Część 1. Wpływ wiatru na przepływ kry lodowej i rozkład prędkości przepływu w warunkach zlodzenia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 24 s., 4 rys. + 41 s., 2 rys.
 1206. Kołodko Jerzy, Majewski Wojciech: Wpływ wiatru na przepływ kry lodowej, rozkład prędkości przepływu w warunkach zlodzenia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 16 s., 4 rys. + 19 s., 15 rys., 5 tabl.
 1207. Kołodko Jerzy: Wpływ zapór na spiętrzenia sztormowe Zalewu Wiślanego Wyniki symulacyjnych eksperymentów numerycznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 11 s., 31 rys.
 1208. Kołodko Jerzy, Jackowski Bogusław: Opracowanie i uruchomienie matematycznego modelu powstawania cyrkulacji typu Langmuira w warunkach falowania wiatrowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 8 s., 6 rys.
 1209. Kołodko Jerzy: Analiza przepływów i spiętrzeń wiatrowych w wybranych rejonach strefy brzegowej Zalewu Szczecińskiego. Cz. 4. Możliwość wdrożenia hydromechanizacji dla ochrony brzegow Zalewu Szczecińskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 30 s., rys., mapy, dot
 1210. Kołodko Jerzy: Wpływ wiatru na przepływ kry lodowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 22 s.
 1211. Kołodko Jerzy: Teoretyczna analiza wpływu wiatru na transport osadów dennych w ujściach rzecznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 11 s.
 1212. Kołodko Jerzy: Opracowanie modelu matematycznego wpływu wiatru i falowania na transport osadów dennych w ujściach rzecznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 16 s.
 1213. Kołodko Jerzy: Metody oceny przepływu w rzekach i zbiornikach wodnych przy różnych formach zlodzenia w warunkach przepływu nieustalonego. Etap 1987. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 15 s.
 1214. Kołodko Jerzy: Metody zwalczania zagrożeń powodziowych spowodowanych zjawiskami lodowymi w górnych częściach zbiorników na przykładzie stopnia wodnego Włoclawek. cz. I. Wpływ wiatru na przepływ kry lodowej. Etap III/1984. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 17 s., rys.
 1215. Kołodko Jerzy: Opracowanie modelu matematycznego wpływu wiatru na transport osadów dennych w ujściu rzek w warunkach przepływu nieustalonego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 9 s.
 1216. Kołodko Jerzy: Metody oceny przepływu w rzekach i zbiornikach wodnych przy różnych formach zlodzenia w warunkach przepływu nieustalonego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 18 s., rys. i tabl. w tekscie
 1217. Kołodko Jerzy: Metody oceny przepływu w rzekach i zbiornikach wodnych przy różnych formach zlodzenia w warunkach przepływu nieustalonego. Część B. Etap IV/1989. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 11 s.
 1218. Kołodko Jerzy: Sformułowanie matematycznego modelu wpływu wiatru na dynamikę przepływów nieustalonych i przydenne naprężenia ścinające w ujściowych odcinkach rzek (uwzględnienie niestacjonarności wiatru i zmienności poziomu morza). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 15 s.
 1219. Kołodko Jerzy: Wybrane zagadnienia hydrodynamiki lodu rzecznego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 20 s., rys.
 1220. Kołodko Jerzy: Teoretyczna analiza wzajemnych oddziaływań falowo-prądowych w brzegowej strefie morza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, nls., lit.
 1221. Kołodko Jerzy: Ocena wpływu wiatru na dynamikę procesów falowo-prądowych w przybrzeżnej strefie morza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 14 s., lit.
 1222. Kołodko Jerzy, Szmytkiewicz Marek: The influence of wind on wave-induced longshore currents. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 21 s., 6 rys.
 1223. Kołodko Jerzy: Podstawowe równania procesów przepływowych i dyfuzyjnych z uwzględnieniem efektów Lagrange`owskich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 25 s.
 1224. Kołodko Jerzy, Kapiński Jarosław, Szmytkiewicz Marek: Modele prądów pochodzenia falowego w strefie brzegowej morza. Sprawozdanie z działalności statutowej IBW PAN w ramach tematu 2.1. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, nls.
 1225. Kołodko Jerzy: A model-supported extrapolation method for predicting long-term coastline evolution. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 10 s.
 1226. Kołodko Jerzy: Large-scale coastal morphodynamics: a simplified mathematical model demonstrating the possibility of chaotic behaviour. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 7 s.
 1227. Kołodko Jerzy: Tensorowy charakter tarcia o dno w przybrzeżnej strefie morza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, 10 s.
 1228. Kołodko Jerzy: Podstawy nowej teorii cyrkulacji Langmuira. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji finansowanego przez KBN projektu badawczego nr 6 P04E 009 15. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, 38 s., rys., fot., tab.
 1229. Kołodko Jerzy: On the Largangian near-bottom drift under progressive water waves. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2000, 12 s.
 1230. Kołodko Jerzy: Analiza możliwości zastosowania fal Marangoniego do zdalnej oceny fizykochemicznego stanu wód. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji finansowanego przez KBN projektu badawczego nr 3 P04E 012 22 - 01.04.2002-30.09.2002. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, 25 s.
 1231. Kołodziejski Roman, Tarnowski Aleksander: Badania terenowe przyczyn zamulenia torów slipu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 8 s., 11 rys.
 1232. Kołodziejski Roman: Hydrauliczne badania modelowe przepustowości jazu "Czersko Polskie" na modelu przestrzennym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 7 s., 7 rys., 3 fot.
 1233. Konarski J.: Model numeryczny przyrostu objętości stożka nasypowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, rys., tabl.
 1234. Konopa Jerzy: Opracowanie metodyki badania mechanizmów działania czynników polucyjnych w Bałtyku na fitoplankton. Sopot: ZO PAN, 1978, 62 s.
 1235. Korzec A.: Ocena stateczności zapór OUOW Żelazny Most z uwzględnieniem oddziaływań dynamicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, 49 s.
 1236. Korzec A.: Effect of the vertical acceleration on the stability assessment of seismically loaded earth dams. W: Modelowanie praktycznie ważnych procesów w geotechnice. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014
 1237. Korzec A.: Wpływ składowej pionowej przyspieszenia na ocenę stateczności zapór ziemnych obciążonych sejsmicznie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, ok. 200 s.
 1238. Korzec A.: Numeryczna analiza zadań brzegowych przy zastosowaniu przyrostowego modelu gruntu. W: Modelowanie praktycznie ważnych procesów w geotechnice: realizacja zadań w 2016 r.. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, 45 s.
 1239. Korzec A.: Wpływ składowej pionowej przyspieszenia wywołanego obciążeniem sejsmicznym na stateczność zapór ziemnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, 150 s., zał.
 1240. Korzec A.: Analiza reakcji obiektów posadowionych na odkształcalnej warstwie podłoża na obciążenie sejsmiczne. W: Modelowanie praktycznie ważnych procesów w geotechnice. Gdańsk: 2017, 39 s.
 1241. Kosakowska A.: Sprawozdanie dotyczące kalibracji metod badawczych dla określenia produkcji pierwotnej i wtórnej w morzu w ramach 2.5. RWPG. Sopot: ZO PAN, 1978, 1 s.
 1242. Kossakowski Andrzej, Lenart Witold, Danielak Danuta: Badania składników bilansu wodnego Bałtyku. Raport etapowy za okres 1.11.76 - 31.10.1977. Warszawa: UW, 1977, 12 s., tabl.
 1243. Kowalewski Konstanty, Robakiewicz Wojciech: Stacja przesypowa cementu dla portów Gdańsk i Gdynia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 8 s., 2 rys.
 1244. Kowalik Zbigniew: Badania zjawisk sejszowych w cieśninie wielokanałowej łączącej dwa zbiorniki wodne, na przykładzie Cieśniny Świny. Seria I. Sopot: ZO PAN, 1972, 75 s., 21 rys.
 1245. Kowalik Zygmunt: Wpływ rozwarstwienia mas wodnych na procesy dynamiczne w morzu. Sopot: IO, 1965, 118 s., rys.
 1246. Kowalik Zygmunt, Staśkiewicz Antoni, Laska M.: Doskonalenie matematyczno-numerycznego modelu procesów przenoszenia i wymiany wody, ciepła i substancji biernych w M. Bałtyckim. Cz. 1. Badania procesów wymiany wód między M. Północnym a M. Bałtyckim za pomocą modelu barotropowego. Gdynia: IMiGW - PIB, 1976, 8 s. + 11 s.
 1247. Kowalik Zygmunt: Testowanie opracowanych algorytmów modelu wezbrań sztormowych (procesów wymiany wód dla warunków Morza Bałtyckiego i Morza Północnego w modelu barotropowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 7 s.
 1248. Kowalik Zygmunt: Obliczenia numeryczne procesów wymiany wód w modelu barotropowym dla wybranych sytuacji hydro-meteorologicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 8 s.
 1249. Kowalik Zygmunt, Chilicka Zofia, Wierzbicki Zygmunt: Doskonalenie matematyczno-numerycznego modelu procesów przenoszenia i wymiany wody, ciepła i substancji biernych w morzu Bałtyckim. Gdynia: IMiGW - PIB, 1980, 2 s. + 22 + 10, 5 rys.
 1250. Kowalik Zygmunt: Numeryczne modele morskich procesów hydrodynamicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 118 s.
 1251. Kozakiewicz A.: Drgania poprzeczne pala wspornikowego wywołane falą regularną. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 10 s., wykr.
 1252. Kozakiewicz Andrzej: Drgania cylindra elastycznego pod wpływem fali regularnej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 16 s., 12 rys.
 1253. Kozakiewicz Andrzej, Robakiewicz Wojciech, Walkowiak Andrzej: Program uzupełniających badań warunków hydrodynamicznych w rejonie Portu Północnego w Gdańsku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 13 s., 3 rys.
 1254. Kozakiewicz Andrzej: Analiza drgań pręta wspornikowego o przekroju kołowym wywołanym falowaniem regularnym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 93 s., rys., tabl.
 1255. Kozakiewicz Andrzej: Roczny raport z realizacji tematu badań podstawowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 5 s.
 1256. Kozakiewicz Andrzej, Wilde Piotr, Romańczyk Wojciech: Zbadanie transformacji stochastycznego procesu przemieszczeń generatora losowego w proces falowania w kanale. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 13 s., 31 rys.
 1257. Kozakiewicz Andrzej: Konsultacje i opinie dotyczące wdrożenia geograficznego systemu informacji GIS w Morskim Porcie Handlowym Gdynia SA. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 34 s., rys.
 1258. Kozakiewicz Andrzej: Warunki falowe w Porcie Północnym w Gdańsku w aspekcie eksploatacji statków przy pirsach: LPG, chemicznym i rudowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 30 s., rys.
 1259. Kozerski Bogdan: Badania i modelowanie warunków występowania i wykorzystania wód podziemnych w strefie brzegowej południowego Bałtyku. Gdańsk: PG IH, 1978, 72 s., 13 zał.
 1260. Kozerski Bogdan: Równowaga wód słonych i słodkich w morskiej strefie brzegowej w warstwie wodonośnej o swobodnym zwierciadle. Gdańsk: PG IH, 1978, 43 s., 2 rys.
 1261. Kozłowska Alicja: Długookresowe oscylacje i zmiany przepływów wody w dolnym odcinku rzeki Odry. Zeszyt 2. Gdynia: IM, 1992, 37 s.
 1262. Krystian W. Pilarczyk: Rozwiązywanie zagadnień hydraulicznych dla kanałów wykładniczych i trapezowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 16 s., 16 rys.
 1263. Krystian W. Pilarczyk: Zastosowanie graficznych metod rozwiązywania kanałów trapezowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 10 s., 14 rys.
 1264. Krystian W. Pilarczyk: Sprawozdanie z pobytu w Laboratorium Hydraulicznym w Delft 7.11.1966-15.6.1968. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 5 s.
 1265. Krystian W. Pilarczyk: Superkawitacja. XIII Kongres IAHR, 1969 Kyoto-Japonia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 6 s.
 1266. Krystyna Pawluk: Liczbowe charakterystyki osadów brzegu morskiego w Lubiatowie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 22 s., 16 rys.
 1267. Krystyna Pawluk, Pieczka Feliks, Wajda Wiesława: Granulometryczne i mineralne charakterystyki osadów brzegu morskiego i próba ich środowiskowej interpretacji. Badania metodyczne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 78 s., 24 rys.
 1268. Krystyna Pawluk: Litodynamiczne cechy powierzchniowych osadów dennych piaszczystego brzegu morskiego oraz ich przestrzenna i czasowa zmienność w różnych warunkach hydrodynamicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 10 s.
 1269. Krystyna Pawluk: Ruch cząstek stałych w przepływie cieczy i różnicowanie się osadów dennych w płytkiej strefie przybrzeżnej rejonu Lubiatowa. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 19 s., 16 rys.
 1270. Krystyna Pawluk: Dynamiczna interpretacja rozkładów uziarnienia osadów płytkiej strefy brzegowej morza i ich modelowanie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 13 s. + 3, 18 rys.
 1271. Krystyna Pawluk, Nikolov H., Mielczarski Aleksander: Kratkovremennye izmenenija donnogo profilja i grnaulometriceskogo sosatva donnych osdadkov v pribreżnoj zone Cernogo Morija. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 15 s., 8 rys.
 1272. Krystyna Pawluk: Czasowa i przestrzenna zmienność litodynamicznych cech powierzchniowych osadów dennych w płytkiej strefie brzegowej morza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 182 s. + 19, 101 rys.
 1273. Krystyna Pawluk: Pionowe rozkłady koncentracji zawiesiny piaszczystej i uziarnienia osadów dna i zawiesiny w rejonie Kamczji (Morze Czarne). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 17 s., 10 rys.
 1274. Krystyna Pawluk: Efektywność sztucznego zasilania w zależności od miejsca odkładu i uziarniania osadu zasilającego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 24 s., 7 rys.
 1275. Krystyna Pawluk: Segregacja materiału osadowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 22 s.
 1276. Krystyna Pawluk: Analizy osadów w badaniach efektywności sztucznego zasilania Półwyspu Helskiego (km 3.1 - 4.2). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 11 s., 9 rys.
 1277. Krystyna Pawluk: Analiza metod doboru materiału zastępczego do zasilania plaż. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 10 s., zał.1-4 s., 2 rys.
 1278. Krystyna Pawluk: Wstępna korelacja rozkładów prędkości wody i rozkładów uziarniania osadów przenoszonych do brzegu i w morze przy dnie. 1. Badania terenowe i analiza danych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 15 s., 3 rys.
 1279. Krystyna Pawluk: Różnice w składzie osadu przemieszczanego w warstwie przydennej do brzegu i do morza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 8 s., 4 rys.
 1280. Krystyna Pawluk: Działania podjęte w celu przygotowania wagi sedymentacyjnej do kalibracji. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 5 s., prot.
 1281. Krystyna Pawluk: Ocena jakości pomiarów asymetrii ruchu osadów w warstwie przydennej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 14 s., 11 rys., tbl.
 1282. Krystyna Pawluk: Uziarnienie osadów w obrębie zafalowania linii brzegowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 12 s., rys., tabl.
 1283. Krystyna Pawluk: Pierwsze testowanie wagi sedymentacyjnej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 5 s., 5 rys.
 1284. Krystyna Pawluk: Analiza wyników badań prowadzonych w 1988 roku oraz synteza badań terenowych asymetrii przydennego ruchu ziaren osadów w kierunku od- i dobrzegowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 14 s., 13 rys.
 1285. Kuczkowski Michał: Projekt katetometru. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 2 s., 8 rys.
 1286. Kulczykowski A., Kulczykowski M.: Badania doświadczalne wciskania i wyciągania modeli kesonów: raport z badań wykonanych w okresie od lutego do czerwca 2014. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, 35 s.
 1287. Kulczykowski A., Kulczykowski M.: Badania doświadczalne wciskania i wyciągania modeli kesonów: raport z badań. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, 32 s.
 1288. Kulczykowski M.: Reinforcement stiffness effect on the behaviour of retaining wall - experimental tests. W: Doświadczalne zbadanie wpływu odległości obciążenia od krawędzi ściany oporowej z gruntu zbrojonego na mechanizm zniszczenia i nośność graniczną konstrukcji. Red. Kulczykowski M., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 4 s.
 1289. Doświadczalne zbadanie wpływu odległości obciążenia od krawędzi ściany oporowej z gruntu zbrojonego na mechanizm zniszczenia i nośność graniczną konstrukcji. Red. Kulczykowski M., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, [107] s.
 1290. Kulczykowski M.: Analiza doświadczalna i teoretyczna wpływu ilości zbrojenia na nośność ściany oporowej z gruntu zbrojonego współpracującej z podłożem. W: Doświadczalne zbadanie wpływu odległości obciążenia od krawędzi ściany oporowej z gruntu zbrojonego na mechanizm zniszczenia i nośność graniczną konstrukcji. Red. Kulczykowski M., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 88 s.
 1291. Kulczykowski M.: Wpływ podłoża na nośność ściany oporowej z gruntu zbrojonego mocnym zbrojeniem - badania doświadczalne. W: Doświadczalne zbadanie wpływu odległości obciążenia od krawędzi ściany oporowej z gruntu zbrojonego na mechanizm zniszczenia i nośność graniczną konstrukcji. Red. Kulczykowski M., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 10 s.
 1292. Kulczykowski M.: Likwidacja skutków awarii geotechnicznej przy zastosowaniu gwoździowania. W: Doświadczalne zbadanie wpływu odległości obciążenia od krawędzi ściany oporowej z gruntu zbrojonego na mechanizm zniszczenia i nośność graniczną konstrukcji. Red. Kulczykowski M., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 5 s.
 1293. Kulczykowski M.: Rozpoznanie wpływu długości zbrojenia na strefę zniszczenia i nośność ściany oporowej z gruntu zbrojonego - badania doświadczalne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, 91 s.
 1294. Kulczykowski M.: Rozpoznanie wpływu długości zbrojenia na strefę zniszczenia i nośność ściany oporowej z gruntu zbrojonego - badania doświadczalne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, Ok. 60 s.
 1295. Kulczykowski M.: Opracowanie modelu wyciągania zbrojenia z konstrukcji ziemnej, z uwzględnieniem zjawiska dylatacji. Część 2: publikacje. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, [72] s.
 1296. Kulczykowski M.: Opracowanie modelu wyciągania zbrojenia z konstrukcji ziemnej, z uwzględnieniem zjawiska dylatacji. Część 1: raporty z badań doświadczalnych i pomiarów terenowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, [132] s.
 1297. Kulczykowski M.: Zbadanie mechanizmów współpracy prętów zbrojeniowych z otaczającym je gruntem. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, Ok. 150 s.
 1298. Kulczykowski M.: Analiza teoretyczna i doświadczalna oporu na wciskanie stożka w grunt. W: Zbadanie mechanizmów współpracy prętów zbrojeniowych z otaczającym je gruntem. Red. Kulczykowski M., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, 52 s.
 1299. Kulczykowski M.: Analiza teoretyczna i doświadczalna oporu na wciskanie i wyciąganie gwoździa stalowego z walca drewnianego z otworem centrycznym. W: Zbadanie mechanizmów współpracy prętów zbrojeniowych z otaczającym je gruntem. Red. Kulczykowski M., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, 86 s.
 1300. Kulczykowski M.: Zbadanie problemu gwoździa współpracującego z innym ośrodkiem w zastosowaniu do technologii gwoździowania gruntów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, [57] s., zał.
 1301. Kulczykowski M.: Zbadanie zmian w składzie uziarnienia piasku w efekcie kruszenia się jego ziaren pod wpływem wysokiego obciążenia edometrycznego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, 41 s.
 1302. Kulczykowski M.: Analiza deformacji konstrukcji z gruntu zbrojonego oraz wpływu odkształcalności zbrojenia na nośność konstrukcji. Załączniki: prace opublikowane i przygotowane do publikacji. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, Ok. 60 s.
 1303. Kulczykowski M.: Analiza deformacji konstrukcji z gruntu zbrojonego oraz wpływu odkształcalności zbrojenia na nośność konstrukcji. Załącznik 1: wpływ sztywności zbrojenia na nośność i deformację ściany oporowej z gruntu zbrojonego - badania doświadczalne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, 68 s.
 1304. Kulczykowski M.: Analiza deformacji konstrukcji z gruntu zbrojonego oraz wpływu odkształcalności zbrojenia na nośność konstrukcji. Załącznik 2: analiza doświadczalna deformacji ściany oporowej z gruntu zbrojonego; przygotowanie i przetestowanie metody badań. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, 40 s.
 1305. Kulczykowski M.: Eksperymentalna analiza deformacji konstrukcji z gruntu zbrojonego. Prace opublikowane i przygotowane do publikacji. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, Ok. 50 s.
 1306. Kulczykowski M.: Eksperymentalna analiza deformacji konstrukcji z gruntu zbrojonego. Raport z badań doświadczalnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 61 s.
 1307. Kulczykowski M.: Analiza teoretyczna i numeryczna deformacji konstrukcji z gruntu zbrojonego. Raport z badań. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, 99 s.
 1308. Analiza teoretyczna i numeryczna deformacji konstrukcji z gruntu zbrojonego. Prace opublikowane i przygotowane do publikacji. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, ok. 180 s.
 1309. Kulczykowski M.: Opracowanie i weryfikacja doświadczalna inżynierskiej metody wyznaczania naprężeń w zbrojeniu ścian oporowych i skarp z gruntu zbrojonego: raport z badań. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, 87 s.
 1310. Kulczykowski M.: Opracowanie i weryfikacja doświadczalna inżynierskiej metody wyznaczania naprężeń w zbrojeniu ścian oporowych i skarp z gruntu zbrojonego: prace opublikowane i przygotowane do publikacji. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, Ok. 40 s.
 1311. Kulczykowski M.: Oszacowanie statycznie dopuszczalnych naprężeń w dnie morskim wokół fundamentów konstrukcji. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, 67 s.
 1312. Kulczykowski M.: Efekt skali w doświadczalnych badaniach geotechnicznych oraz zestawienie podstawowych wyników badań modelowych z gruntem zbrojonym wykonywanych w małej skali w IBW PAN. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, 70 s.
 1313. Kulczykowski M.: Efekt skali w doświadczalnych badaniach geotechnicznych: prace opublikowane i złożone do druku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, [53] s.
 1314. Kulczykowski M.: Analiza pracy kesonu ssącego w płaskim stanie odkształcenia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, [66] s.
 1315. Kulczykowski Marek: Zasady analizy sprężystych ośrodków anizotropowych oparte na teorii modułów efektywnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 7 s., 2 rys.
 1316. Kulczykowski Marek: Analiza nośności granicznej podłoża z gruntu zbrojonego obciążonego fundamentem. Aneks. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 148 s., rys, fot., aneks
 1317. Kulczykowski Marek: Analiza początkowej powierzchni płynięcia w sprężysto plastycznej teorii gruntu zbrojonego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 20 s., 40 rys.
 1318. Kulczykowski Marek: Metody doboru obciążenia brzegowego w sprężysto plastycznej analizie gruntu zbrojonego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 7 s., 7 rys., 2 tabl.
 1319. Kulczykowski Marek: Analiza nośnosci granicznej podłoża z gruntu zbrojonego obciążonego fundamentem. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990
 1320. Kulczykowski Marek: Designing method of soil nailing retaining structures. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 8 s., 9 rys.
 1321. Kulczykowski Marek: Propozycja metody projektowania konstrukcji wykonywanych przy zastosowaniu techniki gwoździowania. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 12 s., 10 rys.
 1322. Kulczykowski Marek: Prosty sprężysto-plastyczny model gruntu zbrojonego i jego zastosowanie do określania nośności i spososbu uplastycznienia zazbrojonej skarpy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 8 s., 15 rys.
 1323. Kulczykowski Marek, Leśniewska Danuta, Robakiewicz Wojciech: Opinia projektu umocnienia dna stanowiska promowego Nr 5 Bazy Promów Morskich w Świnoujściu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 4 s.
 1324. Kulczykowski Marek: Koncepcja zabezpieczenia wybranych odcinków klifu w Jastrzębiej Górze przy pomocy konstrukcji z gruntu zbrojonego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 6 s., 2 rys.
 1325. Kulczykowski Marek: Propozycja metody projektowania zabezpieczeń skarp i wykopów za pomocą gwoździowania. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, nls.
 1326. Kulczykowski Marek: Zabezpieczenie ścian głębokiego wykopu metodą gwoździowania. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, nls.
 1327. Kulczykowski Marek: Koncepcja zabezpieczenia skarpy południowej zamku w Sandomierzu metodą gwoździowania. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 7 s., 7 rys., zał.
 1328. Kulczykowski Marek: Zestawienie wyników badań laboratoryjnych i polowych włókniny 48214/210/26/0 wyprodukowanej przez Śląskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Lentex" w Lublińcu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993
 1329. Kulczykowski Marek: Zestawienie wyników badań laboratoryjnych i polowych włókniny 48214/210/26/0 wyprodukowanej przez Śląskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Lentex" w Lublińcu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993
 1330. Kulczykowski Marek: Zestawienie wyników badań laboratoryjnych włókniny 7/14/310 wyprodukowanej przez Łęczyckie Zakłady Przemysłu Wełnianego "Watina" w Łęczycy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993
 1331. Kulczykowski Marek: Dokumentacja z działalności statutowej w Temacie 5.3 - część I. Sprawozdanie z realizacji zadania 5.3.1. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 25 s., 20 fot., rys., tab, 5 zał.
 1332. Kulczykowski Marek: Badania doświadczalne modelu pionowej ściany oporowej z gruntu zbrojonego o niejednorodnym rozkładzie gęstości zbrojenia wzdłuż wysokości konstrukcji Raport z działalności w Temacie 4.2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, 24 s.
 1333. Kulczykowski Marek, Sawicki Andrzej, Bogdanowicz Urszula, Kazimierowicz-Frankowska Krystyna: Sprawozdanie z działalności statutowej 1997. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997
 1334. Kulczykowski Marek: Roczny raport z działalności statutowej za 1997 r. Zestawienie załączników. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997
 1335. Kulczykowski Marek: Nośność graniczna ściany oporowej z gruntu nierównomiernie zbrojonego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998
 1336. Kulczykowski Marek: Nośność graniczna konstrukcji z gruntu niejednorodnie zbrojonego (Nośność graniczna ściany oporowej z gruntu nierównomiernie zbrojonego). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, 204 s.
 1337. Kulczykowski Marek: Przetestowanie i wdrożenie systemu pomiarowego firmy "Hottinger" - raport wewnętrzny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, 5 s.
 1338. Kulczykowski Marek: Teoretyczna i doświadczalna analiza nośności granicznej pionowej ściany oporowej z gruntu zbrojonego obciążonej stemplem i wzmocnionej ukośnie rozmieszczonymi wkładami. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2000
 1339. Kulczykowski Marek: Współpraca pionowej ściany oporowej z gruntu zbrojonego z podłożem Badania doświadczalne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, 9 s.
 1340. Kulczykowski Marek: Współpraca pionowej ściany oporowej z gruntu zbrojonego z podłożem Analiza teoretyczna i doświadczalna. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, 68 s.
 1341. Kulczykowski Marek: Wpływ ilości i rozmieszczenia zbrojenia na nośność graniczną i wymiary strefy zniszczenia ściany oporowej z gruntu zbrojonego współdziałającej z podłożem. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, 62 s., wykr., rys.
 1342. Kulczykowski Marek: Zbadanie wpływu gęstości rozmieszczenia zbrojenia na nośność i mechanizm zniszczenia ściany oporowej z gruntu zbrojonego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003
 1343. Kulczykowski Marek: Analiza doświadczalna i teoretyczna wpływu ilości zbrojenia na nośność ściany oporowej z gruntu zbrojonego współpracującej z podłożem: zestawienie publikacji. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, ok. 20 s.
 1344. Kulczykowski Marek: Analiza doświadczalna i teoretyczna wpływu ilości zbrojenia na nośność ściany oporowej z gruntu zbrojonego współpracującej z podłożem. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 118 s.
 1345. Kulik-Kuziemska Irena, Rybiński Jerzy: Wpływ warunków hydrodynamicznych i tlenowych układu na aktywność osadu czynnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 12 s., 6 tabl.
 1346. Kulik-Kuziemska Irena: Wpływ zmian stanów turbulencji i obciążenia na organizmy osadu czynnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 87 s., 30 rys.
 1347. Kurpiński Piotr: Zastosowanie Transformacji Hilberta do obliczania prędkości orbitalnych fal wiatrowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 12 s.
 1348. Kurpiński Piotr: Metoda widmowa wyznaczania predkości orbitalnych fal wodnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 14 s., 4 rys.
 1349. Kuziemska Irena, Nowak Janina, Obrocka Jadwiga: Badania dla potrzeb uszczelniania gruntów metodą jednoroztworowego krzemianowania. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 29 s., 10 rys., 16 s., 9 rys.
 1350. Kuziemska Irena, Nowak Janina, Obrocka Janina, Sowiński Franciszek: Badania nad przydatnością nowych metod przy zastosowaniu naturalnych materiałów uszczelniających cieki i zbiorniki wodne. Część 2. Jednoroztworowe krzemianowanie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 74 s., 47 rys.
 1351. Kuziemska Irena, Chruściel Jadwiga: Opracowanie skuteczności metod oczyszczania i neutralizacji kopalnianych wód i ścieków oraz ich wykorzystanie. Cz. 1. Analiza wpływu surowych i oczyszczonych przez wytrącanie nadmiernej ilości zawiesiny odpadowych wód dołowych na jakość. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 16 s., 14 rys.
 1352. Kuziemska Irena, Chruściel Jadwiga, Nowak Janina: Opracowanie skuteczności metod oczyszczania i neutralizacji kopalnianych wód i ścieków oraz ich wykorzystanie. Cz. 2. Wpływ wód kopalnianych na biocenozę jezior Gosławickiego i Pątnowskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 28 s., 18 rys., 18 tabl.
 1353. Kuziemska Irena, Nowak Janina, Sowiński Franciszek: Badania nad przydatnością nowych metod przy zastosowaniu naturalnych materiałów uszczelniających cieki i zbiorniki wodne. Część 1. Kolmatacja chemiczna. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 69 s., 29 rys.
 1354. Kuziemska Irena: Wpływ kolmatacji chemicznej w zbiorniku wodnym na przydenną i denną biocenozę. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 12 s., 2 tabl., 8 wykr.
 1355. Kuziemska Irena: Wpływ wód odpadowych z hydraulicznego odpopielania elektrowni na własności chemiczne i biologiczne wody w procesie uszczelniania zbiornika wodnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 8 s., 5 rys., 3 tabl.
 1356. Kuziemska Irena: Wpływ wyciągów wodnych z popiołów na wytrącanie substancji biogennych i rozwój roślin naczyniowych w zbiorniku wodnym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 19 s., 5 rys.
 1357. Kuziemska Irena: Wpływ składowania fosfogipsów na kwasowość wód gruntowych. W: Badania nad możliwością wykorzystania popiołów i fosfogipsów w procesach uszczelniania i oczyszczania. Red. Chruściel Jadwiga, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 2 s., 1 rys.
 1358. Kuziemska Irena: Wody z odpopielania w zwalczaniu nadmiernej eutrofizacji zbiorników wodnych. W: Badania nad możliwością wykorzystania popiołów i fosfogipsów w procesach uszczelniania i oczyszczania. Red. Chruściel Jadwiga, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 29 s., 21 rys., 18 fot.
 1359. Kuziemska Irena, Nowak Janina: Analiza możliwości zabezpieczenia ujęcia wody przed zarastaniem Elektrowni Benghazi II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 8 s. + 3
 1360. Kuziemska Irena, Nowak Janina: Sprawozdanie z wstępnych badań nad możliwością zapobiegania pyleniu terenów objętych zwałowaniem. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 4 s., 8 fot.
 1361. Kuziemska Irena: Analiza przyczyn ograniczenia wzrostu zielonych organizmów planktonowych w warunkach stosowania wodnego wyciągu z popiołu węgla brunatnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 17 s.
 1362. Kuziemska Irena, Wielicka Halina: Ekspertyza dot. pochodzenia i składu osadów z galerii Elektrowni Wodnej we Włocławku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 11 s. + 11
 1363. Kuziemska Irena: Próba adaptacji traw i roślin motylkowych na zwałowiskach popiołowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 8 s., 6 tabl.
 1364. Kuziemska Irena: Badania nad wpływem wodnego wyciągu z popiołów na aktywność biologiczną organizmów zielonych w eutroficznych zbiornikach wodnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 22 s., 7 rys., 10 tabl.
 1365. Kuziemska Irena, Wiełłowicz Krystyna: Wodny wyciąg z popiołów z węgla brunatnego jako czynnik obniżający stężenie PO w środowisku wodnym i limitującym wzrost organizmów zielonych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 27 s., 14 rys.
 1366. Kuziemska Irena, Robakiewicz Wojciech, Zeidler Ryszard: Analiza procesów przenoszenia trawy morskiej w rejonie enghazi II i ich wpływ na budowle hydrotechniczne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 16 s., 10 rys.
 1367. Kuziemska Irena: Analiza przyczyn ograniczenia wzrostu zielonych organizmów planktonowych w warunkach stosowania wodnego wyciągu z popiołu węgla brunatnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 17 s.
 1368. Kuziemska Irena: Produktywność biologiczna wód Zagórskiej Strugi oczyszczonej wodami nadosadowymi z popiołu z EC III Gdynia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 11 s., 8 rys.
 1369. Kuziemska Irena, Nowak Janina, Quant Bernard: Ocena możliwościi zastosowania metody IBW PAN dla oczyszczania ścieków z Kutnowskich Zakładów Farmaceutycznych "POLFA". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 15 s., 2 tabl.
 1370. Kuziemska Irena: Wpływ wód nadosadowych ze składowiska odpadów paleniskowych w Przegaliny na wody Martwej Wisły i Wisły Przekop. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 14 s., 7 rys., 2 tabl.
 1371. Kuziemska Irena, Quant Bernard, Sułek Zbigniew: Badanie wpływu Zakładów OZOS na uprawy roślin w ogródkach działkowych położonych w pobliżu Zakładu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 21 s., 10 tabl.
 1372. Kuziemska Irena, Quant Bernard, Sułek Zbigniew: Badania wpływu wybranych parametrów chemicznych oraz warunków przechowywania kompozytu fosfogipsowego na jego właściwości fizyko-mechaniczne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 39 s., 38 rys., 22 tabl., tabl.nlb.
 1373. Kuźniecov G. N.: Modelowanie procesów ciśnienia górotworu za pomocą materiałów równoważnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 9 s.
 1374. Kwaśniewski Julian: Rozdział nośności pola pionowego na ostrze i pobocznicę. Sprawozdanie za rok 1962. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 6 s.
 1375. Kwaśniewski Julian, Sulikowska Iwona: Sprawozdanie z badań wykonanych dla Węgierskiej Akademii Nauk nad zdolnością kotwiącą płyt cylindrycznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 46 s., tabl., wykresy
 1376. Kwaśniewski Julian, Sulikowska Iwona: Modelluntersuchungen uber die Verteilung der Tragfanigkeit eines Fundamentpfahles auf die spitze und den Mantel. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 10 s.
 1377. Kwaśniewski Julian, Sulikowska Iwona: Model Investigations on Anchoring Capacity of ertical Cylindrical (Concave and convex) Plates. Report for Scientific Seminary in June 1964. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 6 s., 2 tabl.
 1378. Kwaśniewski Julian, Sulikowska Iwona: Problem A: Zagadenienie wytrzymałości konstrukcji wodnych. Sprawozdanie za rok 1964. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 8 s., 8 rys.
 1379. Kwaśniewski Julian, Sulikowska Iwona: Rozdział nośności pala pionowego na ostrze i pobocznicę. Sprawozdanie za rok 1965. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 4 s.
 1380. Kwaśniewski Julian: Zależność funkcyjna między odporem a przemieszczeniem elementu kotwiącego w gruncie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 181 s., tabl., rys., wykr., dodatek
 1381. Kwaśniewski Julian: Zależność funkcyjna między odporem a przemieszczeniem elementu kotwiącego w gruncie. Cz. 1. Tekst i tablice, Cz.2. Schematyczne szkice do tekstu, rys. i wykr., Cz.3. Tablice krzywych odkształceń. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 181 s. + 103 s., tabl., wykr., dodatek
 1382. Kwaśniewski Julian: Zapora wodna w Solinie. Sprawozdanie techniczne i analiza pomiarów tensometrycznych za okres od 6.10.1965 do 31.12.1966 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 68 s., 36 wykr.+38 + 30 s.
 1383. Kwaśniewski Julian, Baran Leszek, Sobieraj Jerzy: Zapora wodna w Solinie. Sprawozdanie techniczne i analiza pomiarów tensometrycznych za rok 1967. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 50 s., 334 rys., materiał dowodowy sekcji 17, materiał dowodowy sekcjii 22
 1384. Kwaśniewski Julian: Elektrownia wodna Solina. Sprawozdanie okresowe dla poziomu wody w zbiorniku +416.00 mnpm. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 13 s., 13 rys.
 1385. Kwaśniewski Julian, Sulikowska Iwona: Zapora wodna w Solinie. Sprawozdanie techniczne i analiza pomiarów tensometrycznych na rok 1968. Pomiar modułu odkształcenia E i u współczynnika Poissona. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 33 s., tabl., wykr.
 1386. Kwaśniewski Julian: Zespół elektrowni wodnych Solina-Myczkowce. Sprawozdanie okresowe nr 6 dla poziomu wody w zbiorniku solińskim +419,50 m npm. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 9 s., 16 rys.
 1387. Kwaśniewski Julian, Sulikowska Iwona: Badania modelowe zakotwień suchego doku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 5 s. + 5, rys., tabl.
 1388. Kwaśniewski Julian, Sulikowska Iwona: Pomiar modułu odkształcenia E i współczynnika Paissona za rok 1970. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 2 s., 12 rys., 11 tabl.
 1389. Kwaśniewski Julian, Sulikowska Iwona, Baran Leszek: Badania modelowe fundamentów jednożerdziowych słupów wysokiego napięcia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 17 s., rys., tab.
 1390. Kwaśniewski Julian, Sulikowska Iwona, Walter Antoni: Zakotwienia o cięgnach pionowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 76 s. + 7, 13 rys., tabl.
 1391. Kwaśniewski Julian, Sulikowska Iwona: Nośność płyt pojedyńczych oraz zespołów płyt kotwiących. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 85 s., 74 rys., 9 tabl.
 1392. Kwaśniewski Julian, Sulikowska Iwona: Końcowa analiza włsności mechanicznych betonu zapory. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 10 s., 8 rys., 6 tabl.
 1393. Kwaśniewski Julian, Dobosz W., Sulikowska Iwona: Zapora Besko. Instrukcja prowadzenia obserwacji, badań i kontroli stanu budowli. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 38 s., 9 rys., 21 tabl.
 1394. Kwaśniewski Julian, Sulikowska Iwona: Obliczenie udźwigów pali filarów nr 1, 3 i 5 mostu drogowego przez rzekę Regalicę w Szczecinie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 49 s., rys., tabl.
 1395. Kwaśniewski Julian, Dobosz W.: Zapora wodna w Solinie. Sprawozdanie z interpretacji wyników pomiarów hydrotechnicznych i geodezyjnych od września 1971 r do grudnia 1972 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 20 s., 18 rys.
 1396. Kwaśniewski Julian, Dobosz W.: Zapora wodna w Solinie. Sprawozdanie z interpretacji wyników pomiarów hydrotechnicznych i geodezyjnych od stycznia 1973 r do grudnia 1973 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 14 s., 8 rys.
 1397. Kwaśniewski Julian: Odpór wzbudzany jako funkcja ruchu konstrukcji. Cz. 2. Projekt urządzenia do pomiaru rozkładu naprężeń (model ściany oporowej). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 2 s., 9 rys.
 1398. Kwaśniewski Julian: Odpór wzbudzony jako funkcja ruchu konstrukcji. Cz. 1. Tarcie konstrukcjiw ośrodku rozdrobnionym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 106 s., tabl., wykresy
 1399. Kwaśniewski Julian: Odpór wzbudzony jako funkcja ruchu konstrukcji. Tarcie między konstrukcją a ośrodkiem rozdrobnionym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 18 s., 19 rys.
 1400. Kwaśniewski Julian, Walter Antoni: Odpór wzbudzony jako funkcja ruchu konstrukcji. Rozkład naprężeń na powierzchni konstrukcji. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, str 81-125., rys., fot.
 1401. Kwaśniewski Julian: Odpór wzbudzony jako funkcja ruchu konstrukcji. Tarcia między konstrukcją a ośrodkiem rozdrobnionym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 18 s., 40 rys., 19 tabl.
 1402. Kwaśniewski Julian: Doświadczalne ustalenia parametrów "uproszczonego modelu ośrodka gruntowego Wilde I" (ze wzmocnieniem gęstościowym) dla analizy zadań przy zastosowaniu metody elementów skończonych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 35 s.
 1403. Kwidzyńska-Bendykowska Genowefa: Zmiana charakterystyki fali w kontakcie z budowlami hydrotechnicznymi w strefie transformacji falowania. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 86 s., 64 rys.
 1404. Kwidzyńska-Bendykowska Genowefa: Sprawozdanie ze stażu naukowego w Laboratorium Mechaniki Cieczy w Grenoble w okresie 14.12.1970 - 15.06.1971. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 8 s.
 1405. Kwidzyńska-Bendykowska Genowefa: Sprawozdanie z podróży służbowej do Francji w dniach 17.02 do 3.03.1976 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 4 s.
 1406. Lasota Arkadiusz: Niestabilność bezwładnościowa Kelvina-Helmholtza w morzu gęstościowo bezwzględnie stabilnie stratyfikowanym. Gdynia: Uniwersytet Gdański, 1993, 49 s.
 1407. Lauffer H., Seeber G.: Wymiarowanie obudowy sztolni i szybów cinieniowych na ciśnienie wewnętrzne na podstawie pomiarów sprężystości skał. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 32 s.
 1408. La Thi Cang: Grupowa struktura falowania wiatrowego w strefie brzegowej morza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 112 s., 54 rys., 4 fot.
 1409. La Thi Cang: Wind induced waves propagated on a two-layer fluid. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 11 s., 9 rys.
 1410. La Thi Cang: Surface waves propagated on the two-layer fluid. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 28 s., 19 rys.
 1411. Lebreton J. C.: Niektóre aspekty zagadnienia wzajemnego oddziaływania przepływów i budowli. Konstrukcje morskie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 42 s., 28 rys.
 1412. Leśniewska D., Zaradny H.: Badania lewego wału przeciwpowodziowego Wisły na odcinku Tczew - Czatkowy w latach 2003 i 2004. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 67 s.
 1413. Leśniewska D.: Photoelastic exploration of response of granular materials. 2005, [Poster]
 1414. Leśniewska D., Zaradny H.: Zmienność parametrów wytrzymałościowych gruntu dla wybranych przekrojów wału przeciwpowodziowego Tczew - Czatkowy - opracowanie wyników pomiarów terenowych i analiza numeryczna. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 97 s.
 1415. Leśniewska D., Mróz Z.: Standard approach to shear banding in soil - case of excavation in front of flexible wall. W: Załącznik do raportu końcowego z realizacji projektu badawczego własnego Nr 5 T07E 011 25 ,,Rola układów pasm ścinania w tworzeniu się osuwisk oraz ich wpływ na stateczność konstrukcji geotechnicznych''. Red. Danuta Leśniewska, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, 29 s., rys.
 1416. Leśniewska D., Zaradny H.: Ocena wpływu zmian nawodnienia na stan bezpieczeństwa wału przeciwpowodziowego dolnej Wisły - odcinek Tczew-Czatkowy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, 179 s.
 1417. Załącznik do raportu końcowego z realizacji projektu badawczego własnego Nr 5 T07E 011 25 ,,Rola układów pasm ścinania w tworzeniu się osuwisk oraz ich wpływ na stateczność konstrukcji geotechnicznych''. Red. Danuta Leśniewska, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, Ok. 100 s.
 1418. Doświadczalna analiza wpływu filtracji na mechanizm deformacji i zmiany własności hydraulicznych gruntów. Red. Danuta Leśniewska, Henryk Zaradny, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, [173] s.
 1419. Leśniewska D., Bogacz P., Kaczmarek J., Zaradny H.: Air trapping phenomenon and cracking: model tests on flood embankment. Gdańsk: FLOODsite Consortium, Wydawnictwo IBW PAN, 2007, 54 s.
 1420. Leśniewska D., David M. Wood: Observations of stresses and strains in a granular material. W: Doświadczalna analiza wpływu filtracji na mechanizm deformacji i zmiany własności hydraulicznych gruntów. Red. Danuta Leśniewska, Henryk Zaradny, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007
 1421. Badanie i modelowanie procesów degradacji własności mechanicznych i hydraulicznych wałów przeciwpowodziowych [2008]. Red. Danuta Leśniewska, Henryk Zaradny, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, [315] s.
 1422. Leśniewska D., Zaradny H., Bogacz P., Kaczmarek J.: Study of flood embankment behaviour induced by air entrapment. 2008, poster
 1423. Leśniewska D.: Dokumentacja realizacji tematu 3.4 działalności statutowej w roku 2009: badanie i modelowanie procesów degradacji własności mechanicznych i hydraulicznych wałów przeciwpowodziowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, Ok. 100 s.
 1424. Dokumentacja realizacji tematu 3.4 działalności statutowej w roku 2010: Badanie i modelowanie procesów degradacji własności mechanicznych i hydraulicznych wałów przeciwpowodziowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, Ok. 180 s.
 1425. Leśniewska D.: Powiązanie metody elasto-optycznej i metody analizy obrazu w laboratoryjnych badaniach ośrodków sypkich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, [61] s.
 1426. Leśniewska D.: Zbadanie mechanizmu lokalizacji odkształceń w ośrodkach sypkich metodami elastooptyki i analizy obrazu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, [26] s.
 1427. Leśniewska Danuta: Wyznaczanie powierzchni granicznej dla kompozytów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 18 s., 5 rys.
 1428. Leśniewska Danuta: Analiza zachowania się próbki z gruntu zbrojonego w aparacie trójosiowego ściskania w zależności od przyjętego modelu ośrodka sypkiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 6 s., 12 rys.
 1429. Leśniewska Danuta: Statyka i kinematyka gruntu zbrojonego na przykładzie nośności granicznej skarpy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 121 s., 45 rys. w tekście
 1430. Leśniewska Danuta: Anwenderhandbuch fur das programm "RESLOPE". Koln: 1991, 12 s.
 1431. Leśniewska Danuta: Instrukcja obsługi programu "RESLOPE". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, nls.
 1432. Leśniewska Danuta: Report - Stay in BASt. Koln: 1991, nls., rys.
 1433. Leśniewska Danuta: Numerical program for reinforced soil slopes based on the rigid-plastic theoretical model. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, nls.
 1434. Leśniewska Danuta, Krieger Beata, Thamm Bernd R.: Messungen an einer geotextilbewehrten Stutzwand. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, nls.
 1435. Leśniewska Danuta, Krieger B., Thamm B. R.: Doświadczalna i teoretyczna analiza mechanizmów zniszczenia eksperymentalnych murów oporowych z gruntu zbrojonego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, nls.
 1436. Leśniewska Danuta, Sawicki Andrzej: Konstrukcja prostego modelu gruntu zbrojonego z uwzględnieniem reologicznych właściwości zbrojenia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 10 s.
 1437. Leśniewska Danuta: Influence of reinforcements inclination on slip line and bearing capacity of reinforced soil steep slopes. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, nls.
 1438. Leśniewska Danuta: Symposium on prediction versus performance in geotechnical engineering. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, nls., 5 rys.
 1439. Leśniewska Danuta: Raport z działalności statutowej w ramach tematu 4.2 Przeprowadzenie analizy mechanizmu płynięcia ośrodka sypkiego na podstawie porównania linii poślizgu otrzymanych z radiografów z charakterystykami naprężeń. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, nls.
 1440. Leśniewska Danuta, Kulczykowski Marek, Sawicki Andrzej: Roczny raport z działalności statutowej w ramach tematu 4.2 Zestawienie załączników. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, nls.
 1441. Leśniewska Danuta: Visit to department of engineering science, Oxford University, 23rd September 1996 to 6th October 1996 Finite element analysis of reinforced soil walls. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, nls.
 1442. Leśniewska Danuta: Roczny raport z działalności statutowej 1997, zestawienie załączników. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997, nls.
 1443. Leśniewska Danuta: Opis stanów pokrytycznych w gruntach metodami analizy granicznej: rozprawa habilitacyjna - wersja robocza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, ok. 230 s.: zał.
 1444. Leśniewska Danuta: Dokumentacja z realizacji zadania 4.2.1. - kopie publikacji - Limit equilibrium approach to study the evolution of shear band systems in soils. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, 28 s.
 1445. Leśniewska Danuta: Finite element study of shear band patterning in sand retained by flexible walls. Zbadanie roli dylatacji w procesie tworzenia się układów pasm ścinania w ośrodkach sypkich Analiza numeryczna zagadnień brzegowych, odpowiadających wybranym badaniom modelowym, za pomocą metody elementów skończonych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, 7 s., 13 rys.
 1446. Leśniewska Danuta: Numerical analysis of shear band pattern in soils retained by flexible walls. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, 21 s., 17 rys.
 1447. Leśniewska Danuta: Sprawozdanie z praktyki studenckiej w Zakładzie Geotechniki IBW PAN 25.06 - 8.07.2002. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, nls.
 1448. Leśniewska Danuta, Zaradny Henryk: Badania wstępne lewego wału przeciwpowodziowego Wisły na odcinku Tczew-Czatkowy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 38 s., fot., rys., wykr.
 1449. Lewandowski A., Kaczmarek L. M., Szmytkiewicz M., Skaja M.: Hydrodynamiczne warunki zrzutu ścieków z oczyszczalni Swarzewo do otwartego morza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 24 s., 2 rys., 4 tabl., lit.
 1450. Lewandowski A., Olszewski T., Kolerski T., Okrój T.: Analiza hydrauliczna węzła gdańskiego w oparciu o model matematyczny - zadanie 6. Gdańsk: Geomor, 2003, 117 s.
 1451. Lewandowski Andrzej, Sobieraj Jerzy: Określenie zjawisk mechanicznych występujących w gruntach sypkich pod wpływem filtracji wody. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 16 s., 8 rys., tabl.
 1452. Lewandowski Andrzej: Przykład wyznaczania sufozyjności gruntu sypkiego według metody W.N.Kondratiewa. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 7 s., rys., tabl.
 1453. Lewandowski Andrzej, Wróbel Bernard: Dynamika śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych morskiej strefy brzegowej. Związek wód podziemnych z śródlądowymi wodami powierzchniowymi na przykładzie Jeziora Żarnowieckiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 9 s., 4 rys., 8 tabl. + 9 s., 14 rys.
 1454. Lewandowski Andrzej, Wróbel Bernard: Związek wód podziemnych z śródlądowymi wodami powierzchniowymi na przykładzie Jeziora Żarnowieckiego. Sprawozdanie z I etapu badań. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 14 s., 5 rys. + 18 s., 8 rys.
 1455. Lewandowski Andrzej, Piórewicz Jerzy: Hydrauliczne badania modelowe rzeki Świny w rejonie budowy Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu. Projekt modelu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 16 s., 18 rys.
 1456. Lewandowski Andrzej, Piórewicz Jerzy: Uproszczona metoda obliczania wzdłużbrzegowego transportu materiału dennego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 11 s., 4 rys.
 1457. Lewandowski Andrzej: Związek wód podziemnych z wodami morskimi. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 13 s., 15 rys., tabl.
 1458. Lewandowski Andrzej: Sprawozdanie z pobytu w Szwecji na Politechnice Królewskiej w Sztokholmie w okresie 19.08 - 12.10. 1971 i 17.09 - 18.10.1972 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 3 s.
 1459. Lewandowski Andrzej: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Danii w dniach 23-29.06.1974 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 1 s.
 1460. Lewandowski Andrzej: Indivator of Sea Water Level for Benghazi II Power, Desalination Plant. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 2 s. + 1, 3 rys., 1 fot.
 1461. Lewandowski Andrzej: Związek wód podziemnych z wodami morskimi. Sprawozdanie z badań IV etapu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 17 s., 15 rys., 17 tabl.
 1462. Lewandowski Andrzej: Dynamika śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych morskiej strefy brzegowej. Cz. 1. Związek wód podziemnych z wodami morskimi. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 15 s., 19 rys.
 1463. Lewandowski Andrzej: Sprawozdanie z pobytu w Szwecji w okresie od 21.12.1975 do 10.01.1976 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 1 s.
 1464. Lewandowski Andrzej, Wróbel Bernard: O równowadze dynamicznej wód słonych i słodkich na przykładzie brzegu morskiego w rejonie Lubiatowa. Sprawozdanie z badań uzupełniających w roku 1976. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 14 s., 9 rys., + 2 s.
 1465. Lewandowski Andrzej: Bathymetric Site Survey and Studies on Waves Currets and Sediment Transport for ishing Harbour of Benghazi (L.A.R.). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 32 s., 2 rys.
 1466. Lewandowski Andrzej: Dynamika śródlądowych wód powierzchniowych. Cz. 4. Związek wód podziemnych z wodami morskimi na przykładzie Lubiatowa. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 23 s., 11 rys.
 1467. Lewandowski Andrzej: Wpływ falowania na wahania zwierciadła wody podziemnej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 17 s., 43 rys.
 1468. Lewandowski Andrzej: Hydrodynamiczne związki wód podziemnych z wodami morskimi na przykładzie rejonu Lubiatowa. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 134 s., 61 rys.
 1469. Lewandowski Andrzej: Uzupełniające pomiary wahań zwierciadła wody podziemnej w Lubiatowie w okresie 16.05-30.06.1978 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 10 s., 7 rys.
 1470. Lewandowski Andrzej, Zeidler Ryszard: Beach Ground-Water Oscilation. Podstawy gospodarki w środowisku morskim. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 18 s.
 1471. Lewandowski Andrzej: Pomiary prądów - kalibracja czujników, oraz ich oprogramowanie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 12 s., 6 rys.
 1472. Lewandowski Andrzej, Nejczew Paweł: Określenie kąta podchodzenia fali za pomocą radaru nawigacyjnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 12 s., 8 rys.
 1473. Lewandowski Andrzej: Ekspedycja Lubiatowo 81 - pomiary batymetryczne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 2 s., 7 rys.
 1474. Lewandowski Andrzej: Ekspedycja Lubiatowo-81 - cele i uzyskane efekty. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 21 s., 11 rys.
 1475. Lewandowski Andrzej, Ostrowski Kajetan, Szczechowski Bogdan: Fotogrametryczne metody pomiaru parametrów falowania. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 7 s., 8 rys.
 1476. Lewandowski Andrzej: Wstępne pomiary prędkości prądów w strefie brzegowej rejonu Lubiatowa. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 4 s., 5 rys., tabl.
 1477. Lewandowski Andrzej: Oprogramowanie prądomierz elektromagnetycznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 5 s., 7 rys.
 1478. Lewandowski Andrzej: Wyniki pomiarów w profilach pionowym i prostopadłym do brzegu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 12 s., 28 rys.
 1479. Lewandowski Andrzej: Wyniki pomiarów prądów w profilach pionowym i prostopadłym do brzegu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 12 s., 12 rys., tabl., zał. komp.
 1480. Lewandowski Andrzej: Wstępne badania w warunkach sztormowych pionowej struktury pradów w punkcie w strefie brzegowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 7 s., 4 rys.
 1481. Lewandowski Andrzej, Szmytkiewicz Marek: Ocena czynników generujących przepływy poza strefą przyboju w świetle badań eksperymentalnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 25 s., 6 rys.
 1482. Lewandowski Andrzej, Tomasz Olszewski, Kolerski Tomasz, Janicki Bolesław: System etapowego sterowania przepływem wód powodziowych gdańskiego węzła wodnego - zadanie 9. Gdańsk: Geomor, Hydroprojekt, 2003, 74 s.
 1483. Lewandowski Bogumił: Hydrauliczne badania modelowe siłowni Solina (badania dodatkowe). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 5 s., 1 rys., 13 fot.
 1484. Limon Henryk, Milewski Wojciech: Opracowanie wyników wieloletnich geodezyjnych pomiarów odkształceń zapór wodnych w Goczałkowicach i Kozłowej Górze. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 13 s., 4 rys., 6 tabl.
 1485. Liszka Tadeusz: Metoda róznic skończonych przy dowolnej nieregularnej siatce węzłów i korzyści jej stosowania w problemach mechaniki. Kraków: Politechnika Krakowska, 1978, 187 s.
 1486. Loose Franciszek: Hydrauliczne badania modelowe jazu Połaniec na modelu wycinkowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 20 s., 23 rys., 7 tabl., 9 fot.
 1487. Loose Franciszek: Hydraulic Model Investigation of Intake. Tower for Benghazi Power Station in Libya. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 22 s., 26 rys.
 1488. Loose Franciszek: Sprawozdanie z pobytu długoterminowego za granicą w okresie 5.01.1976 do 28.06.1976 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 7 s.
 1489. Loose Franciszek: Opracowanie metod określania parametrów modeli prognostycznych rozprzestrzeniania się ciepła w zbiornikach stratyfikowanych. Część 3. Badania laboratoryjne przepływu o stratyfikacji termicznej w obszarze przyrzutowym zbiornika z uwzględnieniem prądu wzdłużbrzegowego na modelu przestrzennym (trójwymiarowym). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 13 s., 32 rys.
 1490. Loose Franciszek: Model powierzchniowej strugi wody podgrzanej o asymetrycznych rozkładach prędkości i temperatur. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 89 s., 34 rys.
 1491. Loose Franciszek: Wykonanie pomiarów terenowych na zrzucie wody podgrzanej w celu weryfikacji modelu strumieniowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 17 s., 13 rys.
 1492. Loose Franciszek: Weryfikacja modelu strumieniowego w oparciu o pomiary terenowe wykonane na zrzucie wody podgrzanej z elektrowni Ostrołęka B do Narwi. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 16 s.
 1493. Loose Franciszek: Obliczanie długości odcinka wolnego od lodu na rzece Narwi poniżej zrzutu wody podgrzanej z elektrowni Ostrołęka B. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 26 s., 9 rys.
 1494. Loose Franciszek: Rozprzestrzenianie się strumienia wody podgrzanej w kanale o swobodnym zwierciadle i w kanale przykrytym. Etap III. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 21 s., 5 rys.
 1495. Loose Franciszek: Badania laboratoryjne rozprzestrzeniania się strumienia wody podgrzanej w obecności pokrywy lodowej przy innych formach zrzutu oraz ocena szorstkości dolnej powierzchni pokrywy lodowej na rozprzestrzenianie się tego strumienia. Etap 1989. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 22 s., 12 rys.
 1496. Loose Franciszek: Model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń termicznych w przepływie z pokrywą. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 17 s., 2 rys.
 1497. Losse Franciszek, Bagińska Maria: Badania rozprzestrzeniania się wód zasolonych zrzucanych ze zbiornika dozującego Bojszowy w rzece Gostynce i Wiśle do przekroju stopnia wodnego Dwory. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 13 s., 16 rys., tabl.
 1498. Lubomirski Krzysztof, Malicki Jan, Wielbińska Danuta: Koncepcja badań eksperymentalnych granicznej warstwy atmosfery nad morzem oraz organizacja bazy pomiarowej. Gdynia: IMiGW - PIB, 1977, 30 s.
 1499. Luu Ty: Współczesne procesy sedymentacyjne w kształtowaniu strefy przybrzeżnej wybranego rejonu na środkowym wybrzeżu Pomorza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 127 s., 77 rys.
 1500. Łukasik Adam, Onoszko Jerzy: Opracowanie metody numerycznej analizy planów refrakcji dla dowolnej sytuacji batymetrycznej. Gdańsk: PG IH, 1981, 26 s., 25 rys.
 1501. Łukasik Adam, Onoszko Jerzy: Porównanie wyników obliczeń refrakcji fali algorytmami ORTOG i REFR z wynikami pomiarów w laboratorium oraz w naturze. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 14 s., 19 rys., program
 1502. Łukasik Adam: Badania nad modelem refrakcyjno-dyfrakcyjnym falowania powierzchniowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 12 s., 14 rys.
 1503. Łukasik Adam: Transformacja falowania powierzchniowego w rewowej strefie przybrzeżnej z uwzględnieniem zjawisk refrakcyjno-dyfrakcyjnych. Gdańsk: PG WH, 1987, 100 s., rys., pr. komp., fot.
 1504. Maciejewski S.: Opracowanie dwumiarowego modelu przepływu gęstościowego wody w gruncie z uwzględnieniem strefy aeracji. Gdańsk: 2000, 47 s.
 1505. Maciejewski S., Zaradny H.: Wykorzystanie współrzędnych wędrujących dla opisu i rozwiązania dwuwymiarowego transportu w ośrodku porowatym substancji rozpuszczonych. Gdańsk: 2001, 41 s.
 1506. Maciejewski S., Gorczewska-Langner W.: Badanie makrodyspersji zanieczyszczeń w ośrodku porowym oraz jej numeryczna symulacja. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 36 s.
 1507. Maciejewski S., Zaradny H.: Modelowanie migracji zanieczyszczeń w gruncie nienasyconym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, 110 s.
 1508. Badanie i modelowanie przepływu wody i transportu zanieczyszczeń w niejednorodnych ośrodkach gruntowych. Red. Stanisław Maciejewski, Adam Szymkiewicz, Wioletta Gorczewska-Langner, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, Ok. 145 s.
 1509. Maciejewski S., Gorczewska-Langner W.: Wyznaczenie i analiza pola prędkości przepływu wody w gruntach strefy brzegowej Lubiatowa. W: Badanie i modelowanie przepływu wody i transportu zanieczyszczeń w niejednorodnych ośrodkach gruntowych. Red. Stanisław Maciejewski, Adam Szymkiewicz, Wioletta Gorczewska-Langner, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, 17 s.
 1510. Badanie i modelowanie przepływu wody i transportu zanieczyszczeń w niejednorodnych ośrodkach gruntowych. Red. Maciejewski S., Szymkiewicz A., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, Ok. 160 s.
 1511. Maciejewski S., Gorczewska-Langner W.: Makrodyspersja w gruncie nienasyconym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, 50 s.
 1512. Maciejewski S., Gorczewska-Langner W.: Badania i modelowanie przepływu wody i transportu zanieczyszczeń w niejednorodnych ośrodkach gruntowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, 17 s., zał.
 1513. Maciejewski S.: Badanie i modelowanie przepływu wody i transportu zanieczyszczeń w niejednorodnych ośrodkach gruntowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, 23 s.
 1514. Maciejewski S.: Modelowanie wymywania chlorków z osadów poflotacyjnych. W: Modelowanie praktycznie ważnych procesów w geotechnice. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 13 s.
 1515. Maciejewski S.: Badanie zmian mikrostruktury gruntu i jej wpływ na procesy przepływu wody i transportu zanieczyszczeń w wałach przeciwpowodziowych.. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, [9] s., CD
 1516. Maciejewski Stanisław, Zaradny Henryk: Sprawozdanie z podróży służbowej do Czechosłowacji w dniach 22 - 29.10.1973 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 3 s.
 1517. Maciejewski Stanisław: Podstawowe prawa dotyczące dyspersji hydrodynamicznej w odniesieniu do wód podziemnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 26 s.
 1518. Maciejewski Stanisław: Badanie zjawisk transportu zanieczyszczeń w gruntach nasyconych i nienasyconych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 12 s., 7 rys.
 1519. Maciejewski Stanisław: Numeryczna symulacja przepływu wody i zanieczyszczeń w wybranym przekroju w strefie saturacji i seacji obiektu Bielnik dla roku mokrego i suchego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 98 s.
 1520. Maciejewski Stanisław: Badanie zjawisk transportu zanieczyszczeń w gruntach nasyconych i nienasyconych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 39 s., 11 rys.
 1521. Maciejewski Stanisław: Migracja zanieczyszczeń drogą dyspersji hydrodynamicznej w strefie niepełnego nasycenia jednorodnego ośrodka gruntowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 90 s., rys., tab.
 1522. Maciejewski Stanisław: Metodyka prognozowania ruchu zanieczyszczeń w warunkach niepełnego nasycenia gruntów wodą. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 17 s., 8 rys.
 1523. Maciejewski Stanisław: Metody prognozowania transportu substancji radioaktywnych w gruntach oraz szczegółowy program badań na lata 1988-1990. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 21 s., 12 rys., lit.
 1524. Maciejewski Stanisław: Metodyka prognozowania ruchu zanieczyszczeń w warunkach niepełnego nasycenia gruntów wodą. Etap I. Opracowanie danych literaturowych, przegląd metod prognozowania. Szczegółowy program badań na lata 1988-1990. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 17 s., 10 rys., lit.
 1525. Maciejewski Stanisław: Metody prognozowania transportu substancji radioaktywnych w gruntach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 58 s., 5 tabl., program komputerowy
 1526. Maciejewski Stanisław: Metodyka prognozowania ruchu zanieczyszczeń w warunkach niepełnego nasycenia gruntów wodą. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 11 s., 18 rys.
 1527. Maciejewski Stanisław: Metodyka prognozowania ruchu zanieczyszczeń w warunkach niepełnego nasycenia gruntów wodą. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 15 s., 8 rys.
 1528. Maciejewski Stanisław: Metody prognozowania transportu substancji radioaktywnych w gruntach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 33 s., 7 rys.
 1529. Maciejewski Stanisław: Metodyka prognozowania ruchu zanieczyszczeń w warunkach niepełnego nasycenia gruntów wodą. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 26 s., 17 rys., 1 zał.
 1530. Maciejewski Stanisław, Zaradny Henryk, Makowski Jerzy, Stańczyk Jerzy: Metody prognozowania transportu substancji radioaktywnych w gruntach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 35 s., 30 rys.
 1531. Maciejewski Stanisław, Zaradny Henryk: Opracowanie modeli obliczeniowych w ujęciu deterministycznym i stochastycznym przepływu wody i zanieczyszczeń jonowych w gruntach i glebach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 18 s., rys., wydr. komp.
 1532. Maciejewski Stanisław, Zaradny Henryk: Opracowanie modelu matematycznego transportu zanieczyszczeń jonowych w nasyconych gruntach i glebach w układzie dwuwymiarowym. Opracowanie modeli obliczeniowych w ujęciu deterministycznym i stochastycznym przepływu wody i zanieczyszczeń jonowych w gruntach i glebach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, 12 s., 4, 17 rys.
 1533. Maciejewski Stanisław, Zaradny Henryk: Metodyka ciągłego pomiaru ciśnienia i zawartości wody na dwuwymiarowym fizycznym modelu ośrodka porowatego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 21 s.
 1534. Maciejewski Stanisław, Zaradny Henryk: Opracowanie stochastycznego opisu parametrów hydraulicznych ośrodka gruntowego. Badania dyspersji hydrodynamicznej w ujęciu obszarowym z uwzględnieniem metod stochastycznych Generacja losowych parametrów hydraulicznych nienasyconego ośrodka porowatego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 32 s.
 1535. Maciejewski Stanisław, Szteler Jan: Analiza czasu przejścia znacznika przez nienasyconą warstwę porowatą w zależności od przyjętego modelu sorpcji. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 21 s., rys.
 1536. Maciejewski Stanisław, Zaradny Henryk: Modelowanie przepływów gęstościowych w ośrodku porowatym pod kątem analizy intruzji wód słonych w strefie przybrzeżnej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, 25 s.
 1537. Maciejewski Stanisław: Roczny raport z działalności statutowej w Temacie 5.1, 1997. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997, 132 s.
 1538. Maciejewski Stanisław: Opracowanie opisu i rozwiązania 2-wymiarowego zagadnienia dyspersji hydrodynamicznej w gruntach z uwzględnieniem sorpcji przy zastosowaniu współrzędnych wędrujących. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 25 s.
 1539. Maciejewski Stanisław: Analiza istniejących metod modelowania przepływu gęstościowego w ośrodku porowatym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, 29 s.
 1540. Maciejewski Stanisław, Żywicka-Możejko Bożena: Opis dyspersji hydrodynamicznej we współrzędnych wędrujących i pomiary parametrów dyspersyjnych dla gruntów nienasyconych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, 50 s.
 1541. Maciejewski Stanisław: Wykorzystanie współrzędnych wędrujących do symulacji przepływu gęstościowego w gruntach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, 32 s.
 1542. Maciejewski Stanisław: Opracowanie metody estymacji dyspersyjnych parametrów gruntu dla potrzeb symulacji przepływu zanieczyszczeń w ujęciu obszarowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 31 s., rys., wykr.
 1543. Maciejewski Stanisław: Wyprowadzenie równania dyspersji hydrodynamicznej uwzględniającego makrodyspersję oraz opracowanie metody rozwiązania dla przypadku dwuwymiarowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 25 s.
 1544. Madej J.: Nośność graniczna podłoża uwarstwionego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 62 s.
 1545. Madej Jerzy: Badanie modelowe nośności podłoża z przewarstwieniem gruntem słabym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 5 s., 1 rys.
 1546. Madej Jerzy, Werno Maciej: Osiadanie podłoża ściśliwego na przykładzie konkretnej budowli. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 9 s., 23 rys.
 1547. Madej Jerzy, Werno Maciej: Badanie wytrzymałości na ścinanie gruntów słabych przy pomocy sondy obrotowej. Sprawozdanie za rok 1962. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 15 s., 21 tabl.
 1548. Madej Jerzy: Analiza stateczności podłoża murów oporowych zbiornika górnego projektowanej elektrowni Podrąbka-Żar. Seria II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 68 s., 25 rys.
 1549. Madej Jerzy: O możliwości określania rozkładu naprężeń w podłożu skalnym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 29 s., 20 rys.
 1550. Madej Jerzy: O przydatności ogólnej metody pasków do sprawdzania stateczności zboczy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 35 s., 19 rys., 5 tabl.
 1551. Madej Jerzy: Laboratoryjne badania wytrzymałości gruntów ze skarpy w Dobrzyniu N/W. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 25 s., 22 rys.
 1552. Madej Jerzy: Analiza stateczności podłoża projektowanej zapory w Besku na Wisłoku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 26 s., 11 rys., 5 tabl.
 1553. Madej Jerzy: Metody sprawdzania stateczności zapór ziemnych wzdłuż założonych powierzchni poślizgu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 42 s., 20 rys., 5 tabl.
 1554. Madej Jerzy: Określanie naprężeń w ośrodku skalnym za pomocą metody elementów skończonych. Opis programu obliczeń na maszynach cyfrowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 3 s., 1 rys.
 1555. Madej Jerzy: Ogólna metoda sprawdzania stateczności zboczy wzdłuż dowolnych powierzchni poślizgu. Sprawozdanie z prac wykonanych w roku 1973. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 48 s., 22 rys.
 1556. Madej Jerzy: Analiza stateczności skarpy w Kamiennym Potoku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 6 s., 4 rys.
 1557. Madej Jerzy: Określenie naprężeń w ośrodku skalnym za pomocą metody elementów skończonych. Opis programu, zasady przygotowania danych wejściowych i przykładowe wyniki obliczeń. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 25 s., 10 rys.
 1558. Madej Jerzy: Odpór wzbudzony jako funkcja ruchu konstrukcji. Parametry odkształcalności gruntu w fazie sprężysto-plastycznej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, s. 128-138, 18 rys.
 1559. Madej Jerzy, Ewertowska-Madej Zofia: Ocena stateczności skarpy prawobrzeżnej w rejonie projektowanego mostu przez Wisłę koło Zakroczymia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 15 s., 9 rys.
 1560. Madej Jerzy: Odpór wzbudzany jako funkcja ruchu konstrukcji. Parametry odkształcalności gruntu w fazie sprężysto-plastycznej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, s. 128-167, rys.
 1561. Madej Jerzy: Analiza stateczności proejktowanej zapory ziemnej w Jeziorsku na Warcie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 4 s., 3 rys.
 1562. Madej Jerzy: Program na EMC do sprawdzania stateczności zboczy wzdłuż walcowych powierzchni poślizgu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 2 s.
 1563. Madej Jerzy: Program na EMC do sprawdzania stateczności zboczy wzdłuż dowolnych powierzchni poślizgu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 2 s.
 1564. Madej Jerzy: Analityczne metody sprawdzania stateczności zboczy wzdłuż założonych powierzchni poślizgu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 86 s.
 1565. Majchrzyk Kazimierz: Sprawozdanie z odbytego stażu naukowego w Zakładzie Mechaniki Podłoża w okresie od 1.10.1974 r do 30.06.1975 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 25 s., 1 rys.
 1566. Majewski Aleksander: Wieloletnie zmiany stosunków hydrologicznych w Morzu Bałtyckim - Basen Gdański. Gdynia: IMiGW - PIB, 1978, 19 s., 10 rys., 5 tabl.
 1567. Majewski Aleksander: Warunki hydrologiczne i meteorologiczne Bałtyku. Gdynia: IMiGW - PIB, 1978, nls., rys., tabl.
 1568. Majewski Aleksander: Procesy hydrodynamiczne morskiego rejonu ujściowego Wisły. Wstępny etap rozpoznawczy PR-7.09.02.07/1980. Gdynia: IMiGW OM, 1980, pag. różna, rys., tabl.
 1569. Majewski Brunon, Sulikowska Iwona, Werno Maciej: Sprawozdanie z pobytu służbowego w Czechosłowacji, w dniach 2.10 do 13.10.1967 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 6 s.
 1570. Majewski D., Reda A., Paprota M., Sulisz W.: Schedule of Arctic expedition 2015. [1]: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, [5] s.
 1571. Majewski D., Reda A., Paprota M., Sulisz W.: Determination of bathymetry in western part of Bellsund, Spitsbergen. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, [9] s., DVD
 1572. Majewski D.: Nonlinear waves impact on a horizontal deck. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, [14] s.
 1573. Majewski Jerzy, Śpiewak Erazm: Elektryczne metody pomiaru ciśnienia w wodzie. Sprawozdanie za rok 1962. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1962, 4 s., 1 rys.
 1574. Majewski Jerzy: Metody badań hydraulicznych. Elektryczne metody pomiaru prędkości i przepływu wody. Sprawozdanie roczne za 1962 rok. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1962, 8 s.
 1575. Majewski Jerzy: Wpływ parametrów i warunków pracy czujnika termistorowego na dokładność i zakres mierzalnych prędkości przepływu wody. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 143 s., rys., tabl.
 1576. Majewski Jerzy: Elektryczne metody pomiaru prędkości przepływo wody. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 5 s.
 1577. Majewski Jerzy: Sprawozdanie z pobytu w NRD 2 - 23.08.1966 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 6 s.
 1578. Majewski Jerzy: Problemy efektywności termistorowych pomiarów prędkości przepływu wód gruntowych (Streszczenie). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 15 s., rys., tabl.
 1579. Majewski Jerzy: Problemy efektywności termistorowych pomiarów prędkości przepływu wód gruntowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 89 s.
 1580. Majewski Jerzy, Makowski Jerzy, Oktaba Leszek: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Bułgarii w okresie od 4.08 do 4.09.1969 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 7 s.
 1581. Majewski Jerzy: Termistorowy pomiar prędkości przepływu wód gruntowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 9 s., 3 nlb.
 1582. Majewski Jerzy: Pomiary prędkości i przepływu cieczy i gazów w ośrodkach jedno- i dwufazowych za pomocą czujników termistorowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 8 s.
 1583. Majewski Jerzy, Dąbrowski Jerzy: Sprawozdanie z wyjazdu do Bułgarii w dniach 29.06. do 14.07. 1970 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 2 s.
 1584. Majewski Jerzy, Dąbrowski Jerzy: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Bułgarii w 1971 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 3 s.
 1585. Majewski Jerzy: Współczesne metody pomiarowe w procesach wzajemnego oddziaływania morza i atmosfery. Sprawozdanie za rok 1971 (analiza literatury). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 24 s.
 1586. Majewski Jerzy: Sprawozdanie z obrad grupy roboczej RWPG dot. badań procesów wzajemnego oddziaływania morza i atmosfery. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 6 s.
 1587. Majewski Jerzy, Śpiewak Erazm: Sprawozdanie z pobytu służbowego w Bułgarii w dniach 4 - 9.06.1974 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 2 s.
 1588. Majewski Jerzy: Badania rozwojowe w zakresie techniki pomiarów naukowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 21 s. + 5
 1589. Majewski Jerzy, Kaźmierski Janusz: Opracowanie modeli wymiany i rozprzestrzeniania się ciepła w jeziorach i zbiornikach stratyfikowanych. Cz.1. Jednowymiarowy, nieustalony w czasie model zmian temperatury, prędkości przepływu i stanów wody dla wydłużonego zbiornika na przykładzie Jeziora Żarnowieckiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 14 s., 7 rys.
 1590. Majewski Jerzy, Bagińska Maria: Przykłady praktycznych obliczeń pola prędkości i temperatury w obszarze bliskim (przyrzutowym) przy zastosowaniu modelu strumieniowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 10 s., rys., tabele
 1591. Metody zwalczania zagrożeń powodziowych spowodowanych zjawiskami lodowymi w górnych częściach zbiorników na przykładzie stopnia wodnego Włocławek. Część 2, Zadanie 2 i 3. Red. Wojciech Majewski, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 18 s., wykr., rys.
 1592. Majewski W., Kolerski T.: Badanie i modelowanie przepływu w korytach rzecznych z uwzględnieniem tworzenia się różnych form zlodzenia i ich wpływu na charakterystykę hydrauliczną. Gdańsk: 2001, 67 s.
 1593. Majewski W., Jasińska E., Kolerski T., Skaja M.: Sondowanie dla potrzeb ustalenia nurtu rzeki Wisły w rejonie przeprawy promowej Opalenie: etap II. Gdańsk: 2001, 15 s., rys., wykr.
 1594. Majewski W., E. Jasińska, J. Kapiński, R. Ostrowski, M. Robakiewicz, M. Szmytkiewicz, A. Walter, D. Gąsiorowski, T. Kolerski, M. Skaja, A. Dzięgielewski, T. Perfumowicz, D. Piotrowska, W. Massalski, K. Mioduszewski: Ekspertyza dotycząca poprawy drożności ujścia rzeki Wisły wraz z projektem budowlano-wykonawczym zabudowy brzegu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 28 s. + rys.
 1595. Majewski W., Kaźmierski J.: Opinia dotycząca sprawy IC 34/02/XII z powództwa Gospodarstwa Rolnego Bystrze sp. z o.o. przeciwko Skarbowi Państwa, Wojewodzie Pomorskiemu, Samorządowi Województwa Pomorskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 13 s., rys., fot.
 1596. Majewski W., Kaźmierski J.: Opinia uzupełniająca dotycząca sprawy IC 1191/04/I z powództwa Marka Lengi, Sylwii mał. Lengi, Piotra mał. Lengi, Agnieszki mał. Lengi, Julii mał. Lengi przeciwko Skarbowi Państwa, Wojewodzie Pomorskiemu, Samorządowi Województwa Pomorskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 12 s.
 1597. Majewski W., Kaźmierski J.: Opinia dotycząca sprawy IC 1191/04/I z powództwa Marka i Elżbiety Lenga przeciwko Skarbowi Państwa, Wojewodzie Pomorskiemu, Samorządowi Województwa Pomorskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 15 s., rys., fot.
 1598. Majewski W., Jarzębińska T., Jasińska E., Wołoszyn E.: Podstawy planowania zintegrowanego rozwoju gospodarki wodnej - wprowadzenie do wariantowej analizy rozwiązań. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 84 s.
 1599. Roczny raport z działalności statutowej w 2005 r. Temat 3.2: Hydrodynamika rzek, kanałów, zbiorników i estuariów, zadania 3.2.2, 3.2.3. Red. Majewski W., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 3 s.
 1600. Majewski W.: Sprawozdanie z hydraulicznych badań modelowych zapory w Niedowie na rzece Witce. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, 6 s., rys.
 1601. Majewski W.: Opinia dotycząca przyczyn awarii zapory czołowej Zbiornika Nowiec II w dniu 28 września 2010 r. usytuowanego na potoku Strzyża. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, 5 s.
 1602. Majewski W., Robakiewicz W.: Ekspertyza dotycząca ruchu rumowiska w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu wraz z propozycją zabezpieczenia ujęcia wody technologicznej. Raport przejściowy: etap 1, punkt 4. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, 14 s., rys.
 1603. Majewski W., Walter A.: Zamulanie Zbiornika Rożnowskiego na przestrzeni lat 1942-1975. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, 4 s., rys., CD-ROM
 1604. Majewski Wojciech: Metodyka badań obiegów wody chłodzącej na modelach hydraulicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 32 s., 9 rys.
 1605. Majewski Wojciech: Density Difference Phenomena with Special Reference to the Arrested Wedge. A thesis submitted for the Degree of Master of Science in Engineering of the University of Glasgow. Glasgow: University of Glasgow, 1963, 77 s., 80 s., tabl., fot.
 1606. Majewski Wojciech, Nobis Wiesław, Tarnowski Aleksander: Hydrauliczne badania modelowe jazu i ujęcia wodu "Dębica" na rzece Wisłoce. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 26 s., 36 rys.
 1607. Majewski Wojciech, Nobis Władysław, Tarnowski Aleksander: Badania dodatkowe prawego przyczółka jazu oraz zabezpieczenia grodzy przed podmyciem. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 6 s., 3 tabl., 8 fot.
 1608. Majewski Wojciech, Manthey Tadeusz, Nobis Wiesław, Tarnowski Aleksander: Hydrauliczne badania modelowe luzy stopnia wodnego we Włocławku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 10 s., 43 rys., 23 fot.
 1609. Majewski Wojciech, Onoszko Jerzy: Program badań terenowych i modelowych sedymentacji rumowiska i regulacji tego procesu w zbiorniku rożnowskim. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 19 s., 3 rys.
 1610. Majewski Wojciech: International Association for Hydraulic Research. The auffall of waste waters including the effect of density differences Laboratory investigations on the arrested wedge. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 7 s., 12 fig.
 1611. Majewski Wojciech: Metodyka badań obiegów chłodzących w świetle badań laboratoryjnych istoty zjawisk hydrauliczno-termicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 75 s., 44 rys., 98 fot.
 1612. Majewski Wojciech: Hydrauliczne badania modelowe przegrodzenia koryta rzeki Wisły na budowie stopnia wodnego we Włocławku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 31 s., 29 rys., 66 fot.
 1613. Majewski Wojciech: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Leningradu 23 - 30.11.1965 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 2 s.
 1614. Majewski Wojciech: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Wielkiej Brytanii na stypendium Britisch Vouncil w okresie 3.10.1962 r. do 19.12.1963 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 3 s.
 1615. Majewski Wojciech, Nobis Władysław, Walczak Paweł: Hydrauliczne badania modelowe śluzy żeglugi przy stopniu Amarach na Dolnym Tygrysie w Iraku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 8 s., 13 rys., 16 fot.
 1616. Majewski Wojciech: Hydrauliczne badania modelowe jazu - bystroku na potoku Lubenia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 14 s., 12 rys., 42 fot.
 1617. Majewski Wojciech, Garstka Roman, Rotnicka Zofia: Hydrauliczne badania modelowe śluzy stopnia wodnego w Wyszogradzie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 10 s., 36 rys., 4 fot.
 1618. Majewski Wojciech: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Kanady na stypendium naukowe National Research Council w okresie 24.10.1967 - 25.10.1968 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 3 s.
 1619. Majewski Wojciech: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Czechosłowacji (Bratysława) w dniach 3 - 8.11.1969 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 3 s.
 1620. Majewski Wojciech, Nobis Władysław, Walczak Paweł: Hydrauliczne badania modelowe procesu mieszania solanek zrzucanych do Odry z naturalnymi wodami tej rzeki. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 10 s., 35 rys.
 1621. Majewski Wojciech, Walczak Paweł: Badania bilansu termicznego cieków i zbiorników śródlądowych przy zastosowaniu metod numerycznych i doświadczalnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 4 s., 2 rys., 6 fot.
 1622. Majewski Wojciech, Walczak Paweł: Laboratoryjne badania warunków stabilności termicznego przepływu warstwowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 9 s., 7 rys.
 1623. Majewski Wojciech: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Francji (Paryż, Tuluza) w dniach 12 - 21 -09.1970 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 2 s.
 1624. Majewski Wojciech: Technika modelowania w systemach gospodarki wodnej. 13 Kongres AHR, 1969, Kyoto, Japonia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 17 s.
 1625. Majewski Wojciech: Badania laboratoryjne wpływu skażenia skali modelu na przebieg zjawisk termodynamicznych w korytach otwartych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 18 s., 15 rys., 10 fot.
 1626. Majewski Wojciech: Sprawozdanie z pobytu służbowego w Anglii i Holandii w dniach 7 - 23 stycznia 1971 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 4 s.
 1627. Majewski Wojciech: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do ZSRR z ramienia Polskiej Akademii Nauk w dniach 13 - 26.06.1971 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 5 s.
 1628. Majewski Wojciech: Hydrauliczne badania modelowe czerpni ujęcia wody z jeziora Miedwie dla miasta Szczecina. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 6 s., 14 rys., 2 tabl., 40 fot.
 1629. Majewski Wojciech: Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Problemy dynamiki i termiki rzek związane z wykorzystaniem zasobów wodnych". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 10 s.
 1630. Majewski Wojciech: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego w ramach stypendium ONZ w dniach 7 - 23.01.1971 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 8 s., 1 tabl.
 1631. Majewski Wojciech: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Paryża na XIV Kongres Międzynarodowej Asocjacji Badań ydraulicznych w dniach 30.08. - 3.09.1971 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 4 s.
 1632. Majewski Wojciech, Nobis Wiesław, Tarnowski Aleksander, Walczak Paweł: Hydrauliczne badania modelowe stopnia wodnego dla ujęcia wody z rzeki Drwęcy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 11 s., 6 rys., 55 fot.
 1633. Majewski Wojciech: Modelling of eated-Water Discharges Into River. Novosibirsk: 1972, 7 s., 6 rys.
 1634. Majewski Wojciech: Termika rzek i zbiorników śródlądowych włączonych w obiegi chłodzące. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 27 s., 20 rys., 6 tabl., 5 fot.
 1635. Majewski Wojciech: Termika cieków i zbiorników śródlądowych włączonych w obiegi chłodzące. Sprawozdanie etapowe za 1972 rok. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 33 s., 25 rys.
 1636. Majewski Wojciech: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Francji w ramach współpracy naukowej między Centre National de la Recherche Scientifique i Polską Akademią Nauk w okresie od 26.09 - 11.10.1972 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 6 s. + 1
 1637. Majewski Wojciech: Badania laboratoryjne wpływu skażenia skali na modelu hydrauliczno-termicznym rzeki swobodnie płynącej oraz zjawisk hydrauliczno-termicznych pod wpływem zrzutu wód podgrzanych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 33 s., 25 rys.
 1638. Majewski Wojciech, Jakimowicz Władysław, Mindak Romuald: Obliczenia sprawdzające dotyczące hydrauliki ujęcia wody dla Elektrowni Benghazi w Libii. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 10 s., 4 rys.
 1639. Majewski Wojciech: Studium termiki jeziora Żarnowieckiego dla warunków naturalnych. Faza I wstępna. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 14 s., 10 rys., 5 tabl., 11 fot.
 1640. Majewski Wojciech: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Stambułu (Turcja) celem wzięcia udziału w Kongresie Międzynarodowej Asocjacji Badań Hydraulicznych w dniach 2 - 7.09.1973 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 3 s.
 1641. Majewski Wojciech: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego w dniach 21 - 27.10.1973 r. do Czechosłowacji. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 2 s.
 1642. Majewski Wojciech: Hydraulic Model Studies for Buteira Hrad Regulator and Adreedh Flood Escape. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 41 s., 71 rys.
 1643. Majewski Wojciech: Benghazi Power Station in Libya. Investigation of settling basin and recommendations for the design of intake structure. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 11 s., 19 rys.
 1644. Majewski Wojciech: Badania i obliczenia sprawdzajce osadnika ujęcia wody dla elektrowni Benghazi w Libii. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 9 s., 15 rys.
 1645. Majewski Wojciech: Analiza materiałów i założenia. Badania weryfikacyjne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 80 s., 27 rys., 30 tabl., 12 fot.
 1646. Majewski Wojciech: Zalecenia do projektu wieży ujęcia oraz części wlotowej do osadnika ujęcia wody dla elektrowni Benghazi w Libii. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 4 s., 5 rys.
 1647. Majewski Wojciech: Badania dyspersji strumienia cieplnego w warunkach laboratoryjnych. Badania zjawisk hydrauliczno-termicznych w rzekach i zbiornikach stratyfikowanych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 27 s., 20 rys., tabl., 5 fot.
 1648. Majewski Wojciech: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego z ramienia PAN na Sympozjum do Budapeszty (Węgry), które odbyło się w dniach 14 - 18 stycznia 1974 r. Temat: Problemy lodowe w rzekach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 3 s.
 1649. Majewski Wojciech, Robakiewicz Wojciech: Sprawozdanie z delegacji służbowej do NRF, celem udziału w naradzie dotyczącej elektrowni Benghazi II, która odbyła się w dniach 8 - 9.04.1974 r. w Oberhausen. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 3 s.
 1650. Majewski Wojciech: Dane hydrologiczne dla EJ Żarnowiec. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 15 s., 8 rys.
 1651. Majewski Wojciech: Kompleksowe badania jeziora Żarnowieckiego w warunkach naturalnych w latach 1973-1975. Opracowanie syntetyczne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 20 s. + 4 , 10 rys., 6 tabl.
 1652. Majewski Wojciech: Założenia techniczne systemu pomiarowego w Morskim Laboratorium Portowym IBW w Porcie Północnym w Gdańsku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 58 s., 7 rys.
 1653. Majewski Wojciech: Kompleksowe badania jeziora Żarnowieckiego w warunkach naturalnych. Termika i bilans cieplny jeziora Żarnowieckiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 16 s., 23 rys., 12 tabl.
 1654. Majewski Wojciech: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Laboratorium Hydraulicznego w Delft w okresie 20 - 28.06.1975 r. na kurs nt. "Zrzut ciepła odpadowego z wytwarzania energii elektrycznej do środowiska wodnego". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 3 s.
 1655. Majewski Wojciech: Termika rzek i zbiorników śródlądowych włączonych w obiegi chłodzące. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 14 s., 17 rys. +15 ss., 8 rys. + 9 s., 11 rys. + 16 s.
 1656. Majewski Wojciech, Loose Franciszek, Jakimowicz Władysław: Opracowanie modeli wymiany i rozprzestrzeniania się ciepła w jeziorach i zbiornikach stratyfikowanych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 18 s., 2 rys.
 1657. Majewski Wojciech, Massel Stanisław: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Leningradu (ZSRR) z ramienia Polskiej Akademii Nauk. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 2 s.
 1658. Majewski Wojciech, Loose Franciszek, Jakimowicz Władysław: Opracowanie modeli wymiany i rozprzestrzeniania się ciepła w jeziorach i zbiornikach stratyfikowanych. Część 2. Zebranie i omówienie zasad modelowania zjawisk termicznych na modelach hydrotermicznych ze szczególnym uwzględnieniem jezior i zbiorników wodnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976
 1659. Majewski Wojciech: Issledovanija Żaroveckogo Ozera dlja Nuzd Jadernoj i Gidroakumulirujuscej Elektrostanocij. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 7 s. + 2, 7 rys.
 1660. Majewski Wojciech: Kompleksowe badania Jeziora Żarnowieckiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 21 s., 10 rys.
 1661. Majewski Wojciech: Sprawozdanie z wyjazdu do Francji z ramienia Polskiej Akademii Nauk w dniach 22 - 27.03.1976 r w celu wzięcia udziału w posiedzeniu zespołu roboczego G.2. Investigation of the Effects of Thermal Discharges, Międzynarodowego Programu Hydrologicznego koordynowanego przez UNESCO. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 2 s. + 1
 1662. Majewski Wojciech: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Czechosłowacji w dniach 22 - 26.11.1976 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 2 s.
 1663. Majewski Wojciech: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Jugosławii w dniach 22 - 29 sierpnia 1976 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 2 s.
 1664. Majewski Wojciech: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do RFN w dniach od 14. - 21.08.1977 r. w celu wzięcia udziału w XVII Kongresie IAHR w Baden-Baden. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 4 s.
 1665. Majewski Wojciech: Sprawozdanie z wyjazdu do Francji w okresie od 27.02 do 6.03.1977 r. w celu wzięcia udziału w posiedzeniu zespołu roboczego do problemu 6.2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 1 s.
 1666. Majewski Wojciech: Sprawozdanie z pobytu w IBW PAN Helmuta Simplera (Austria) w dniach 3.10. - 15.10.1977 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 1 s.
 1667. Majewski Wojciech: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Austrii w dniach 7. - 9.11.1977 r. w celu wzięcia udziału w posiedzeniu grupy roboczej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 2 s.
 1668. Majewski Wojciech, Loose Franciszek: Określenie spadku temperatury w korytach otwartych poniżej zrzutu wód podgrzanych na drodze obliczeniowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 14 s., 12 rys.
 1669. Majewski Wojciech, Jakimowicz Władysław, Kaźmierski Janusz: Opracowanie metod określania parametrów modeli prognostycznych rozprzestrzeniania się ciepła w zbiornikach stratyfikowanych. Część 2. Podsumowanie dotychczasowych wyników badań termiki Jeziora Żarnowieckiego w stanie naturalnym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 33 s., 27 rys.
 1670. Majewski Wojciech, Loose Franciszek: Opracowanie modeli wymiany i rozprzestrzeniania się ciepła w jeziorach i zbiornikach stratyfikowanych. Cz.2. Dwuwymiarowy, powierzchniowy ustalony w czasie model rozkładu temperatury wody w strefie przyzrzutowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 9 s., 5 rys.
 1671. Majewski Wojciech, Jakimowicz Władysław, Kaźmierski Janusz: Opracowanie metod określania parametrów modeli prognostycznych rozprzestrzeniania się ciepła w zbiornikach stratyfikowanych. Część 1. Zebranie i omówienie parametrów modeli prognostycznych dla zbiorników wodnych ze stratyfikacją termiczną wraz z metodami ich określania. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 9 s.
 1672. Majewski Wojciech: Sprawozdanie z XVII Kongresu Międzynarodowej Asocjacji Badań Hydraulicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 8 s.
 1673. Majewski Wojciech: Badania modelowe wypływu i mieszania się solanki z rurociągu zrzutowego z wodami rzeki Wisły w rejonie Włocławka. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 18 s., 12 rys., 5 fot.
 1674. Majewski Wojciech, Kaźmierski Janusz: Opracowanie modeli wymiany i rozprzestrzeniania się ciepła w jeziorach i zbiornikach stratyfikowanych. Warszawa: IMiGW - PIB, 1978, 17 s., 10 rys.
 1675. Majewski Wojciech, Loose Franciszek: Opracowanie metod określania parametrów modeli prognostycznych rozprzestrzeniania się ciepła w zbiornikach stratyfikowanych. Warszawa: IMiGW - PIB, 1978, 22 s., 16 rys.
 1676. Majewski Wojciech: Badania Jeziora Żarnowieckiego dla potrzeb Elektrowni Jądrowej w latach 1976-1978. Część 1. Hydrologiczne, hydrochemiczne i meteorologiczne badania Jeziora Żarnowieckiego dla potrzeb Elektrowni Jądrowej Żarnowiec. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 39 s., 45 rys., 10 tabl.
 1677. Majewski Wojciech: Opracowanie modeli wymiany i rozprzestrzeniania się ciepła w jeziorach i zbiornikach stratyfikowanych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 18 s., 17 rys. + 8 s.
 1678. Majewski Wojciech: Ekspertyza dotycząca zanoszenia rumowska ujęcia wody chłodzącej w Elektrowni Połaniec. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 11 s., 5 rys.
 1679. Majewski Wojciech, Jakimowicz Władysław: Hydrologiczne, hydrochemiczne i meteorologiczne badania Jeziora Żarnowieckiego dla potrzeb elektrowni jądrowej Żarnowiec w okresie 1981 - 1982. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 24 s., 34 rys.
 1680. Majewski Wojciech, Kaźmierski Janusz: Hydrologiczne, hydrotemiczne, hydrochemiczne i meteorologiczne badania jeziora Żarnowieckiego dla potrzeb elektrowni jądrowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 7 s., 12 rys., 6 tabl.
 1681. Majewski Wojciech: Powódź zatorowa na Wiśle w rejonie zbiornika Włocławek w zimie 1982 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, pagina różna
 1682. Majewski Wojciech: Opinia dotycząca koncepcji zatokowego ujęcia wody do obiegu chłądzącego Elektrowni Połaniec. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 9 s., 6 rys.
 1683. Majewski Wojciech, Bagińska Maria: Określenie krzywej cofkowej dla zbiornika przepływowego przy stałej pokrywie lodowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 6 s., 4 rys., 2 tabl.
 1684. Majewski Wojciech, Walczak Paweł, Kaźmierski Janusz: Gidrologiceskie, gidrochimiceskie, gidrotermiceskie i meteorologiceskie nabludenija 1984 na Żarnoveckom Ozere dlja atomnoj elektostancii "Żarnovec". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 7 s., 11 rys., 10 tablic
 1685. Majewski Wojciech: Opracowanie modelu wymiany ciepła między ośrodkiem wodnym a podłożem gruntowym. Synteza i zalecenia do obliczeń. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 23 s., 11 rys.
 1686. Majewski Wojciech: Wymiana ciepła między ośrodkiem wodnym a podłożem gruntowym. Materiały IV Ogólnopolskiej Szkoły Hydrauliki nt. Badania i modelowanie termiki rzek i zbiorników wodnych. Augustów 24-28.09.84. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 20 s., 10 rys., 2 tabl.
 1687. Majewski Wojciech, Kaźmierski Janusz: Gidrologiceskie, gidrotermiceskie, gidrochimiceskie i meteorologiceskie nabludenija na Żarnoveckom Ozere dlja Atomnoj elektrostancii 1983 goda. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 7 s., tablice, wykres
 1688. Majewski Wojciech: Modelowanie fizyczne przepływów ze stratyfikacją termiczną. Augustów 24-28.09.84. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 15 s., 5 rys.
 1689. Majewski Wojciech: Metody zwalczania zagrożeń powodziowych spowodowanych zjawiskami lodowymi w górnych częściach zbiorników na przykładzie stopnia wodnego Włocławek. Etap IV. Cz. 2 Rozkład prędkości przepływu w warunkach zlodzenia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 25 s., tabl.
 1690. Majewski Wojciech: Wpływ zlodzenia na zmianę stanów wody w zbiorniku Włocławek. Sympozjum Spiętrzenie Wisły pod Włocławkiem a środowisko przyrodnicze. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 9 s., 7 rys.
 1691. Majewski Wojciech, Bagińska Maria: Model matematyczny krzywej cofkowej z odpływem bocznym. Instrukcja użytkowa. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 7 s., tab.
 1692. Majewski Wojciech: Termika rzek i zbiorników w warunkach zimowych. Augustow 24-28.09.84. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 13 s., 5 rys.
 1693. Majewski Wojciech: Wpływ hydrodynamiki, termiki i wymiany ciepła z otoczeniem na tworzenie się i narastanie pokrywy lodowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 8 s., 7 rys.
 1694. Majewski Wojciech: Metody zwalczania zagrożeń powodziowych spowodowanych zjawiskami lodowymi w górnych częściach zbiorników na przykładzie stopnia wodnego Włoclawek. Cz. II, Zad. 1 Model matematyczny dla obliczania krzywej cofkowej dla zbiornika Włoclawek z uwzględnieniem złożonej pokrywy lodowej. Etap III/84. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 10 s., 6 rys., 6 tabl.
 1695. Majewski Wojciech: Analiza i badania modelowe zjawisk lodowych na ujściowym odcinku rzeki Wisły i na stożku usypowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 8 s., 2 s.nlb., 1 tabl., 14 rys.
 1696. Majewski Wojciech: Metody zwalczania zagrożeń powodziowych spowodowanych zjawiskami lodowymi w górnych częściach zbiorników na przykładzie stopnia wodnego Włocławek. Cz. 2, Zad. 2 Model matematyczny dla obliczania krzywej cofkowej dla zbiornika Włocławek z uwzglednieniem pokrywy lodowej oraz odpływu bocznego. Zad.3 Pomiary rozkładu prędkości pod lodem. Etap III/84. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 17 s., 8 rys., 4 tabl.
 1697. Majewski Wojciech: Metody oceny przepływu w rzekach i zbiornikach przy różnych formach zlodzenia w warunkach przepływu nieustalonego. Etap III. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 7 s., 5 rys.
 1698. Majewski Wojciech: Analiza i badania modelowe zjawisk lodowych na ujściowym odcinku rzeki Wisły i na stożku usypowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 6 s., 3 rys.
 1699. Majewski Wojciech: Analiza i badania modelowe zjawisk lodowych na ujściowym odcinku rzeki Wisły i na stożku usypowym. Etap IV. Sprawozdanie przejściowe. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989
 1700. Majewski Wojciech: Metody oceny przepływu w rzekach i zbiornikach wodnych przy różnych formach zlodzenia w warunkach przepływu nieustalonego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 33 s., rys.
 1701. Majewski Wojciech: Analiza i badania modelowe zjawisk lodowych na ujściowym odcinku Wisły i na stożku usypowym. Etap V. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 18 s., 6 rys.
 1702. Majewski Wojciech, Manthey Tadeusz, Bogirski Henryk, Bartoszewicz Marek, Kuczkowski Michał, Szczepański Piotr: Badania ruchu rumowiska w ciekach oraz zmian form dennych w przepływie ustalonym i nieustalonym. Prace planowe, zadanie etapowe na 1973 r. Problem resortowy PAN Nr 1 (albo 17). Hydraulika oraz budownictwo wodne śródlądowe i morskie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, 76 s., 52 rys., 40 tab., 7 map
 1703. Majewski Wojciech, Zaradny Henryk: Opinia dot. opracowania ,,Modernizacja lewego wału rzeki Wisły na odcinku Tczew - Steblewo''. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 15 s.
 1704. Majewski Wojciech: Determination of water temperature field in Lake Żarnowiec as the result of heated water discharge from gas-steam powerplant of the capacity 250 MW. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, [11] s.
 1705. Majewski Wojciech: Określenie pola temperatur wody w Jeziorze Żarnowieckim w wyniku zrzutu wody podgrzanej z elektrowni gazowo-parowej o mocy 250 MW. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 9 s.
 1706. Majewski Wojciech, Robakiewicz Wojciech, Walter Antoni, Kolerski Tomasz: Ekspertyza dotycząca wpływu ostróg na przeprawy wojskową oraz promową po realizacji projektu budowy ostróg na rzece Wiśle (km 865+450 - km 868+000). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, nls.
 1707. Majewski Wojciech, Jasińska Ewa, Kolerski Tomasz, Skaja Marek: Sondowanie dla potrzeb ustalenia nurtu rzeki Wisły w rejonie przeprawy promowej Opalenie Etap I - 22 maja 2001 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, 11 s.
 1708. Majewski Wojciech: Powodzie jako ekstremalne zjawisko hydrologiczne (zestaw publikacji). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, nls.
 1709. Majewski Wojciech, Jasińska Ewa: Zagrożenie powodziowe Żuław Gdańskich i miasta Gdańska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 40 s., rys., mapy
 1710. Majewski Wojciech, Jasińska Ewa: Ekspertyza hydrologiczna dla rejonu projektowanej stacji paliw płynnych ESSO zlokalizowanej przy ul. Elbląskiej 87 w Gdańsku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 7 s., 5 fot.
 1711. Majewski Wojciech, Jasińska Ewa, Jamroż Stanisław, Janicki Bolesław, Szymula Adam: Zidentyfikowanie zagrożeń powodziowych w węźle gdańskim - zadanie 1. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 45 s., zdj., rys., mapy
 1712. Majewski Wojciech, Jasińska Ewa, Lewandowski Andrzej, Jamroż Stanisław, Janicki Bolesław, Kania Jerzy, Kolerski Tomasz, Nather Mieczysław, Tomasz Olszewski, Szymula Adam: Perspektywiczne koncepcje poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego w węźle gdańskim - zadanie 7. Gdańsk: Hydroprojekt, 2003, 89 s., wykr., mapy
 1713. Majewski Wojciech, Jasińska Ewa, Jamroż Stanisław, Janicki Bolesław, Szymula Adam: System sterowania przepływem wód powodziowych w węźle gdańskim - synteza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 29 s., wykr., mapy
 1714. Majewski Wojciech, Jasińska Ewa, Kapiński Jarosław, Ostrowski R., Robakiewicz M., Szmytkiewicz M., Walter A., Gąsiorowski D., Kolerski T.: Modernizacja prawego brzegu w ujściu rzeki Wisły. Etap I - Ekspertyza dotycząca poprawy drożności ujścia rzeki Wisły. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 28 s., rys., fot.
 1715. Majewski Wojciech, Jasińska Ewa, Walter Antoni, Zaradny Henryk, Jarzębińska Teresa, Dysarz Tomasz, Wołoszyn Elżbieta: Analiza i ocena istniejącego stanu gospodarki wodnej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 51 s., mapy, rys.
 1716. Majewski Wojciech, Jarzębińska Teresa, Jasińska Ewa, Wołoszyn Elżbieta, Zaradny Henryk: Charakterystyka zlewni Raduni z uwzględnieniem wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Zadania 6, 8, 9 i 10. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 159 s., zdj., mapy, rys.
 1717. Majewski Wojciech, Kaźmierski Janusz: Opinia dot. sprawy IC 1580/01 z powództwa Radosława Tymca i Józefa Tymca przeciwko Skarbowi Państwa, Wojewodzie Pomorskiemu, Samorządowi Województwa Pomorskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 12 s., wykr., rys.
 1718. Majewski Wojciech: Nowe podejście do ochrony przeciwpowodziowej w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, [29] s.
 1719. Majewski Wojciech, Jarzębińska Teresa, Jasińska Ewa: Opracowanie założeń modernizacji systemu kontroli eksploatacji obiektów gospodarki wodnej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 34 s.
 1720. Makowski Jerzy: Próby zastosowania izotopów promieniotwórczych do wykrywania dróg filtracji w zaporze ziemnej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1962, 5 s., 3 rys.
 1721. Makowski Jerzy: Zastosowanie węgli polskich do oczyszczania wód i ścieków radioaktywnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1962, 96 s., 57 rys.
 1722. Makowski Jerzy: Sprawozdanie z pobytu w Bułgarii 19 - 27.04.1963 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 4 s., 2 rys.
 1723. Makowski Jerzy, Lewandowski Andrzej: Sprawozdanie z badań filtracji metodą radiometryczną na zaporze ziemnej w Czchowie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 13 s., 22 rys.
 1724. Makowski Jerzy, Griesseier Helmut: Badania ilościowe ruchu rumowiska morskiego za pomocą traserów radioaktywnych. Referat na Symposium Wiedeń 14 - 18.XI.1966. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 8 s., 3 rys.
 1725. Makowski Jerzy: Radiometriceskij metod kontrolja filtracii v vodnych plotinach i ich blizajsich mestach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 16 s., 1 tabl.
 1726. Makowski Jerzy: Radiometrische Methode der Sickerungskontrole in hydrotechnischen Objekten und ihrer Umgebung. Radiometryczna metoda kontroli przebiegu filtracji w obiektach hydrotechnicznych i ich otoczeniu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 9 s.
 1727. Makowski Jerzy: Radiometryczna metoda kontroli filtracji w zaporach wodnych, ich podłożu i otoczeniu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 14 s., 14 rys.
 1728. Makowski Jerzy: Radiometryczna metoda kontroli przebiegu filtracji w zaporach wodnych i ich otoczeniu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 16 s., 13 rys.
 1729. Makowski Jerzy: Sprawozdanie wewnętrzne Nr J-1 - Radiometryczne metody badania ruchu rumowiska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 27 s., 24 rys.
 1730. Makowski Jerzy: Sprawozdanie z badań szczelności zbiornika wodnego Przeczyce metodą radiometryczną. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 13 s., 13 rys. + 13 s., 19 rys. + 9 s., 7 rys.
 1731. Makowski Jerzy: Uber die quantitative Erfassuna von Materialbewegungen in Kustengewassern mit Hilfe von radioactiven Tracern. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 5 s.
 1732. Makowski Jerzy: Sprawozdanie z badań filtracji metodą radiometryczną na zaporze w Goczałkowicach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 7 s., 9 rys. + 9 s., 10 rys. + 16 s., 21 rys. + 20 s., 14 rys. + 14 s., 19 rys.
 1733. Makowski Jerzy: Dobór radiozotopów i ich aktywności do badań hydrogeologicznych na podstawie pomiarów modelowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 7 s., 10 rys.
 1734. Makowski Jerzy: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Bułgarii w dniach 4.09.-2.10.1970 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 5 s.
 1735. Makowski Jerzy: Prototypowa sonda do radiometrycznych pomiarów ilości zawieszonego rumowiska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 16 s., 14 rys.
 1736. Makowski Jerzy: Pomiary zawieszonego rumowiska na Wiśle w rejonie elektrowni wodnej Włocławek, przy pomocy sondy radiometrycznej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 11 s., 13 rys.
 1737. Makowski Jerzy: Zastosowanie metod radiometrycznych do określania miejsc nieszczelnych w dnie zbiorników wodnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 9 s., 12 rys.
 1738. Makowski Jerzy: Zastosowanie radioizotopów do badań przepływu ścieków. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 32 s., 14 rys.
 1739. Makowski Jerzy: Hermetyczny licznik scyntylacyjny typu LSH-1. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 1 s., 3 rys.
 1740. Makowski Jerzy: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Austrii na Sympozjum "Zastosowanie izotopów w hydrologii" w dniach 8 - 22.03.1970 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 16 s.
 1741. Makowski Jerzy: Radiometriceskij metod issledovanija nepronicaemosti dna vodochranilisc. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 9 s.
 1742. Makowski Jerzy: Sprawozdanie z pomiarów natężenia przepływu ścieków odprowadzanych z miasta Sopotu do oczyszczalni ścieków na Zaspie metodą radimetryczną. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 9 s., 8 rys., 5 tabl.
 1743. Makowski Jerzy: Sprawozdanie z radiometrycznych pomiarów szczelności sieci ścieków przemysłowych z galwanizerni w Zakładach Elektronicznych UNIMOR w Gdańsku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 5 s., 5 rys.
 1744. Makowski Jerzy: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do ZSRR w okresie od 10 - 24.08.1971 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 6 s.
 1745. Makowski Jerzy: Badania nad wykorzystaniem metod radiometrycznych do pomiarów natężenia przepływu wód powodziowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 22 s., 21 rys. 8 s. + 4 s., 10 rys. + 10 s., 14 rys. + 9 s., 18 rys. + 7 s.
 1746. Makowski Jerzy: Badania nad wykorzystaniem metod radiometrycznych do pomiarów natężenia przepływu wód powodziowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 21 s., 21 rys.+ 8 s., + 2, 10 rys. + 9 s., 12 rys. + 9 s., 18 rys. + 7 s.
 1747. Makowski Jerzy: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Czechosłowacji w okresie od 29.11. - 2.12.1971 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 4 s.
 1748. Makowski Jerzy: Badania nad wykorzystaniem metod radiometrycznych do pomiarów natężenia przepływu wód powodziowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 15 s., 28 rys. + 7
 1749. Makowski Jerzy: Sprawozdanie z wyjazdu za zgodą PAN do Berlina Zachodniego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 9 s.
 1750. Makowski Jerzy: Vahl von Radionukliden und deren Aktivitat fur hydrologische Untersuchungen. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 7 s.
 1751. Makowski Jerzy: Sprawozdanie nr 2 z radiometrycznych pomiarów szczelności sieci ścieków przemysłowych z galwanizerni w Zakładach Elektronicznych UNIMOR w Gdańsku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 10 s., 14 rys.
 1752. Makowski Jerzy: Sprawozdanie ze wstępnych badań nad wpływem promieniowania radioaktywnego na wody ze zbiornika w Goczałkowicach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 8 s., 13 rys., 3 tabl.
 1753. Makowski Jerzy: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego za zgodą PAN do Berlina Zachodniego w okresie od 3 - 11.02.1973 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 8 s.
 1754. Makowski Jerzy: Badania nad wykorzystaniem metod radiometrycznych do pomiarów natężenia przepływu wód powodziowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 9 s. + 9 + 7 + 20 15 + 16, 10 rys. +12 + 9 + 16 + 9.
 1755. Makowski Jerzy: Sprawozdanie z wyjazdu za zgodą PAN do Berlina Zachodniego w okresie od 6 - 10.06.1973 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 5 s., 3 rys.
 1756. Makowski Jerzy: Prace nad automatyczną metodą radiometrycznego pomiaru natężenia przepływu cieków. Referat na II seminarium poświęcone zastosowaniu metod radiometrycznych do pomiaru natężenia przepływu cieków w okresie wielkiej wody. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 15 s., 9 rys.
 1757. Makowski Jerzy: Eine radiometrische Methode zur Kontrolle von Scikervorgangen in wasserwirtschaftlichen Anlagen un ihrer Umgebung. Berlin: 1973, 4 s.
 1758. Makowski Jerzy: Instrukcja obsługi i opis techniczny wielokanałowego integratora liniowego Typ PT-6. Przyrząd wykonano specjalnie do radiometrycznych pomiarów przepływu w osadnikach wód dołowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 6 s., 6 rys.
 1759. Makowski Jerzy: Program badań radiometrycznych dla określenia stopnia wpływu i zasięgu rozprzestrzeninania się materiałów radioaktywnych w wodach powierzchniowych i gruntowych w otoczeniu Elektrowni Jądrowej nad jeziorem Żarnowieckim. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 16 s., 11 rys.
 1760. Makowski Jerzy: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Bułgarii. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 6 s.
 1761. Makowski Jerzy, Szteler Jan: Radiometryczne pomiary głębokości wbicia stalowej ścianki szczelnej zapory zbiornika w Poraju. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 20 s., 8 rys.
 1762. Makowski Jerzy: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do ZSRR w okresie 13 - 23.04.1977 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 6 s.
 1763. Makowski Jerzy: Radiometryczna pomiary natężenia przepływu wody w ciepkach naturalnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 23 s. + 29, rys.
 1764. Makowski Jerzy: Zestaw publikacji z zakresu znacznikowych metod pomiaru natężenia przepływu wody w ciekach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 16 s. + 21 + 2
 1765. Makowski Jerzy: Analiza laboratoryjnych i terenowych pomiarów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 7 s.
 1766. Makowski Jerzy: Sprawozdanie z radiometrycznych badań filtracji na zaporze ziemnej w Goczałkowicach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 19 s., 11 rys.
 1767. Makowski Jerzy, Zaradny Henryk: Analiza hydrogeologiczna korpusu wałów wiślanych i ich podłoża wraz z opisem istniejącego stanu przecieków. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 34 s., 12 rys.
 1768. Makowski Jerzy, Zaradny Henryk, Stańczyk Ryszard: Wstępna koncepcja techniczna sposobu zabezpieczania przed przesiąkami przez prawy wał rzeki Wisły na km 894.2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 9 s., 3 rys.
 1769. Makowski Jerzy, Zaradny Henryk: Przecieki przez wały i zabezpieczenia przeciwpowodziowe wybranych polderów. Etap IV. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 59 s., rys., tabl.
 1770. Makowski Jerzy, Zaradny Henryk, Stańczyk Jerzy: Badania przepływu wody przez wały rzeki Wisły dla opracowania optymalnej technicznej formy zabezpieczenia wału przed przesiękami na terenie gminy Miłorądz. Etap II. Cz. 1. Wstępna koncepcja techniczna sposobu zabezpieczania przed przesiąkami przez prawy wał rzeki Wisły na km. 894.2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 8 s., 2 rys.
 1771. Makowski Jerzy, Zaradny Henryk, Stańczyk Jerzy: Badania przepływu wody przez wały rzeki Wisły dla opracowania optymalnej technicznej formy zabezpieczenia wału przed przesiękami na tereni gm. Miłorądz. Etap II. Cz. 2. Wstępna koncepcja techniczna sposobu zabezpieczania przed przesiąkami przez prawy wał rzeki Wisły na km. 894.2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 9 s., 3 rys.
 1772. Makowski Jerzy, Zaradny Henryk, Stańczyk Henryk: Wstępna koncepcja techniczna sposobu zabezpieczania przed przesiąkami przez prawy wał rzeki Wisły na km 898. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 8 s., 2 rys.
 1773. Makowski Jerzy, Zaradny Henryk, Stańczyk Jerzy: Zapora wodna w Solinie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 32 s., 23 rys., zał. 2
 1774. Makowski Jerzy, Zaradny Henryk: Badania modelowe przebiegu filtracji przez nowoprojektowane i rekonstruowane wały przeciwpowodziowe na Żuławach Elbląskich. Etap V cz. I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 37 s., 24 rys.
 1775. Makowski Jerzy, Zaradny Henryk: Sprawozdanie końcowe z badań przepływu wody przez wały rzeki Wisły dla opracowywania optymalnej technicznej formy zabezpieczenia wału przed przesiąkami na terenie gm. Miłorądz. Etap IV. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 51 s., 24 rys., tabl.
 1776. Makowski Jerzy, Zaradny Henryk: Przecieki przez wały i zabezpieczenia przeciwpowodziowe wybranych polderów. Etap V cz. II. Ocena systemów odwadniających przy obwałowaniach polderów orazwynikające z badań filtracji zalecenia dla rekonstrukcji i projektowania oszczędnych wałów przeciwpowodziowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 52 s., 22 rys., 4 tabl., lit.
 1777. Makowski Jerzy: Wały przeciwpowodziowe Dolnej Wisły i wpływ przebiegu filtracji w czasie znacznych wezbrań na pobliskie otoczenie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 35 s., 3 tab, 22 rys.
 1778. Makowski Jerzy: Wybrane zagadnienia budowy i stanu technicznego wałów Dolnej Wisły pod kątem danych dla badań prognostycznych filtracji. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 34 s., 5 tab., lit., 18 rys.
 1779. Makowski Jerzy: Sprawozdanie z radiometrycznych badań przebiegu filtracji i zagęszczenia gruntów na przedpolu zapory ziemnej w Goczałkowicach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987
 1780. Makowski Jerzy: Wały przeciwpowodziowe Dolnej Wisły i wpływ przebiegu filtracji w czasie znacznych wezbrań na pobliskie otoczenie. Etap II-Hydrologia Dolnej Wisły w okresie wysokich wezbrań wraz z charakterystyką budowy obustronnych wałów przeciwpowodziowch. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 52 s., 13 tabl., lit., 6 s., 31 rys.
 1781. Makowski Jerzy: Wały przeciwpowodziowe Dolnej Wisły i wpływ przebiegu filtracji w czasie znaczniejszych wezbrań na pobliskie otoczenie. Etap III. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 34 s., 16 rys.,3 tabl., lit.
 1782. Makowski Jerzy: Wały przeciwpowodziowe Dolnej Wisły i wpływ przebiegu filtracji w czasie znaczniejszych wezbrań na pobliskie otoczenie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 71 s., 50 rys., bibliogr., 5 tabl.
 1783. Makowski Jerzy: Znacznikowe metody badania przebiegu transportu wody i zanieczyszczeń jonowych w środowisku wodno-gruntowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 7 s., rys., ins. techn.
 1784. Makowski Jerzy: Wały przeciwpowodziowe Dolnej Wisły i wpływ przebiegu filtracji w czasie znacznych wezbrań na pobliskie otoczenie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 14 s., tabl.
 1785. Makowski Jerzy: Wały przeciwpowodziowe Dolnej Wisły i wpływ przebiegu filtracji w czasie znacznych wezbrań na pobliskie otoczenie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 15 rys.
 1786. Makowski Jerzy: Wały przeciwpowodziowe Dolnej Wisły: ich kształtowanie, obecny stan i zachowanie w czasie znaczniejszych wezbrań na odcinku od Torunia do Białej Góry. Cz. 1. Tekst Opracowanie analizy kształtowania się hydrografii i obwałowań Wisły Pomorskiej ze szczególnym uwzględnieniem katastrof (przerwań) i wynikłych z tego skutków. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, nls.
 1787. Makowski Jerzy: Wały przeciwpowodziowe Dolnej Wisły: ich kształtowanie, obecny stan i zachowanie w czasie znaczniejszych wezbrań na odcinku od Torunia do Białej Góry. Cz. 2, Rysunki, plansze, załączniki. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, nls.
 1788. Makowski Jerzy: Zagrożenie przeciwpowodziowe Gdańska oszacowane na podstawie 700 letniej historii kształtowania jedynej osłony jaką są wały przeciwpowodziowe Wisły od Tczewa do miejscowości Błotnik. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 25 s., 34 rys.
 1789. Makowski Jerzy: Opracowanie analizy kształtowania się hydrografii i obwałowań Wisły Pomorskiej ze szczególnym uwzględnieniem katastrof (przerwań) i wynikłych z tego skutków Cz. I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 82 s.
 1790. Makowski Jerzy: Opracowanie analizy kształtowania się hydrografii i obwałowań Wisły Pomorskiej ze szczególnym uwzględnieniem katastrof (przerwań) i wynikłych z tego skutków Cz. II rysunki, plansze, załączniki. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, nls.
 1791. Makowski Jerzy: Obwałowanie Wisły Pomorskiej i analiza zagrożeń powodziowych przyległych terenów w ujęciu historycznym i teraźniejszym oraz prognoza na przyszłość. Opracowanie charakterystyki przebiegu, rozstawu i budowy wałów przeciwpowodziowych Wisły oraz ich podłoża na 10 Nizinach Wisły Pomorskiej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, 89 s.
 1792. Makowski Jerzy: Opracowanie charakterystyki przebiegu, rozstawu i budowy wałów przeciwpowodziowych Wisły oraz ich podłoża na 10 Nizinach Wisły Pomorskiej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, nls., rysunki, plansze, załączniki
 1793. Makowski Jerzy: Opinia dotycząca opracowania dr inż. Kazimierza Cebulaka "Zagrożenie powodziowe i ochrona przeciwpowodziowa Żuław Gdańskich i Miasta Gdańska". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, 8 s.
 1794. Makowski Jerzy: Opracowanie kształtowania się hydrografii i obwałowań Wisły na odcinku Kępa Polska - Toruń, ze szczególnym uwzględnieniem katastrof (przerwań) i wynikających z tego skutków. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 99 s.
 1795. Makowski Jerzy: Opracowanie kształtowania się hydrografii i obwałowań Wisły na odcinku Kępa Polska - Toruń, ze szczególnym uwzględnieniem katastrof (przerwań) i wynikających z tego skutków: rysunki, plansze i załączniki. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, ok. 50 s.
 1796. Makowski Jerzy: Roczny raport z działalności statutowej w Temacie 5.5. za 1999 r. Opracowanie hydrologii Wisły Kujawskiej w okresie wysokich wezbrań, w ujęciu historycznym i współczesnym wraz z prognozą występowania znacznych wezbrań o charakterze katastrofalnym Opracowanie charakterystyki przebiegu, rozstawu i budowy wałów przeciwpowodziowych Wisły oraz ich podłoża na odcinku Wisły od Kępy Polskij do Torunia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, 5 s.
 1797. Malewicz Barbara, Kosakowska A.: Wpływ różnych stężeń ołowiu na rozwój fitoplanktonu bałtyckiego. Sopot: ZO PAN, 1978, 3 s., 3 tabl.
 1798. Malewicz Barbara: Wpływ wybranych pestycydów na rozwój fitoplanktonu bałtyckiego. Sopot: ZO PAN, 1978, 5 s., 15 tabl.
 1799. Malewicz Barbara, Kosakowska A.: Preparatyka komórek fitoplantonu do badań w mikroskopii elektronowej. Sopot: ZO PAN, 1978, 9 s.
 1800. Malewicz Barbara, Kosakowska A.: Wpływ rtęci na rozwój fitoplanktonu bałtyckiego. Sopot: ZO PAN, 1978, 1 s., 5 tabl.
 1801. Malewicz Barbara: Wpływ benlate i lindanu przechowywanego w środowisku wodnym przez okres 1 i 2 tygodni w temperaturze 7.5 stopnia C. i 20 stopni C. na rozwój chlorellavulgaris. Sopot: ZO PAN, 1978, 1 s., 3 tabl.
 1802. Malicki Jan, Zemke Jerzy: Eksperymenty matematycznego modelowania wpływu turbulencji na pionowe profile elementów meteorologicznych. Gdynia: IMiGW - PIB, 1978, 8 s.
 1803. Malicki Jan, Ambros Jacek: Sprawozdanie z realizacji zadania 3.4.3.1 pt. "Uruchomienie reprezentatywnego punktu pomiarowego nad Zalewem Wiślanym i podjęcie prac nad statystyczno-empirycznymi związkami wiatru". Gdynia: IMiGW OM, 1987, 11 s., rys.
 1804. Malicki Jan, Ambros Jacek, Miszke Małgorzata: Sprawozdanie z realizacji zadania pt. "Rozwinięcie prac nad wyznaczaniem wiatru i jego struktury nad Zalewem Wiślanym". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, IMiGW OM, 1988, 18 s.
 1805. Malicki Jan, Ambros Jacek, Miszke Małgorzata: Sprawozdanie z realizacji zadania pt. "Roziwnięcie prac nad wyznaczaniem wiatru i jego struktury nad Zalewem Wiślanym". Gdynia: IMiGW OM, 1988
 1806. Malicki Jerzy, Dziadziuszko Zygmunt, Łukaszewicz Edward: Opis dostępnych danych meteorologicznych i hydrologicznych dla pilotowego polderu "Fiszewka-S" na Żuławach wraz z założeniami dla IMGW na tym polderze. Warszawa: IMiGW - PIB, 1980, 53 s.
 1807. Maliński Jerzy: Teoretyczne obliczenia rozkładu przepływów w Cieśninie Świny metodą numeryczną. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 51 s., 15 rys. + 28 s., 9 rys.
 1808. Maliński Jerzy, Robakiewicz Wojciech: Analiza wyników obliczeń modelem matematycznym dla warunków przepływu ustalonego w cieśninie wielokanałowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 60 s., 24 rys., 19 tabl.
 1809. Małasiewicz Andrzej: Technika utrwalania sygnału wizji na papierze światłuczułym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 8 s., 4 rys., 15 fot.
 1810. Małasiewicz Andrzej: Metodyka wykonywania obserwacji i dokumentacji obiektów podwodnych przy zastosowaniu aparatury telewizyjnej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 17 s., 17 rys.
 1811. Małasiewicz Andrzej: Badania stanu upustu dennego zapory w Goczałkowicach przy pomocy telewizji podwodnej z udziałem płetwonurków. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 11 s., rys., 35 fot.
 1812. Małasiewicz Andrzej: Badanie stanu technicznego podwodnych elementów stacji pomp w Gostkowicach przy pomocy aparatury telewizyjnej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 9 s., 3 rys., 17 fot.
 1813. Małasiewicz Andrzej: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Czechosłowacji w okresie 22 - 25.10.1969 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 2 s.
 1814. Małasiewicz Andrzej: Sprawozdanie z pobytu w CSRS w okresie od 22.04 - 6.05.1970 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 2 s.
 1815. Małasiewicz Andrzej: Odporność betonów hydrotechnicznych na ścieranie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 174 s. + 11, 76 rys.
 1816. Małasiewicz Andrzej: Badania zamulenia zbiornika w Solinie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 30 s., 5 rys. + 42 rys.
 1817. Małasiewicz Andrzej: Zabezpieczenie betonów budowli hydrotechnicznych w strefie zmiennych poziomów wody i falowania. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 48 s., 21 rys.
 1818. Małasiewicz Andrzej: Zabezpieczenie betońow hydrotechnicznych w strefie zmiennych poziomów wody i falowania. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 53 s., 21 rys.
 1819. Małasiewicz Andrzej: Zabezpieczenie betonów budowli hydrotechnicznych w strefie zmiennych poziomów wody i falowania. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 15 s., 3 rys. + 240-247 s., 10 s., 3 rys. + 9 s., 1 rys., 10 s., program
 1820. Małasiewicz Stanisław, Małasiewicz Andrzej: Projekt wykładziny betonowej dla rur ssących w Elektrowni Myczkowce. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 21 s., 4 rys.
 1821. Małek Stanisław: Projekt techniczny. Wersja zaktualizowana Poder "Fiszewka-S". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 28 s. + 6, 36 map
 1822. Mantej Tadeusz: Fizyczne modelowanie transportu rumowiska i deformacji koryta rzeki (na przykładzie rzeki Wisły). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 26 s.
 1823. Manthey Tadeusz: Sprawozdanie z podróży służbowej do Anglii i Holandii 1 - 13.09.1963 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 7 s.
 1824. Manthey Tadeusz, Nobis Władysław, Tarnowski Aleksander: Metodyka hydraulicznych badań modelowych wpływu zabudowy cieku na deformację jego łożyska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 56 s., rys., 42 fot.
 1825. Manthey Tadeusz: Bogic Knezevic. Wspomnienie pośmiertne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 2 s.
 1826. Manthey Tadeusz: Działalność Zakładu Budownictwa Wodnego Śródlądowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 19 s.
 1827. Manthey Tadeusz, Krystian W. Pilarczyk: Badania erozji dna poniżej stponia w kanale trapezowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 34 s., 17 rys., 5 tabl., 85 fot.
 1828. Manthey Tadeusz: Hydrauliczne badania modelowe koryt rzecznych o dnie ruchomym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 30 s.
 1829. Manthey Tadeusz, Majewski Wojciech, Nobis Wiesław: Hydrauliczne badania modelowe stopni w kanale trapezowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 32 s., rys., 61 fot.
 1830. Manthey Tadeusz: Sprawozdanie z podróży służbowej do Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 5 s.
 1831. Manthey Tadeusz, Krystian W. Pilarczyk: Badania zwężeń przelewu stopnia w kanale trapezowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 29 s., 18 rys.
 1832. Manthey Tadeusz: 50 lat budownictwa wodnego w Związku Radzieckim. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 10 s.
 1833. Manthey Tadeusz, Dembski Bogumił, Walczak Paweł: Sprawozdanie z podróży służbowej do Czechosłowacji w dniach 6 - 20.09.1968 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 5 s.
 1834. Manthey Tadeusz: Sprawozdanie z naukowej działalności Zakładu Hydrauliki Wód Śródlądowych za rok 1967. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 31 s.
 1835. Manthey Tadeusz: Sprawozdanie z podróży służbowej na Węgry w dniach 8-11.10.1968 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 5 s.
 1836. Manthey Tadeusz: Hydrauliczne badania modelowe układu budowli stopnia wodnego w Wyszogrodzie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 15 s., rys., fot.
 1837. Manthey Tadeusz: Investigation of Flow Over a Vertical Drop in a Trapezoidal Channel. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 9 s.
 1838. Manthey Tadeusz: Konferencja szkoleniowa na temat: "Wybrane zagadnienia z teorii modelowania zjawisk hydrodynamicznych". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 2 s.
 1839. Manthey Tadeusz: Optyczny pomiar prędkości cieczy. Seminarium nt. "Postęp w dziedzinie pomiarów hydraulicznych". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 4 s., 4 rys.
 1840. Manthey Tadeusz: Sprawozdanie z pobytu w Polsce Ir.J. van den Berg`a, Ir J.E.Prins`a i dr M. de Vries`a w dniach 7 - 22.06.1969 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 3 s. + 3
 1841. Manthey Tadeusz: Sprawozdanie z konferencji szkoleniowej nt. "Wybrane zagadnienia z teorii modelowania zjawisk hydrodynamicznych" Jabłonna 1969 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 4 s. + 2
 1842. Manthey Tadeusz: Sprawozdanie z naukowej działalności Zakładu Hydrauliki Wód Śródlądowych za rok 1968. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 27 s.
 1843. Manthey Tadeusz: Sprawozdanie z podróży służbowej do Anglii w dniach 24 - 29.03.1969 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 4 s.
 1844. Manthey Tadeusz: Hydrauliczne badania modelowe śluz żeglugowych. Referat przygotowany na seminarium pt. "Postęp w dziedzinie pomiarow hydraulicznych". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 17 s. + 9, 5 rys.
 1845. Manthey Tadeusz: Pomiarowe przelewy kołowe. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 10 s., 8 rys., 4 tabl.
 1846. Manthey Tadeusz: Pomiar natężenia przepływu w laboratoriach hydraulicznych przy użyciu przelewów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 20 s. + 10, 20 rys.
 1847. Manthey Tadeusz: Hydrodynamika ujść rzecznych i tsunami (Estuary Hydrodynamics and Tsunami). XIII Kongres IAHR, 1969, Japonia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 11 s.
 1848. Manthey Tadeusz: Hydrauliczne badania modelowe ruchu rumowiska wleczonego w warunkach przepływu równomiernego ustalonego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 82 s., 29 rys., 23 tabl., 11 fot.
 1849. Manthey Tadeusz: Badania charakterystyk hydraulicznych rumowiska z rezki Wisły i materiałów zastępczych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 25 s., 25 rys., 22 tabl.
 1850. Manthey Tadeusz: Sprawozdanie z podróży służbowej do Nimieckiej Republiki Demokratycznej w okresie 14-23.10.1970 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 3 s., 2 rys.
 1851. Manthey Tadeusz, Krystian W. Pilarczyk: Hydrauliczne badania modelowe systemów napełniania i opróźniania śluzy żeglugowe "Czersk Polski". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 20 s., 46 rys., 23 tabl., 20 fot.
 1852. Manthey Tadeusz, Bogirski Henryk: Badania laboratoryjne początku ruchu rumowiska naturalnego i zastępczych w warunkach przepływu równomiernego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 16 s. + 9, 20 rys., 25 tabl.
 1853. Manthey Tadeusz, Bogirski Henryk: Badania laboratoryjne początku ruchu rumowiska naturalnego i zastępczych w warunkach przepływu równomiernego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 16 s., 20 rys., 25 tabl., 7 fot.
 1854. Manthey Tadeusz: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Francji w listopadzie 1971 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 5 s.
 1855. Manthey Tadeusz: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Francji w dniach 12-27.06.1972 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 4 s.
 1856. Manthey Tadeusz, Krystian W. Pilarczyk: Model Investigation of Flow and Local Scour Downstream from a Drop Structures. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 10 s., 5 rys., 1 tabl.
 1857. Manthey Tadeusz, Bogirski Henryk, Radys Bogdan, Kuczkowski Michał: Badania laboratoryjne transportu (wleczenia) niejednorodnych rumowisk naturalnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 72 s., 27 rys., 12 tabl.
 1858. Manthey Tadeusz, Janusz Gilewski: Hydrauliczne badania modelowe stopnia na rzece Rozodze km 9 + 325 (stopień nr 1.). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 35 s., 26 rys., 14 tabl., 17 fot.
 1859. Manthey Tadeusz, Bogirski Henryk, Radys Bogdan: Badania laboratoryjne transportu (wlecżenia) niejednorodnych rumowisk naturalnych (w warunkach przepływu równomiernego ustalonego). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, nls., 9 rys.
 1860. Manthey Tadeusz: Laboratoryjne badania charakterystyk hydraulicznych piasku morskiego (Dm = 0.26 mm). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 13 s., 15 rys.
 1861. Manthey Tadeusz: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Czechosłowacji w dniach 22-26.10.1973 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 2 s.
 1862. Manthey Tadeusz: Hydrauliczne badania modelowe stopnia na rzece Rozodze km 26 + 360. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 29 s., 27 rys., 15 tabl., 12 fot.
 1863. Manthey Tadeusz, Majewski Wojciech: Badania teoretyczno-doświadczalne zjawisk hydrauliczno-termicznych w korytach otwartych. Sprawozdanie za okres od 1.11.1972 do 31.10.1973. Część 1. Termika cieków i zbiorników śródlądowych włączonych w obiegi chłodzące. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 19 s., 12 rys.
 1864. Manthey Tadeusz: Hydraulic Model Studies for Buteira, Chachala and Musharrah Navigation Ocks. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 43 s., 21 rys., 20 tabl., 6 fot.
 1865. Manthey Tadeusz: Sprawozdanie z podróży służbowej do Danii w dniach 22-24.08.1974. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 5 s.
 1866. Manthey Tadeusz, Kuczkowski Michał: Urządzenie laboratoryjne do pomiaru sił działających na model statku podczas śluzowania. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 6 s., 5 rys.
 1867. Manthey Tadeusz: Niektóre zależności charakterystycznych parametrów geometrycznych i hydraulicznych koryta na odcinku Wisły Środkowej, określone na podstawie pomiarów terenowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 8 s., 19 rys.
 1868. Manthey Tadeusz: Sprawozdanie z podróży służbowej do Bułgarii w dniach 6 - 15.06.1974 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 5 s.
 1869. Manthey Tadeusz, Janusz Gilewski: Hydrauliczne badania modelowe stopnia na rzece Świder km 2 + 600 (Stopień nr.3). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 23 s., 28 rys. 13 tabl., 12 fot.
 1870. Manthey Tadeusz, Trapp Wojciech: Sprawozdanie z podróży służbowej do Francji w dniach 20.06 - 3.07.1974 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 5 s.
 1871. Manthey Tadeusz: Sprawozdanie z podróży służbowej do Bułgarii w dniach 18-25.09.1975 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 2 s., prot.
 1872. Manthey Tadeusz: Badania ruchu rumowiska w ciekach oraz zmian form dennych w przepływie ustalonym i nieustalonym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 24 s.
 1873. Manthey Tadeusz, Nobis Wacław: Badania modelowe tras regulacyjnych o rozwinięciu wg biklotoid. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 36 s., 22 rys., 10 tabl., 30 fot.
 1874. Manthey Tadeusz: Niektóre zależności parametrów geometrycznych i hydraulicznych koryta Wisły Środkowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 16 s., 6 rys.
 1875. Manthey Tadeusz, Nobis Władysław: Hydrauliczne badania modelowe regulacji reprezentatywnego odcinka Wisły Środkowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 17 s., 7 rys.
 1876. Manthey Tadeusz, Bartoszewicz Marek: Laboratoryjne badania intensywności wleczenia piasku wiślanego (Dm = 0.44 mm). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975
 1877. Manthey Tadeusz, Janusz Gilewski: Laboratoryjne badania charakterystyk hydraulicznych piasku morskiego (Dm = 0.26 mm). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975
 1878. Manthey Tadeusz, Janusz Gilewski: Laboratoryjne badania charakterystyk hydraulicznych materiału sztucznego (polwinit D - 3.26 mm). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 3 s., 10 rys.
 1879. Manthey Tadeusz: Przegląd niektórych metod fizycznego modelowania procesów rzecznych na modelach hydraulicznych z dnem rozmywalnym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 43 s.
 1880. Manthey Tadeusz, Bartoszewicz Marek, Janusz Gilewski: Laboratoryjne badania charakterystyk hydraulicznych piasku wiślanego (D-0.44 mm). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 2 s., 7 rys.
 1881. Manthey Tadeusz, Janusz Gilewski: Sprawozdanie z podróży służbowej do Bułgarii w dniach 6 - 19.10.1976 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 3 s. + 2
 1882. Manthey Tadeusz, Janusz Gilewski: Określenie natężenia przepływu osadów dennych w postaci unoszonej i wleczonej w ujściowym odcinku rzeki Wisły. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 17 s. + 7, rys., tabl.
 1883. Manthey Tadeusz: Pomiary przekrojów poprzecznych koryta rzeki Wisły na odcinku od Przegaliny do ujścia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 7 s., 49 rys., 6 fot.
 1884. Manthey Tadeusz, Janusz Gilewski: Sprawozdanie z podróży służbowej do Bułgarii w dniach 6 - 19.10.1976 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 5 s.
 1885. Manthey Tadeusz: Sprawozdanie z wizyty M.L.Michajłowa i I.S.Iwanowa w Zakładzie HSL IBW PAN w dniach 5-6.09.1977 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 2 s.
 1886. Manthey Tadeusz: Sprawozdanie z pobytu dr inż. Vo Phana (Wietnam) w IBW PAN w okresie 12.11 - 14.11.1977 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 1 s.
 1887. Manthey Tadeusz: Sprawozdanie z pobytu prof.dr R.Papazowa i dr B.Pawłowa z Instytutu Wodnych Problemów BAN w Gdańsku w dniach 26.09 - 3.10.1977 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 1 s.
 1888. Manthey Tadeusz: Sprawozdanie z podróży służbowej do Francji w dniach 5 - 19.10.1977 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 4 s.
 1889. Manthey Tadeusz, Nobis Władysław: Gidravliceskie modelnye issledovanija regulirovanija ravninnoj reki. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 10 s., 6 rys.
 1890. Manthey Tadeusz, Janusz Gilewski: Analiza zmian dna rzeki Wisły na odcinku od Przegaliny do Tczewa w okresie maj 1977 - kwiecień 1978 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 3 s., 3 rys.
 1891. Manthey Tadeusz, Janusz Gilewski: Wyniki pomiarów uziarnienia rumowiska dennego i sondaży dna w nurcie rzeki Wisły na odcinku Tczew-Ujście. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 2 s., 6 rys.
 1892. Manthey Tadeusz, Bagińska Maria, Janusz Gilewski: Obliczanie intensywności transportu rumowiska wleczonego wzorami empirycznymi na podstawie danych pomiarowych z ujściowego odcinka rzeki Wisły. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 7 s., tabl., program
 1893. Manthey Tadeusz, Suszka Lechosław: Pomiar spadków podłużnych zwierciadła wody rzeki Wisły na odcinku od Przegaliny do ujścia w czasie 07.77 - 09.77 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 3 s., 15 rys., 2 tabl.
 1894. Manthey Tadeusz: Teoretyczne i eksperymentalne badania zjawisk związanych z ruchem rumowiska w ujściach rzecznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 1 s., 4 rys. + 3 s., 14 rys., tabl. + 4 s., 15 rys. + 7 s., 3 rys. + 2 s., 1 rys. + 20 s., 1 rys.
 1895. Manthey Tadeusz: Konferencja szkoleniowa nt. "Podstawowe problemy i nowe metody w badaniach ruchu rumowiska". Jabłonna 13-18.1978 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 3 s.
 1896. Manthey Tadeusz, Janusz Gilewski, Suszka Lechosław: Opracowanie prognozy zmian konfiguracji dna w ujściowym odcinku rzeki Wisły. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 3 s., 29 rys., 4 tabl. + 10 s.
 1897. Manthey Tadeusz: Teoretyczne i eksperymentalne badania zjawisk związanych z ruchem rumowiska w ujściach rzecznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 2 s. + 6 + 12, 7 rys. + 6 s., 1 rys. + 32 s., 3 rys.
 1898. Opracowanie prognozy zmian konfiguracji dna w ujściowym odcinku rzeki Wisły. Red. Manthey Tadeusz, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 2 s. + 2 + 3 + 31 s., 16 rys.+13 s., 9 rys.+ 10 s., 1 rys.+ 8 s.+ program + 2 s., 9 rys., 26 s.+ 31 s.
 1899. Marcinkowski T., Olszewski T., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Analiza falowania w projektowanej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III-Nowa Karczma - wraz z oceną procesów litodynamicznych. Gdańsk: IM, IBW PAN, 2016, 65 s.
 1900. Database and technical report on rivers and the Vistula Lagoon water quality. Red. Margoński P., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 28 s., zał.
 1901. Marsz Mirosława, Pankau Feliks, Sołtys Jacek: Krytyczna ocena materiałów i wnioski. Gdańsk: PG IAiU, 1980, 11 s., 2 tabl. 21 s., 13 s.
 1902. Masiakowski Henryk: Sprawozdanie z badań mineralogicznych powierzchniowych osadów z dna południowego Bałtyku. Gdańsk: UG IO, 1977, 21 s., 16 rys.
 1903. Massel S.: Hydrodynamics of coastal zones. Gdańsk: 1989, 336 s.
 1904. Massel Stanisław: Wyznaczanie danych prędkości ruchu falowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 24 s., 18 rys.
 1905. Massel Stanisław: Badania falowania wywołanego wodowaniem statków z pochylni "Wulkan" w Szczecinie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 15 s., 6 rys.
 1906. Massel Stanisław: Zagadnienie prawidłowej interpretacji zapisów falowania morskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 39 s., 6 rys.
 1907. Massel Stanisław, Zeidler Ryszard: Analityczne określenie prędkości wlotowych wody podczas pogrążania się doku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 20 s.
 1908. Massel Stanisław: O niektórych zagadnieniach uderzenia hydrodynamicznego w cieczy nieściśliwej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 21 s., 3 rys.
 1909. Massel Stanisław: Ekspertyza wstępna w sprawie ochrony nabrzeża wyposażeniowego Cn - 100 w Stoczni Północnej w Gdańsku od falowania w czasie wodowania statków z pochylni k-3. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 17 s., tabl., fot.
 1910. Massel Stanisław: Drgania rezonansowe w basenach portowych. Praca teoretyczna. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 36 s.
 1911. Massel Stanisław: Falowanie swobodnej powierzchni akwenu wywołane wodowaniem statku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 151 s., rys., fot.
 1912. Massel Stanisław: Funkcja Greena zależna od czasu dla półpasma nieskończonego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 5 s., 1 rys.
 1913. Massel Stanisław: Sprawozdanie z pobytu w ZSRR w dniach od 15.07. - 15.11.1970 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 5 s.
 1914. Massel Stanisław: Analiza teoretyczna ruchu falowego w sąsiedztwie ażurowej przegrody palowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 25 s., 8 rys.
 1915. Massel Stanisław: Oddziaływanie falowania wiatrowego na ażurowe konstrukcje palowe. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 30 s., 7 rys.
 1916. Massel Stanisław, Robakiewicz Wojciech: Badania modelowe wpływu fali od wodowania bocznego na most pontonowy na Leniwce. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 24 s., 12 rys., 17 fot.
 1917. Massel Stanisław, Robakiewicz Wojciech: Siły w połączeniach przęseł mostu pontonowego na Leniwce w stanie otwartym wywołane działaniem fali od wodowania bocznego statków. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 17 s., 10 rys.
 1918. Massel Stanisław: Nieliniowa struktura falowania wiatrowego na małych głębokościach w świetle analiz statystycznych i widmowych. Część III. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 19 s., 2 rys.
 1919. Massel Stanisław: Oddziaływanie fal regularnych na sztywną platformę elptyczną. Niektóre zagadnienia falowania rzeczywistego w sąsiedztwie budowli hydrotechnicznej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 40 s., 9 rys.
 1920. Massel Stanisław: Charakterystyki falowania wiatrowego w przybrzeżnej strefie Zatoki Gdańskiej w warunkach niestcjonarnego i niejednorodnego pola prędkości wiatru. Część II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 14 s., 13 rys., 5 tabl.
 1921. Massel Stanisław, Tarnowska Maria: Analityczne określenie wzdłużnego transportu osadów brzegowych w rejonie Łeby Cz. 2. 1973
 1922. Massel Stanisław: Oddziaływanie fali od wodowania bocznego określonych typów statków na most pontonowy na Leniwce. (ekspertyza naukowo-techniczna). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 20 s., 7 rys., 8 tabl.
 1923. Massel Stanisław: Sprawozdanie z pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w okresie od 21.11.74 r. - 21.11.75 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 6 s.
 1924. Massel Stanisław: Prognozowanie falowania wiatrowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 35 s., 7 rys.
 1925. Massel Stanisław: Analiza pracy sadzów dla wychowu ryb strefy Zatoki Gdańskiej i otwartego Bałtyku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 30 s., 6 rys.
 1926. Massel Stanisław: Oddziaływanie fal regularnych na zbiornik cylindryczny ustawiony na dnie porowatym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 47 s., 12 rys.
 1927. Massel Stanisław: Sprawozdanie z pobytu w NRF - Dusseldorf w dniach 15-19.06.1976 r. na Kongresie Inter-Ocean 76. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 2 s.
 1928. Massel Stanisław, Bitner Elżbieta: Wzajemne oddziaływanie falowania wodnego i ażurowej przegrody palowej o dowolnym przekroju poprzecznym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 20 s., 6 rys.
 1929. Massel Stanisław, Bitner Elżbieta, Nerc Krzysztof: Analiza statystyczna i widmowa falowania wiatrowego podczas Międzynarodowej Ekspedycji Brzegowej "Lubiatowo-76". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 9 s., 14 rys.
 1930. Massel Stanisław: Obciążenia wywołane przez falowanie wiatrowe na duży zbiornik cylindryczny ustawiony na dnie przepuszczalnym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 29 s., 14 rys.
 1931. Massel Stanisław: Sprawozdanie z pobytu służbowego w Norwegii w dniach od 21.11. - 27.11.1977 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 3 s.
 1932. Massel Stanisław, Płotka Bernard: Podstawy teoretyczne nieliniowej metody prognozowania charakterystyk kinematycznych i ciśnień. Cz. 3. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 19 s., 6 rys.
 1933. Massel Stanisław, Nerc Krzysztof, Płotka Bernard: Wstępna analiza danych o falowaniu wiatrowym w czasie eksperymentu "Kamczija 77". Cz. 1. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 4 s., 11 rys., tabl.
 1934. Massel Stanisław, Nerc Krzysztof: Wstępna analiza falowania wiatrowego w czasie eksperymentu "Kamczija 78". Cz. 6. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 12 s., 5 rys.
 1935. Massel Stanisław: Uwagi do sprawozdania rocznego z wykonania badań w ramach tematu 3.3. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 13 s.
 1936. Massel Stanisław: Prognozowanie falowania wiatrowego. Część 1. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 35 s., 7 rys.
 1937. Massel Stanisław: Zmodyfikowana numeryczna metoda prognozy widm falowania wiatrowego. Cz. 2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 34 s., 11 rys.
 1938. Massel Stanisław: Parametryzacja widm falowania wiatrowego na odmorskiej granicy strefy brzegowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 7 s., 5 rys., program
 1939. Massel Stanisław: Widmo kierunkowe dla falowania wiatrowego w strefie przybrzeżnej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 23 s., 9 rys., program
 1940. Massel Stanisław: Needs for oceanographic data to determineloads on coastal and offshore structures. (Wymagania w zakresie danych oceanograficznych niezbędnych przy wyznaczaniu obciążeń na budowle brzegowe i pełnomorskie.). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 9 s.
 1941. Massel Stanisław, Oleszkiewicz Mikołaj, Trapp Wojciech: Impast wave forces on vertical and horizontal plete. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 7 s., 13 rys.
 1942. Massel Stanisław: Dobór parametrów środowiska morskiego a stopień ryzyka w projektowaniu budowli morskich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 15 s., 1 rys.
 1943. Massel Stanisław: Polsko-bułgarska współpraca w badaniach morza. (Referat wygłoszony na uroczystej sesji z okazji XX-lecia współpracy pomiędzy Bułgarską i Polską Akademią Nauk w dniu 26.IV.1979 r. w Sofii). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 7 s.
 1944. Massel Stanisław, Nerc Krzysztof: Prognoza warunków falowych. Przebudowa Portu Kołobrzeg. Kompleksowe badania modelowe IBW PAN, Zeszyt 4. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 16 s., 4 rys.
 1945. Massel Stanisław, Sawicki Andrzej: Obliczenia wytrzymałościowe rury osłonowej dla platformy wiertniczej na Morzu Bałtyckim. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 25 s. + 8 s.
 1946. Massel Stanisław: Wind Wave Induced Pore Pressure in a Natural Sea Bed. Field Measurements at Lubiatowo Coastal Research Station September - October 1979. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 34 s., 21 rys.
 1947. Massel Stanisław: Zanikanie ciśnień wywołanych falowaniem wirowym w przepuszczalnej warstwie dna morskiego. Cz. 10. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 26 s., 29 rys.
 1948. Massel Stanisław, Butowski Piotr: Transformacja fal wzbudzanych wiatrem przez falochron porowaty. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 37 s. + A14, B4, C2, 12 rys., program
 1949. Massel Stanisław: Związek dyspersyjny dla fal wiatrowych. Cz. 8. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 19 s., 11 rys.
 1950. Massel Stanisław: Winde wave Induced Pore Pressure in a Natural Sea Bed. Trondheim: 1980, 34 s., tabl.
 1951. Massel Stanisław, Chybicki Włodzimierz: Nieliniowy związek dyspersyjny dla falowania wiatrowego na ograniczonych głębokościach. Cz. 9. Analiza teoretyczna. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 56 s., 7 rys.
 1952. Massel Stanisław: Morska strefa brzegowa. Synteza prac badawczych wykonanych w ramach Grupy Tematycznej 3. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 62 s., 47, 13, 11, 15
 1953. Massel Stanisław: Nieliniowa teoria mechanicznej generacji falowania w kanale hydraulicznym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 75 s., 16 rys., 2 tabl.
 1954. Massel Stanisław: Zmiany w strukturze częstotliwościowej falowania rozprzestrzeniającego się nad przeszkodami podwodnymi. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 36 s., 19 rys.
 1955. Massel Stanisław: On the distribution of wave-induced presure in water-filled cavity. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 23 s., 6 rys.
 1956. Massel Stanisław: O nieliniowych wzajemnych oddziaływaniach w polu fal powierzchniowych zawierających zaburzenia lokalne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 23 s., 3 rys.
 1957. Massel Stanisław: Propagacja fal powierzchniowych nad kanałem podwodnym o przekroju prostokątnym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 27 s., 14 rys.
 1958. Massel Stanisław, Robakiewicz Małgorzata: Osobliwości charakterystyk statystycznych falowania wiatrowego w strefie brzegowej morza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 40 s., 15 rys.
 1959. Massel Stanisław, Manzenrieder H.: Scattering of surface waves by submerged cylindrical body with porous screen. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 56 s., 12 rys.
 1960. Massel Stanisław: Zastosowanie teorii gruntowej warstwy granicznej w hydromechanice i inżynierii morskiej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 45 s., 9 rys.
 1961. Massel Stanisław: O pewnym dwuwymiarowym zagadnieniu dyfrakcyjnym dla fal powierzchniowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 18 s., 8 rys.
 1962. Massel Stanisław: Rozkład prawdopodobieństwa wysokości fali powierzchniowych wzbudzanych wiatrem. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 25 s., 14 rys.
 1963. Massel Stanisław, Cieślikiewicz Witold: Zmodyfikowana teoria oddziaływania fal wzbudzanych wiatrem na ścianę pionową. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 49 s., 3 rys.
 1964. Massel Stanisław: Nonlinear statistical and spectral characteristics of wind-induced waves in coastal water. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 24 s., 14 rys., tabl.
 1965. Massel Stanisław: Dyfrakcja długich fal powierzchniowych nad kanałem podowodnym o dowolnym przekroju poprzecznym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 18 s.
 1966. Massel Stanisław, Bendykowska Genowefa: Synteza prac wykonanych w ramach tematu 15.3.9. w pięcioleciu 1981-1985. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 28 s.
 1967. Massel Stanisław, Bendykowska Genowefa: Estymacja kierunkowego widma energii falowania powierzchniowego i jej doświadczalna weryfikacja w oparciu o pomiary w basenie falowym w Trondheim. Część I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 14 s., lit., 4 rys.
 1968. Massel Stanisław: Dyfrakcja fal długich na kanale podwodnym o dowolnym przekroju poprzecznym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 33 s., 13 rys.
 1969. Massel Stanisław: Współczesne problemy generacji fal powierzchniowych przez wiatr. Krótki przegląd stanu wiedzy i kierunki dalszych poszukiwań. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 18 s.
 1970. Massel Stanisław, Sawicki Andrzej: Obliczenia wytrzymałościowe kolumny wytrzymałościowej o 20" dla platformy wiertniczej na Morzu Bałtyckim. Aneks. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 10 s.
 1971. Massel Stanisław: Strumienie pędu i energii w zagadnieniu generacji falowania powierzchniowego przy stałej stromości. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 20 s., 3 rys.
 1972. Massel Stanisław: Hydrodynamika strefy brzegowej morza bezpływowego. tom 1, tom 2. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1987, 320 s., lit., rys. w tekście
 1973. Massel Stanisław: Obciążenia wywołane przez środowisko morskie na budowle hydrotechniczne. Poradnik tom 1 i tom 2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, t1: 143 s., rys. w tekście, t.2: 315 s., rys. w tekście
 1974. Massel Stanisław, Ignerowicz Jan: Transformacja fali powierzchniowej w strefie przyboju. Część 1 Analiza istniejacych modeli teoretycznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 24 s., 14 rys., wydr. komp.
 1975. Massel Stanisław, Sawicki Andrzej: Obliczenia wytrzymałościowe kolumny izolacyjnej o 20" dla platformy wiertniczej na Morzu Bałtyckim. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 24 s.
 1976. Massel Stanisław, Belberowa Daniela: Analiza przydatności równania refrakcyjno-dyfrakcyjnego w zagadnieniu propagacji fal powierzchniowych nad kanałem o dowolnej konfiguracji dna. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 26 s., rys., progr. komp.
 1977. Massel Stanisław: Nieliniowe obciążenia falowe konstrukcji morskich w świetle koncepcji Lighthilla. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 15 s., rys., 4 wykr., 9 bibl.
 1978. Massel Stanisław: Analiza zbioru funkcji transmitancji łączących charakterystyki środowiska morskiego z losowymi obciążeniami na typowe budowle pełnomorskie. Oprac. 1. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 20 s., 1 rys., 8 wykr.
 1979. Massel Stanisław, Naguszewski Andrzej: Metody numeryczne w mechanice falowania powierzchniowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 16 s., 6 rys.
 1980. Massel Stanisław, Belberowa Daniela: Surface waves propagation in coastal water of arbitrary bottom profile. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 7 s., nlb. rys.
 1981. Massel Stanisław, Kosma Zbigniew: Analiza zbioru funkcji transmitancji łączących charakterystyki środowiska morskiego z losowymi obciążeniami na typowe budowle pelnomorskie. Oprac. 2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 42 s., 9 rys.
 1982. Massel Stanisław: Opracowanie metody obliczania parametrów przepływu pod płytą denną stężającą platformę pełnomorską. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 15 s., 1 rys.
 1983. Massel Stanisław, Naguszewski Andrzej: Refrakcja fal powierzchniowych w strefie brzegowej morza. Zagadnienie trójwymiarowe z dysypacją. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 17 s., dot. A 5 s., dot. B 4 s. 5 rys., wydr. komp.
 1984. Massel Stanisław: Galerkin type solution for waves propagated over sloping bottom. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, nls., 6 rys.
 1985. Massel Stanisław, Naguszewski Andrzej: Refrakcja fal powierzchniowych w strefie brzegowej morza. Instrukcja obsługi do programu numerycznego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 4 s., wydr. komp.
 1986. Mazurkiewicz Bolesław: Opis i wyniki badań w skali naturalnej. Część 2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 10 s., rys., fot.
 1987. Mazurkiewicz Bolesław: Dane sytuacyjno-wysokościowe geotechniczne i hydrologiczno-meteorologiczne. Część 3. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 29 s., rys.
 1988. Mazurkiewicz Bolesław: Opis i wyniki badań modelowych. Część 4. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 77 s., rys., fot.
 1989. Mazurkiewicz Bolesław: Analiza stateczności gródź o podwójnej zapuszczanej ściance szczelnej w świetle badań w skali naturalnej i na modelach. Część 1. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 216 s.
 1990. Mazurkiewicz Bolesław: Analiza oddziaływania obciążonych wiatrem statków na urządzenia odbojowe i cumownicze Portu Północnego w Gdańsku. Warszawa: NOT Z.Rz.Stow.Inż., 1980, 80 s., 22 rys.
 1991. Mazurkiewicz Bolesław: Obciążenie budowli morskich lodem. Wstepne zalecenia dotyczące obciążeń budowli morskich w polskiej, morskiej strefie brzegowej. Gdańsk: PG WH, 1989, 20 s.
 1992. Mazurkiewicz Bolesław: Wstępne zalecenia dotyczące obciążeń budowli morskich w polskiej, morskiej strefie brzegowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 20 s.
 1993. Mielczarski A., R. Ostrowski: Rozpoznanie wpływu brzegowych systemów ochronnych na zmiany brzegów wydmowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 55 s.
 1994. Mielczarski Aleksander: Ruch rumowiska dennego na tranzytowym odcinku piaszczystego brzegu morskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 5 s.
 1995. Mielczarski Aleksander: Topografia i morfometria nabrzeży polskich brzegów Bałtyku od Rozewia do Świnoujścia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 41 s.
 1996. Mielczarski Aleksander, Onoszko Jerzy: Poprzeczne formy akumulacji eolicznej na plażach piaszczystych oraz analiza transportu eolicznego piasków plażowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 19 s., 16 rys.
 1997. Mielczarski Aleksander: Uwagi o pojęciach z zakresu powierzchniowego falowania wodnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 18 s., 4 rys.
 1998. Mielczarski Aleksander: Efemeryczne, ediczne formy plażowe na polskim brzegu Bałtyku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 2 s.
 1999. Mielczarski Aleksander: Studia nad procesami eolicznymi na polskich morskich brzegach wydmowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 5 s.
 2000. Mielczarski Aleksander: Organizacyjne i techniczne zagadnienia prac terenowych Zakładu Hydrauliki Morskiej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 50 s. + 5 s. + 74 + 3, 8 światłokopii, aneks + album 100 fot. dokument. z prac terenowych
 2001. Mielczarski Aleksander: Oznaczanie stanów morza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 11 s. + 1
 2002. Mielczarski Aleksander, Onoszko Jerzy: Ruch rumowiska dennego na tranzytowym odcinku piaszczystego brzegu morskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 47 s. + 3, album rys., album fot.
 2003. Mielczarski Aleksander: Wnioski metodologiczne z badań falowania w rejonie Wisły Śmiałej w 1968 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 13 s.
 2004. Mielczarski Aleksander: Dyskusja dokładności określania zmian brzegowych. Załącznik do sprawozdania końcowego z badań przeprowadzonych w temacie 11.2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 54 s., 5 rys.
 2005. Mielczarski Aleksander: Pomiary i interpretacja zjawiska falowania Zatoki Gdańskiej w rejonie Wisły Śmiałej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 19 s., 6 rys. + 1 s. + 54, 20 rys.
 2006. Mielczarski Aleksander: Ruch rumowiska dennego na tranzytowym odcinku piaszczystego brzegu morskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 12 s., 17 rys.
 2007. Mielczarski Aleksander: Próby i badania kątowej i radiodalmierycznej metody sytuacyjnego dowiązania echosondażu do punktów stałych brzegowej osnowy geodezyjnej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 57 s., 12 rys., 12 tabl.
 2008. Mielczarski Aleksander: Autorstwo zespoŁowych prac naukowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 20 s.
 2009. Mielczarski Aleksander: Hydrauliczne badania modelowe w dużej skali Cieśniny Świny. Uwagi o badaniach terenowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 35 s. + 9, 3 rys., 22 fot. + 78 s., 9 rys. + 102 s. + 7, 14 rys.
 2010. Mielczarski Aleksander, Robakiewicz Wojciech: Opinia lokalizacyjna stanowiska prób na uwięzi w porcie Władysławowo. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 26 s., 7 rys.
 2011. Mielczarski Aleksander: Zastosowania analizy błędów losowych w przykładach z zakresu hydrometrii. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 71 s., 13 rys.
 2012. Mielczarski Aleksander: Kinematyka wiatru w obrębie plaży i wydm nadbrzeżnych w Lubiatowie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 85 s. + 3, 19 rys. + 7 s. + 29, 13 rys., 4 wykr., załączniki
 2013. Mielczarski Aleksander, Pruszak Zbigniew, Sobierajski Eugeniusz: Pomiary batymetryczne i hydrometryczne w rejonie MSR w Świnoujściu oraz analiza wyników pomiarowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 25 s., 26 rys.
 2014. Mielczarski Aleksander: Hydrostatyczny miernik spadu i spadku ziwerciadła wody. Konstrukcja i zastosowanie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 19 s., 4 rys.
 2015. Mielczarski Aleksander: Metodyczne założenia badań i pomiarów zmian głębokościowych na modelu hydraulicznym z dnem rozmywalnym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 5 s. + 64, 5 rys., 16 tabl.
 2016. Mielczarski Aleksander, Tarnowska Maria: Zmiany batymetryczne i brzegowe w otoczeniu Portu Północnego w Gdańsku, wywołane realizacją pierwszego etapu jego budowy, w świetle badań modelowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 74 s., 22 rys., 23 tabl.
 2017. Mielczarski Aleksander: Numeryczna analiza zmian głębokościowych sondowanego akwenu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 33 s., 18 rys., 7 tabl.
 2018. Mielczarski Aleksander: Badania dynamiki form brzegowych i form dennych w tranzytowej strefie przyboju. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 46 s.
 2019. Mielczarski Aleksander: Badania portu Łeba związane z poszerzeniem wejścia portowego. Raport końcowy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 24 s.
 2020. Mielczarski Aleksander: Analiza i ocena warunków nawigacyjnych w wejściu portowym w Łebie. Część 11. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 50 s.
 2021. Mielczarski Aleksander: Zbiorcze tablice danych pomiarowych międzynarodowej ekspedycji RWPG w problemie 2.7. "Lubiatowo 76". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 6 s., tabl.
 2022. Mielczarski Aleksander: Ocena wiekowych tendencji rozwojowych polskiego wybrzeża Bałtyku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 20 s., 2 rys.
 2023. Mielczarski Aleksander, Krystyna Pawluk, Wodnicki Antoni: Kalibrowany próbnik do pobierania powierzchniowych prób osadów klastycznych z dna zbiornika wodnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 7 s., 1 rys.
 2024. Mielczarski Aleksander: Deformacja rzeźby dna przybrzeżnego w czasie ekspedycyjnych badań RWPG "Lubiatowo-76". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 11 s.
 2025. Mielczarski Aleksander: Granulometryczne wskaźniki dynamiki strefy rew przybrzeżnych na przykładzie brzegu w Lubiatowie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 67 s., 11 rys.
 2026. Mielczarski Aleksander: Analiza zmian brzegowych w Chałupach w miesiącu sierpniu i wrześniu 1978 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 33 s., 9 rys.
 2027. Mielczarski Aleksander: Prognoza zmian ukształtowania strefy brzegowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 22 s.
 2028. Mielczarski Aleksander: Wstępna opinia o dynamice zjawisk brzegowych i o ochronie brzegu oceanicznego w rejonie Saint-Lois (Senegal). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 92 s., 12 rys.
 2029. Mielczarski Aleksander: Decyzyjna analiza strategii ochrony brzegów w rejonie Saint-Louis (Senegal). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 57 s.
 2030. Mielczarski Aleksander: Badania układu przestrzennego portu we Władysławowie. Cz. 3 Tendencje zmian dennych wywołanych zbudowaniem falochronu wysypowego w porcie Władysławowo. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 65 s., 9 rys., 12 tabl., aneks
 2031. Mielczarski Aleksander: Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana dotycząca ścieków WZW w Juracie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 34 s., 1 rys., 2 zał.
 2032. Mielczarski Aleksander: Tendencje zmian dennych wywołanych zbudowaniem falochronu wysypowego w porcie Władysławowo. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 65 s., 9 rys., 12 tabl., aneks
 2033. Mielczarski Aleksander, Zeidler Ryszard: Mezoskalowa rytmika ukształtowania strefy brzegowej morze. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 29 s. + 12, 14 rys.
 2034. Mielczarski Aleksander: Możloiwości wdrożenia hydromechanizacji dla ochrony brzegów Zalewu Szczecińskiego. Wnioski i zalecenia wstępne - sprawozdanie z I etapu prac. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 41 s., 6 rys.
 2035. Mielczarski Aleksander, Skaja Marek, Tarnowska Maria: Opinia do koncepcyjnego projektu umocnienia brzegu morskiego w rejonie Juraty na Półwyspie Helskim. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 16 s.
 2036. Mielczarski Aleksander: Opinia w sprawie wpływu projektowanych rozwiązań osłony istniejącego falochronu we Władysławowie na warunki ruchu i przerzutu rumowiska brzegowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 20 s.
 2037. Mielczarski Aleksander, Tarnowska Maria: Zmienność brzegu i magromoformy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 24 s., rys.
 2038. Mielczarski Aleksander, Sobierajski Eugeniusz: Wyniki hydrologiczne okresu ekspedycji "Zalew Szczeciński 84". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 6 s., rys.
 2039. Mielczarski Aleksander: Warunki początku ruchu osadów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 30 s., 9 rys.
 2040. Mielczarski Aleksander: Abrazja klifu redłowskiego i jej ewentualne, antropogeniczne uwarunkowania. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 14 s., 7 rys.
 2041. Mielczarski Aleksander: Raport o zagrożeniach i o środkach zabezpieczenia brzegu Zalewu Szczecińskiego między Brzóskami a Miroszowem. Możliwość wdrożenia hydromechanizacji dla ochrony brzegów Zalewu Szczecińskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 35 s., 11 rys.
 2042. Mielczarski Aleksander: Analiza hydrologicznego klimatu Zalewu Szczecińskiego. Część 6. Możliwość wdrożenia hydromechanizacji dla ochrony brzegów Zalewu Szczecińskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 25 s., 1 rys., zał. meteor.
 2043. Mielczarski Aleksander: Badania długoterminowej zmienności brzegów morskich. Sprawozdanie za rok 1985. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 2 s.
 2044. Mielczarski Aleksander: Program laboratoryjnych badań zmienności profilu brzegów Zalewu Szczecińskiego. Część 8. Możliwość wdrożenia hydromechanizacji dla ochrony brzegów Zalewu Szczecińskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 34 s., 6 rys.
 2045. Mielczarski Aleksander: Kartometryczna analiza zmian położenia cypla Orłowskiego w okresie lat 1885-1908. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 22 s., 3 rys.
 2046. Mielczarski Aleksander: Możliwość wdrożenia hydromechanizacji dla ochrony brzegów Zalewu Szczecińskiego. Końcowe sprawozdanie z badań. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 71 s., 8 rys.
 2047. Mielczarski Aleksander, Dramiński Krzysztof: Sprawozdanie z laboratoryjnych badań zmienności profilu brzegów Zalewu Szczecińskiego. Cz. 9 Możliwość wdrożenia hydromechanizacji dla ochrony brzegów Zalewu Szczecińskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 20 s., 10 rys., 5 tabl.
 2048. Mielczarski Aleksander, Gliszewski Marcin, Szumera Jacek: Wyniki badań ekspedycji "Brzegi Zalewu Szczecińskiego 85". Cz. 10 Możliwość wdrożenia hydromechanizacji dla ochrony brzegów Zalewu Szczecińskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986
 2049. Mielczarski Aleksander: Rozpoznanie i opis zmienności wydmowego brzegu morskiego w różnych skalach czasowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 17 s., 4 rys., 3 tabl.
 2050. Mielczarski Aleksander: Ogólny program realizacji celu CPBR 10.11/C4: "Rozpoznanie zjawisk samoregulacji polskich brzegów wydmowych" przewidzianej na lata 1987-1990. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 43 s.
 2051. Mielczarski Aleksander: Sprawozdanie z prac pierwszego etapu realizacji celu poznawczego C4 pt. "Rozpoznanie zjawisk samoregulacji polskich brzegów wydmowych". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 14 s.
 2052. Mielczarski Aleksander, Ostrowski Kazimierz: Rutynowe pomiary długoterminowych zmian brzegowych w rejonie MLB IBW PAN. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 9 s., 1 rys.
 2053. Mielczarski Aleksander: Rozpoznanie wpływu brzegowego transportu osadów na zjawiska samoregulacji polskich brzegów wydmowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 58 s., rys., tabl.
 2054. Mielczarski Aleksander: Wstępne rozpoznanie fluktuacyjnej zmienności polskich brzegów wydmowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 19 s., 1 zał.
 2055. Mielczarski Aleksander: Wpływ gospodarki wodno-ściekowej w osiedlach nadmorskich na procesy erozji dna przybrzeżnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 10 s., nlb. rys. w tks.
 2056. Mielczarski Aleksander, Długokęcki W.: Problemy długookresowych zmian brzegowych na Mierzei Wiślanej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 15 s.
 2057. Mielczarski Aleksander: Problemy długookresowych zmian brzegowych na Mierzei Wiślanej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 17 s.
 2058. Mielczarski Aleksander: Oddziaływanie wód podziemnych na dynamikę brzegów klifowych i innych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 17 s., 7 rys.
 2059. Mielczarski Aleksander, Ostrowski Rajmund: Charakterystyki średniookresowej (do 1 roku) zmienności linii brzegowej morza określone na podstawie danych pomiarowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 21 s., 4 rys.
 2060. Mielczarski Aleksander: Uwarunkowania, metodyka i wyniki badań długo i średnioterminowych zmian ukształtowania polskiego brzegu morskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 91 s., lit., zał.
 2061. Mielczarski Aleksander: Metoda prognozowania zjawisk zmienności brzegów wydmowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 44 s., 5 rys., 7 tabl.
 2062. Mielczarski Aleksander: Niepewność empirycznych wyznaczeń wzdłużbrzegowego transportu osadów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 22 s., 9 rys.
 2063. Mielczarski Aleksander: Kilka uwag o morfologicznych i litologicznych wskaźnikach wzdłubrzegowego potoku osadów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 4 s.
 2064. Mielczarski Aleksander: Długoterminowa zmienność polskich brzegów morskich i jej technologiczne uwarunkowania. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 29 s., rys., tabl., lit.
 2065. Mielczarski Aleksander: Koncepcja przebudowy wejścia do portu Kołobrzeg. Ocena przewidywanych warunków zapiaszczania Portu Kołobrzeg i jego wpływu na brzegi po projektowanej przebudowie jego falochronów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 29 s., 3 rys.
 2066. Mielczarski Aleksander, Robakiewicz Małgorzata, Robakiewicz Wojciech: Sposoby odzyskania walorów rekreacyjnych kąpieliska morskiego w Gdyni. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 12 s., rys., tab.
 2067. Mielczarski Aleksander: Analiza warunków wiatrowych dla portu Darłowo w rejonie wejścia do portu w Darłówku oraz obrotnicy w Darłowie (dla wiatrów o prędkości do 10 m/s). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, 30 s.
 2068. Mielczarski Aleksander: Artykuły dotyczące wpływu podziemnych wód na dynamikę morskich brzegów oraz przyczyn erozyjnych tendencji na polskim wybrzeżu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, nls.
 2069. Mierczyński J.: Mechanika procesu odrywania obiektu od podłoża nawodnionego: praca doktorska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2000, 113 s.
 2070. Mierczyński J.: Doświadczalna weryfikacja teorii zagęszczania i upłynniania gruntów sypkich, z uwzględnieniem efektywnego wyznaczania parametrów modelu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 16 s.
 2071. Zbadanie właściwości nawodnionego gruntu w stanie upłynnienia. Red. Jacek Mierczyński, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, ok. 60 s.
 2072. Mierczyński J.: Zbadanie właściwości nawodnionego gruntu w stanie upłynnienia. W: Zbadanie właściwości nawodnionego gruntu w stanie upłynnienia. Red. Jacek Mierczyński, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, 12 s.
 2073. Mierczyński J.: Numeryczne modelowanie osuwisk podmorskich wywołanych upłynnieniem dna. W: Badanie i modelowanie mechanizmów utraty stabilności w ośrodkach sypkich. Red. Waldemar Świdziński, Jacek Mierczyński, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007
 2074. Mierczyński J.: Doświadczalne zbadanie właściwości gruntu w stanie ustalonym. W: Badanie i modelowanie mechanizmów utraty stabilności w nawodnionych ośrodkach sypkich. Red. Świdziński W., Mierczyński J., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, 47 s.
 2075. Mierczyński J.: Prawdziwy aparat trójosiowy. W: Doświadczalne zbadanie deformacji suchego gruntu w płaskim stanie odkształcenia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, 20 s.
 2076. Mierczyński J.: Doświadczalne zbadanie deformacji suchego gruntu w płaskim stanie odkształcenia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, [87] s.
 2077. Mierczyński J., Sławińska J., Smyczyński M.: Doświadczalne zbadanie zachowania się gruntu suchego i nawodnionego w płaskim stanie odkształcenia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, 12 s., zał.
 2078. Mierczyński J.: Doświadczalne wyznaczenie krzywych zagęszczania suchego gruntu obciążonego cyklicznie w płaskim stanie odkształcenia. W: Podstawy mechaniki gruntów sypkich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, 16 s.
 2079. Mierczyński J.: Reakcja suchego gruntu niespoistego obciążonego cyklicznie w płaskim stanie odkształcenia przy różnych reżimach obciążenia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, [19] s.
 2080. Mierczyński Jacek: Mechanika procesu odrywania obiektów od nawodnionego podłoża: pierwopis rozprawy doktorskiej. W: Modelowanie procesu zagęszczania gruntów niespoistych. Red. Waldemar Świdziński, Jacek Mierczyński, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 70 s.
 2081. Mierczyński Jacek: Opracowanie studium dotyczącego modelowania zjawiska upłynnienia gruntu sypkiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, nls, zbiór opracowań i publikacji
 2082. Mierczyński Jacek: Oszacowanie naprężeń wywołanych falowaniem oraz ich wpływu na upłynnienie dna morskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 15 s.
 2083. Mieszke M.: Przystosowanie metod analizy spektralnej do określania charakterystyk do określania charakterystyk wiatru. Gdynia: IMiGW - PIB, 1977, 4 s.
 2084. Mikos A.: Potencjał upłynnienia mieszanin piasku z pyłem. W: Analiza teoretyczna wyników doświadczeń dotyczących płaskiego stanu odkształcenia gruntów sypkich, badanych w prawdziwym aparacie trójosiowym. Red. Justyna Sławińska, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, 32 s.
 2085. Mikos A.: Badania doświadczalne wykonane w 2016 roku. W: Podstawy mechaniki gruntów sypkich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, 4 s.
 2086. Mikos A., Kazimierowicz-Frankowska K.: Liquefaction resistance of granular soil-silt mixtures: an experimental investigation of the effect of fines. W: Podstawy mechaniki gruntów sypkich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, 27 s.
 2087. Mikoteit Adam, Onoszko Jerzy: Badanie rozkładów warunkowych dla parametrów hydrodynamicznych w morzu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 31 s., 23 rys., 12 tabl.
 2088. Mikoteit Adam, Onoszko Jerzy: Opracowanie syntetyczne w zakresie statystyki parametrów hydrodynamicznych w morzu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 96 s., 39 rys., lit.
 2089. Mikoteit Albert, Onoszko Jerzy: Określenie prawdopodobieństwa ekstermalnych wartości parametrów hydrodynamicznych metodą momentów ważonych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 23 s., + 12, 3 rys., 8 tabl.
 2090. Mikulski Z.: Bilans wodny mórz półzamkniętych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 13 s., 6 tabl.
 2091. Milewski Wojciech: Opracowanie wyników wieloletnich geodezyjnych pomiarów odkształceń zapór wodnych w Goczałkowicach i Kozłowej Górze. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 7 s., 4 rys., 6 tabl.
 2092. Mindak Romuald: Opracowanie metod określania parametrów modeli prognostycznych rozprzestrzeniania się ciepła w zbiornikach stratyfikowanych. Część 2. Badania laboratoryjne przepływu o stratyfikacji termicznej w obszarze przyrzutowym zbiornika wody stojącej na modelu dwuwymiarowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 8 s., 14 rys.
 2093. Miszke Małgorzata: Charakterystyki spektralne wiatru dla wybranych punktów w strefie brzegowej morza. Gdynia: IMiGW - PIB, 1978, 12 s.
 2094. Molisz Rudolf, Makowski Jerzy: Primenenie izlucajusich izotopov dlja opredelenija obemnogo vesa betonov. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 10 s., 4 rys.
 2095. Molisz Rudolf, Makowski Jerzy: Obnaruzivanie kanalizacjonych prosacivanij pri pomosi radioaktyvnych izotopov. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 22 s., 9 rys.
 2096. Molisz Rudolf: Investigations on Soil Science General report for the seminar on Soil Mechanics and Foundation in Łódź. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 8 s.
 2097. Molisz Rudolf: Gruntoznatelnye Issledovanija. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 10 s.
 2098. Molisz Rudolf: Sprawozdanie z badań filtracji przez zaporę zbiornika "Gilów". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 10 s., 20 rys.
 2099. Molisz Rudolf: Sprawozdanie z pobytu w ZSRR w dniach 12 - 16.10.1964 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 1 s.
 2100. Molisz Rudolf, Szaraniec Tadeusz, Baran Leszek: Sprawozdanie z podróży służbowej do Czechosłowacji w dniach 1.06. - 7.06.1966 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 3 s.
 2101. Molisz Rudolf, Najder Janusz: Essais de mesures preventives aux fissurations de batiment se passant aux objets fondes dans des sols gonflants. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 8 s.
 2102. Molisz Rudolf: Sprawozdanie z podróży służbowej do Austrii w dniach 6 - 13.12.1963 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 4 s.
 2103. Molisz Rudolf: Sprawozdanie z pobytu w Szwajcarii w okresie od 8.12. do 15.12.1971 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 2 s.
 2104. Molisz Rudolf: Wzmacnianie budowli ziemnych przy pomocy powłok bitumicznych przygotowanych na zimno. Badania laboratoryjne i próby terenowe. Program prac badawczych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 21 s., 3 rys.
 2105. Molisz Rudolf: Program badań na obiekcie doświadczalnym w czaszy zbiornika Gilów według wytycznych wersji C. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 11 s., 2 rys., 2 tabl.
 2106. Molisz Rudolf, Baran Leszek, Najder Jerzy, Werno Maciej: Field studies of embankment over peat. Moskwa: Conf of Soil Mech., 1973, s. 139-143
 2107. Molisz Rudolf: Wzmacnianie budowli ziemnych przy pomocy powłok bitumicznych przygotowywanych na zimno. Badania laboratoryjne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 105 s., rys., tabl., zał.
 2108. Molisz Rudolf: Wzmacnianie budowli ziemnych przy pomocy powłok bitumicznych przygotowywanych na zimno. Prace badawcze dla doświadczeń i badań w terenie - opracowanie założeń projektowych i instrukcji roboczej. Uzupełniające badania lanoratoryjne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 50 s., 9 rys. + 32 s.
 2109. Molisz Rudolf: Sprawozdanie z wyjazdu na VIII Międzynarodową Konferencję Mechaniki Gruntów i Fundamentowania w Moskwie w 1973 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 2 s.
 2110. Molisz Rudolf, Baran Leszek: Sprawozdanie z wyjazdu na IV Europejską Konferencję Jugosławii. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 3 s.
 2111. Molisz Rudolf: Projekt eksploatacji zawałowej w filarze ochronnym zapory i zbiornika "Gilów" rejon Polkowice Wschodnie - Lubin Zachodni. Część hydrotechniczna. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 32 s., 12 rys.
 2112. Molisz Rudolf: Sprawozdanie z czynności wykonywanych w ramach nadzoru naukowego pełnionego nad budową drogi zastępczej do Wyspy Sobieszewskiej i badań kontrolnych torfów i namułów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 8 s., 3 rys.
 2113. Molisz Rudolf, Katkowska B., Baran Leszek, Werno Maciej: Analiza oraz interpretacja wyników pomiarów geodezyjnych i hydrotechnicznych zapory zbiornika osadów poflotacyjnych w Gilowie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 15 s., 15 rys., 4 tabl.
 2114. Morawski M.: Preliminary assessment of open source DELFT3D software package version for proper modeling of hydrodynamic processes in Vistula River riverbed. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, [7] s.
 2115. Morawski M.: Zbadanie procesu nabiegania fali na skłon plażowy w warunkach złożonego naturalnego wielorewowego brzegu morskiego.. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, ok.25 s.
 2116. Mroczkowski Marek: Sprawozdania ze stażu odbytego w Zakładzie Mechaniki Podłoża w okresie od 25.04.-30.07.1977 r. przez mgr inż Marka Mroczkowskiego, pracownika Inst. Melioracji i Użytków Zielonych w Warszawie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 18 s., program
 2117. Mrozek T., Laskowicz I.: Mapy. Załącznik V/I. Kraków: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2012, mapy
 2118. Mrozek T., Laskowicz I.: Opracowanie mapy przestrzennego zagrożenia i ryzyka osuwiskowego w rejonie Koronowa wraz z analizą scenariuszy ryzyka i wytycznych dotyczących stabilizacji ruchów masowych w wytypowanych obiektach. Załącznik V. Kraków: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2012, 42 s.
 2119. Mrozek T., Laskowicz I., Zabuski L., Świdziński W., Kulczykowski M.: Evaluation of landslide risk in non-moutainous region - information crucial for land use planners: the case study of Brda valley in Koronowo near Bydgoszcz, Poland. W: Modelowanie praktycznie ważnych procesów w geotechnice. Red. Waldemar Świdziński, Lesław Zabuski, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015
 2120. Musielak Stanisław: Badania litodynamiki plaży w rejonie Lubiatowa. Gdańsk: UG IO, 1977, 7 s., 2 tabl.
 2121. Musielak Stanisław: Badania litodynamiki plaży w rejonie Lubiatowa. Gdańsk: UG IO, 1977, 20 s., 16 rys.
 2122. Naguszewski Andrzej: O niektórych modelach analitycznych dla fal wodnych rozprzestrzeniających się na małych głębokościach w kanałach falowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 18 s., 7 rys.
 2123. Naguszewski Andrzej, Massel Stanisław, Trapp Wojciech: Zanikanie falowania wodnego wzbudzanego wiatrem w głąb akwenu. Wpływ nieliniowości ruchu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 40 s., 8 rys.
 2124. Naguszewski Andrzej: Zanikanie falowania wzbudzanego wiatrem w głąb akwenu. Oddziaływanie fal długich i krótkich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 11 s., 7 rys., lit., wydr. komp.
 2125. Naguszewski Andrzej: Zastosowanie nowych rozwinięć w szeregi Fouriera dla opisu fal stromych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 13 s., wydr. komp.
 2126. Naguszewski Andrzej: Weryfikacja nieliniowego modelu zanikania ciśnień z głębokością za pomocą rozwinięć Longuet-Higginsa. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 11 s., program komp.
 2127. Naguszewski Andrzej: Nieliniowa funkcja przejścia: ciśnienie dynamiczne - falowanie powierzchniowe w świetle teorii i eksperymentu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 99 s., 51 rys., progr. komp
 2128. Naguszewski Andrzej: Opracowanie przestrzennego modelu falowania długookresowego i jego współoddziaływania z formami dennymi. Program komputerowy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995
 2129. Naguszewski Andrzej, Kozakiewicz Andrzej: Wykonanie mapy numerycznej terenów Morskiego Portu Handlowego Gdynia S.A. dla potrzeb zarządzania. Raport końcowy z wykonania umowy 12/HU/96. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, nls.
 2130. Naguszewski Andrzej: Porównanie prognoz falowania metodą Kryłowa i WAM dla polskiej strefy brzegowej Bałtyku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 15 s.
 2131. Najder Janusz: Współczynnik parcia geostatycznego gruntów piaszczystych. Sprawozdanie za rok 1962. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 2 s.
 2132. Najder Janusz: Discussion Concerning the Paper on the Coefficient of Lateral Pressure in Loose Sanols by T. Jeske, B. Rosiński. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 6 s.
 2133. Najder Janusz: Zależność współczynnika parcia spoczynkowego suchego gruntu piaszczystego od jego stopnia zagęszczenia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 56 s. + 75 s., 3 rys.
 2134. Najder Janusz, Werno Maciej: Sprawozdanie z pobytu służbowego w Czechosłowacji w grudniu 1966 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 2 s.
 2135. Najder Janusz: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Rumuńskiej Republiki Ludowej w dniach od 19.12. do 29.12.1966 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 3 s.
 2136. Najder Janusz, Madej Jerzy: Sprawozdanie z pobytu w Jugosławii w dniach 9-23.12.1965. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 2 s.
 2137. Najder Janusz, Werno Maciej: Effect of Climatic Fluctuations on Displacement of Buildings Founded on Pliocene Clays. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 11 s. + 3, 6 fot.
 2138. Najder Janusz, Werno Maciej, Majewski Brunon: Orzeczenie techniczne dotyczące zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Kozłowej Górze. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 3 s., 4 rys.
 2139. Najder Janusz, Werno Maciej, Majewski Brunon: Orzeczenie techniczne dotyczące zapory na zbiorniku wodnym w Goczałkowicach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 5 s., rys.
 2140. Najder Janusz, Werno Maciej, Majewski Brunon: Sprawozdanie za rok 1968 z prac naukowo-badawczych na Bielawkach w Bydgoszczy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 8 s., tabl.
 2141. Najder Janusz: Effect of vertical loading on the magnitude of the coefficient of sandy pressure at rest. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 9 s. + 1
 2142. Najder Janusz, Werno Maciej, Majewski Brunon: Orzeczenie naukowo-techniczne dotyczące sposobu zabezpieczenia podłoża fundamentów budynków "A" i "C" KMMO w Bydgoszczy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 5 s., 3 rys.
 2143. Najder Janusz: Sprawozdanie z wyjazdu do CSRS na konferencję "Nowe osiągnięcia w mechanice gruntów" w Pradze w dniach 22 - 24.10.1969 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 2 s.
 2144. Najder Janusz: Sprawozdanie z wyjazdu do NRD na II Konferencję Budowy Zapór w Weimarze w dniach od 15.04 do 19.04.1969 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 2 s.
 2145. Najder Janusz, Werno Maciej, Majewski Brunon: Analiza osiadań zapory i jazu w Goczałkowicach na Małej Wiśle. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 5 s., 6 rys.
 2146. Najder Janusz, Werno Maciej, Majewski Brunon: Orzeczenie dotyczące posadowienia budynków XI kondygnacyjnych na terenie Bielawek w Bydgoszczy przy ulicach Jastrzębiej, Chodkiewicza, Lelewela i Powstańców Wielkopolskich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 5 s.
 2147. Najder Janusz: Sprawozdanie z pobytu w CSSR w okresie od 6.10. - 19.10.1970 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 4 s.
 2148. Najder Janusz: Praktyczne aspekty konsolidacji długotrwałej torfów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 51 s., 48 rys.
 2149. Najder Janusz, Werno Maciej: Sprawozdanie szczegółówe z wykonania planu badań naukowych w 1972 roku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 20 s., 49 rys.
 2150. Najder Janusz, Werno Maciej: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Czechosłowacji w okresie 6.12.-13.12.1972 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 2 s.
 2151. Namysł Ryszard: Wyznaczanie parametrów dynamicznych falochronu przy obciążeniach stochastycznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 119 s.
 2152. Namysł Ryszard: Drgania ustalone bloku falochronu. 1978, 27 s., program
 2153. Nguen Huy Thai: Statystyczne modele własności grupowych falowania morskiego: praca doktorska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 115 s.
 2154. Nikolov H., Trifonova E., Cherneva Z., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Longshore sediment transport at Golden Sands (Bulgaria). W: Analiza wpływu kształtu fal na natężenie wzdłużbrzegowego transportu osadów. Red. Ostrowski R., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 17 s.
 2155. Nobis Władysław, Tarnowski Aleksander: Hydrauliczne badania modelowe jazu regulacyjnego Chanala w Iraku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 16 s., 25 fot., 13 rys.
 2156. Nobis Władysław, Tarnowski Aleksander: Hydrauliczne badania modelowe jazu regulacyjnego Buteira w Iraku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 15 s., 18 fot., 11 rys.
 2157. Nobis Władysław: Hydrauliczne badania modelowe chłodzenia wody obiegowej w jeziorze Gosławickim. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 18 s., 3 rys., 51 fot.
 2158. Nobis Władysław: Sprawozdanie wewnętrzne z podróży służbowej do laboratoriów hydraulicznych w Jugosławii w okresie od 18.09. - 9.10.1964 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 4 s.
 2159. Nobis Władysław: Sprawozdanie z podróży slużbowej do Jugosławii w dniach 18.09 - 9.10.1964 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 3 s.
 2160. Nobis Władysław: Hydrauliczne zagadnienie gródź. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 31 s.
 2161. Nobis Władysław, Tarnowski Aleksander: Hydrauliczne badania modelowe wlotu do spirali turbiny oraz zamknięć awaryjno remontowych elektrowni "Włocławek" na rzece Wiśle. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 22 s., 24 rys., 6 tabl.
 2162. Nobis Władysław, Walczak Paweł, Tarnowski Aleksander: Hydrauliczne badania modelowe grodzy stopnia wodnego Wyszogród. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 10 s., 15 rys., 35 fot.
 2163. Nobis Władysław, Tarnowski Aleksander, Walczak Paweł: Hydrauliczne badania modelowe przelewu skarpowego "Mylof" na rzece Brdzie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 11 s., rys., fot.
 2164. Nobis Władysław, Tarnowski Aleksander: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Czechosłowacji w dniach 2. - 7.10.1967 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 3 s. + 1
 2165. Nobis Władysław, Tarnowski Aleksander, Walczak Paweł: Hydrauliczne badania jazu stopnia wodnego w Wyszogrodzie na modelu wycinkowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 13 s., 39 wykr., 18 fot.
 2166. Nobis Władysław: Hydrauliczne badania modelowe urządzenia upustowego obiektu Zbiornik wodny "Środa". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 11 s., 12 rys., 2 tabl., 40 fot.
 2167. Nobis Władysław, Tarnowski Aleksander, Walczak Paweł: Hydrauliczne badania modelowe komory ssawnej i kanału wylotowego pompowni suchego doku dla Stoczni Pendik (Turcja). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 9 s., 19 rys., 39 fot.
 2168. Nobis Władysław, Tarnowski Aleksander, Walczak Paweł: Hydraulic Model Investigations of the Suction Chamber and Outlet Duct for the rydock Pumping Station of Pendik Shipyard, Turkey. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 9 s., 19 rys., 39 fot.
 2169. Nobis Władysław, Tarnowski Aleksander: Hydrauliczne badania modelowe koryta rzeki Wisły w rejonie ujęcia wody dla Zakładów Celulozowo-Papierniczych we Włocławku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 15 s., 6 rys., 50 fot., 6 tabl.
 2170. Nobis Władysław, Radys Bogdan: Sprawozdanie ze stażu naukowego w Instytucie Mechaniki Płynów w Tuluzie oraz w Laboratorium Hydraulicznym w Chatou, w okresie od 18.09. - 9.10.1970 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 3 s.
 2171. Nobis Władysław, Krystian W. Pilarczyk: Badania warunków przepływu w korycie zwężonym grodzą. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 14 s. 44 rys., 6 tabl., 10 fot.
 2172. Nobis Władysław, Walczak Paweł: Sprawozdanie z podróży służbowej do Bułgarii w dniach 17.09.-27.09.1973 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 3 s.
 2173. Nobis Władysław, Walczak Paweł: Sprawozdanie z podróży służbowej do NRD w dniach od 26.11. - 6.12.1974 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 5 s.
 2174. Nobis Władysław, Tarnowski Aleksander, Walczak Paweł: Hydrauliczne badania na modelu przestrzennym stopnia wodnego w Połańcu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 21 s., 28 rys., 36 fot.
 2175. Nowacki Jacek: Warunki hydrologiczne i meteorologiczne ujściowego odcinka Łeby w 1976 r. Gdynia: IMiGW - PIB, 1976, 4 s., tabl., wykr.
 2176. Ocena oddziaływania zrzutu oczyszczonych wód ściekowych kolektorem podwodnym z Oczyszczalni "Gdańsk Wschód" na środowisko Zatoki Gdańskiej: etap I. Red. Nowacki Jacek, Gdynia: Inst. Med. Mor. i Tropikalnej, 1998, 120 s.
 2177. Nowacki Jacek, Robakiewicz Małgorzata: Charakterystyka warunków hydrologicznych i hydrodynamicznych w Estuarium Wisły. W: Ocena oddziaływania zrzutu oczyszczonych wód ściekowych kolektorem podwodnym z Oczyszczalni "Gdańsk Wschód" na środowisko Zatoki Gdańskiej: etap I. Red. Nowacki Jacek, Gdynia: Inst. Med. Mor. i Tropikalnej, 1998, s. 8-33
 2178. Nowacki Jacek, Robakiewicz Małgorzata: Ocena oddziaływania zrzutu oczyszczonych ścieków komunalnych kolektorem z Oczyszczalni "Gdańsk Wschód" na środowisko Zatoki Gdańskiej. Gdynia: Inst. Med. Mor. i Tropikalnej, 1999, 86 s.
 2179. Nowak Bronisław: Procesy sedymentacyjne w Basenie Gdańskim. Sprawozdanie z realizacji tematu w 1976 r. Gdynia: IMiGW - PIB, 1976, 6 s., wykr.
 2180. Nowak Bronisław: Procesy sedymentacyjne w Basenie Gdańskim. Synteza i model matematyczny dynamicznych procesów sedymentacyjnych w Basenie Gdańskim. Gdynia: IMiGW - PIB, 1978, 97 s., zał. nr 1.
 2181. Nowak Bronisław: Procesy sedymentacyjne w Basenie Gdańskim. Sprawozdanie z realizacji temat w 1978 r. Etap 3. Gdynia: IMiGW - PIB, 1978, 135 s. + 25 + IV + tabl.
 2182. Nowak Janina: O możliwości wykorzystania oznaczeń czynnej reduktazy mikroorganizmów do badań w procesie samooczyszczania. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 16 s., 7 rys.
 2183. Nowak Janina: Wpływ ścieków i osadów fosfogipsowych na chemiczno-biologiczne właściwości wody słodkiej. Sprawozdanie za rok 1972. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 36 s., 8 rys., 18 tabl., 2 fot.
 2184. Nowak Janina, Kuziemska Irena: Badania nad odpornością wykładziny krzemianowanych popiołów na drążącą działalność systemu korzeniowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 5 s., 1 fot.
 2185. Nowak Janina: Chemiczno-biologiczna charakterystyka osadów dennych powstających na wykładzinie krzemianowanych popiołów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 30 s., 11 rys., 18 tabl.
 2186. Nowak Janina, Wiełłowicz Krystyna: Wpływ wykładziny popiołowej na środowisko wodne. Sprawozdanie końcowe. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 36 s. + 13, 12 rys.
 2187. Nowak Janina: Wpływ wykładziny krzemianowanych popiołów na środowisko wodne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 20 s., 7 rys., tabl., 15 fot.
 2188. Nowak Janina, Kuziemska Irena: Badania nad odpornością wykładziny krzemianowanych popiołów na drążącą działalność systemu korzeniowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 5 s., 1 fot.
 2189. Nowak Janina: Zmiany mikrobiologiczne w Strudze Zagórskiej oczyszczanej popiołowymi ługami. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 13 s., 13 rys., tabl.
 2190. Nowak Janina: Biologiczne zabezpieczenie popiołowej wykładziny hydroizolacyjnej projektowanej do kanału Łączańskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 13 s.
 2191. Nowak Janina: Biologiczne zabezpieczenie wykładzin uszczelniających formowanych z odpadów przemysłowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 42 s.
 2192. Nowak Janina: Wykładziny hydroizolacyjne z odpadów przemysłowych jako podłoże wzrostowe dla roślin trawiastych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 16 s., 5 rys.
 2193. Okrój Tomasz: Opis programu EDIT: wersja 1.0, czerwiec 1997. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997, 6 s. + dyskietka z programem
 2194. Okrój Tomasz: Opis programu APPROX: wersja 1.1, wrzesień 1997. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997, 12 s.
 2195. Okrój Tomasz: Modelowanie zmienności i użytkowania brzegu z wykorzystaniem GIS. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 7 s.
 2196. Okrój Tomasz: Baza danych Instytutu Budownictwa Wodnego PAN. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 30 s.
 2197. Okrój Tomasz: Opracowanie modelu wielkoskalowych morfodynamicznych procesów strefy brzegowej z zastosowaniem koncepcji Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi (ZZOP). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2000, 84 s.
 2198. Okrój Tomasz: Modelowanie wielkoskalowych morfodynamicznych procesów w strefie brzegowej w ramach koncepcji Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi (ZZOP) Podstawowe rozdziały przygotowywanej pracy doktorskiej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, 101 s.
 2199. Oktaba T.: Sondowanie rdzeniowe dla określenia warunków gruntowo-wodnych. Lokalizacja: Zalew Wiślany. Gdańsk: UNIDEO-Badania Geotechniczne, 2008, [25] s.
 2200. Oleszkiewicz Mikołaj, Sobierajski Eugeniusz: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do ZSRR w dniach 8 - 15.12.1975 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 2 s.
 2201. Oleszkiewicz Mikołaj, Massel Stanisław: Analiza statystyczna obciążeń maksymalnych wywołanych uderzeniem fali załamanej o ścianę pionową. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 20 s., 12 rys.
 2202. Oleszkiewicz Mikołaj, Szmidt Kazimierz, Wilde Piotr: Badania drgań własnych bloku w kanale hydraulicznym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 31 s.
 2203. Olszewski Jerzy: Opracowanie spektrofotometrycznej techniki pomiarów oddolnego strumienia energii promienistej w środowisku morskim. Sopot: ZO PAN, 1977, 11 s.
 2204. Olszewski Jerzy: Charakterystyka oddolnego strumienia światła naturalnego nad powierzchnią morza jako wynik teoretycznej analizy odbicia od sfalowanej powierzchni morza. Sopot: Zakł. Oceanol., 1978, 24 s., 12 rys.
 2205. Onoszko Jerzy: Zamulanie zbiornika rożnowskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1962, 35 s. + 3, 22 rys.
 2206. Onoszko Jerzy: Sprawozdanie z wyjazdu naukowego mgr inż.Jerzego Onoszko do Jugosławii w okresie 9.10. - 5.11.1964 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 2 s.
 2207. Onoszko Jerzy: Dynamique du profil d`une plage sableuse sous l`influence de l`action des houles a direction perpendiculaire a la liqne de rivage d`apres des recherches a modele reduit. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 23 s. + 3, rys. w osobnym tomie
 2208. Onoszko Jerzy: Dynamika profilu brzegu piaszczystego pod wpływem działania fal o kierunku prostopadłym do linii brzegowej w świetle badań laboratoryjnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 156 s., 74 rys.
 2209. Onoszko Jerzy: Skuteczność działania przegród podwodnych na profil brzegowy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 45 s., 21 rys.
 2210. Onoszko Jerzy: Badania hydrauliczne stateczności przegród podwodnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 41 s., 41 rys.
 2211. Onoszko Jerzy: Hydrauliczne badania modelowe w budownictwie morskim. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 23 s., 5 rys.
 2212. Onoszko Jerzy, Wójcik Andrzej: Założenia i program słownika wielojęzycznego "Hydraulika Morska". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 14 s., 8 rys., dodatek
 2213. Onoszko Jerzy, Robakiewicz Wojciech: Koreferat do projektu próbnego falochronu pneumatycznego na Helu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 9 s.
 2214. Onoszko Jerzy: Drugi Międzynarodowy Kongres Oceanograficzny - Moskwa 1966 rok. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 8 s.
 2215. Onoszko Jerzy: Dynamika profilu brzegu piaszczystego pod wpływem działania fal o kierunku prostopadłym do linii brzegowej w świetle badań laboratoryjnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 17 s.
 2216. Onoszko Jerzy: Sprawozdanie z wyjazdu do Jugosławii w dniach 15.06 -8.07.1966 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 2 s.
 2217. Onoszko Jerzy, Druet Czesław, Basiński Tadeusz: Sprawozdanie z wyjazdu do ZSRR na Drugi Międzynarodowy Kongres Oceanograficzny w okresie 30.05-10.06.1966 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 2 s.
 2218. Onoszko Jerzy, Boczar-Karakiewicz Barbara, Oleszkiewicz Mikołaj: Stateczność pław oceanograficznych na fali. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 8 s.
 2219. Onoszko Jerzy: Obliczanie eolicznego transportu piasku na przykładzie warunków plaży w rejonie Łeby. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 2 s.
 2220. Onoszko Jerzy: Sprawozdanie ze stażu naukowego we Francji w okresie od 13.09.1967 r. do 23.03.1968 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 4 s.
 2221. Onoszko Jerzy, Druet Czesław: Progam prac badawczych w zakresie hydrodynamicznego rozpoznania rejonu lokalizacji Portu Północnego w Gdańsku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 50 s.
 2222. Onoszko Jerzy: Sprawozdanie z wyjazdu do Wielkiej rytanii w dniach 12 - 28.02.1969 r. w celu wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Oceanograficznej w Brighton. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 3 s.
 2223. Onoszko Jerzy: Parametry falochronu hydraulicznego na podstawie badań laboratoryjnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 44 s., 36 rys.
 2224. Onoszko Jerzy: Sprawozdanie z wyjazdu indywidualnego do Rumunii z ramienia Polskiej Akademii Nauk w okresie od 23.09. - 7.10.1969 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 4 s.
 2225. Onoszko Jerzy: Sprawozdanie ze stażu naukowego we Francji w okresie 2.10.1968 r do 3.01.1969 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 3 s.
 2226. Onoszko Jerzy, Boczar-Karakiewicz Barbara: Problemy generacji, propagacji i transformacji fali knoidalnej w świetle teorii i eksperymentu. Sprawozdanie końcowe. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 32 s., 7 rys., 4 tabl.
 2227. Onoszko Jerzy, Jasińska Ewa: Charakterystyka hydrauliczna zmielonego węgla kamiennego w aspekcie jego przydatności do morskich badań modelowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 20 s., 8 rys., 4 tabl.
 2228. Onoszko Jerzy: Załamanie fali wodnej - jego charakterystyka i parametry. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 66 s., 30 rys., 23 tabl.
 2229. Onoszko Jerzy, Tarnowska Maria: Analiza teoretyczna podstaw odwzorowywania morskich procesów brzegowych na modelach przestrzennych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 46 s., 21 rys.
 2230. Onoszko Jerzy, Zeidler Ryszard, Druet Czesław: Aktualizacja programu badań modelowych procesów erozyjno-akumulacyjnych (model z dnem ruchomym) projektowanego rejonu przeładunku towarów masowych w Gdańsku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 48 s., 14 rys.
 2231. Onoszko Jerzy, Mielczarski Aleksander, Lewandowski Andrzej, Majewski Jerzy, Kasperowicz Zdzisław: Dynamika form brzegowych i form dennych w tranzytowej strefie przyboju. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 44 s., 16 rys.
 2232. Onoszko Jerzy: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Francji w ramach współpracy naukowej między Centre National de la Recherche Scientifique i Polską Akademią Nauk w okresie od 14.11. - 24.11.1972 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 3 s.
 2233. Onoszko Jerzy, Tarnowska Maria: Metody obliczeń wzdłużbrzegowego transportu osadów dennych w morskiej strefie brzegowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 86 s., 39 rys., 21 tabl.
 2234. Onoszko Jerzy, Mielczarski Aleksander, Tarnowska Maria: Sprawozdanie robocze z abadań wykonanych w 1972 r. a dotyczących analizy jakościowej procesów erozyjno-akumulacyjnych w rejonie RPTM w Gdańsku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 20 s., 2 rys., 4 tabl.
 2235. Onoszko Jerzy: Analiza warunków geomorfologicznych, klimatycznych i hydrograficznych Zalewu Wiślanego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 70 s., 26 rys.
 2236. Onoszko Jerzy, Tarnowska Maria: Ocena charakterystyki intensywności transportu rumowiska morskiego w rejonie Benghazi II (Libia) w oparciu o analizę teoretyczną. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 35 s., 10 rys., 17 tabl.
 2237. Onoszko Jerzy, Laska Mieczysław: Analiza teoretyczna falowania wiatrowego na Jeziorze Żarnowieckim. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 15 s., 7 rys., 2 tabl.
 2238. Onoszko Jerzy, Pruszak Zbigniew: Charakterystyka prądu wzdłużbrzegowego w świetle badań modelowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 31 s., 37 rys.
 2239. Onoszko Jerzy: Charakterystyka warunków falowych i prądowych w obszarze Gdańsk Nowy Port - ujście Wisły Śmiałej przed i po budowie I-ego etapu Portu Północnego w świetle badań modelowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 30 s., 44 rys., 4 tabl.
 2240. Onoszko Jerzy: Prognoza jakościowa tendencji zmian dna i brzegu morskiego wywołanych realizacją I-ego etapu budowy Portu Północnego Gdańsk w oparciu o badania modelowe. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 45 s., 5 rys., 11 tabl.
 2241. Onoszko Jerzy: Obliczenia teoretyczne transportu wzdłużbrzegowego rumowiska dennego w warunkach naturalnych i modelowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 75 s., 9 rys., 22 tabl.
 2242. Onoszko Jerzy, Tarnowska Maria: Prognoza zmian brzegu morskiego, wywołanych rozbudową portu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 66 s., 5 rys.
 2243. Onoszko Jerzy, Mikoteit Albert, Wiejacha Maria: Charakterystyki statystycznej falowania wiatrowego określone w oparciu o zdjęcia lotnicze. Gdańsk: PG IH, 1976, 9 s., 10 rys.
 2244. Onoszko Jerzy, Mikoteit Albert: Analiza statystyczna falowania wiatrowego głębokowodnego, zarejestrowanego za pomocą pojedyńczych zdjęć lotniczych. Gdańsk: PG IH, 1977, 44 s., 29 rys., 28 tabl., 5 programów
 2245. Onoszko Jerzy, Tarnowska Maria, Zeidler Ryszard: Hydrauliczne badania modelowe procesów hydro- i litodynamicznych w morskiej strefie brzegowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 294 s., rys., lit.
 2246. Onoszko Jerzy, Wiejacha Maria: Wstępna próba zastosowania stereofotogrametrii dla analizy przestrzennej falowania wodnego. Gdańsk: PG IH, 1977, 22 s., 12 rys., 7 tabl.
 2247. Onoszko Jerzy: Zastosowanie metody termowizyjnej w ocenie powierzchniowego rozkładu temperatury wody Jeziora Żarnowieckiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 19 s., 5 rys., 3 tabl.
 2248. Onoszko Jerzy, Mikoteit Albert, Wiejacha Maria: Dalsza analiza metodyczna zastosowania stereofotogrametrii do oceny przestrzennej pola fal wiatrowych. Gdańsk: PG IH, 1978, 25 s., 19 rys., 4 tabl.
 2249. Onoszko Jerzy, Mikoteit Albert: Estymacja parametrów rozkładów statystycznych długości fal Głębokowodnego falowania wiatrowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 21 s., 18 rys., 14 tabl.
 2250. Onoszko Jerzy, Mikoteit Albert: Metoda obliczeniowa określania prawdopodobieństwa stanów morza bezpływowego i jej zastosowanie do warunków morza bałtyckiego. Warszawa: NOT, 1979, nls., 21 rys., 15 tabl.
 2251. Onoszko Jerzy, Mikoteit Albert: Obciążenia budowli hydrotechnicznych wywierane oddziaływaniem lodu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 21 s., 4 rys.
 2252. Onoszko Jerzy, Mikoteit Albert, Cieślikiewicz Witold: Rejestracja przestrzenna głębokowodnego falowania wiatrowego oraz estymacja parametrów rozkładów statystycznych tego falowania. Gdańsk: PG IH, 1980, 74 s., 23 rys., 9 tabl.
 2253. Onoszko Jerzy: Badania własności stochastycznych falowania wiatrowego i jego oddziaływanie ze sztywnymi budowlami hydrotechnicznymi i podłożem ich posadowienia. Gdańsk: PG IH, 1981, 31 s., 11 rys., 6 tabl.
 2254. Onoszko Jerzy, Mikoteit Albert: Określenie prawdopodobieństwa ekstermalnych wartości parametrów hydrodynamicznych w morzu. Gdańsk: PG IH, 1982, 33 s., 9 rys., 10 tabl.
 2255. Onoszko Jerzy, Cieślikiewicz Witold: Wstępna analiza przydatności zmodyfikowanej liniowej teorii losowego pola fal wiatrowych do badania kinematyki ruchu w punktach leżących ponad poziomem spokoju. Gdańsk: PG IH, 1983, 31 s.
 2256. Onoszko Jerzy, Łukasik Adam: Selekcja kryteriów fizycznego modelowania procesów litodynamicznych w morzu. Gdańsk: PG WH, 1988, 71 s., rys., tab., lit.
 2257. Onoszko Jerzy, Rogiński Tadeusz: Obciążenie budowli morskich w polskiej, morskiej strefie brzegowej. Cz. I - Rejonizacja zlodzenia polskiej strefy brzegowej. Gdańsk: PG WH, 1989, 52 s., zał. A1-31, 18 rys.
 2258. Orzechowski Witold, Trapp Wojciech: Opracowanie biblioteki programów graficznych dla zestawu CAMAC-BIZON. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 3 s., progr.
 2259. Ostrowski R.: Tarcie denne wywołane przez fale powierzchniowe i prądy z uwzględnieniem efektów nieliniowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, 80 s.
 2260. Ostrowski R., M. Szmytkiewicz, M. Skaja: On the specific problems related to coastal bathymetry/topography and physical processes at the Gulf of Gdańsk. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002
 2261. Ostrowski R.: Report on the analysis of the cross-shore profile evolution using quasi phase-resolving three-layer sediment transport model. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 18 s.
 2262. Ostrowski R., D. Piotrowska, M. Skaja, E. Sobierajski: Ocena stanu technicznego i zalecenia remontowe dotyczące narzutu falochronu południowego w Morskim Porcie Rybackim "KOGA" Hel w Helu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 13 s.
 2263. Ostrowski R., Perfumowicz T., Piotrowska D., Różyński G., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Ocena erozyjno-powodziowego zagrożenia brzegu Zalewu Wiślanego w Nowej Pasłęce na km ZW 3.700-3.850. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 13 s., rys.
 2264. Ostrowski R., Robakiewicz M., Skaja M., Szmytkiewicz M., Świdziński W.: Ocena wpływu powstałych przegłębień w rejonie I Bramy Torowej na stateczność falochronu wschodniego oraz propozycja zabezpieczenia dna w tym obszarze. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 12 s., rys.
 2265. Analiza wpływu kształtu fal na natężenie wzdłużbrzegowego transportu osadów. Red. Ostrowski R., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, [21], 17 s.
 2266. Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Modelling of longshore sediment transport under asymetrical waves. W: Analiza wpływu kształtu fal na natężenie wzdłużbrzegowego transportu osadów. Red. Ostrowski R., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, [17] s.
 2267. Ostrowski R., Robakiewicz M., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Analiza istniejących opracowań pod kątem ich przydatności dla potrzeb pracy: ,,Analiza techniczno-ekonomiczna budowy głębokowodnego kolektora odprowadzającego ścieki z Oczyszczalni Ścieków w Dębogórzu''. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 14 s., rys.
 2268. Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Determination of design parameters for breakwater repair and studies on mitigationof silting-up in Derna harbour. Final report - conclusions, recommendations and design parameters. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, 5 s.
 2269. Ostrowski R., Skaja M.: Determination of design parameters for breakwater repair and studies on mitigationof silting-up in Derna harbour. Report on site visit, observations, in situ measurements and aquired data. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, 4 s.
 2270. Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M., Biegowski J., Różyński G., Schönhofer J., Szmytkiewicz P.: Determination of design parameters for breakwater repair and studies on mitigationof silting-up in Derna harbour. Report on modelling of hydrodynamic and lithodynamic processes. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, 79 s.
 2271. Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Analiza aktualnych możliwości poboru rumowiska z miejsca ,,potencjalnego osadnika'' w rejonie falochronu północnego portu Władysławowo. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, 6 s., rys.
 2272. Ostrowski R., Kapiński J., Piotrowska D., Pruszak Z., Robakiewicz M., Różyński G., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Badania modelowe ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej dla potrzeb zadania pt. Przebudowa ujścia Wisły: dokumentacja projektowa. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, 19 s., zał.
 2273. Ostrowski R., Biegowski J., Kaczmarek L. M., Kapiński J., Piotrowska D., Pruszak Z., Różyński G., Schönhofer J., Skaja M., Swerpel B., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Raport z realizacji projektu badawczego pt. ,,Zmienność pocesów hydrodynamicznych i litodynamicznych w strefie brzegowej wschodniej części Zatoki Gdańskiej''. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, ok. 250 s.
 2274. Ostrowski R., Piotrowska D., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Aneks do badań modelowych ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, 5 s., rys.
 2275. Ostrowski R., Piotrowska D., Schönhofer J., Skaja M., Stella M., Szmytkiewicz P.: Parametry procesów hydrodynamicznych i morfodynamicznych w rejonie Morskiego Laboratorium Brzegowego w Lubiatowie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, 24 s.
 2276. Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Skaja M., Schönhofer J., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu badawczego pt. ,,Identyfikacja, opis i parametryzacja prądów rozrywających w warunkach wielorewowej strefy brzegowej południowego Bałtyku''. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, 52 s.
 2277. Temat 2.2: Badania litodynamiki morsko-rzecznych obszarów brzegowych. Raport z utrzymania potencjału badawczego w 2016 roku. Red. Rafał Ostrowski, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, [65] s.
 2278. Ostrowski Rafał: Mechanizmy tarcia dennego w obecności prądów i fal powierzchniowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 23 s., 4 zał.
 2279. Ostrowski Rafał: Determination of moveable bed roughness description of numerical model. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 5 s.
 2280. Ostrowski Rafał: IRF (Regular Friction) Description of numerical model. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 4 s.
 2281. Ostrowski Rafał, Kaczmarek Leszek: Teoretyczne i empiryczne badania dynamiki przydennej warstwy morza. Roczny raport z działalności statutowej w temacie 2.2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997, nls.
 2282. Ostrowski Rafał: Analiza ruchu osadów morskich na wielorewowym profilu dna w warunkach współoddziaływania fal i prądów morskich. W: Dynamika osadów i krótkookresowe zmiany profilu dna w rzeczywistych warunkach falowo-prądowych. Red. Kaczmarek Leszek M., Gdańsk: 2000, ok. 30 s.
 2283. Ostrowski Rafał, Kaczmarek Leszek, Massel Stanisław, Szmytkiewicz Marek, Skaja Marek, Biegowski Jarosław: Transport i sortowanie się osadów morskich w wielorewowej strefie brzegowej i jej dynamika w świetle analizy teoretycznej i badań doświadczalnych. Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego Nr 7 T07A 048 19. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, 8 s. + zał.
 2284. Ostrowski Rafał, Różyński Grzegorz, Skaja Marek, Szmytkiewicz Marek: Ocena stopnia zagrożenia brzegu w świetle nowej sytuacji brzegowej w Dźwirzynie i weryfikacja dotychczasowych koncepcji ochrony brzegu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 8 s., zdj., wykr., rys.
 2285. Otremba Ernest: Obliczenie ruchów oscylacyjnych statku na fali regularnej. Opis programu obliczeń i instrukcja użytkowania programu. Szczecin: IO, 1980, 15 s.
 2286. Paczos Krzysztof: Determining of Dispersion of Pollution in Koper Bay. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 16 s., 4 fig, appendix 14 str
 2287. Paczos Krzysztof, Wilde Piotr: Zagadnienia dyfuzji a stochastyczne równania różniczkowe Ito. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 18 s., 2 rys.
 2288. Paczos Krzysztof: Opis programu ZALEW2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 21 s., 4 rys., zał. progr.
 2289. Paczos Krzysztof: Warunki brzegowe dla jednowymiarowego równania dyfuzji: porównanie rozwiązań analitycznych i numerycznych opartych na stochastycznych równaniach różniczkowych Ito. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 13 s., 8 rys.
 2290. Pajewski Ryszard: Pomiary zasolenia i rozkład prędkości wód rzeki Dźwiny i Zalewu Kamieńskiego. Szczecin: PSz IT, 1975, 6 s., rys., tabl.
 2291. Palzewicz Adam, Pasiński Jan, Świtało, Prucheńska Maria: Uniwersalny aparat do badania kontaktu grunt-fundament. Opis koncepcji i projekt wstępny. Gdańsk: NOT, 1986, 20 s. 15 rys.
 2292. Panet M.: Badania struktury masywu skalnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 18 s.
 2293. Pankau Feliks: Analiza ustaleń planów makroregionów środkowego, środkowo-zachodniego i północnego dotyczących Dolnej Wisły. Gdańsk: PG IAiU, 1980, 66 s., 4 rys., 4 tabl.
 2294. Paplińska-Swerpel B.: Zbadanie klimatu falowego na Bałtyku. Etap 1: Rekonstrukcja falowania na Bałtyku w latach 1958-2001. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 22 s., rys., wykr.
 2295. Paplińska-Swerpel B., Cieślikiewicz W.: Zbadanie klimatu falowego na Bałtyku Etap 1., Rekonstrukcja falowania na Bałtyku 1958-2001. 2003, poster
 2296. Paplińska-Swerpel B., Paszke Ł., Sulisz W., Marciniak M., Reda A.: Application of statistical methods for the prediction of extreme wave events. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, 16 s.
 2297. Paplińska B., Reda A.: Prognozowanie falowania wiatrowego na Bałtyku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2000
 2298. Paplińska B., Reda A.: Rozpoznanie transformacji widma falowania w strefie brzegowej z wykorzystaniem modelu SWAN. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2000, 36 s.
 2299. Paplińska Barbara: Propagacja fali długiej w kanale hydraulicznym. Analiza i weryfikacja doświadczalna. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 21 s., 13 rys.
 2300. Paplińska Barbara, Rugeland T., Werner G.: Propagation of Shallow-Water Waves in a Hydraulic Flume. Stockholm: Royal Inst. of Technology, 1983, 15 s., 8 rys.
 2301. Paplińska Barbara: Mechaniczna generacja fal w kanale przy zastosowaniu wywoływacza o złożonym ruchu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 38 s. +14, 4 rys.
 2302. Paplińska Barbara: Analiza krytyczna istniejących dynamicznych metod wyznaczania widm falowania morskiego w oparciu o znane pola wiatru. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 28 s.
 2303. Paplińska Barbara: Program numeryczny na obliczanie funkcji gęstości widmowej falowania generowanego zadanym polem wiatru. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 8 s., 2 rys., wydr. komp.
 2304. Paplińska Barbara: Widmowa prognoza falowania. Wyniki obliczeń dla przypadku uproszczonego akwenu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 19 s., 11 rys., wydr.komp.
 2305. Paplińska Barbara: Analiza przydatności różnych metod prognozy falowania wiatrowego dla warunków bałtyckich. Wstępne opracowanie metody prognozowania widm falowych w strefie głębokowodnej Bałtyku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 30 s., 21 rys., lit.
 2306. Paplińska Barbara: Analiza falowania wiatrowego na Bałtyku. Wyniki pomiarów terenowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 5 s., tabl., wykr.
 2307. Paplińska Barbara: Hydrodynamika Portu Północnego w Gdańsku w aspekcie jego rozbudowy. Zadanie Ib. Pomiary falowania na przedpolu Portu Północnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 5 s., 10 rys., 1 tabl.
 2308. Paplińska Barbara: Podsumowanie badań nad numerycznym modelem widmowej prognozy falowania na Bałtyku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 17 s.
 2309. Paplińska Barbara: Falowanie wiatrowe w Zatoce Gdańskiej w świetle prognozy i pomiarów: praca doktorska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 90 s., rys., tab.
 2310. Paplińska Barbara: Analiza widma kierunkowego w Zatoce Gdańskiej. Testowanie boi "Directional Waverider". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 12 s., rys.
 2311. Paplińska Barbara: Analiza widma kierunkowego falowania w Zatoce Gdańskiej. Weryfikacja hipotezy o dwóch źródłach generacji. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, 11 s.
 2312. Paplińska Barbara: Inwestigation of unexplained features in SAR images. Sunlight air photography, weather and water parameters - results of measurements. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996
 2313. Paplińska Barbara: Weryfikacja modelu prognozy falowania wiatrowego WAM na podstawie pomiarów falowania. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997, nls.
 2314. Paplińska Barbara: Analiza falowania w rejonie Lubiatowa oraz w Zatoce Pomorskiej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 20 s.
 2315. Paplińska Barbara, Reda Anna: Określenie zmienności głównych parametrów falowania wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku w oparciu o model WAM4. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, 23 s., rys.
 2316. Paplińska Barbara: Analiza przydatności parametrycznych opisów widma kierunkowego do zastosowania na Bałtyku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, 18 s.
 2317. Paplińska Barbara, Reda Anna: Analiza transformacji widma falowania na płytkiej wodzie w oparciu o model SWAN. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, 24 s.
 2318. Paplińska Barbara: Analiza kierunkowego widma falowania zmierzonego na Bałtyku za pomocą boi Directional Waverider i analizowanego metodą najwiekszej wiarygodnosci (EMLM). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, nls.
 2319. Paprota M., Przewłócki J., Reda A., Sulisz W., Swerpel B. E., Wiśniewski M.: Extreme Waves and Wave Events in the Baltic Sea Report WP2.1 from the MAXWAVE project. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 72 s., rys., wykr.
 2320. Paprota M., Przewłócki J., Reda A., Sulisz W., Swerpel B. E., Wiśniewski M., Gruchala A.: Stochastic analysis of the wave time series measured on the Baltic Sea. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 22 s., rys., wykr.
 2321. Paprota M.: Generacja i transformacja nieliniowych fal wodnych w kanale falowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, 117 s.
 2322. Paprota M., Sulisz W., Reda A.: Sprawozdanie merytoryczne z projektu ,,Iuventus Plus'' pt. Teoretyczne i doświadczalne badania fal ekstremalnych i ekstremalnych zjawisk falowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, 48 s.
 2323. Paprota M.: Wykonanie eksperymentu laboratoryjnego w ramach zlecenia C2/8/2012. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 10 s.
 2324. Paprota M., Sulisz W.: Opracowanie modelu matematycznego transmisji nieliniowych fal wodnych przez falochron pneumatyczny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, 11 s.
 2325. Paprota M.: Analiza danych pomiarowych zmian wzniesienia powierzchni swobodnej przed i za falochronem pneumatycznym uzyskanych podczas doświadczeń przeprowadzonych w kanale falowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, 28 s.
 2326. Paprota M., Reda A.: Analiza danych pomiarowych pól prędkości mieszaniny wodno-powietrznej w obszarze działania falochronu pneumatycznego uzyskanych z pomocą systemu PIV podczas doświadczeń przeprowadzonych w kanale falowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, [16] s., zał.
 2327. Paprota M., Sulisz W., Reda A.: Experimental study of mass transport in a wave flume. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, [17] s.
 2328. Paprota M.: Laboratory study of a wave-current structure around a pneumatic breakwater. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, [31] s.
 2329. Paprota M., Sulisz W., Majewski D., Suszka L., Reda A.: Analysis of experimental data of wave-induced erosion of a frozen sand layer - WP3 Report. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, [25] s.
 2330. Paprota M., Sulisz W., Suszka L., Majewski D., Reda A.: Experimental investigations of wave-induced erosion of a frozen sand layer - WP3 Report. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, [31] s.
 2331. Paprota M., Sulisz W.: An arbitrary-order semi-analytical solution to the nonlinear wavemaker problem. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, 17 s.
 2332. Paszke Łukasz: Zastosowanie modelu sztucznej inteligencji w przewidywaniu falowania na Bałtyku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 44 s.
 2333. Paszke Łukasz: Model predykcji falowania oparty o sztuczną inteligencję. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 16 s.
 2334. Paszkiewicz Czesław: Zabezpieczenie rejestracji falowania wiatrowego w głębokowodnej strefie morza w ramach programu międzynarodowego "Lubiatowo-76". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 7 s., 2 rys.
 2335. Paszkiewicz Czesław, Piotrowski Andrzej: Mapy falowania w głębokowodnych obszarach Morza Bałtyckiego przy założeniu oddziaływania jednorodnego pola wiatru. Gdynia: IMiGW - PIB, 1979, 80 s.
 2336. Paszkiewicz Czesław: Opracować mapy falowania w głębokowodnych obszarach Morza Bałtyckiego przy założeniu oddziaływania jednorodnego pola wiatru. Gdynia: IMiGW - PIB, 1980, 37 s.
 2337. Paszkiewicz Czesław: Opracowanie map falowania wiatrowego przy założeniu oddziaływania niejednorodnego pola wiatru na powierzchnię Bałtyku. Gdynia: IMiGW - PIB, 1981, 7 s., 2 rys., 2 tabl. + 10 s., 12 rys. + 11 s., 28 rys., zał. + 6 s., 32 rys.
 2338. Paszkiewicz Czesław: Opracowanie map falowania wiatrowego przy założeniu oddziaływania niejednorodnego pola wiatru na powierzchnię Bałtyku. Gdynia: IMiGW - PIB, 1981, 13 s., 31 rys.
 2339. Paszkiewicz Czesław: Opracowanie map falowania wiatrowego przy oddziaływaniu niejednorodnego pola wiatru na powierzchnię Bałtyku. Gdynia: IMiGW - PIB, 1985, 11 s., 27 rys., zał.
 2340. Paszkiewicz Czesław: Opracowanie map falowania wiatrowego przy oddziaływaniu niejednorodnego pola wiatru na powierzchnię Bałtyku. Gdynia: IMiGW - PIB, 1985, 6 s., 62 rys.
 2341. Paszyc Tadeusz, Stępkowska-Paszyc Ewa: Aparat trójosiowego ściskania gruntu typu norweskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 24 s., 14 rys.
 2342. Paul Henryk: Dokumentacja inwentaryzacyjna dalb pomiarowych w Morskim Laboratorium Brzegowym w Lubiatowie IBW PAN. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 3 s., 19 rys.
 2343. Petelski Tomasz: Analiza matematycznych modeli planetarnej warstwy granicznej atmosfery nad morzem. Gdynia: IMiGW - PIB, 1977, 27 s.
 2344. Petelski Tomasz: Prace nad modelem bryzy. Gdynia: IMiGW - PIB, 1978, 23 s.
 2345. Petelski Tomasz: Analiza turbulencji powietrza w warstwie dynamicznego oddziaływania falowania morza. Gdynia: IMiGW - PIB, 1978, 10 s.
 2346. Pęcherzewski Kazimierz: Warunki hydrometeorologiczne i hydrochemiczne ujścia Wisły w 1977 r. Gdańsk: UG, 1977, 22 s., 39 rys., materiały
 2347. Pęcherzewski Kazimierz: Warunki hydrologiczne i meteorologiczne ujścia Łeby w 1979 r. Gdańsk: UG, 1980, 42 s., tabl., mapy
 2348. Picchiottino Jean: Nośność fundamentów obciążonych ukośnie i o zmiennych mimośrodach. Badanie modelowe. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 39 s., 37 rys.
 2349. Pilarczyk K. W.: Novel systems in coastal engineering: geotextile systems and other methods. Delft: Rijkswaterstaat, Road and Hydraulic Engineering Division, 1994, 53 s., zał.
 2350. Piórewicz Jerzy: Sprawozdanie z praktyki odbytej w Zarządzie Portu Gdynia w okresie kwiecień-maj 1962 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1962, 48 s.
 2351. Piórewicz Jerzy, Sobierajski Eugeniusz: Sprawozdanie z praktyki odbytej w Zarządzie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1962, 60 s., 11 tabl.
 2352. Piórewicz Jerzy: Teoria zatopionych strug wodnych w świetle literatury. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 44 s., 14 rys.
 2353. Piórewicz Jerzy, Sobierajski Eugeniusz: O awariach i eksploatacji drewnianych ram oldbojowych w portach Gdańsk i Gdynia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 10 s.
 2354. Piórewicz Jerzy: Sprawozdanie z badań wstępnych do tematu: Działanie przegród wodnych w warunkach portowych w m-cach grudzień 1963, marzec 1964. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 16 s., 10 rys.
 2355. Piórewicz Jerzy: Analiza działania zatopionych strumieni wodnych jako elementów przewgrody wodnej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 104 s., rys.
 2356. Piórewicz Jerzy: Badania modelowe i terenowe stacji prób na uwięzi w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 7 s., 48 rys.
 2357. Piórewicz Jerzy: Deformacja strumienia zatopionego ograniczonego swobodną powierzchnią cieczy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 98 s. + 36, 33 rys., 10 tabl.
 2358. Piórewicz Jerzy, Lewandowski Andrzej: Badania ruchu rumowiska przy zastosowaniu traserów w oparciu o najnowszą literaturę światową. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 14 s., 1 rys.
 2359. Piórewicz Jerzy: Badanie stateczności ławki falochronu narzutowego. Sprawozdanie ze stażu naukowego w Waterloopkundig Laboratorium de Voorst - Holandia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 10 s. + 3, 10 rys., 4 tabl.
 2360. Piórewicz Jerzy: Sprawozdanie ze stażu naukowego odbytego w Waterloopkundig Laboratorium Oddział de Voorst-Holandia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 40 s., 26 rys., 11 tabl.
 2361. Piórewicz Jerzy: Naprężenia powierzchniowe od wiatru i możliwości zmniejszenia działania jego skutków. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 13 s., 3 rys.
 2362. Piórewicz Jerzy: Efekt skalowy w badaniach przechodzenia fali nad falochronem zatopionym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 16 s., 10 rys., 7 tabl.
 2363. Piórewicz Jerzy: Analiza porównawcza modeli przepływowych hydrauliucznych z pomiarami w naturze. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 29 s., 7 rys., 5 tabl.
 2364. Piórewicz Jerzy: Analiza teoretyczna odbicia fali regularnej i nieregularnej na podstawie literatury. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 11 s.
 2365. Piórewicz Jerzy: Badania terenowe strefy przybrzeżnej w rejonie Benghazi (Libia). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 12 s., 13 rys., 3 tabl., 53 fot.
 2366. Piórewicz Jerzy, Robakiewicz Wojciech: Opinia na temat lokalizacji tymczasowej stacji prób w Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 14 s., 5 rys.
 2367. Piórewicz Jerzy: Budowa i tarowanie modelu hydraulicznego portu Łeba. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 21 s., 18 rys.
 2368. Piórewicz Jerzy: Obliczanie paramertrów urządzenia hydraulicznego do odmulania koryta w progu bramy przeciwpowodziowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 8 s., 4 rys.
 2369. Piórewicz Jerzy, Sobierajski Eugeniusz: Wstępne orzeczenie w sprawie lokalizacji stanowiska prób statków na uwięzi w Stoczni "Wisła" w Gdańsku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 10 s., 4 rys.
 2370. Piórewicz Jerzy: Hydrauliczne badania modelowe portu Łeba. Cz. 7. Badanie portu Łeba związane z poszerzeniem wejścia portowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 16 s., 29 rys.
 2371. Piórewicz Jerzy: Procesy brzegowe i warunki meteorologiczne w trakcie budowy ujęcia i zrzutu wody elektrowni Benghazi II-Libia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 20 s., 7 rys.
 2372. Piórewicz Jerzy: Orzeczenie dotyczące możliwości wykonania startów manewrowych silnika głównego statku typu B-521 zacumowanego przy pirsie remontowym G.S.R. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 21 s., 5 rys.
 2373. Piórewicz Jerzy: Nieustalone procesy hydrodynamiczne w cieśninach wielokanałowych. Cz. 2. Badania przepływów w ujściach rzek. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 39 s., 21 rys.
 2374. Piórewicz Jerzy: Sprawozdanie przejściowe z badań numerycznych i hydraulicznych hydrauliki Cieśniny Świny w powiązaniu z budową baz przeładunkowych na Bocznej Świnie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 9 s.
 2375. Piórewicz Jerzy: Dwuwymiarowy poziomy model numeryczny przepływu - przygotowanie danych weryfikacyjnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 22 s., 22 rys., 9 fot.
 2376. Piórewicz Jerzy: Badania modelowe Cieśniny Świny - podsumowanie badań z lat 1970-1977. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 44 s.
 2377. Piórewicz Jerzy: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Libii w okresie od 4.01. do 15.01.1977 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 3 s.
 2378. Piórewicz Jerzy: Określenie rozkładu prędkości w przekroju poprzecznym z uwzględnieniem oporów ruchu. (Próba opisu teoretycznego). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 22 s., 21 rys., 1 zał.
 2379. Piórewicz Jerzy: Zastosowanie wrót lub zwężek w układzie Cieśniny Świny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 20 s., 32 rys.
 2380. Piórewicz Jerzy, Glaza Andrzej, Perfumowicz Tadeusz: Sprawozdanie z pobytu służbowego w NRD w dniach od 17.10. - 22.10.1977 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 3 s.
 2381. Piórewicz Jerzy, Bagińska Maria: Opis programu obliczeń rozkładu prędkości w przekroju poprzecznym kanału. Język: ALGOL 1204. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 7 s., 9 rys., program
 2382. Piórewicz Jerzy, Robakiewicz Wojciech: Sea Water Intrusion into Shatt Al-Arab. Referat na II International Inland Waterways Transport. 25.27.03.1980 - Irak. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 21 s., 6 rys.
 2383. Piórewicz Jerzy, Staśkiewicz Antoni, Tomczak Zbigniew: Założenia do modelu matematycznego i przegląd dostępnych danych dla Zalewu Szczecińskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 35 s., 14 rys.
 2384. Piórewicz Jerzy: Hydrological nvestigations of the Shatt Al-Arab. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 23 s., 15 rys.
 2385. Piórewicz Jerzy: Program weryfikacyjnych badań terenowych rejonu ujścia Wisły dla potrzeb tematu PR7.09.02. Etap 2. Opracować program weryfikacyjnych badań terenowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 13 s.
 2386. Piórewicz Jerzy: Opinia w sprawie zabezpieczenia dna przy nabrzeżu Bazy Promowej w Gdańsku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 13 s., 8 rys.
 2387. Piórewicz Jerzy, Tomczak Zbigniew: Założenia do modelu hydraulicznego dla badania zjawisk ze zróżnicowaną gęstością. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 13 s., 2 rys.
 2388. Piórewicz Zbigniew, Wodnicki Antoni: Sprawozdanie z pobytu w Holandii w okresie od 4.06 - 12.06.1976 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 1 s.
 2389. Piwecki T.: Mechanika środowiska morskiego oraz podstawy ochrony brzegu morskiego. Gdańsk: PG WH, 1986, 51 s., lit., aneks, wydr.
 2390. Piwecki T.: Mechanika środowiska morskiego oraz podstawy ochrony brzegu morskiego. Gdańsk: PG WH, 1987, 26 s., wydr. komput.
 2391. Piwecki Teofil, Zaradny Henryk: Scalony model ruchu wody w strefie nasyconej i nienasyconej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 24 s., 4 rys., 2 tabl.
 2392. Piwecki Teofil, Szymkiewicz Romuald, Granatowicz Janusz: Problemy hydrologiczne i wodno-gospodarcze Dolnej Wisły w aspekcie jej przyszłościowego wykorzystania. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 21 s., 16 rys.
 2393. Piwecki Teofil: Problemy hydrologiczne i wodno-gospodarcze Dolnej Wisły w aspekcie jej przyszłościowego wykorzystania. Opracowanie, uruchomienie, weryfikacja i wdrozenie jednowymiarowego modelu matematycznego warunków hydrodynamicznych kaskady Dolnej Wisły. Etap I. Gdańsk: PG IH, 1980, 21 s., 16 rys.
 2394. Piwecki Teofil: Opracowanie, uruchomienie i weryfikacja modelu matematycznego warunków hydrodynamicznych Dolnej Wisly. Gdańsk: PG IH, 1981, 34 s., rys., tabl.
 2395. Piwecki Teofil: Opracowanie uruchomienia i weryfikacja modelu matematycznego warunków hydrodynamicznych Dolnej Wisły. Gdańsk: PG IH, 1981, 33 s., 20 rys., 4 zał.
 2396. Piwecki Teofil: Model matematyczny prognozy stanów i przepływów na dolnej Wiśle z uwzględnieniem odcinka Tczew-Ujście. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 48 s., 32 rys.
 2397. Pliński M.: Charakterystyka fotosyntezy i oddychania zespołów planktonowych z wybranego punktu Zatoki Gdańskiej. Sopot: UG, 1978, 3 s., rys., tabl.
 2398. Podsiadło Ryszard: Sprawdzenie dokładności badań modelowych w piasku suchym dla zagadnień płaskich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 8 s.
 2399. Podsiadło Ryszard: Nośność graniczna fundamentów płytowych wyciąganych pionowo z gruntu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 90 s., rys., fot.
 2400. Potrykus Maria: Wpływ odlądowego transportu materiału dennego na dynamikę strefy brzegowej z wbudowanym molem portowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 9 s., 15 rys.
 2401. Pruszak Z., Okrój T., Ostrowski R.: Sediment fluxes between land and sea. 1997
 2402. Pruszak Z., Paplińska B., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Deep and shallow water waves at South Baltic. 1997
 2403. Pruszak Z.: National statistic and trends with an emphasis on the coastal zone, SURVAS Aggregation region: Europe - Poland, Internal Project Country Report. Wydawnictwo IBW PAN, Middlesex University Enfield, 2000, 3 s.
 2404. Pruszak Z.: Qualitative data and Appraisal, Poland, SURVAS Internal Country Report. Wydawnictwo IBW PAN, Middlesex University Enfield, 2000, 7 s.
 2405. Pruszak Z.: SURVAS products and potential end users, Internal Project Country Report. Wydawnictwo IBW PAN, Middlesex University Enfield, 2000, 5 s.
 2406. Pruszak Z.: Existing national problems and coastal management arrangements, Internal Project Country Report. Wydawnictwo IBW PAN, Middlesex University Enfield, 2000, 7 s.
 2407. Pruszak Z.: Climate (environmental) change and socio-economic-scenario. SURVAS Matrix Sheet 2 (ASLR2), SURVAS Internal Country Report. Wydawnictwo IBW PAN, Middlesex University Enfield, 2000, 5 s.
 2408. Pruszak Z.: Climate (environmental) change and socio-economic-scenario. SURVAS Matrix Sheet 1 (ASLR1), Internal Country Report. Wydawnictwo IBW PAN, Middlesex University Enfield, 2000, 7 s.
 2409. Pruszak Z.: European vulnerability and adaptation to impact of sea-level rise, Poland, Poster. 2000
 2410. Pruszak Z.: Appraisal of national/subnational vulnerability assessments Poland Country Internal Project Report. Wydawnictwo IBW PAN, Middlesex University Enfield, 2000, 10 s.
 2411. Pruszak Z.: Analiza wpływu zmiennego klimatu falowego na ewolucję linii brzegowej i innych form wzdłużbrzegowych. Gdańsk: 2000, [3] s.
 2412. Pruszak Z., M. Szmytkiewicz, R. Ostrowski: Ekspertyza naukowa nt. warunków technicznych wykonania drewnianych ostróg w Ustroniu Morskim w świetle istniejących przepisów, praktyki wykonawczej i naukowych doświadczeń IBW PAN. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, 5 s.
 2413. Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M., Ostrowski R.: Infragravity waves and rhytmic shoreline forms at a non-tidal, barred South Baltic beach. W: Pomiar i wyznaczenie podstawowych charakterystyk fal krawędziowych w warunkach brzegu wielorewowego. Red. Szmytkiewicz Marek, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 2 s.
 2414. Pruszak Z., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Ekspedycja pomiarowa ,,Lubiatowo 2003''. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 8 s., rys.
 2415. Pruszak Z., Różyński G., Skaja M., Szmytkiewicz M., Ostrowski R.: Raport końcowy z realizacji projektu badawczego nr 5 T07A 019 24: Identyfikacja i opis fal podgrawitacyjnych (krawędziowych) strefy brzegowej południowego Bałtyku oraz określenie ich empirycznych związków z generacją i ewolucją rytmicznych form brzegowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 13 s.
 2416. Pruszak Z.: Opracowanie metody oceny strumieni osadów w obszarach brzegowych dużych delt rzecznych na przykładzie Delty Rzeki Czerwonej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 8, 17 s.
 2417. Pruszak Z.: Zbadanie warunków generacji i zmienności rytmicznego ukształtowania linii brzegowej w przypadku wielorewowej strefy brzegowej: opis zadania. W: Zbadanie warunków generacji i zmienności rytmicznego ukształtowania linii brzegowej w przypadku wielorewowej strefy brzegowej. Red. Zbigniew Pruszak, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, 10 s.
 2418. Zbadanie warunków generacji i zmienności rytmicznego ukształtowania linii brzegowej w przypadku wielorewowej strefy brzegowej. Red. Zbigniew Pruszak, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, [70] s.
 2419. Wykonanie analizy równoczesnej zmienności położenia wydmy i migracji linii brzegowej. Red. Pruszak Z., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, [23] s.
 2420. Pruszak Z., Schönhofer J.: Analiza zmienności położenia wydmy i linii brzegowej charakterystycznego odcinka brzegu południowego Bałtyku. W: Wykonanie analizy równoczesnej zmienności położenia wydmy i migracji linii brzegowej. Red. Pruszak Z., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, 15 s.
 2421. Pruszak Z.: Porównanie płytkowodnej hydro- i litodynamiki brzegu dyssypatywnego oraz refleksywnego w oparciu o badania w MLB Lubiatowo (Morze Bałtyckie) oraz SB Szkorpiłowce (Morze Czarne). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, 26 s.
 2422. Określenie i opis związków pomiędzy ruchem osadów, strukturami prądowymi i zmianami dennymi oraz rozbudowa i weryfikacja modeli tych zjawisk dla płytkowodnych obszarów brzegu wielorewowego (dyssypatywnego) i bezrewowego (reflektywnego). Red. Zbigniew Pruszak, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, 29 s., zał.
 2423. Dokonanie analizy przestrzenno-czasowej zmienności wybranych morfologicznych form brzegowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, 25 s.
 2424. Pruszak Z.: Dokonanie oceny stanu i zdolności ochronnych budowli brzegowych środkowo-wschodniej części polskiego brzegu morskiego w świetle obserwowanych zmian klimatycznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, 34 s.
 2425. Pruszak Z.: Zbadanie długookresowej zmienności wybranych charakterystyk wielorewowego profilu brzegowego. W: Opracowania z tematu 2.1 w 2012 r.. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 23 s.
 2426. Pruszak Z., Chrząstowska N.: Dokonanie analizy wpływu zmiennego klimatu falowego na różnookresową zmienność nadwodnej części brzegu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, 18 s.
 2427. Pruszak Zbigniew, Tarnowska Maria, Zeidler Ryszard: Koncepcja hydraulicznego modelu strefy brzegowej morza w rejonie ujścia Wisły pod Świbnem. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 20 s., 5 rys.
 2428. Pruszak Zbigniew: Procesy formowania się rozwoju i zanikania małych form dennych w oscylacyjnym ruchu cieczy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 159 s., rys.
 2429. Pruszak Zbigniew: Problem pomiaru tarcia dennego oraz przygotowania do uzupełniających badań form dennych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 10 s., 4 rys.
 2430. Pruszak Zbigniew: Oblicanie wleczonego transportu od i dobrzegowego oraz wzdłużbrzegowego w ruchu falowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 15 s., 6 rys.
 2431. Pruszak Zbigniew, Zeidler Ryszard: Sediment Transport and Ripples Due to Waves and Courents. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 19 s.
 2432. Pruszak Zbigniew: Ruch osadów dennych w oSrodku morskim z wybranymi budowlami hydrotechnicznymi. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 20 s., 5 rys.
 2433. Pruszak Zbigniew: Cyrkulacja prądowa Zatoki Admiralicji (rejon Polskiej Stacji Antarktycznej im. M.Arctowskiego na wyspie King George). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 160 s., 19 rys.
 2434. Pruszak Zbigniew: Numeryczny model litodynamicznych procesów strefy brzegowej dla brzegu niezabudowanego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 17 s., 20 rys.
 2435. Pruszak Zbigniew, Szmytkiewicz Marek: Udoskonalony numeryczny algorytm obliczania transportu osadów oraz zmian dna w morskiej strefie brzegowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 69 s., 19 rys.
 2436. Pruszak Zbigniew: Pomiary rzeczywistej konfiguracji dna i jego zmian w ujściowym odcinku Wisly a także opracowania prognostyczne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 29 s., 41 rys., fot., tabl.
 2437. Pruszak Zbigniew, Szmytkiewicz Marek: Wstępna weryfikacja modelu "SAND" w oparciu o dane z ekspedycji "Lubiatowo 81". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 21 s., 19 rys.
 2438. Pruszak Zbigniew: Pomiary rzeczywistej konfiguracji dna i jego zmian w ujściowym odcinku Wisły, a także opracowania prognostyczne. Zadanie etapowe 3, 4 i 5 na 1984 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 26 s., rys., tabl.
 2439. Pruszak Zbigniew, Janusz Gilewski: Pomiar transportu rumowiska wleczonego na kolejnych miejscach ujściowych odcinka rzeki Wisły. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, s., 6 rys., 8 tabl., 4 fot.
 2440. Pruszak Zbigniew, Walczak Paweł, Janusz Gilewski: Pomiary rzeczywistej konfiguracji dna i jego zmian w ujściowym odcinku Wisły a także opracowanie prognostyczne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 6 s., rys., tabl.
 2441. Pruszak Zbigniew: Określenie przybliżonych tendencji zmian konfiguracji dna ujściowego odcinka rzeki Wisły (Przegalina-Ujście) w roku 1985 na podstawie pomiarów batymetrii dna w kilku wybranych profilach poprzecznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 5 s., 6 rys., 2 tabl.
 2442. Pruszak Zbigniew: Transport osadów dennych w kierunku poprzecznym do brzegu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 48 s., 12 rys.
 2443. Pruszak Zbigniew: Granulometria osadów dennych Dolnej Wisły. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 4 s., 16 rys., 2 tab.
 2444. Pruszak Zbigniew, Tarnowska Maria, Tarnowski Aleksander: Badania modelowe hydrotechnicznej zabudowy ujścia rzeki Wisły. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 76 s., lit., 9 tabl., 47 rys., fot.
 2445. Pruszak Zbigniew, Perfumowicz Tadeusz: Opracowanie i wstępne próby aparatury do akustycznego pomiaru zmian profilu dna w czasie falowania. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 6 s., 4 rys.
 2446. Pruszak Zbigniew: Opracowanie modelu teoretycznego ruchu osadów wleczonych i zawieszonych w profilu prostopadłym do brzegu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 17 s., 6 rys., 2 tabl.
 2447. Pruszak Zbigniew: Estimates of cross-shore bedload and bed changes. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 14 s.
 2448. Pruszak Zbigniew: Elementy metodyczne i pomiarowe badań ruchu osadów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 17 s., 12 rys.
 2449. Pruszak Zbigniew, Zeidler Ryszard: Określenie charakterystyk ruchu osadów dennych w morzu na podstawie znacznikowych badań terenowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 14 s., rys.
 2450. Pruszak Zbigniew, Ostrowski Rafał: Aproksymacja kształtu i zmienności wielorewowego profilu poprzecznego brzegu przy użyciu funkcji własnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 15 s., 28 rys.
 2451. Pruszak Zbigniew: Opracowanie wyników ekspedycji "Szkorpiłowce 88". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 17 s., 6 rys., 3 zał.
 2452. Pruszak Zbigniew: The analysis of beach profile changes using deans method and empirical orthogonal functions. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 14 s., 11 rys.
 2453. Pruszak Zbigniew, Zeidler Ryszard: Beach Changes and Sediment Movement in the Surf Zone. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 13 s., rys.
 2454. Pruszak Zbigniew: Określenie wielkości transportu osadów dennych w wielorewowej, typowej dla polskich warunków morskiej strefy brzegowej dla potrzeb inżynierii morskiej i ekologii. Synteza wynikow badań Projekt 4S 401 023 04. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 56 s.
 2455. Pruszak Zbigniew, Różyński Grzegorz: Przeanalizowanie podstawowych parametrów rew w profilu poprzecznym brzegu wielorewowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 17 s., tablice
 2456. Pruszak Zbigniew: Roczny raport z działalności statutowej w roku 1996 w temacie 2.3. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, nls.
 2457. Pruszak Zbigniew: Roczny raport z działalności statutowej w roku 1997 w temacie 2.3. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997
 2458. Pruszak Zbigniew: Scientific final report. Contribution of the Institute of Hydroengineering of the Polish Academy of Science (IHE PAS) Gdańsk to BASYS project (Subproject 4: Nearshore and Coastline Processes). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, nls.
 2459. Pruszak Zbigniew: Publikacje i opracowania zwarte wykonane w całości lub części w roku 1999 w Temacie 2.1. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, nls.
 2460. Pruszak Zbigniew: Wykaz publikacji naukowych wykonanych w trakcie realizacji tematu 2.3. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, nls.
 2461. Pruszak Zbigniew, Skaja Marek, Szmytkiewicz Marek: Opracowanie podstawowych metodyk i wskaźników realizacji strategii ochrony brzegów morskich Etap I stanowiący część zadania nr 3 projektu celowego Strategia Ochrony Brzegów Morskich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, 18 s., rys. załączniki
 2462. Pruszak Zbigniew: SURVAS Country Reports (Poland). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2000
 2463. Pruszak Zbigniew: Analiza i synteza istniejących scenariuszy podatności polskiego brzegu na wzrost poziomu morza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, 19 s.
 2464. Pruszak Zbigniew: Napisanie monografii-podręcznika pod tytułem ,,Akweny morskie. Zarys procesów fizycznych i inżynierii środowiska''. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 6 s., streszcz. książki
 2465. Przewłócki Jarosław: Wpływ zmienności położenia lustra wody i warstw gruntu na stateczność zbocza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 143 s., rys. w tek.
 2466. Przewłócki Jarosław: Odkształcenie gruntu pod wpływem obciążeń cyklicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 17 s., 10 rys., lit.
 2467. Przewłócki Jarosław, Knabe Władysław: Analiza naprężeń w płaskim stanie odkształcenia przy uwzględnieniu trójwymiarowych charakterystyk stochastycznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, 63 s.
 2468. Przewłócki Jarosław, Knabe Władysław: Opracowanie modelu stochastycznego ośrodka gruntowego w ujęciu numerycznym i analitycznym, w ramach losowej teorii sprężystości. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 18 s., zał.
 2469. Przewłócki Jarosław, Knabe Władysław: Estymacja pola losowego wybranych parametrów mechanicznych i fizycznych ośrodka gruntowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 82 s.
 2470. Przewłócki Jarosław, Świdziński Waldemar: Ocena bezpieczeństwa składowiska "Żelazny Most". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, 40 s., rys.
 2471. Przewłócki Jarosław: Analiza modeli stochastycznego ośrodka gruntowego pod kątem możliwości ich zastosowania do zagadnień redukcji wymiaru. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, nls.
 2472. Przewłócki Jarosław: Losowość w wybranych zagadnieniach mechaniki gruntów: rozprawa habilitacyjna. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997, 206 s.
 2473. Przewłócki Jarosław: Projekt badawczy Nr 7 S103 022 07. Modelowqanie trójwymiarowego stochastycznego ośrodka gruntowego w płaskim stanie odkształcenia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997, 128 s.
 2474. Przewłócki Jarosław: Adaptacja i zastosowanie twierdzeń nośności granicznej w stochastycznej mechanice gruntów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, 34 s.
 2475. Przewłócki Jarosław, Świdziński Waldemar: Ocena stanu bezpieczeństwa składowiska "Żelazny Most" wg stanu na 1998 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, 55 s., rys.
 2476. Przewłócki Jarosław, Świdziński Waldemar: Ocena stanu bezpieczeństwa składowiska "Żelazny Most" wg stanu na 1999 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2000, 53 s., załączniki
 2477. Puchalski Sylwester: Raport z wykonania próbnych sondaży optycznych przywodnej warstwy atmosfery nad Zatoką Gdańską. Sopot: IG PAN, 1978, 15 s.
 2478. Quant Bernard: Skład chemiczny jako podstawa prognozowania parametrów lepkosprężystego modelu kompozytu krzemianowo-popiołowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 79 s.
 2479. Quant Bernard: Adaptacja projektu składowiska odpadów energetycznych do uszczelniania metodą kompozytu popiołowego wg. Patentu Nr 85921 dla Zakładu Celulozy Papieru w Świeciu nad Wisłą. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 13 s., 3 rys., plan sytuacyjny
 2480. Quant Bernard, Główka Wacław: Uszczelnianie dna i skarp składowiska odpadów popiołu i żużla z Elektrociepłowni Zakładów Celulozy i Papieru w Świeciu nad Wisłą. Cz. 1. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 25 s., 5 rys.
 2481. Quant Bernard: Badanie możliwości zastosowania fosfogipsów w budownictwie hydrotechnicznym, drogowym i kolejowym jako składnika kompozytów popiołowo-fosfogipsowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 56 s., lit. 15 rys.
 2482. Quant Bernard, Kałęcki Henryk: Opinia dotycząca koncepcji uszczelniania czaszy składowiska odpadów paleniskowych w Kotlarni wykonanej przez "Energoprojekt". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 6 s.
 2483. Quant Bernard: Wykonanie wykładziny hydroizolacyjnej na budowie składowiska odpadów z Mazowieckiego Przedsiębiorstwa Materiałów Izolacji Budowlanej w Małkinii. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 12 s., 3 rys.
 2484. Quant Bernard, Knop Marian, Sułek Zbigniew: Technologia stosowania kompozytów krzemianowo-popiołowych do wytwarzania uszczelnień w budownictwie lądowym i hydrotechncznym z wykorzystaniem surowców wtórnych i odpadowych. Etap I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 57 s., 36 rys.
 2485. Quant Bernard: Wykonanie wykładziny hydroizolacyjnej na budowie składowiska odpadów z Mazowieckiego Przedsiębiorstwa Materiałów Izolacji Budowlanej w Małkinii. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 25 s., 6 rys., tabl w tekscie
 2486. Quant Bernard, Knop Marian, Sułek Zbigniew: Zalecenia dotyczące badań gruntów antropogenicznych stosowanych w budownictwie hydrotechnicznym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 16 s.
 2487. Quant Bernard, Knop Marian, Sułek Zbigniew: Badania możliwości formowania i układania wykładziny izolacyjnej opartej na kompozycie fosfogipsowo-krzemianowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 49 s., 8 rys.
 2488. Quant Bernard, Knop Marian, Sułek Zbigniew: Technologia stosowania kompozytów krzemianowo-popiołowych do wytworzenia uszczelnień w budownictwie lądowym i hydrotechnicznym z wykorzystaniem surowców wtórnych i odpadowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 36 s., 5 rys.
 2489. Quant Bernard, Szyłański Krzysztof: Uszczelnianie zbiornika wody przemysłowej Łosień II dla Huty Katowice. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 7 s., 2 rys., 4 tabl.
 2490. Quant Bernard, Sułek Zbigniew: Zmienność fizyko-mechanicznych i chemicznych właściwości kompozytu fosfogipsowego w czasie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 27 s., 4 rys.
 2491. Quant Bernard, Sułek Zbigniew: Składowisko odpadów komunalnych w Gniewinie. Badania stanu środowiska Etap II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 15 s., 15 tab.
 2492. Quant Bernard: Ocena ekologiczna przydatności wybranych metod utylizacji popiołów i fosfogipsów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 11 s., 11 tablic
 2493. Quant Bernard: Utylizacja masowych odpadów przemysłowych na przykładzie popiołów lotnych i fosfogipsów, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań własnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 48 s., tab.
 2494. Radys Bogdan: Wyniki pomiarów wzorcowania zbiorników z przelewami kołowymi o średnicach 539 i 359 mm. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 3 s., 3 rys.
 2495. Ranachowski J., Rejmund F.: Emisja akustyczna w procesie kruchego pękania ceramiki. Warszawa: IPPT PAN, 1993, 98 s., Prace IPPT, 27/1993
 2496. Reda A.: Modelowanie stateczności elementów narzutów kamiennych i podsypek budowli morskich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, 119 s.
 2497. Reda A., Majewski D., Paprota M., Sulisz W.: Climate changes influence on Arctic coast: review of existing knowledge and methods. ARCOASTS Project - WP2 Report. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, 46 s.
 2498. Reda A., Bielecka M., Różyński G.: Warsztaty końcowe Projektów LAGOONS i ARCH. Biuletyn Projektu LAGOONS Nr B4.3 PL. W: LAGOONS (2014) LAGOONS Multilanguage report: Stakeholders recommendations from each case study lagoon, LAGOONS Report No. D7.1. University of Aveiro, 2014, 6 s.
 2499. Reda A.: The effect of drifting sea ice forms on gravitational waves: laboratory study. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, 23 s., zał.
 2500. Robakiewicz M.: Analiza długoterminowej zmienności ekstremalnych warunków falowych na Bałtyku Południowym na przykładzie rejonu Półwyspu Helskiego: praca doktorska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991
 2501. Robakiewicz M.: Hydrodynamics in rivers trained with groins: part 1 - non-submerged single groin. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 7 s., rys.
 2502. Robakiewicz M.: Modelowanie hydrodynamiki i ruchu rumowiska w wybranym rejonie Dolnej Wisły. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, 6 s., rys.
 2503. Robakiewicz M.: Analiza wpływu wykonanej inwestycji modernizacji ostróg na rzece Wiśle, dla zabezpieczenia pracy ujęcia wody powierzchniowej dla IP Kwidzyn S.A., na istniejącą przeprawę promową w miejscowości Korzeniewo. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, 7 s., rys., wykr.
 2504. Robakiewicz M.: Characteristics of the Lower Vistula River in view of field measurements. W: Zbadanie wpływu ostróg na dynamikę Dolnej Wisły. Red. Robakiewicz M., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007
 2505. Robakiewicz M.: Zbadanie wpływu ostróg na dynamikę Dolnej Wisły. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, [70] s.
 2506. Robakiewicz M.: Influence of man-made discharges of water on environmental conditions in the Gulf of Gdańsk. W: Global Changes and Extreme Phenomena in the Baltic Sea: 10th Polish-German Seminar [Extended abstracts]. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, s. 36-37
 2507. Robakiewicz M., Robakiewicz W.: Obliczenie rozprzestrzeniania się solanki z projektowanego zrzutu do Zatoki Puckiej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, 24 s., zał., rys.
 2508. Robakiewicz M., Szmytkiewicz M.: Ocena prędkości wody w rejonie nabrzeża ,,Kosa'' w Świnoujściu KM 5.0 - 5.5 na podstawie archiwalnych danych pomiarowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, 12 s.
 2509. Robakiewicz M.: Wpływ ostróg na hydrodynamikę rzeki nizinnej w warunkach zmiennego przepływu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, 15 s., wykr.
 2510. Robakiewicz M., Robakiewicz W.: Badanie modelem matematycznym drogi wodnej Świnoujście - Zalew Szczeciński: etap I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, 7, [33] s.
 2511. Robakiewicz M.: Wpływ ostróg na hydrodynamikę rzeki nizinnej w warunkach zmiennego przepływu. Etap II: regulacja rzeki na zakolu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, [5] s., rys.
 2512. Robakiewicz M., Robakiewicz W.: Ocena warunków rozprzestrzeniania się wody technologicznej zrzucanej do Cieśniny Świny z instalacji rozprężania gazu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, 10 s., rys.
 2513. Robakiewicz M., Robakiewicz W.: Badanie modelem matematycznym drogi wodnej Świnoujście - Zalew Szczeciński: etapy II i III. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, 6 s., rys.
 2514. Robakiewicz M., Robakiewicz W.: Monitoring rozruchu instalacji zrzutowej solanki do Zatoki Puckiej. Podsumowanie Etapów I i II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, 4 s.
 2515. Robakiewicz M.: Rola ostróg w regulacji rzek. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, 31 s.
 2516. Robakiewicz M.: Monitoring rozruchu instalacji zrzutowej solanki do Zatoki Puckiej. Etap II - Sprawdzenie sposobu rozchodzenia się solanki w początkowym okresie uruchamiania instalacji. Sprawozdanie z pomiarów w dniu 13.10.2010. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, 14 s.
 2517. Robakiewicz M., Robakiewicz W.: Monitoring rozruchu instalacji zrzutowej solanki do Zatoki Puckiej. Etap II - Sprawdzenie sposobu rozchodzenia się solanki w początkowym okresie uruchamiania instalacji. Sprawozdanie z pomiarów ciągłych 13.10 -- 26.11.2010. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, 34 s.
 2518. Robakiewicz M.: Monitoring rozruchu instalacji zrzutowej solanki do Zatoki Puckiej. Etap II - Sprawdzenie sposobu rozchodzenia się solanki w początkowym okresie uruchamiania instalacji. Sprawozdanie z pomiarów w dniu 1.10.2010. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, 10 s.
 2519. Robakiewicz M.: Monitoring rozruchu instalacji zrzutowej solanki do Zatoki Puckiej. Etap II - Sprawdzenie sposobu rozchodzenia się solanki w początkowym okresie uruchamiania instalacji. Sprawozdanie z pomiarów w dniu 27.10.2010. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, 10 s.
 2520. Robakiewicz M.: Wpływ zmian batymetrii na warunki przepływu na drodze wodnej Świnoujście - Szczecin. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, Ok. 125 s.
 2521. Robakiewicz M., Robakiewicz W.: Monitoring rozruchu instalacji zrzutowej solanki do Zatoki Puckiej. Etap V A: przygotowanie wytycznych do eksploatacji instalacji zrzutu solanki na podstawie danych zgromadzonych do końca sierpnia 2011. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, 30 s.
 2522. Robakiewicz M.: Monitoring rozruchu instalacji zrzutowej solanki do Zatoki Puckiej. Etap IV A: sprawdzenie sposobu rozchodzenia się solanki z instalacji zrzutowej w okresie słabej dynamiki wód w Zatoce Puckiej - lato 2011. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, 28 s., wykr.
 2523. Robakiewicz M.: Pomiary zimowe dla potrzeb monitoringu rozruchu instalacji zrzutowej solanki do Zatoki Gdańskiej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, 5 s.
 2524. Robakiewicz M.: Monitoring rozruchu instalacji zrzutowej solanki do Zatoki Puckiej. Sprawdzenie sposobu rozchodzenia się solanki w początkowym okresie uruchamiania instalacji. Sprawozdanie z pomiarów w dniu 4.05.2011. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, 4 s., rys.
 2525. Robakiewicz M.: Pomiary efektywności rozcieńczenia solanki w polu bliskim instalacji zrzutowej solanki do Zatoki Puckiej w okresie wrzesień 2011 - marzec 2012. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 21 s.
 2526. Robakiewicz M.: Monitoring rozruchu instalacji zrzutowej solanki do Zatoki Puckiej. Etap IV-B. Sprawdzenie sposobu rozchodzenia się solanki w okresie pracy instalacji po osiągnięciu parametrów docelowych zrzutu - lato 2012. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 34 s.
 2527. Robakiewicz M.: Monitoring rozruchu instalacji zrzutowej solanki do Zatoki Puckiej. Etap V-B. Przygotowanie wytycznych do eksploatacji instalacji zrzutu solanki - wersja po osiągnięciu parametrów docelowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 9 s.
 2528. Robakiewicz M.: Pomiary efektywności rozcieńczenia solanki w polu bliskim instalacji zrzutowej solanki do Zatoki Puckiej w okresie kwiecień - grudzień 2012. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 26 s.
 2529. Robakiewicz M.: Zmiany układu dna w obszarze drogi wodnej Świnoujście-Szczecin w wieloleciu 1950-2010. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 24 s.
 2530. Robakiewicz M.: Pomiary efektywności rozcieńczenia solanki w polu bliskim instalacji zrzutowej solanki do Zatoki Puckiej w okresie maj - lipiec 2013. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, 11 s.
 2531. Robakiewicz M.: Pomiary efektywności rozcieńczenia solanki w polu bliskim instalacji zrzutowej solanki do Zatoki Puckiej w okresie luty - kwiecień 2013. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, 8 s.
 2532. Robakiewicz M.: Dokonanie oceny wpływu warunków hydrodynamicznych na mieszanie solanki w środowisku morskim na przykładzie pracy zrzutu solanki do Zatoki Puckiej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, [36] s.
 2533. Robakiewicz M.: Pomiary efektywności rozcieńczenia solanki w polu bliskim instalacji zrzutowej solanki do Zatoki Puckiej w okresie sierpień - listopad 2013. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, 8 s.
 2534. Robakiewicz M.: Pomiary efektywności rozcieńczenia solanki w polu bliskim instalacji zrzutowej solanki do Zatoki Puckiej w okresie grudzień 2013 - marzec 2014. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, 5 s.
 2535. Robakiewicz M.: Pomiary efektywności rozcieńczenia solanki w polu bliskim instalacji zrzutowej solanki do Zatoki Puckiej. Październik 2014. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, 4 s.
 2536. Robakiewicz M.: Salinity changes in the Bay of Puck due to brine discharge based on in-situ measurements. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, 9 s.
 2537. Robakiewicz M.: Określenie wpływu warunków hydrodynamicznychna intensywność mieszania solanki w środowisku morskim, na przykładzie zrzutu solanki do Zatoki Puckiej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, 21, 2 s.
 2538. Robakiewicz M.: Pomiary efektywności rozcieńczenia solanki w polu bliskim instalacji zrzutowej solanki do Zatoki Puckiej. Październik 2015. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, 4 s.
 2539. Robakiewicz M.: Pomiary efektywności rozcieńczenia solanki w polu bliskim instalacji zrzutowej solanki do Zatoki Puckiej. Kwiecień 2015. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, 4 s.
 2540. Robakiewicz M.: Pomiary efektywności rozcieńczenia solanki w polu bliskim instalacji zrzutowej solanki do Zatoki Puckiej. Kwiecień 2016. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, 4 s.
 2541. Robakiewicz M.: Określenie wpływu warunków hydrodynamicznych na intensywność mieszania cieczy zrzucanej do rzeki. W: Temat 2.2: Badania litodynamiki morsko-rzecznych obszarów brzegowych. Raport z utrzymania potencjału badawczego w 2016 roku. Red. Rafał Ostrowski, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, 27 s.
 2542. Robakiewicz M.: Pomiary efektywności rozcieńczenia solanki w polu bliskim instalacji zrzutowej solanki do Zatoki Puckiej. Październik 2016. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, 5 s.
 2543. Badania naturalnej i antropogenicznej zmienności środowiska w rzekach i ujściach rzecznych: raport z wykonania zadań Z 2.2.1, Z 2.2.2 i Z 2.2.3 w 2017 r.. Red. Małgorzata Robakiewicz, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, Ok. 150 s.
 2544. Robakiewicz M.: Pomiary efektywności rozcieńczenia solanki w polu bliskim instalacji zrzutowej solanki do Zatoki Puckiej. Październik 2017. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, 5 s., USB stick
 2545. Robakiewicz M.: Spreading of brine using rosette type diffuser - Puck Bay case study. W: Badania naturalnej i antropogenicznej zmienności środowiska w rzekach i ujściach rzecznych: raport z wykonania zadań Z 2.2.1, Z 2.2.2 i Z 2.2.3 w 2017 r.. Red. Małgorzata Robakiewicz, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017
 2546. Robakiewicz M.: Pomiary efektywności rozcieńczenia solanki w polu bliskim instalacji zrzutowej solanki do Zatoki Puckiej. Kwiecień 2017. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, 8 s.
 2547. Robakiewicz M.: Pomiary efektywności rozcieńczenia solanki w polu bliskim instalacji zrzutowej solanki do Zatoki Puckiej: kwiecień 2018. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2018, 7 s.
 2548. Robakiewicz Małgorzata: Założenie docelowe stacji monitoringowej w Morskim Laboratorium Brzegowym w Lubiatowie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986
 2549. Robakiewicz Małgorzata: Analiza długoterminowa zjawisk sztormowych na Bałtyku Południowym dla rejonu Helu na przykładzie roku 1962. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 14 s., 27 rys., dane meteor.
 2550. Robakiewicz Małgorzata: Storm Activity in the Hel Peninsula Region.Prediction and Statistical Analisis. 15 Conference of Baltic Oceanographers. Copenhagen-86. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986
 2551. Robakiewicz Małgorzata: Analiza zależności parametrów wiatru notowanych na stacji Hel od warunków panujących na otwartym morzu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 30 s., rys.
 2552. Robakiewicz Małgorzata: Zróżnicowanie parametrów falowego klimatu na polskim wybrzeżu morskim. Część I - Analiza stanu dotychczasowego badań klimatu falowego na polskim wybrzeżu morskim. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 9 s., 1 rys., 17 tabl.
 2553. Robakiewicz Małgorzata, Śpiewak Erazm: System monitoringu falowania i wiatru w Morskim Laboratorium Brzegowymm w Lubiatowie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 5 s., 3 rys.
 2554. Robakiewicz Małgorzata, Grzesiak Kazimierz: Stałe pomiary wybranych parametrów hydrologiczno-meteorologicznych w MLB w Lubiatowie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 4 s.
 2555. Robakiewicz Małgorzata: Wstępna analiza długoterminowa zjawisk sztormowych na Bałtyku Południowym dla rejonu Półwyspu Hel. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 13 s., 14 rys., tabl.
 2556. Robakiewicz Małgorzata, Śpiewak Erazm: System monitoringu falowania i waitru w Morskim Laboratorium rzegowym w Lubiatowie. Zeszyt 4. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 5 s., 3 rys.
 2557. Robakiewicz Małgorzata: Gdańsk Bay 3D Model. Delft: Delft Hydraulics, 1993
 2558. Robakiewicz Małgorzata: Modelowanie matematyczne warunków hydrodynamicznych a zdjęcia satelitarne: przykład dla 8.07.1991. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 9 s., 10 rys.
 2559. Robakiewicz Małgorzata: Ocena ruchu wód w Zatoce Gdańskiej w aspekcie lokalizacji odpływu z oczyszczalni Wschód. Gdańsk, Delft: Wydawnictwo IBW PAN, Delft Hydraulics, 1994, 5 s., 44 rys.
 2560. Robakiewicz Małgorzata: Hydrodynamics of Gdańsk Bay by 3D model. Sensitivity study and validation Project Report Z672. Delft: Delft Hydraulics, 1994, Text and tables - (Rys. w pracy o sygn. Tp3518)
 2561. Robakiewicz Małgorzata, Van der Vat Manix P.: Impact of upgrading Gdynia sewage system on Puck bay water quality. Project Report March 1994 Safege Consulting Engineers. Gdańsk: Delft Hydraulics, Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 4 s., 12 rys.
 2562. Robakiewicz Małgorzata: Rozprzestrzenianie się wód odprowadzanych z Oczyszczalni Wschód w zależności od lokalizacji zrzutu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, nls., załączniki
 2563. Robakiewicz Małgorzata, Van der Vat Manix P.: On Coupling Trisula Delwaq in case of Gdańsk Bay model. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 6 s., 19 rys.
 2564. Robakiewicz Małgorzata, Świeczkowski Sławomir: Obliczenia prawdopodobnego przemieszczania się plamy oleju zaobserwowanej w kwietniu 1995 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 11 s., 5 rys.
 2565. Robakiewicz Małgorzata, Walter Antoni: Decision support system for the Gdańsk Bay. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 43 s.
 2566. Robakiewicz Małgorzata: HIROMB results for Gdańsk Bay 8-9.07.1996 comparison with coastal stations and literature. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, nls.
 2567. Robakiewicz Małgorzata, Robakiewicz Wojciech, Świeczkowski Sławomir: Rozprzestrzenianie się wód odprowadzanych z Oczyszczalni Wschód w zależności od lokalizacji zrzutu Etap II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, 13 s., rys.
 2568. Robakiewicz Małgorzata: Hydrodynamic conditions of admiralty bay by 3D model. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997
 2569. Robakiewicz Małgorzata: Time variability of water flow, temperature and salinity comparison of experiment`s results with HIROMB model forecast. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997
 2570. Robakiewicz Małgorzata: Ocena oddziaływania zrzutu oczyszczonych wód ściekowych kolektorem podwodnym z oczyszczalni Wschód na środowisko Zatoki Gdańskiej Etap III. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998
 2571. Robakiewicz Małgorzata: Dynamika wód morskiej części Estuarium Wisły. Zastosowanie 3D modeli hydrodynamicznych dla opisu warunków prądowych transportu masy w estuariach i strefie przybrzeżnej morza bezpływowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, nls.
 2572. Robakiewicz Małgorzata: Odwzorowanie warunków hydrodynamicznych w Zatoce Gdańskiej panujących w roku 1994. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2000
 2573. Robakiewicz Małgorzata: Opracowanie kryteriów podobieństwa modeli do natury i ich weryfikacja w oparciu o pomiary ekspedycyjne Polrodex`96 i Rodex`98 materiały robocze. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2000
 2574. Robakiewicz Małgorzata: Wybrane problemy matematycznego modelowania hydrodynamiki na przykładzie Zatoki Gdańskiej. Pierwopis pracy habilitacyjnej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001
 2575. Robakiewicz Małgorzata: Hydrodynamika Zatoki Gdańskiej w okresie eksperymentu RODEX`97 - pomiar i modelowanie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, nls.
 2576. Robakiewicz Małgorzata, Jasińska Ewa, Robakiewicz Wojciech: Prace wykonane przez IBW PAN zmierzające do wyboru lokalizacji zrzutu z Oczyszczalni Gdańsk-Wschód. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001
 2577. Robakiewicz Małgorzata: Wykorzystanie pomiarów prądów sondą ADCP w rejonie Zatoki Gdańskiej dla potrzeb weryfikacji modelu matematycznego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, 6 s., rys.
 2578. Robakiewicz Małgorzata: The influence of river training on hydrodynamic and morphological changes in open channel flow, the example of the Lower Vistula River. Analysis of collected field data. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 20 s., zał., wykr.
 2579. Robakiewicz Małgorzata: The influence of river training on hydrodynamic and morphological changes in open channel flow - the example of the Lower Vistula River. Report 1, June-August 2003. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 13 s.
 2580. Robakiewicz Małgorzata: The influence of river training on hydrodynamic and morphological changes in open channel flow - the example of the Lower Vistula River. Report 2, September-November 2003. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 9 s., wykr.
 2581. Robakiewicz Małgorzata: The influence of river training on hydrodynamic and morphological changes in open channel flow - the example of the Lower Vistula River. Report 4, March 2004-may 2004. W: [Opis i modelowanie przepływów, transportu rumowiska i substancji biernej w środowisku o zmiennej gęstości (estuaria, zbiorniki wodne) oraz w rzekach]. Red. Robakiewicz Małgorzata, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 19 s.
 2582. Robakiewicz Małgorzata: The influence of river training on hydrodynamic and morphological changes in open channel flow - the example of the Lower Vistula River. Report 3, December 2003-February 2004. W: [Opis i modelowanie przepływów, transportu rumowiska i substancji biernej w środowisku o zmiennej gęstości (estuaria, zbiorniki wodne) oraz w rzekach]. Red. Robakiewicz Małgorzata, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 15 s.
 2583. [Opis i modelowanie przepływów, transportu rumowiska i substancji biernej w środowisku o zmiennej gęstości (estuaria, zbiorniki wodne) oraz w rzekach]. Red. Robakiewicz Małgorzata, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004
 2584. Robakiewicz Małgorzata: Określenie sposobu mieszania się wód słodkich ze słonymi oraz zmiany pola temperatur dotyczących szczególnie wylotów A i C na podstawie lokalnego modelu matematycznego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 7 s., rys.
 2585. Robakiewicz Małgorzata: Określenie sposobu mieszania się wód opadowych wyprowadzanych na brzegu Zatoki Gdańskiej z terenu miasta Sopotu istniejącymi wylotami 5, 6 i 7 na podstawie lokalnego modelu matematycznego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 4 s., rys.
 2586. Robakiewicz W., Robakiewicz M., Skaja M., Szmytkiewicz M., Walter A., Piotrowska D.: Analiza układu hydraulicznego kolektor zrzutowy w części lądowej - przepompownia ścieków Mechelinki - kolektor głębokowodny - w Analiza układu hydraulicznego kolektor zrzutowy w części lądowej - przepompownia ścieków Mechelinki - kolektor głębokowodny tym: - wariantowa analiza lokalizacji zrzutu za pomocą modelu matematycznego, - koncepcja konstrukcji dyfuzorowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 21 s., rys.
 2587. Robakiewicz W.: Badanie modelem matematycznym drogi wodnej Świnoujście - Zalew Szczeciński. Oddziaływanie przepływu wody w czasie spiętrzeń sztormowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, 10 s.
 2588. Robakiewicz W.: Badanie modelem matematycznym drogi wodnej Świnoujście - Zalew Szczeciński. Umocnienie skarp Kanału Piastowskiego i Kanału Mielińskiego - obciążenia od lodu i statków. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, 17 s.
 2589. Robakiewicz W., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Opracowanie studium hydrotechnicznego: pomost spacerow-cumowniczy w Pobierowie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, 18 s., rys.
 2590. Robakiewicz W., Robakiewicz M.: Monitoring rozruchu instalacji zrzutowej solanki do Zatoki Puckiej. Etap I - Sprawdzenie pracy instalacji i osiąganych parametrów technicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, 13 s.
 2591. Robakiewicz W., Robakiewicz M.: Określenie warunków mieszania oczyszczonych ścieków w polu bliskim dla alternatywnego sposobu wykorzystania rurociągu dyfuzorowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, 23 s.
 2592. Robakiewicz W., Robakiewicz M.: Monitoring rozruchu instalacji zrzutowej solanki do Zatoki Puckiej. Etap III: analiza wyników pomiarów w okresie jesienno-zimowym 2010/2011. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, 5 s., wykr.
 2593. Robakiewicz Wojciech: Wpływ działania śruby statku na dno przy nabrzeżu. Sprawozdanie z prac nad tematem 13/2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 39 s., 25 rys. + 30 s., 34 rys.
 2594. Robakiewicz Wojciech: Wpływ działania śruby statku na dno przy nabrzeżu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 5 s.
 2595. Robakiewicz Wojciech: Rozmywanie dna przez pracujące śrubą statki. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 8 s., 4 rys.
 2596. Robakiewicz Wojciech: Badania wpływu działania śruby statku na rozmywanie dna na stacjach prób w stoczniach rzecznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 27 s., 24 rys., 17 fot.
 2597. Robakiewicz Wojciech: Podwodne przegrody powietrzne przeciw fali ciśnieniowej. Sprawozdanie z badań w 1965 roku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 18 s., 10 rys.
 2598. Robakiewicz Wojciech: Wpływ działania strugi zaśrubowej na dno przy nabrzeżu stanowiska prób na uwięzi, na przykładzie badań modelowych i terenowych z trawlerem B-20. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 134 s. + rys., fot.
 2599. Robakiewicz Wojciech: Badania modelowe wpływu stacji prób na uwięzi na głębię dokową w Gdyńskiej Stoczni Remontowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 7 s., 21 rys.
 2600. Robakiewicz Wojciech: Sprawozdanie z wyjazdu do NRD w 1966 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 2 s.
 2601. Robakiewicz Wojciech: Sprawozdanie z badań wykonanych w roku 1966 1967 w temacie 15.1. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 22 s., 38 rys.
 2602. Robakiewicz Wojciech, Piórewicz Jerzy, Sobierajski Eugeniusz: Wpływ prądu wody powstającego w czasie pracy śruby na uwięzi w Gdańskiej Stoczni Remontowej na dno i statki manewrujące na obrotnicy portowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 29 s., 21 rys.
 2603. Robakiewicz Wojciech: Badania modelowe wpływu stacji prób na uwięzi na głębię dokową w Gdyńskiej Stoczni Remontowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 14 s., rys.
 2604. Robakiewicz Wojciech: Opinia w sprawie zamulania basenu stoczniowego w Kozielskiej Stoczni Rzecznej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 10 s., 1 rys.
 2605. Robakiewicz Wojciech: Przegrody powiatrzne jako ochrona przystani promowych przed napływem lodu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 5 s., 5 rys.
 2606. Robakiewicz Wojciech: Sprawozdanie z pobytu za granicą (Holandia). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 2 s.
 2607. Robakiewicz Wojciech: Sztuczny przerzut rumowiska przez ujścia rzeczne i wejścia portowe. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 5 s.
 2608. Robakiewicz Wojciech: Laboratorium hydrauliczne "de Voorst" - Holandia. Część 2. Badania modelowe prowadzone w laboratorium. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 74 s., 129 fot.
 2609. Robakiewicz Wojciech: Laboratorium hydrauliczne "de Voorst" Holandia (Organizacja i zakres pracy). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 9 s., 1 rys.
 2610. Robakiewicz Wojciech: Laboratorium hydrauliczne "de Voorst" - Holandia. Sprawozdanie z rocznej pracy w laboratorium "de Voorst" 1.IX.1967 - 1.IX.1968. Część 1. Organizacja i zakres pracy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 20 s., 18 fot., 6 zał.
 2611. Robakiewicz Wojciech: Angielskie terminy dotyczące ochrony brzegów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 34 s., 3 rys.
 2612. Robakiewicz Wojciech, Piórewicz Jerzy: Badania modelowe lokalizacji stacji prób w Gdyńskiej Stoczni Remontowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 21 s. + 7, 28 rys.
 2613. Robakiewicz Wojciech: Rozbudowa bazy badań modelowych Instytutu Budownictwa Wodnego PAN. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 5 s.
 2614. Robakiewicz Wojciech: Hydrauliczne badania modelowe Cieśniny Świny. Program badań, 1970. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 60 s., 5 rys.
 2615. Robakiewicz Wojciech: Sprawozdanie z badań modelowych NRPTM w Gdańsku przeprowadzonych w 1970 roku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 14 s.
 2616. Robakiewicz Wojciech, Rynkowska Jolanta: Hydrauliczne badania modelowe w dużej skali nowego rejonu przeładunków towarów masowych w Gdańsku. Część 4. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 16 s., 6 rys., 13 fot.
 2617. Robakiewicz Wojciech: Badania filtrów i wygaszaczy fali. Seria I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 11 s., 8 rys.
 2618. Robakiewicz Wojciech: Nieustalone procesy hydrodynamiczne w cieśninach wielokanałowych. Szczegółowy program badań. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 57 s., 6 rys.
 2619. Robakiewicz Wojciech: Sprawozdanie z pobytu w Holandii w okresie 27.V. - 3.VI.1971 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 2 s.
 2620. Robakiewicz Wojciech: Zmiany ukształtowania dna w cieśninie wielokanałowej na przykładzie Cieśniny Świny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 69 s., 21 rys., 12 tabl.
 2621. Robakiewicz Wojciech: Teoretyczna prognoza zmian reżimu Ceiśniny Świny wywołanych budową Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 28 s., 9 rys. + 35 s., 9 rys., 11 tabl.
 2622. Robakiewicz Wojciech: Analiza rozmycia dna wokół estakady nabrzeża Portowców w Świnoujściu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 23 s., 24 rys., 6 tabl.
 2623. Robakiewicz Wojciech, Rynkowska Jolanta: Bilans ruchu ruwmowiska u wylotu cieśniny na przykładzie Cieśniny Świny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 56 s., 9 rys., 30 tabl.
 2624. Robakiewicz Wojciech, Sobierajski Eugeniusz: Hydrauliczne badania modelowe rzeki Świny w rejonie budowy Morskeij Stoczni Remontowej w Świnoujściu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 55 s., 4 rys.
 2625. Robakiewicz Wojciech: Próba teoretycznego określenia transportu rumowiska w cieśninie na przykładzie Cieśniny Świny. Seria I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 34 s., 10 rys., 7 tabl.
 2626. Robakiewicz Wojciech: Opinia na temat potrzeby i zakresu umocnienia dna przy przystani promowej w Basenie Bosmańskim w Świnoujściu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 8 s., 4 rys.
 2627. Robakiewicz Wojciech: Teoretyczna prognoza zmian reŻimu Cieśniny Świny wywołanych różnymi wariantami zagospodarowania w warunkach istnienia MSR. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 12 s., 4 rys., 2 tabl.
 2628. Robakiewicz Wojciech: Model Tests of Water Outlet and Calculations of Heated Water Circulations for Benghazi II Power. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 24 s., 16 rys., 6 tabl. + 7 rys.
 2629. Robakiewicz Wojciech, Basiński Tadeusz: Sprawozdanie z pobytu w Libii w ramach delegacji Nr 29, 30/Libia, dotyczącej przygotowania badań terenowych dla potrzeb ujęcia wody elektrowni Benghazi II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 3 s.
 2630. Robakiewicz Wojciech: Analiza sondaży kontrolnych dna przystani promowych w Warszowie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 9 s., 4 rys.
 2631. Robakiewicz Wojciech: Sprawozdanie z pobytu służbowego w Szwecji w okresie od 9.X. - 25.X.1974 r. w ramach wymiany pracowników nauki pomiędzy Szwedzką Królewską Akademią Nauk oraz PAN. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 5 s., 1 rys.
 2632. Robakiewicz Wojciech: Studies on the Wave Forces against the Cooling Water Intake Tower on the Sediment Motion Dynamics at the Intake Pipeline of the Benghazii II Power Plant. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 32 s., 15 rys.
 2633. Robakiewicz Wojciech: Zmianam parametrów ruchomych form dennych na przykładzie wyników pomiarów w Cieśninie Świny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 85 s., 35 rys., 58 tabl.
 2634. Robakiewicz Wojciech: Zastosowanie hydrodynamicznego modelu cieśniny wieloprzewodowej do badań przepływu w Cieśninie Świny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 30 s., 15 rys.
 2635. Robakiewicz Wojciech, Szmytkiewicz Marek: Wpływ falochronów tymczasowych w rejonie budowy elektrowni Benghazi II-Libia na warunki prądowe, termiczne oraz dynamikę dna i brzegu. Cz. 1. Badania modelowe warunków prądowych dla różnych wariantów falochronów brzegowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 6 s., 26 rys.
 2636. Robakiewicz Wojciech, Piórewicz Jerzy: Referat na symposium "Unsteady flow in open channels" 12-14.IV.1976 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 10 s., 5 rys.
 2637. Robakiewicz Wojciech: Wnioski i propozycje dotyczące rozbiórki falochronów tymczasowych w rejonie elektrowni Benghazi II-Libia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 27 s.
 2638. Robakiewicz Wojciech: Przebieg i wyniki uruchomiania modelu matematycznego dla warunków przepływu nieustalonego w cieśninie wielokanałowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 71 s., 68 rys.
 2639. Robakiewicz Wojciech: Sprawozdanie z pobytu w Libii w ramach delegacji służbowej CHZB "Budimex". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 2 s.
 2640. Robakiewicz Wojciech: Sprawozdanie z pobytu w Libii i Belgii w ramach delegacji służbowej CHZB "Budimex". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 2 s.
 2641. Robakiewicz Wojciech: Nieustalone procesy hydrodynamiczne w cieśninach wielokanałowych. Cz. 1. Długookresowe zmiany form dennych w cieśninie o dwukierunkowym przepływie na przykładzie Kanału Piastowskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 62 s., 14 rys.
 2642. Robakiewicz Wojciech: Recommendations concerning demolition of the temporary breakwaters of teh Benghazi II Power andDesalination Plant (Libya). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 22 s., 11 rys.
 2643. Robakiewicz Wojciech, Salska Danuta: Wpływ budowy baz przeładunkowych Bocznej Świny na hydraulik Cieśniny Świny. Obliczenia numeryczne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 29 s., 6 rys.
 2644. Robakiewicz Wojciech: Teoretyczne określenie charakterystyk hydrodynamicznych Cieśniny Świny dla warunków przepływu nieustalonego. Seria II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 44 s., 17 rys., 13 tabl.
 2645. Robakiewicz Wojciech: Sprawozdanie z konsultacji dotyczących budowy ujęcia i zrzutu wody w elektrowni Benghazi II - Libia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 24 s.
 2646. Robakiewicz Wojciech: Nieustalone procesy hydrodynamiczne w cieśninach wielokanałowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 12 s. + 6
 2647. Robakiewicz Wojciech, Salska Danuta: Wpływ pogłębienia Kanałów Mielińskiego i Piastowskiego na warunki przepływu w Cieśninie Świny. Obliczenia numeryczne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 48 s., 3 rys.
 2648. Robakiewicz Wojciech, Salska Danuta: Zasady odwzorowania numerycznego równań hydrodynamicznych w przepływie jednowymiarowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 21 s., 4 rys.
 2649. Robakiewicz Wojciech: Odwzorowanie elementów cieku w obliczeniach numerycznych przepływu modelem jednowymiarowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 22 s., 6 rys.
 2650. Robakiewicz Wojciech: Omówienie prac wykonanych w rejonie ujścia Wisły pod Świbnem w latach 1976 - 1977 koordynowanych przez IBW PAN. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 12 s. + nlb. 6
 2651. Robakiewicz Wojciech: Sprawozdanie z delegacji Nr 673 wystawionej przez PHZ "Polservice" do Iraku w dniach 13.07 - 11.08.1977 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 2 s.
 2652. Robakiewicz Wojciech: Program badańujść rzecznych i cieśnin. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 30 s.
 2653. Robakiewicz Wojciech: Sprawozdanie z delegacji nr 50/RFN do firmy Baboock w Oberhausen w RFN w okresie 28.02 - 2.03.1977 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 3 s.
 2654. Robakiewicz Wojciech: Przepuszczające warunki brzegowe dla jednowymiarowego modelu przepływowego przy dowolnej siatce obliczeniowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 38 s.
 2655. Robakiewicz Wojciech: Przepuszczające warunki brzegowe dla jednowymiarowego modelu przepływowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 64 s.
 2656. Robakiewicz Wojciech, Salska Danuta, Kolendo Krystyna: Program badań portu wewnętrznego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 18 s., 6 rys.
 2657. Robakiewicz Wojciech: Schematy numeryczne na granicach modelu dla warunków przepuszczających i odbijających przy uwzględnieniu pełnych rownań niezlinearyzowanych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 60 s.
 2658. Robakiewicz Wojciech: Przepuszczające warunki brzegowe dla jednowymiarowego modelu przepływowego przy uwzględnianiu pewnych równań zlinearyzowanych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 44 s.
 2659. Robakiewicz Wojciech: Przebudowa Portu Kołobrzeg. Kompleksowe badania modelowe IBW PAN. Zeszyt 9 - wyniki badań IBW PAN. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 18 s.
 2660. Robakiewicz Wojciech: Przebudowa Portu Kołobrzeg. Kompleksowe badania modelowe IBW PAN. Zeszyt 8. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 52 s., 37 rys.
 2661. Robakiewicz Wojciech: Weryfikacja rachunkowa koncepcji przepuszczającyhc warunków brzegowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 84 s., 34 rys.
 2662. Robakiewicz Wojciech: Weryfikacja doświadczalna koncepcji przepuszczających warunków brzegowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 39 s., 49 rys.
 2663. Robakiewicz Wojciech: Sprawozdanie z badań ujść rzecznych i cieśnin w Problemie MR-I/15 "Podstawy gospodarki w środowisku morskim" w latach 1976 - 1980. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 77 s., 3 rys., 2 fot.
 2664. Robakiewicz Wojciech: Program badań ujść rzecznych na lata 1981 - 1985. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 11 s.
 2665. Robakiewicz Wojciech: Badania dotyczące rurociągu zrzutowego do morza z grupowej oczyszczalni ścieków w Koszalinie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 175 s., 35 rys., 14 tabl.
 2666. Robakiewicz Wojciech: Sprawdzenie możliwych błędów wynikających z zastosowania przepuszczających lub odbijających warunków brzegowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 51 s., 5 rys.
 2667. Robakiewicz Wojciech: Przepuszczające warunki brzegowe dla jednowymiarowych równań przepływu. Część 2. Weryfikacja i przykłady praktycznych zastosowań. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 113 s.
 2668. Robakiewicz Wojciech: Przepuszczające warunki brzegowe dla jednowymiarowych równań przepływu. Część 1. Podstawy teoretyczne oraz przykłady zastosowania do wybranych schematów numerycznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 112 s.
 2669. Robakiewicz Wojciech: Przepuszczające warunki brzegowe dla jednowymiarowych równań przepływu. Część 2.A. Weryfikacja i przykłady praktycznych zastosowań. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 6 s., 85 rys.
 2670. Robakiewicz Wojciech: Ocena skutków zmian parametrów cieśnin Zalewu Szczecińskiego na wymianę wód Zalew Szczeciński - Zatoka Pomorska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 74 s., 7 tabl. + 148 rys.
 2671. Robakiewicz Wojciech, Sulisz Wojciech: Określenie bezpiecznych dla nabrzezy warunków prób silników głownych w Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 25 s., 5 rys
 2672. Robakiewicz Wojciech, Tomczak Zbigniew: Opracowanie wyników ekspedycji "Zalew Szczeciński 83" oraz pomiarów towarzyszących. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 53 s., 49 rys.
 2673. Robakiewicz Wojciech, Sulisz Wojciech: Generating and propagation of moored ship screw race jet. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 34 s., 14 rys.
 2674. Robakiewicz Wojciech: Podsumowanie prac z lat 1981-85 wykonanych w temacie MR I/15.3.4. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 21 s., bibl.
 2675. Robakiewicz Wojciech: Program symulujący warunki hydrodynamiczne w rejonie ujscia Odry. Równania i schemat numeryczny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 19 s., 27 rys.
 2676. Robakiewicz Wojciech, Tomczak Zbigniew, Walkowiak Andrzej: Badania rozmywania dna na stanowiskach promowych. Etap I. Stanowisko przeprawy promowej w Świnoujściu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 22 s., 20 rys., lit.
 2677. Robakiewicz Wojciech: Wpływ prób statków na uwięzi w Szczecińskiej Stoczni Remontowej na rozmywanie i warunki nawigacyjne w sąsiadującym z nią rejonie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 27 s., 14 rys.
 2678. Robakiewicz Wojciech: Prądy wody na Roztoce Odrzańskiej ze szczególnym uwzględnieniem Zakrętu Mańków. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 8 s., 10 rys.
 2679. Robakiewicz Wojciech: Określenie warunkó wiatrowych nad dużymi jeziorami i zalewami dla potrzeb modelowania matematycznego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 11 s., 4 rys.
 2680. Robakiewicz Wojciech: System informacyjno-ostrzegawczy o warunkach hydrodynamicznych na torze podejściowym do Portu Północnego (SIOPP). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987
 2681. Robakiewicz Wojciech: Z historii laboratorium hydraulicznego Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, nls.
 2682. Robakiewicz Wojciech, Jasińska Ewa, Walkowiak Andrzej: Metody określania bezpiecznej z punktu widzenia rozmycia dna głębokości na przystani promu pełnomorskiego na przykładzie przystani promowej w Świnoujściu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 61 s., 57 rys.
 2683. Robakiewicz Wojciech: Przepuszczające warunki brzegowe dla jednowymiarowych numerycznych schematów obliczeń. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 35 s., 3 lit., 12 rys.
 2684. Robakiewicz Wojciech: Obliczanie warunków hydrodynamicznych numerycznym schematem jednowymiarowym z przepuszczającymi warunkami brzegowymi. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 17 s., 16 rys.
 2685. Robakiewicz Wojciech: Przygotowanie danych do obliczeń warunków hydrodynamicznych schematem numerycznym z przepuszczającymi warunkami brzegowymi. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 18 s. + 2 nlb., 14 rys.
 2686. Robakiewicz Wojciech: Ekspertyza dotycząca głębokości stanowiska promu morskiego w Świnoujściu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 14 s., 1 rys.
 2687. Robakiewicz Wojciech: Monografia warunków hydrodynamicznych Zalewu Szczecińskiego i Cieśnin łączących Zalew z Zatoką Pomorską. Rozdziały 2-3, 5. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 14+14+7 s., 4+7+1 rys.
 2688. Robakiewicz Wojciech: Monografia warunków hydrodynamicznych Zalewu Szczecińskiego i cieśnin łaczących Zalew z Zatoką Pomorską. Załącznik I: Program symulujacy warunki hydrodynamiczne w rejonie ujścia Odry. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 19 s., 27 rys., 3 tbl.
 2689. Robakiewicz Wojciech: Przeprowadzenie obliczeń warunków hydrodynamicznych w rejonie Zalewu Szczecińskiego z wykorzystaniem wyników ekspedycji z 1988. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, pag. różna s., pr. komp.
 2690. Robakiewicz Wojciech: Wytyczne projektowania głębokości i umocnienia dna przy przystaniach promów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 31 s., 19 rys., lit.
 2691. Robakiewicz Wojciech: Wytyczne projektowania głębokości i umacniania dna przy przystaniach promowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 31 s., 18 rys.
 2692. Robakiewicz Wojciech: Wstępna analiza wyników obliczeń warunków hydrodynamicznych w czasie sztormu w styczniu 1983 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 4 s., 3 nlb., 19 rys.
 2693. Robakiewicz Wojciech: Monografia warunków hydrodynamicznych Zalewu Szczecińskiego i cieśnin łączących Zalew z Zatoką Pomorską. Rozdział 8. yrkulacja wody na Zalewie Szczecińskim. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 19 s., rys.
 2694. Robakiewicz Wojciech: Monografia warunków hydrodynamicznych Zalewu Szczecińskiego i Cieśnin łączących Zalew z Zatoką Pomorską. Rozdział 7. Poziomy wody na Zalewie Szczecińskim. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 12 s., rys.
 2695. Robakiewicz Wojciech: Obliczone kierunki i średnie prędkości przepływu wody w rejonie "portu wewnętrznego" dla nowej lokalizacji jazu "Czersko Polskie". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 6 s., 17 rys.
 2696. Robakiewicz Wojciech: Warunki hydrodynamiczne Zalewu Szczecińskiego i Cieśnin łączących Zalew z Zatoką Pomorską. Monografia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 17 s., rys., tabl., zał.
 2697. Robakiewicz Wojciech: Opinia dotycząca możliwości obsługi promów morskich na północnym stanowisku promowym wschodniej przystani promowej w Karsiborzu (stanowisko nr 1) w warunkach istniejących tam głębokości i umocnienia dna. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 15 s., 3 rys.
 2698. Robakiewicz Wojciech: Opinia dotycząca projektów zmiennych umocnienia dna stanowiska promowego Nr 5 Bazy Promów Morskich w Świnoujściu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 13 s., opinia
 2699. Robakiewicz Wojciech: Warunki hydrodynamiczne Zalewu Szczecińskiego i Cieśnin łączących Zalew z Zatoką Pomorską. Monografia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 44 s., rys.
 2700. Robakiewicz Wojciech, Jasińska Ewa: Ekspertyza wpływu zmian warunków morfometrycznych na Bocznej Świnie spowodowanych budową przystani dalbowej z obrotnicą statków i torem podejściowym terminalu paliw płynnych (TPP) Świnoujście-Ognica na warunki hydrodynamiczne w Cieśninie Świny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 5 s., 5 rys.
 2701. Robakiewicz Wojciech: Opinia Nr 2 dotycząca projektu umocnienia dna stanowiska promowego Nr 5 Bazy Promów Morskich w Świnoujściu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 5 s.
 2702. Robakiewicz Wojciech: Warunki hydrodynamiczne Zalewu Szczecińskiego i Cieśnin łączących Zalew z Zatoką Pomorską. Monografia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 67 s., rys.
 2703. Robakiewicz Wojciech: Opinia dotycząca projektu technicznego ubezpieczenia dna stanowiska promowego Nr 2 materacami Ovolo. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 4 s.
 2704. Robakiewicz Wojciech: Warunki hydrodynamiczne Zalewu Szczecińskiego i Cieśnin łączących Zalew z Zatoką Pomorską. Monografia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 47 s., rys.
 2705. Robakiewicz Wojciech, Tarnowski Aleksander, Kaźmierski Janusz: Ocena wpływu rzeczywistych prędkości prądów zaśrubowych w Bazie promowej w Świnoujściu na umocnienie dna przy nabrzeżu bazy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 35 s., rys.
 2706. Robakiewicz Wojciech, Robakiewicz Małgorzata, Kapiński Jarosław: Określenie warunków prądowych na Zatoce Gdańskiej przy pomocy modelu matematycznego. Hydrodynamika i zasolenie wybranych rejonów ujścia Wisły. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 27 s., 52 rys.
 2707. Robakiewicz Wojciech: Modelowanie warunków hydrodynamicznych w schemacie dwuwymiarowym płaskim dla rozwiązania półjawnego. Etap 1. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 13 s., 7 rys.
 2708. Robakiewicz Wojciech: Opinia dotycząca projektu umocnienia dna stanowiska nr. 6 Bazy Promów Morskich w Świnoujściu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 4 s.
 2709. Robakiewicz Wojciech, Kapiński Jarosław: Model matematyczny warunków hydrodynamicznych Zalewu Wiślanego - wersja dwuwymiarowa. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, 9 s., 18 rys.
 2710. Robakiewicz Wojciech: Model matematyczny warunków hydrodynamicznych w Zatoce Pomorskiej - wersja dwuwymiarowa Adaptacja modelu matematycznego warunków hydrodynamicznych opracowanego dla Zatoki Gdańskiej do warunków Zatoki Pomorskiej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, 16 s., 52 rys.
 2711. Robakiewicz Wojciech: Warunki prądowe w Świnoujściu w rejonie projektowanego basenu paliw płynnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, 7 s., 19 rys., 9 tabl.
 2712. Robakiewicz Wojciech: Analiza i ocena umocnienia dna stanowisk promowych Nr 2 i Nr 3 w Świnoujściu dla potrzeb promów "Jan Śniadecki" oraz "Polonia". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 9 s., 8 rys.
 2713. Robakiewicz Wojciech, Robakiewicz Małgorzata, Jasińska Ewa, Świeczkowski Sławomir: Opinia dotycząca lokalizacji zrzutu do morza w rejonie Władysławowa z oczyszczalni Swarzewo. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 25 s., załączniki
 2714. Robakiewicz Wojciech: Opinia projektu technicznego dla zabezpieczenia stanowisk promowych Nr 2 oraz Nr 3 dla promu m/f "Polonia". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 3 s.
 2715. Robakiewicz Wojciech, Jasińska Ewa, Mielczarski Aleksander, Świeczkowski Sławomir, Kaźmierski Janusz: Ocena miejsca i wielkości osadzania rumowiska niesionego rzeką Wieprzą i Grabową w wyniku lokalizacji w porcie Darłowo nabrzeża do przeładunku gazu płynnego ropopochodnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, 31 s.
 2716. Robakiewicz Wojciech: Okreslenie prądu wody wywołanego ruchem statków towarowych w porcie Darłowo. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, 16 s.
 2717. Robakiewicz Wojciech: Koncepcja umocnienia dna przeprawy "Centrum" w Świnoujściu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, 60 s.
 2718. Robakiewicz Wojciech, Sułek Zbigniew: Wykonanie analizy chemicznej wody wraz z pomiarem przepływów i stanów rzeki Wieprzy w rejonie projektowanego nabrzeża przeładunkowego w porcie Darłowo Etap I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, 5 s.
 2719. Robakiewicz Wojciech: Określenie parametrów części końcowej rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Wschód w Gdańsku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, 11 s.
 2720. Robakiewicz Wojciech: Wykorzystanie wyników obliczeń modelem matematycznym warunków prądowych Zatoki Puckiej przy poszukiwaniu zwłok załogi helikoptera "Anakonda". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997, nls.
 2721. Robakiewicz Wojciech: Określenie miejsca zrzutu oraz parametrów części końcowej rurociągu z oczyszczalni Dębogórze w Gdyni Etap III. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997, nls.
 2722. Robakiewicz Wojciech: Opinia dotycząca "Stanowiska zespołu projektowego w sprawie podniesienia rzędnych nabrzeża (umocnienia brzegów) pomostu technicznego wraz z dojazdowym oraz terenu w rejonie stanowiska przeładunkowego paliw płynnych w Bazie Paliw Płynnych w Świnoujściu". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, [6] s.
 2723. Romańczyk Wojciech: Pomiar i analiza obciążeń na falochron w Porcie Północnym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 17 s.
 2724. Romańczyk Wojciech: Mathematical model for free vibrations of structures due to wave loading. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 12 s.
 2725. Romańczyk Wojciech: Zbadanie drgań sztywnej pionowej płyty podpartej sprężyście w warunkach utraty stabilności fali. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 20 s.
 2726. Romańczyk Wojciech: Numeryczne rozwiązanie rozbudowującej się fali stojącej w warunkach rezonansu. Gdańsk, Warszawa: Wydawnictwo IBW PAN, PAN, WAT, 1994, [n.l.s]
 2727. Romańczyk Wojciech: Drgania pionowej płyty sprężyście podpartej wywołane załamującą się falą stojącą: praca doktorska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 163 s.
 2728. Roniewicz P.: Raport etapowy z realizacji tematu "Badania osadów i struktur sedymentacyjnych w strefie rew w rejonie Lubiatowa". Warszawa: UW, 1977, 4 s.
 2729. Rosa B.: Badania nad historią geologiczną południowego Bałtyku. Sprawozdanie z prac wykonanych w ramach tematu 15.4.5 w okresie od 2.1.76. do 31.10.76 r. Gdynia: IMiGW - PIB, 1976, 6 s., wykr.
 2730. Rosa B.: Sprawozdanie z realizacji I-go etapu prac w temacie 4.5. Część 1. Charakterystyka strefy brzegowej Rozewie - Łeba. Część 2. Wykonanie wierceń badawczych w rejonie jez. Gardno. Gdańsk: UG Inst. Geogr., 1976, 4 s. + 1 s.
 2731. Rosa B.: Badania nad historią geologiczną południowego Bałtyku. Gdynia: IMiGW - PIB, 1978, 12 s., wykr., tabl. + 13 s., wykr., tabl.
 2732. Różańska Hanna: Wstępny szacunek strat produkcji rolniczej wskutek zamierzonego pozarolniczego zagospodarowania terenów nad Martwą Wisłą. Gdańsk: PG WAiU, 1980, 110 s.
 2733. Różański Janusz: Badania nad określeniem prędkości granicznej ruchu rumowiska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 11 s., 10 tabl.
 2734. Różdżyński Kazimierz: Budowa Stacji "SAMOS". Gdynia: IMiGW - PIB, 1979, 39 s.
 2735. Różyński G.: Wykonanie przeglądu nowych metod statystycznych Principal Oscillation Patterns (POP) i Canonical Correlatiob Analysis (CCA) oraz adaptacja i zastosowanie metody POP do polskich danych brzegowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999
 2736. Różyński G., Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Skaja M.: Prediction of Aggregate Scale Coastal Evolution (PACE) Final Managerial Report. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999
 2737. Wykonanie analizy zmienności linii brzegowej za pomocą metody Singular Spectrum Analysis (SSA). Red. Różyński G., Gdańsk: 2000, 8 s., zał.
 2738. Różyński G.: Zastosowanie metody Discrete Wavelet Transform (DWT) do analizy szeregów czasowych parametrów hydrodynamicznych zarejestrowanych w MLB Lubiatowo. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 4 s.
 2739. Różyński G.: Analiza prądów poprzecznych w sąsiedztwie linii brzegowej (rejon MLB Lubiatowo) metodą dyskretnej transformacji falkowej (DWT). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, Ok. 65 s.
 2740. Różyński G., Szmytkiewicz P.: Określenie i analiza funkcji transmitancji wolnozmiennych elementów falowania w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej w celu określenia długości fal podgrawitacyjnych w rejonie MLB Lubiatowo. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, 11 s.
 2741. Różyński G.: Zbadanie wpływu długookresowej zmienności klimatu falowego na ewolucję linii brzegowej na podstawie danych archiwalnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, 41 s.
 2742. Różyński G.: Zbadanie wpływu Północnoatlantyckiej Oscylacji Klimatycznej na ewolucję klimatu falowego południowego Bałtyku w kontekście globalnych zmian klimatycznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, 9 s.
 2743. Różyński G.: Wykonanie analizy porównawczej klimatu falowego otwartego morza (rejon MLB Lubiatowo) i Zatoki Gdańskiej w pobliżu ujścia Wisły. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, 6 s.
 2744. Różyński G.: Zbadanie związku zimowego indeksu północno-atlantyckiej oscylacji klimatycznej z ewolucją klimatu falowego i linii brzegowej południowego Bałtyku. W: Opracowania z tematu 2.1 w 2012 r.. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 8 s.
 2745. Różyński G., Bielecka M., Margoński P., Psuty I., Szymanek L., Chubarenko B.: LAGOONS 2012. The Vistula Lagoon - Current knowledge base and knowledge gaps. LAGOONS Report D2.1a. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 101 s.
 2746. Różyński G.: Zbadać związek zimowego indeksu północno-atlantyckiej oscylacji klimatycznej (NAOWI) ze zmiennością poziomu wody Południowego Bałtyku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, 12 s., zał.
 2747. Różyński G., Bielecka M., Margoński P.: Transboundary water management in the Vistula Lagoon - regulations, problems and conflicts. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, [20] s.
 2748. Różyński G.: Ocena udziału fal podgrawitacyjnych w przebudowie brzegu i dna w strefie brzegowej za pomocą metody empirycznych wzorców rozkładu zarejestrowanych pomiarów hydro- i morfodynamicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, 14 s.
 2749. Różyński G.: Zbadanie dyssypacji energii falowej w strefie przyboju w oparciu o empiryczne profile równowagi brzegu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, 12 s.
 2750. Różyński G.: Shoreface sediment volume as an indicator of coastal stability in Poland: a critical examination. W: Dokonanie analizy empirycznego kryterium bezpieczeństwa brzegu morskiego w Polsce.. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017
 2751. Różyński G.: Dokonanie analizy empirycznego kryterium bezpieczeństwa brzegu morskiego w Polsce.. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, ok. 50 s.
 2752. Różyński Grzegorz: Opracowanie programu na stochastyczną metodę elementów skończonych z uwzględnieniem korelacji powierzchniowych między elementami MES. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 23 s., 6 rys., lit.
 2753. Różyński Grzegorz: Ocena wpływu charakterystyk pola losowego parametrów podłoża gruntowego w stochastycznej metodzie elementów skończonych: praca doktorska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 117 s.
 2754. Różyński Grzegorz: Wykonanie kanonicznej analizy korelacyjnej systemu rew w rejonie MLB Lubiatowo. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, nls.
 2755. Różyński Grzegorz: Coastal nearshore morphology in terms of large data sets. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, nls.
 2756. Różyński Grzegorz: Analiza wzdłużbrzegowych składowych długookresowej ewolucji dna wielorefowego za pomocą prostej i zespolonej analizy EOF. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 6 s.
 2757. Różyński Grzegorz, Pruszak Zbigniew, Szmytkiewicz Marek, Skaja Marek: Measurements and analysis of slow varying components of wave spectra. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 10 s., 6 rys.
 2758. Rybiński Jerzy: Koagulacja ścieków przemysłowych z Spółdzielczych Zakładów Garbarskich w Zalewie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 7 s., 14 rys.
 2759. Rybiński Jerzy: Badanie i analiza porównawcza rur porowatych produkcji krajowej i importowanych, stosowanych do napowietrzania ścieków. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 12 s., 11 rys.
 2760. Rybiński Jerzy: Dyskusja wyników i ich uwarunkowań, wybór wariantów rozwiązań oraz wariantu optymalnego, wytyczne do projektu rurociągu zrzutowego. Etap IV. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997, 12 s.
 2761. Rynkowska Jolanta: Sprawozdanie z pobytu w Anglii w 1973 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 1 s.
 2762. Rynkowska Jolanta: Teoretyczne podstawy kształtowania się i przemieszczania form dennych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 75 s., 59 rys., 4 tabl.
 2763. Rynkowska Jolanta: Teoretyczne podstawy kształtowania się form dennych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 9 s.
 2764. Rynkowska Jolanta: Teoretyczne podstawy kształtowania się i przemieszczania form dennych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 17 s., 7 rys.
 2765. Salska-Moderhak Danuta: Prognozowanie pozimów wody w ujściowym odcinku Wisły numerycznym modelem jednowymiarowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 20 s., 19 rys.
 2766. Salska-Moderhak Danuta, Wilde Piotr: Statistical analysis morphometrical data for numerical solutions of unsteady flow in an estuary. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 24 s., 11 rys.
 2767. Salska-Moderhak Danuta: Jednowymiarowy model hydrodynamiczny przepływów nieustalonych w ujściowym odcinku Wisły. Tom 1. Etap wstępny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 17 s., 5 rys., program
 2768. Salska-Moderhak Danuta: Jednowymiarowy model hydrodynamiczny przepływów nieustalonych w ujściowym odcinku Wisły. Tom 2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 19 s., 16 rys.
 2769. Salska-Moderhak Danuta: Jednowymiarowy model hydrodynamiczny przepływów nieustalonych w ujściowym odcinku Wisły Etap wstępny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 17 s., 5 rys., program
 2770. Salska-Moderhak Danuta: Dwuwymiarowy pionowy model numeryczny przepływów nieustalonych w kanale. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 32 s., 30 rys.
 2771. Salska-Moderhak Danuta, Jasińska Ewa: Dwuwymiarowy pionowy model matematyczny prądów gęstościowych w ujściu rzeki. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 35 s., 11 rys.
 2772. Salska-Moderhak Danuta: Model matematyczny prądów gęstościowych w ujściu rzeki. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 18 s., 12 rys., program
 2773. Salska-Moderhak Danuta, Robakiewicz Wojciech: Koncepcja programu prognozującego warunki hydrodynamiczne Zalewu Szczecińskiego i przyległych Cieśnin. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 14 s., 6 rys., lit.
 2774. Salska-Moderhak Danuta, Walkowiak Andrzej: Algorytm programu na maszynę cyfrową obliczajacego warunki hydrodynamiczne w schemacie dwuwymiarowym płaskim dla rozwiązania półniejawnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 14 s., 8 rys., lit.
 2775. Salska-Moderhak Danuta: Koncepcja programu prognozującego warunki hydrodynamiczne Zalewu Szczecińskiego i przyległych Cieśnin. Część II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 49 s., progr. komp.
 2776. Salska-Moderhak Danuta, Walkowiak Andrzej: Opis programu na maszynę cyfrową, obliczającego warunki hydrodynamiczne w schemacie dwuwymiarowym płaskim dla rozwiązania półniejawnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 7 s., progr. Kanal.
 2777. Salska-Moderhak Danuta: Krótkookresowa prognoza zmian poziomów wody na Zalewie Szczecińskim. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 12 s., 26 rys., 5 zał.
 2778. Salska-Moderhak Danuta: Monografia warunków hydrodynamicznych Zalewu Szczecińskiego i Cieśnin łączących Zalew z Zatoką Pomorską. Rozdz. 12. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 22+3 s., 33 rys.
 2779. Salska-Moderhak Danuta: Dwuwymiarowy poziomy model numeryczny przepływów nieustalonych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 19 s., 38 rys.
 2780. Salska Danuta: Opis programu obliczającego przepływy nieustalone w kanałach portowych w Łebie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 45 s., 17 rys., program 8 s.
 2781. Salska Danuta: Nieustalone procesy hydrodynamiczne w cieśninach wielokanałowych. Cz. 4. Model numeryczny przepływów nieustalonych w kanałach portowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 16 s., 10 rys.
 2782. Salska Danuta, Zeidler Ryszard: Obliczenia prądów i intensywności transportu rumowiska morskiego w rejonie elektrowni Benghazi II - Libia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 29 s., 11 rys.
 2783. Salska Danuta: Odwzorowanie przepływów nieustalonych w ujściach zbudowanych z kanałów zawierających tereny zalewowe. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 14 s., 7 rys.
 2784. Salska Danuta: Sprawozdanie z pobytu w IBW PAN dr Hansa Ramminga z niv. w Hamburgu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 1 s.
 2785. Salska Danuta: Numeryczny model przepływów nieustalonych w ujściu o złożonym układzie przestrzennym na przykładzie rzeki Łeby. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 105 s., rys., tabl. + zał.
 2786. Salska Danuta: Sprawozdanie z wyjazdu do NRD w 1976 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 1 s.
 2787. Salska Danuta: Sprawozdanie z wyjazdu do RFN w 1977 r. w celu odbycia stażu naukowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 3 s.
 2788. Roczny raport z realizacji programu działalności statutowej IBW PAN w roku 1991. Red. Sawicki A., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, Ok. 50 s.
 2789. Sawicki A., Świdziński W., Mierczyński J., Głębowicz K.: Katalog danych eksperymentalnych dotyczących odkształcalności piasków przed osiągnięciem stanu granicznego. W: Doświadczalne i teoretyczne modelowanie deformacji gruntów niespoistych. Red. Sawicki Andrzej, Głębowicz Krzysztof, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, wykr.
 2790. Sawicki A., Mierczyński J.: On modeling the cyclic loading induced pore pressures in saturated soils - comparison of two approaches. W: Opracowanie studium dotyczącego modelowania zjawiska upłynnienia gruntu sypkiego. Red. Mierczyński Jacek, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003
 2791. Sawicki A.: Studium wpływu linii niestabilności na zachowanie się ośrodka sypkiego przed osiągnięciem stanu granicznego. W: Doświadczalne i teoretyczne modelowanie deformacji gruntów niespoistych. Red. Andrzej Sawicki, Waldemar Świdziński, Krzysztof Głębowicz, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 42 s.
 2792. Doświadczalne i teoretyczne modelowanie deformacji gruntów niespoistych. Red. Andrzej Sawicki, Waldemar Świdziński, Krzysztof Głębowicz, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 11 s.,16 s., 42 s., 17 s.
 2793. Doświadczalne i teoretyczne modelowanie deformacji gruntów niespoistych. Red. Andrzej Sawicki, Waldemar Świdziński, Krzysztof Głębowicz, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, Ok. 170 s.
 2794. Sawicki A., Głębowicz K.: Doświadczalna weryfikacja przyrostowego modelu deformacji ośrodka sypkiego. W: Doświadczalne i teoretyczne modelowanie deformacji gruntów niespoistych. Red. Andrzej Sawicki, Waldemar Świdziński, Krzysztof Głębowicz, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, 30 s.
 2795. Sawicki A., Świdziński W.: Pre-failure behaviour of sand. Part II: Incremental model. W: Badanie i modelowanie mechanizmów utraty stabilności w nawodnionych ośrodkach sypkich. Red. Świdziński W., Mierczyński J., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008
 2796. Sawicki A., Świdziński W.: Pre-failure behaviour of sand. Part I: Incremental model. W: Badanie i modelowanie mechanizmów utraty stabilności w nawodnionych ośrodkach sypkich. Red. Świdziński W., Mierczyński J., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008
 2797. Sawicki A.: Doświadczalne i analityczne zbadanie związku linii niestabilności z mechanizmem upłynnienia nawodnionego gruntu niespoistego oraz z deformacją tych gruntów stanie suchym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, Ok. 160 s.
 2798. Sawicki A., Świdziński W., Mierczyński J., Sławińska J.: Badanie i modelowanie mechanizmów utraty stabilności w nawodnionych ośrodkach sypkich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, [164] s.
 2799. Sawicki A., Kulczykowski M.: Zbadanie procesu wciskania stożka w ośrodek sypki, w kontekście technologii gwoździowania oraz teorii sond geotechnicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, [49] s.
 2800. Sawicki A., Mierczyński J., Sławińska J.: Podstawy mechaniki gruntów sypkich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, [216] s.
 2801. Sawicki A., Mierczyński J., Świdziński W.: A basic set of experiments for the determination of mechanical properties of sands. W: Modelowanie praktycznie ważnych procesów w geotechnice. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012
 2802. Sawicki A., Mierczyński J., Sławińska J.: Podstawy mechaniki gruntów sypkich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, Ok. 220 s.
 2803. Sawicki A.: Dilation and modelling of sands in the light of experimental data. W: Podstawy mechaniki gruntów sypkich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012
 2804. Sawicki A.: O parametrach gruntów. W: Podstawy mechaniki gruntów sypkich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012
 2805. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu badawczego własnego pt. ,,Dynamika warstwy gruntu - doświadczalne i analityczne badanie osiadań i zjawiska upłynnienia''. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, ok. 250 s.
 2806. Sawicki A., Sławińska J.: Podstawy mechaniki gruntów sypkich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, Ok. 250 s.
 2807. Sawicki A.: Geotechnical aspect of multi-use offshore platforms. W: Podstawy mechaniki gruntów sypkich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, 18 s.
 2808. Sawicki A.: Mechanika gruntów: refleksje oraz zarys metodologii. W: Podstawy mechaniki gruntów sypkich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, 20 s.
 2809. Sawicki A., Kazimierowicz-Frankowska K., Zabuski L.: Geotechnical aspects of multi-use offshore platforms. 2014, 108 s.
 2810. Sawicki A., Sławińska J., Mierczyński J.: Mechanical properties of sand: triaxial against the plane strain investigations. W: Analiza teoretyczna wyników doświadczeń dotyczących płaskiego stanu odkształcenia gruntów sypkich, badanych w prawdziwym aparacie trójosiowym. Red. Justyna Sławińska, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, 24 s.
 2811. Sawicki A., Sławińska J., Mierczyński J., Smyczyński M.: Mechanical properties of sand: triaxial versus plane strain investigations. W: Podstawy mechaniki gruntów sypkich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, 26 s.
 2812. Sawicki Andrzej: Wpływ długoletniej eksploatacji na pracę wrót laminatowych Dębinku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 9 s., 4 rys.
 2813. Sawicki Andrzej: Sprawozdanie z pobytu na Węgrzech w dniach 12-16.IV.1977. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 2 s.
 2814. Sawicki Andrzej: Yield Conditions for Layered Composites. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, s. 970-979
 2815. Sawicki Andrzej: Kontynualna teoria kompozytów i jej zastosowanie do analizy gruntu zbrojonego. Aneks. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 40 s.
 2816. Sawicki Andrzej: Prosty przykład kompozytu Voigta. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, s. 124-138
 2817. Sawicki Andrzej, Kulczykowski Marek: Nośność graniczna podłoża z gruntu zbrojonego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 9 s., 6 rys.
 2818. Sawicki Andrzej: Mixture Model of Sand Liquefaction. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 14 s., 4 rys.
 2819. Sawicki Andrzej: Podsumowanie badań dotyczących mechaniki gruntu zbrojonego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 8 s.
 2820. Sawicki Andrzej: Mechanika ścinanego cyklicznie gruntu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 93 s., 42 rys.
 2821. Sawicki Andrzej, Świdziński Waldemar: Opracowanie metody uśredniania densyfikacji (M-S) w czasie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 60 s.
 2822. Sawicki Andrzej: Mechanika cinanego cyklicznie gruntu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 91 s., 42 rys.
 2823. Sawicki Andrzej: Plastic Behavior of einforced Earth, w: Handbook of Civil Engineering. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 41 s., 19 rys.
 2824. Sawicki Andrzej: An engineering model for compaction of sand under cyclic loading. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 20 s., 11 rys., bibl.
 2825. Sawicki Andrzej, Świdziński Waldemar, Śliwiński Piotr: Zastosowanie modelu zagęszczania do analizy warstwy gruntu poddanej trzesieniu ziemi. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 6 s.
 2826. Sawicki Andrzej, Świdziński Waldemar: Experimental determination of compaction curves for a sand subjected to cyclic loading. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 1 s., 12 rys., 3 tabl.
 2827. Sawicki Andrzej, Świdziński Waldemar: Doświadczalne wyznaczanie krzywej zagęszczania piasku poddanego cyklicznemu ścinaniu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 19 s., bibliografia
 2828. Sawicki Andrzej, Świdziński Waldemar: Estimation of the foundation settlement under cyclic loadings. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 1 s., 10 rys.
 2829. Sawicki Andrzej, Świdziński Waldemar: Oszacowanie osiadania fundamentu obciążonego cyklicznie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 23 s., bibliog.
 2830. Sawicki Andrzej, Świniański Jerzy: Redystrybucja obciążenia pobocznicy i podstawy pala obciążonego cyklicznie w ujęciu teorii zagęszczania. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 6 s.
 2831. Sawicki Andrzej, Kulczykowski Marek, Leśniewska Danuta: Mechanika gruntu zbrojonego - sprawozdanie z prac wykonanych w ramach centralnego Programu Badań Podstawowych 02.01. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986
 2832. Sawicki Andrzej, Walter Antoni, Świdziński Waldemar: Mechanika gruntu jako ośrodka dwufazowego poddanego obciążeniom cyklicznym. I. Raport z wykonania zadań 2-go etapu CPBP 02.12/4.2. II. Sprawozdanie z wykonania zadania 4.2.2 "Zastosowanie modelu zagęszczania dla amplitud do analizy zachowania się dna morza pod wpływem falowania". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987
 2833. Sawicki Andrzej: Orzeczenie dotyczące przydatności gruntu zagęszczonego wybuchami jako podłoże pod budowę dróg, placów i obiektów na terenie Wyspy Dolnej Okrętowej w Szczecińskiej Stoczni Remontowej, z uwzględnieniem uzyskanych dotychczas wyników zagęszczania gruntu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 12 s.
 2834. Sawicki Andrzej, Kulczykowski Marek, Paluch Andrzej: Wykonanie pomiarów i analizy naprężeń w belkach krat zainstalowanych na wylotach turbin. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 45 s., 13 rys.
 2835. Sawicki Andrzej, Leśniewska Danuta: Limit Analisis of Cohesive Slopes Reinforced with Geotextiles.Mechanika Gruntu Zbrojonego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 14 s., 9 fig.
 2836. Sawicki Andrzej, Śliwiński Piotr: Compaction Due TO A Cyclic Force Acting In The Inside Of A Sandy Subsoil. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 15 s., 17 rys.
 2837. Sawicki Andrzej, Przewłócki Jarosław: Pore Pressure Generation in Clay Due to Cyclic Loading. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 17 s., 13 rys.
 2838. Sawicki Andrzej, Świdziński Waldemar: Pore prssure generation. Dissipation and resolidification in a saturated subsoil. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 27 s., 12 rys.
 2839. Sawicki Andrzej, Leśniewska Danuta: Stability of Fabric Reinforced Cohesive Slopes. Mechanika gruntu zbrojonego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 20 s., 2 nlb., 17 fig.
 2840. Sawicki Andrzej: Mechanika gruntu zbrojonego (Dokumentacja). I. Raport z wykonania zadań 3-ego etapu CPBP02.01/1.5. II. Sprawozdanie z wykonania zadania: "Analiza nośności granicznej konstrukcji z gruntu spoistego zbroj. włókniną". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988
 2841. Sawicki Andrzej, Świniański Jerzy, Tejchman Andrzej: A simple model of the pile-soil system for vertical cyclic loadings. Contribution to the XII ICSMFE, Rio de Janeiro 1989. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, PG WH, 1988, 4 s.
 2842. Sawicki Andrzej: Mechanika gruntu jako ośrodka dwufazowego poddanego obciążeniom cyklicznym. Etap 4a. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989
 2843. Sawicki Andrzej: Mechanika gruntu jako ośrodka dwufazowego poddanego obciążeniom cyklicznym. Etap 4b. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989
 2844. Sawicki Andrzej, Kulczykowski Marek: Prosty sprężysto plastyczny model gruntu zbrojonego i jego zastosowanie do analizy nośności i rozwoju stref uplastycznionych. Kraków: 1990, nls.
 2845. Sawicki Andrzej, Leśniewska Danuta: Mechanika gruntu zbrojonego. Etap IV. Dokumentacja prac wykonanych w latach 1989-1990. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 151 s., 11 rys.
 2846. Sawicki Andrzej, Kulczykowski Marek, Leśniewska Danuta, Walter Antoni: Mechanika gruntu zbrojnego - Temat 1.5 - Etap IV - Cz. II - Dokumentacja Analiza sprężysto plastyczna konstrukcji z gruntu zbrojonego Opracowanie monografii dotyczącej mechaniki zbrojnych konstrukcji ziemnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, nls.
 2847. Sawicki Andrzej: Developement in failure in reinforced soil structures. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, nls.
 2848. Sawicki Andrzej, Świdziński Waldemar: Generacja ciśnienia wody w porach w ilastym dnie morskim. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, nls.
 2849. Sawicki Andrzej, Świdziński Waldemar: Cyclic compaction of soils, grains and powders. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 16 s., 31 rys.
 2850. Sawicki Andrzej: A study on cyclic deformations of sand in oedometric conditions. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 19 s., 15 rys.
 2851. Sawicki Andrzej, Morland Leslie W.: Blast Induced Compaction and Liquefaction in Soils. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 12 s.
 2852. Sawicki Andrzej: Opinia dotycząca przydatności patentu inż. Mściwoja Pluteckiego do ochrony brzegu morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Półwyspu Helskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 28 s., 7 rys.
 2853. Sawicki Andrzej, Śliwiński Piotr: Zastosowanie teorii zagęszczania do analizy osiadań nasypu kolejowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, nls.
 2854. Sawicki Andrzej, Kulczykowski Marek, Leśniewska Danuta: Dokumentacja do raportu z wykonania działalności statutowej w ramach tematu 5.3 rok 1993. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, 88 s., 16 rys.
 2855. Sawicki Andrzej, Świdziński Waldemar: Dokumentacja do raportu z wykonania działalności statutowej w ramach tematu 5.2 rok 1993. Analiza mechanizmów zagęszczania się ośrodków sypkich oraz wywołanych zagęszczeniem naprężeń bocznych na podstawie rozwiązań zagadnień brzegowych w oparciu o istniejące teorie oraz propozycję własnego modelu teoretycznego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, 37 s., 31
 2856. Sawicki Andrzej, Kulczykowski Marek, Leśniewska Danuta, Kazimierowicz-Frankowska Krystyna: Dokumentacja z działalności statutowej w temacie 5.3 cz. III Prace i artykuły opublikowane w 1994 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, nls., rys.
 2857. Sawicki Andrzej, Świdziński Waldemar: Dokumentacja do raportu z wykonania działalności statutowej za rok 1994. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, nls., rys.
 2858. Sawicki Andrzej, Kulczykowski Marek, Leśniewska Danuta, Kazimierowicz-Frankowska Krystyna: Dokumentacja z działalności statutowej w temacie 4.2. Cz. I. Zestawienie publikacji i opracowań. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, nls.
 2859. Sawicki Andrzej, Przewłócki Jarosław, Świdziński Waldemar: Streszczenie oceny programu prac i badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych, dla opracowania II Etapu ekspertyzy, w sprawie okreslenia możliwości i warunków docelowej rozbudowy skladowiska "Żelazny Most". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995
 2860. Sawicki Andrzej, Przewłócki Jarosław, Świdziński Waldemar: Ocena programu prac i badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych, dla opracowania II Etapu ekspertyzy, w sprawie określenia możliwości i warunków docelowej rozbudowy składowiska "Żelazny Most". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 45 s.
 2861. Sawicki Andrzej, Świdziński Waldemar: Dokumentacja do raportu z wykonania działalnosci statutowej za 1995 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995
 2862. Sawicki Andrzej, Świdziński Waldemar: Doświadczalna i teoretyczna analiza procesu zagęszczania materiałów sypkich przy obciążeniach monotonicznych i cykilcznych. Projekt badawczy Nr 7 S103 004 07 Umowa z KBN Nr 0185/S1/94/07. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, nls.
 2863. Sawicki Andrzej, Kulczykowski Marek: Koncepcja umocnienia dna portu w Darłowie w rejonie zagrożonym rozmyciem. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996
 2864. Sawicki Andrzej, Wilde Piotr, Sobierajski Eugeniusz, Świdziński Waldemar: Określenie obciążeń hydrodynamicznych, analiza statyczna i dynamiczna oraz dobór elementów technologicznych "raisera" dla platformy wiertniczej PETROBALTC. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, 25 s., 24 rys.
 2865. Sawicki Andrzej, Świdziński Waldemar: Dokumentacja do raportu z wykonania działalności statutowej za rok 1996. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, nls.
 2866. Sawicki Andrzej, Świdziński Waldemar, Mierczyński Jacek: Dokumentacja do raportu z wykonania działalności statutowej za rok 1997. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997, nls.
 2867. Sawicki Andrzej: Projekt badawczy Nr 7 T07E 001 10 Reologia gruntu zbrojonego Załącznik 2 - Monografia Rheology of reinforced soil. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 116 s.
 2868. Sawicki Andrzej: Projekt badawczy Nr 7 T07E 001 10 Reologia gruntu zbrojonego Załącznik 1 - Publikacje związane z realizacją projektu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998
 2869. Sawicki Andrzej: Projekt badawczy Nr 7 T07E 001 10 Reologia gruntu zbrojonego Załącznik 3 - Sprawozdania z badań laboratoryjnych wykonanych przez Politechnikę Koszalińską. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998
 2870. Sawicki Andrzej, Kulczykowski Marek: Opinia dotycząca badań naukowych oraz stosowania komórkowego systemu GEOWEB do zabezpieczenia skarp odmorskich w warunkach Polski. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998
 2871. Sawicki Andrzej: Rozdziały do książki "Mechanics of reinforced soil" - rozdziały dotyczące stanu wiedzy, metod modelowania gruntu zbrojonego oraz stanów granicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, 141 s.
 2872. Sawicki Andrzej, Świdziński Waldemar, Kulczykowski Marek, Bogdanowicz U., Kazimierowicz-Frankowska Krystyna: Zestawienie publikacji w temacie 4.1. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, nls.
 2873. Sawicki Andrzej, Świdziński Waldemar: Doświadczalna identyfikacja tensora odkształceń plastycznych w próbie trójosiowego ściskania gruntów niespoistych. PBD Nr 9T12B02918. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, nls.
 2874. Sawicki Andrzej, Głębowicz Krzysztof: Doświadczalne i teoretyczne modelowanie deformacji gruntów niespoistych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, nls, rys., wykr.
 2875. Sawicki Andrzej, Świdziński Waldemar, Sulisz Wojciech: Roczny raport z realizacji Projektu Unii Europejskiej LIMAS (Liquefaction around Marine Structures). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, ok . 150 s.
 2876. Sawicki Andrzej: Basic mechanics of granular soils. W: Doświadczalne i teoretyczne modelowanie deformacji gruntów niespoistych. Red. Sawicki Andrzej, Głębowicz Krzysztof, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, nls., rys., wykr.
 2877. Sawicki Andrzej, Świdziński Waldemar: Półroczny raport z realizacji Projektu Unii Europejskiej LIMAS (Liquefaction around marine structures): okres 1 czerwiec - 31 grudzień 2003. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, ok. 150 s.
 2878. Schönhofer J., Szmytkiewicz M.: Określenie oddziaływania progów podwodnych na zmianę pola falowo-prądowego w strefie brzegowej południowego Bałtyku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, 36, [14] s.
 2879. Schönhofer J., Szmytkiewicz M.: Ocena efektywności wykorzystania progów podwodnych do ochrony brzegów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, 26 s.
 2880. Schönhofer J., Szmytkiewicz M.: Opracowanie matematycznego algorytmu opisu przepływu wody w sąsiedztwie progów podwodnych i falochronów brzegowych w morskiej strefie brzegowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, 20 s., rys.
 2881. Schönhofer J.: Wykonanie analizy porównawczej zdolności predykcyjnych cyrkulacji prądowych modelem quasi-3D SHORECIRC oraz w pełni trójwymiarowym modelem ROMS. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, 18 s.
 2882. Schönhofer J.: Zadanie 2.1.5.: Napisanie pierwopisu pracy doktorskiej ,,Opis i matematyczne modelowanie prądów rozrywających w wielorewowej strefie brzegowej południowego Bałtyku''. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 52 s.
 2883. Schönhofer J.: Opracowanie końcowej wersji rozprawy doktorskiej pod roboczym tytułem ,,Płytkowodne prądy wielorewowej strefy brzegowej - teoretyczny opis i obserwacje w naturze''. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, 99 s.
 2884. Schönhofer J.: Prądy rozrywające wielorewowej strefy brzegowej - teoretyczny opis i obserwacje w naturze. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, 172 s.
 2885. Schönhofer J., Szmytkiewicz M.: Zbadanie oddziaływania falochronów brzegowych o zanurzonej i wynurzonej koronie na pola falowo-prądowe w ich sąsiedztwie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, 29 s., wykr.
 2886. Schönhofer J.: Określenie funkcji gęstości widmowej falowania głębokowodnego dla południowego Bałtyku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, 13 s., zał.
 2887. Schwabe-Nowak Janina: Zmienność aktwyności mikroorganizmów w eksperymentalnym procesie biochemicznego rozkładu substancji organicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 149 s., 34 rys.
 2888. Schwabe-Nowak Janina: Zastosowanie TTC do pomiaru aktywności enzymatycznej bakterii w tlenowym procesie rozkładu substancji organicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 20 s., 4 rys.
 2889. Schwabe-Nowak Janina: Mechanizm zmian biologicznych w eksperymentalnym procesie biochemicznego rozkładu substancji organicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 16 s., 3 rys.
 2890. Schwabe-Nowak Janina: Wpływ jednoroztworowej mieszaniny krzemowej na środowisko wodne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 27 s., 12 rys.
 2891. Schwabe-Nowak Janina: Usuwanie zanieczyszczeń fenolowych wodami z odpopielania elektrowni. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 13 s., 8 rys., 10 tabl.
 2892. Schwabe-Nowak Janina: Wpływ ścieków i osadów fosfogipsowych na chemiczno-biologiczne właściwości wody słodkiej. W: Badania nad możliwością wykorzystania popiołów i fosfogipsów w procesach uszczelniania i oczyszczania. Red. Chruściel Jadwiga, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 36 s., 8 rys.
 2893. Seeber G.: Opracowanie statycznych pomiarów sprężystości skał. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 43 s.
 2894. Skaja M., Szmytkiewicz M.: Numeryczny model falowania i prądów w strefie brzegowej z budowlą: część 1. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 36 s., rys.
 2895. Skaja M., R. Ostrowski, M. Szmytkiewicz: Wpływ planowanego betonowego przyczółka i stałego pomostu w Osłoninie (KM 107.07), Rzucewie (KM 109.5) i Swarzewie (KM 120.3) na brzeg morski w bezpośrednim sąsiedztwie i na przedpolu konstrukcji w promieniu 1 km. Podatność projektowanej budowli na oddziaływania hydrometeorologiczne w warunkach prognozowanego wzrostu poziomu morza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, 8 s. + 8 s. + 8 s.
 2896. Skaja M., R. Ostrowski, M. Szmytkiewicz: Wpływ planowanego betonowego przyczółka i stałego pomostu w Chałupach (KM H 64.9) na brzeg morski w bezpośrednim sąsiedztwie i na przedpolu konstrukcji w promieniu 1 km. Podatność projektowanej budowli na oddziaływania hydrometeorologiczne w warunkach prognozowanego wzrostu poziomu morza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, 6 s.
 2897. Skaja M., Perfumowicz T., Ostrowski R.: Pomiary batymetryczno-wysokościowe w profilach co 50 m na odcinku brzegu Zatoki Gdańskiej - KM 70.2-71.7 w rejonie Brzeźna dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej na sztuczne zasilanie brzegu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, [35] s.
 2898. Skaja M., Perfumowicz T., Ostrowski R.: Batymetria części Zatoki Elbląskiej od PGW do LGW dla potrzeb koncepcji modernizacji podejścia do portu Elbląg. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, 1 s., zał.
 2899. Skaja Marek, Szmytkiewicz Marek: Laboratoryjne pomiary refrakcji wzdłuż promeinia fali w strefie brzegowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 7 s., 27 rys.
 2900. Skaja Marek, Szmytkiewicz Marek, Tarnowska Maria: Oszacowanie wartości składników pól prądów brzegowych na podstawie danych eksperymentalnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 19 s., 14 rys.
 2901. Skaja Marek, Szmytkiewicz Marek: Porównanie rozkładów prądów wzdłużbrzegowych obliczanych metodami Longuet-Higginsa i Thorntona z rozkładami pomierzonymi. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 16 s., 3 rys.
 2902. Skaja Marek, Szmytkiewicz Marek: Numeryczny model zmian dennych w strefie brzegowej z budowlą. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 20 s., 5 rys.
 2903. Skaja Marek, Szmytkiewicz Marek, Tarnowska Maria: Nadzór naukowy nad sztucznym zasilaniem Półwyspu Helskiego w rejonie Kuźnicy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985
 2904. Skaja Marek, Szmytkiewicz Marek, Tarnowska Maria: Nadzór naukowy nad sztucznym zasilaniem Półwyspu Helskiego w rejonie Kuźnicy w roku 1986. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 24 s., 23 rys.
 2905. Skaja Marek, Szmytkiewicz Marek: Określenie rozkładów prądów powrotnych dla rewowego profilu dna i wielokrotnego załamania fali. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 31 s., 13 rys.
 2906. Skaja Marek, Szmytkiewicz Marek: Obliczenie parametrów hydrodynamicznych wzdłuż Półwyspu Helskiego oraz wykonanie pomiarów kontrolnych w rejonie wyrobisk porefulacyjnych na Zatoce Puckiej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 13 s.
 2907. Skaja Marek, Szmytkiewicz Marek: Batymetria i analiza zmian głębokości ujściowego odcinka Wisły. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2000
 2908. Skibiński Jan: Badania ruchu rumowiska w ciekach oraz zmian form dennych w przepływie ustalonym i nieustalonym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 46 s., 52 rys. + 45 s., 5 rys.
 2909. Skibiński Jan: Bezrazmernaja funkcija raschoda vlekomych nanosov v rekach srednej Polsi. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 13 s.
 2910. Skibiński Janusz: Denne prędkości przepływu wody jako podstawowy parametr intensywności wleczenia materiału dennego (na przykładzie nizinnych rzek polskich). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 18 s., 6 rys.
 2911. Skrzypczak Ewa: Weryfikacja empirycznych metod szacowania parowania z powierzchni morskiej. Gdynia: IMiGW - PIB, 1977, 9 s., rys., tabl.
 2912. Skrzypczak Ewa, Drzazgowska Bożena: Metoda określania parowania z dużych obszarów na podstawie danych aerologicznych. Gdynia: IMiGW - PIB, 1978, 9 s., program
 2913. Sławińska J.: Analiza deformacji i stabilności gruntu suchego w płaskim stanie odkształcenia. W: Podstawy mechaniki gruntów sypkich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 47 s.
 2914. Sławińska J.: Modelowanie zjawisk poprzedzających stan graniczny w gruntach niespoistych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, 165 s.
 2915. Sławińska J.: Analiza teoretyczna wyników doświadczeń dotyczących płaskiego stanu odkształcenia gruntów sypkich, badanych w prawdziwym aparacie trójosiowym. W: Analiza teoretyczna wyników doświadczeń dotyczących płaskiego stanu odkształcenia gruntów sypkich, badanych w prawdziwym aparacie trójosiowym. Red. Justyna Sławińska, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, 20 s.
 2916. Analiza teoretyczna wyników doświadczeń dotyczących płaskiego stanu odkształcenia gruntów sypkich, badanych w prawdziwym aparacie trójosiowym. Red. Justyna Sławińska, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, Ok. 180 s.
 2917. Sławińska J., Mierczyński J., Smyczyński M., Mikos A.: Podstawy mechaniki gruntów sypkich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, Ok. 150 s.
 2918. Sławińska J.: Modyfikacja inżynierskiej wersji przyrostowego modelu gruntu dla płaskiego stanu odkształcenia. W: Podstawy mechaniki gruntów sypkich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, 25 s.
 2919. Smith-Clifford V.: Elektrokinetyczne zjawiska przy usuwaniu cząstek na piaskowych filtrach pośpiesznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 38 s.
 2920. Smoleńska Dobrosława: Racjonalny kształt pierścieni na dennych upustach zapór ziemnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1962, 29 s., rys., 30 tabl.
 2921. Smoleńska Dobrosława: Zastosowanie analogii membranowej do badania filtracji. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 9 s., 7 rys.
 2922. Smyczyński M.: Zbadanie wpływu cyklicznych zmian ciśnienia porowego na zachowanie się gruntu niespoistego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, [64] s.
 2923. Smyczyński M.: Analiza i modelowanie zachowania się gruntów pod wpływem cyklicznych zmian ciśnienia porowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, 91 s., zał.
 2924. Smyczyński M.: Reakcja nawodnionych gruntów niespoistych o niepełnym nasyceniu w warunkach bez odpływu wody z porów. W: Podstawy mechaniki gruntów sypkich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, 39 s.
 2925. Smyczyński M.: Napisanie maszynopisu doktoratu nt.modelowania zachowania się gruntów nie w pełni nasyconych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, [89] s.
 2926. Smyk Bogdan, Bonk Marek: Szybkość procesu samoutleniania zanieczyszczeń ropopochodnych wody w zależności od pH. Gdańsk: UG IF, 1979, 69 s.
 2927. Sobczak Ł.: Model matematyczny transportu i segregacji osadów piaszczystych w rzekach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 16 s.
 2928. Sobczak Ł.: Obliczanie transportu i segregacji osadów piaszczystych w rzekach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, 15 s.
 2929. Sobczak Łukasz, Okrój Tomasz: Problemy powodziowe Dorzecza Odry. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, nls.
 2930. Sobczak Łukasz: Wyznaczanie współczynnika odbicia fali od tylnej ściany i wygaszacza kanału. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, 10 s.
 2931. Sobczak Łukasz: Analiza porównawcza współczesnych metod opisu transportu osadów o niejednorodnej granulometrii w rzekach - modele MIKE11, CCHE1D i 2D oraz Delft3D. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 38 s., rys.
 2932. Sobczak Łukasz: Pionowa srtuktura koncentracji i segregacji osadów piaszczystych w rzekach w świetle pomiarów i analizy teoretycznej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 25 s.
 2933. Sobierajski E., Wilde P.: Wolnozmienne przepływy wody przy falochronie w Porcie Północnym pozyskane z pomiarów w naturze. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996
 2934. Sobierajski E., Sobczak Ł.: Nowoczesne laboratorium falowe Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2000
 2935. Sobierajski E.: Hydrodynamiczna ocena konstrukcyjnych wariantów przedłużenia Falochronu Wschodniego Wyspowego w Porcie Północnym w Gdańsku. Gdańsk: 2000, 10 s., rys.
 2936. Sobierajski E., Sobczak Ł.: Nowoczesne laboratorium falowe Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2000, 4 s.
 2937. Sobierajski E., Wiśniewski M.: Badania modelowe w projekcie KBN nr 5T07A 030 22 pt. "Uderzenie progresywnej fali wodnej w sprężyście podparty poziomy blok". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 14 s., rys.
 2938. Sobierajski Eugeniusz: Napór fal swobodnych na pale pionowe jako elementy podporowe morskich ażurowych budowli hydrotechnicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 128 s., tabl., fot.
 2939. Sobierajski Eugeniusz: Projekt modelu z dnem stałym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 16 s., 29 rys.
 2940. Sobierajski Eugeniusz: Dynamiczna metoda wymiarowania falochronów masywnych poddanych oddziaływaniu falowania. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 37 s. + 2
 2941. Sobierajski Eugeniusz: Hydrauliczne badania modelowe rzeki Świny w rejonie budowy MSR w Świnoujściu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 76 s., 60 rys. 65 s., 43 rys., 20 tabl.
 2942. Sobierajski Eugeniusz: Hydrauliczne badania modelowe rzeki Świny w rejonie budowy Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu. Tarownia modelu z dnem stałym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 25 s., 5 rys., 11 tabl.
 2943. Sobierajski Eugeniusz: Założenia wstępne do budowy stacji pomiarowo-badawczej wzajemnego oddziaływania falowania z budowlami hydrotechnicznymi w Porcie Północnym w Gdańsku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 19 s., 3 rys.
 2944. Sobierajski Eugeniusz: Rozmycia dna basenu wywołane przez zaśrubowy prąd wody podczas prób siłowni statku B-521 stojącego na uwięzi. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 10 s., 2 rys., 1 tabl.
 2945. Sobierajski Eugeniusz: Dynamika współoddziaływania falochronu masywnego na sprężystym podłożu a regularnym falowaniem wodnym o dowolnym stopniu interferencji. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 60 s., 6 rys.
 2946. Sobierajski Eugeniusz: Drgania falochronów o dowolnym rozkładzie masy w przekroju poprzecznym, poddanym jednostronnemu oddziaływaniu naporu falowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 61 s.
 2947. Sobierajski Eugeniusz: Dynamika współoddziaływania falochronu masywnego na sprężystym podłożu z regularnym falowaniem wodnym o dowolnym sopniu interferencji. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 60 s., 6 rys.
 2948. Sobierajski Eugeniusz, Trapp Wojciech: Prace programowo-badawcze dla potrzeb nowej bazy rejestracji i procesów współoddziaływania fal wiatrowych z budowlami hydrotechnicznymi za lata 1974 - 1975. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 17 s.
 2949. Sobierajski Eugeniusz: Ocena reżimu hydraulicznego rzeki Wieprzy w aspekcie zabezpieczenia przed zapiaszczaniem basenu portowego PP i UR "Kuter" w Darłowie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 74 s., 15 rys.
 2950. Sobierajski Eugeniusz: Stacja badawcza IBW PAN w Porcie Pólnocnym w Gdańsku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 10 s., 2 rys.
 2951. Sobierajski Eugeniusz: Stacja badawcza IAN w Porcie Północnym w Gdańsku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 10 s.
 2952. Sobierajski Eugeniusz, Massel Stanisław: Badania modelowe nad zmniejszeniem falowania od wodowania wzdłużnego statków z pochylni Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 40 s., 26 rys.
 2953. Sobierajski Eugeniusz: Ocena zmian zdolności transportujących wody w kanale portu Łeba wywołanych przebudowami koryta. Część 9. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 36 s., 5 rys.
 2954. Sobierajski Eugeniusz: Drgania falochronów masywnych pod wpływem działania fal regularnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 49 s. + 3, 8 rys.
 2955. Sobierajski Eugeniusz: Wpływ przyłączonej masy wody na drgania falochronu posadowionego na sprężystym podłożu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 59 s.
 2956. Sobierajski Eugeniusz, Massel Stanisław: Dynamika oddziaływania statku na konstrukcje podczas podchodzenia i postoju. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 64 s.
 2957. Sobierajski Eugeniusz, Trapp Wojciech: Prace badawczo-montażowe oraz przygotowanie wyposażenia dla laboratorium w Porcie Północnym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 3 s.
 2958. Sobierajski Eugeniusz: Analiza drgań falochronu z uwzględnieniem tłumienia i przyłączonej masy wody. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 51 s.
 2959. Sobierajski Eugeniusz: Drgania falochronów masywnych pod wpływem działania fal regularnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 49 s., 8 rys.
 2960. Sobierajski Eugeniusz: Badania obciążeń statku na budowle Portu Północnego. Raport przejściowy z prac wykonanych w roku 1978. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 19 s., 16 rys.
 2961. Sobierajski Eugeniusz, Oleszkiewicz Mikołaj: Hydrauliczne badania modelowe obciążeń budowli od zacumowanego statku w wyniku falowania. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 85 s., 30 rys.
 2962. Sobierajski Eugeniusz: Dynamika współoddziaływania płyty sprężyście podpartej z ośrodkiem wodnym w aspekcie uderzenia fali. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 35 s.
 2963. Sobierajski Eugeniusz, Oleszkiewicz Mikołaj: Poprzeczne i wzdłużne obciążenia pionowych pali cylindrycznych wywołane falowaniem regularnym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 25 s., 5 rys.
 2964. Sobierajski Eugeniusz: Obciążenia urządzeń cumowniczych w aspekcie wytycznych projektowych i eksploatacyjnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 28 s., 25 rys.
 2965. Sobierajski Eugeniusz, Oleszkiewicz Mikołaj: Charakterystyki poprzecznych i wzdłużnych obciążeń hydrodynamicznych na pionowe pale cylindryczne wywoanych falowaniem regularnym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 27 s., 11 rys., 6 fot.
 2966. Sobierajski Eugeniusz: Teoretyczny model współoddziaływania pionowego cylindra z ruchem falowym w aspekcie obciążeń poprzecznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 39 s. + 3
 2967. Sobierajski Eugeniusz: Dynamiczne współoddziaływanie drgającego pionowego pala cylindrycznego z ruchem falowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 30 s.
 2968. Sobierajski Eugeniusz: Charakterystyki hydrodynamicznych obciążeń rurociągów podmorskich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 15 s., 6 rys.
 2969. Sobierajski Eugeniusz, Kasperowicz Zdzisław: Instalacja pompowa do wykorzystania energii falowania wodnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 10 s.
 2970. Sobierajski Eugeniusz, Wilde Piotr: Badania laboratoryjne obciążeń falowych na pionowy cylinder. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 17 s., 12 rys.
 2971. Sobierajski Eugeniusz: Badania w zakresie analizy teoretycznej i doświadczlanej współoddziaływania pionowego cylindra z ruchem falowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 35 s., rys.
 2972. Sobierajski Eugeniusz, Wilde Piotr, Wilde Michał: Zbadanie doświadczalne zależności pomiędzy obciążeniami podłużnymi w drganiach sztywnych cylindrów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 62 s., 10 rys., A-E tabl., wydr. komput.
 2973. Sobierajski Eugeniusz, Massel Stanisław, Tarnowska Maria, Krystyna Pawluk: Dynamika morza i przewidywane zmiany dna dla potrzeb posadowienia platformy w Zatoce Pomoarskiej (struktura K-1). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 41 s.
 2974. Sobierajski Eugeniusz, Bendykowska Genowefa: Tłumienie falowania przez konstrukcje ażurowa między kadłubami statku półzanurzeniowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 21 s., 3 rys., 3 tabl.
 2975. Sobierajski Eugeniusz: Stanowisko badawcze dla analizy drgań swobodnych poziomego cylindra znajdującego się w pobliżu dna. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 4 s., 5 rys.
 2976. Sobierajski Eugeniusz: Prace techniczne w Morskim Laboratorium Portowym w Porcie Północnym w Gdańsku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 3 s.
 2977. Sobierajski Eugeniusz, Wilde Piotr, Wilde Michał: Drgania swobodne poziomego cylindra w pobliżu dna. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 18 s., 4 rys., 1 tabl.
 2978. Sobierajski Eugeniusz: Prace i pomiary przeprowadzone w laboratorium w Porcie Północnym w roku 1991. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 3 s., 4 rys.
 2979. Sobierajski Eugeniusz, Bendykowska Genowefa, Ignerowicz Jan, Winiecki Jerzy: Hydrodynamika Portu Północnego w Gdańsku w aspekcie jego rozbudowy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 17 s., 13 rys.
 2980. Sobierajski Eugeniusz: Stanowisko laboratoryjnych badań dynamicznego współoddziaływania fali z pionową ścianą. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 3 s., 11 rys.
 2981. Sobierajski Eugeniusz: Opinia dotycząca przebudowy falochronu zachodniego w Porcie Rybackim Hel. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 19 s., 12 rys.
 2982. Sobierajski Eugeniusz: Opinia dotycząca projektu koncepcyjnego remontu Falochronu Północno-Wschodniego w Porcie Wojennym Gdynia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 9 s., 3 rys.
 2983. Sobierajski Eugeniusz: Hydrodynamiczna ocena koncepcji remontu falochronu północno-wschodniego w Porcie Wojennym Gdynia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 17 s., 15 rys.
 2984. Sobierajski Eugeniusz: Warunki falowe w Świnoujściu w rejonie projektowanego basenu paliw płynnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, 10 s., 14 rys.
 2985. Sobierajski Eugeniusz: Hydrodynamiczna ocena przebudowy falochronu południowego w porcie rybackim Hel. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, 13 s., 9 rys.
 2986. Sobierajski Eugeniusz: Prace badawcze i techniczne w Morskim Laboratorium Portowym w 1993 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, 7 s., 6 rys., 1
 2987. Sobierajski Eugeniusz, Jankowski Tomasz: Badania laboratoryjne drgań własnych cylindra w cieczy w pobliżu dna w warunkach rezonansu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, 6 s., 7 rys.
 2988. Sobierajski Eugeniusz, Szmidt Kazimierz: Badania dynamicznego współoddziaływania cieczy w ograniczonym zbiorniku z odkształcalną ścianką. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 48 s., rys.
 2989. Sobierajski Eugeniusz: Hydrodynamiczne uwarunkowania eksploatacji pirsu rudowego w Porcie Północnym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 10 s.
 2990. Sobierajski Eugeniusz, Romańczyk Wojciech: Pomiary i analiza współoddziaływania falochronu z ruchem w warunkach naturalnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 23 s., 8 rys.
 2991. Sobierajski Eugeniusz: Ocena projektowanego basenu postojowego w Dźwirzynie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 6 s.
 2992. Sobierajski Eugeniusz: Pomiary prędkości wody przy falochronie w Porcie Pólnocnym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 21 s.
 2993. Sobierajski Eugeniusz, Szmidt Kazimierz, Trębacki Kazimierz, Wilde Piotr: Experimental investigations of fluid tank wall vibrations induced by braking. Dynamiczne współoddziaływanie cieczy z odkształcalną ścianką zbiornika w warunkach przyspieszeń. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 16 s., rys.
 2994. Sobierajski Eugeniusz: Stanowisko badań tłumienia drgań płyty w cieczy przy wysokich częstotliwościach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 6 s., rys.
 2995. Sobierajski Eugeniusz, Wilde Piotr: Kontynuacja pomiarów w naturze - wydzielenie wolnozmiennych przepływów przy falochronie w Porcie Północnym pozyskane z pomiarów w naturze. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, 25 s., załącznik
 2996. Sobierajski Eugeniusz: Ocena zmiany zjawisk falowych w warunkach przebudowy wewnętrznego wejścia do portu Darłowo dla potrzeb wprowadzania gazowców LPG. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997, 17 s.
 2997. Sobierajski Eugeniusz: Pomiary w naturze, analiza pola prędkości w sąsiedztwie ściany falochronu w okresie: 10.1996-10.1997 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997, nls.
 2998. Sobierajski Eugeniusz, Wilde Piotr: Zbadanie eksperymentalne dynamiki pionowego cylindra w polu falowym dla warunków rezonansu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 41 s.
 2999. Sobierajski Eugeniusz: Pomiary w Porcie Północnym dla rozpoznania przepływów wzdłuż falochronu w okresie: 11.1997-10.1998. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 11 s., 30 rys.
 3000. Sobierajski Eugeniusz: Pilotowe badania falowania w nowym kanale hydraulicznym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, 25 s., załączniki
 3001. Sobieraj Jerzy, Sulikowska Iwona: Zapora wodna w Solinie. Sprawozdanie techniczne i analiza pomiarów tensometrycznych za rok 1967. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 73 s., tabl., wykr.
 3002. Sobieraj Jerzy: Orzeczenie techniczne dotyczące opanowania wody w obrębie studzien wierconych wykonywanych we wsi Jeziorowskie pow. Węgorzewo, woj. olsztyński, na terenie Ośrodka Wczasowego Instytutu Badań Jądrowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 4 s.
 3003. Sobieraj Jerzy: Informacja naukowa na przykładzie budownictwa wodnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 14 s. + 2
 3004. Sobieraj Jerzy: Uwagi do opracowania POP PZPR pt. "Problematyka badawcza IBW PAN na okres do 1985 r.". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 6 s.
 3005. Sołtys Jacek: Analiza ustaleń planu perspektywicznego przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 1990 dotyczących regionu Dplnej Wisły. Gdańsk: PG IAiU, 1980, 35 s., 6 rys.
 3006. Sorek S., Zdolska A., Sulisz W.: Experimental and theoretical studies on the formation of freak waves over a sloping bottom. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, 10 s.
 3007. Sorek S., Majewski D., Paprota M.: Wykonanie pomiarów terenowych w ramach zlecenia C2/10/2017. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, [5] s., CD
 3008. Sorek S.: Interaction of water with a serpent-type wave energy converter. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, [8] s.
 3009. Sowiński Franciszek: Badania laboratoryjne dotyczące sztucznej kolmatacji dna zbiornika przy zaporze ziemnej w Koronowie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 42 s., 25 rys.
 3010. Stachurska B., Majewski D.: Eksperymentalne pomiary prędkości prądu w kanale falowym IBW PAN. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, 19 s.
 3011. Stachurska B., Staroszczyk R.: Review of literature on sediment transport due to wave and current induced flows. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, 26 s.
 3012. Stachurska B.: An experimental study of the sediment transport process over a sloping sandy bed.. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, [50] s.
 3013. Staroszczyk R.: Podprogramy do rozwiązywania dużych układów równań liniowych. W: Analiza drgań płyty w warstwie cieczy-eksperymenty numeryczne. Red. Wilde Piotr, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 11 s., zał.
 3014. Opracowanie modelu konstytutywnego dla anizotropii lodu morskiego. Red. Staroszczyk R., Gdańsk: 2000, [45] s.
 3015. Staroszczyk R.: Loads exerted on a cylindrical structure by floating ice modelled as a viscoplastic material. W: Zbadanie obciążeń konstrukcji inżynierskiej wywołanych lodem opisanym za pomocą lepko-plastycznego modelu konstytutywnego. Red. Staroszczyk R., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 21 s.
 3016. Staroszczyk R.: Axi-symmetric ice sheet flow with evolving anisotropic fabric. W: Zbadanie obciążeń konstrukcji inżynierskiej wywołanych lodem opisanym za pomocą lepko-plastycznego modelu konstytutywnego. Red. Staroszczyk R., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 21 s.
 3017. Staroszczyk R.: Zbadanie obciążeń konstrukcji inżynierskiej wywołanych lodem opisanym za pomocą lepko-plastycznego modelu konstytutywnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 21, 21 s.
 3018. Staroszczyk R.: Wyznaczenie obciążeń konstrukcji inżynierskiej wywołanych uderzeniem kry lodu pływającego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, [55] s.
 3019. Staroszczyk R.: A Lagrangian finite element treatment of transient free-surface waves in compressible viscous fluids. W: Zbadanie falowania wody za pomocą materialnej metody elementów skończonych. Red. Ryszard Staroszczyk, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, 26 s.
 3020. Zbadanie falowania wody za pomocą materialnej metody elementów skończonych. Red. Ryszard Staroszczyk, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, 28 s.
 3021. Staroszczyk R.: Zbadanie transformacji nieliniowych fal powierzchniowych w obszarze o istotnie zmiennej głębokości wody. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, [23] s.
 3022. Staroszczyk R.: Zbadanie płaskiego ruchu cieczy za pomocą metody dyskretnych cząstek materialnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, 46 s.
 3023. Staroszczyk R.: Zbadanie ewolucji nieliniowej fali wodnej za pomocą metody SPH (wygładzonej hydrodynamiki cząstek). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, [45]
 3024. Staroszczyk R.: Opracowanie modelu teoretycznego zjawiska rekrystalizacji dynamicznej lodu oraz jego zastosowanie do analizy płynięcia wielkich lodowców polarnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, [76] s.
 3025. Staroszczyk R., Hedzielski B.: Wykonanie badań hydrodynamicznych modelu flotatora ciśnieniowego, polegających na pomiarach pól prędkości przepływu wody w komorze urządzenia dla różnych wariantów jego obciążenia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, 19 s.
 3026. Staroszczyk R.: Application of an element-free Galerkin method to water wave propagation problems [W: AHEM]. W: Zbadanie transformacji nieliniowych fal wodnych za pomocą bezsiatkowej metody Galerkina. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012
 3027. Staroszczyk R.: Zbadanie transformacji nieliniowych fal wodnych za pomocą bezsiatkowej metody Galerkina. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 3 s., zał.
 3028. Staroszczyk R.: Steady radially-symmetric ice sheet flow with evolving and recrystallizing micro-structure. W: Zbadanie transformacji nieliniowych fal wodnych za pomocą bezsiatkowej metody Galerkina. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012
 3029. Staroszczyk R.: Zbadanie zjawiska dynamicznego współoddziaływania fali powierzchniowej z budowlą inżynierską za pomocą metody bezsiatkowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, [29] s.
 3030. Staroszczyk R.: Zbadanie ewolucji pola lodowego w strefie brzegowej morza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, 39 s.
 3031. Staroszczyk R.: Ice mechanics for civil engineering and geophysical applications. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, 58 s.
 3032. Staroszczyk R.: Ice mechanics for civil engineering and geophysical applications. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, 181 s.
 3033. Staroszczyk R.: Simulations of sea-ice thermodynamics by a smoothed particle hydrodynamics method. W: Opracowanie modelu numerycznego do analizy zagadnień termodynamiki lodu morskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017
 3034. Staroszczyk R.: Opracowanie modelu numerycznego do analizy zagadnień termodynamiki lodu morskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, Ok. 50 s.
 3035. Staroszczyk Ryszard: Analiza drgań w ośrodku dwuwarstwowym: warstwa cieczy oraz warstwa porowa. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 47 s.
 3036. Staroszczyk Ryszard: Współoddziaływanie konstrukcji odksztalcalnych z cieczą. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 27 s., rys.
 3037. Staroszczyk Ryszard: Analityczno-numeryczna analiza pewnych zagadnień dynamicznych konstrukcji w kontakcie z ośrodkiem dwufazowym: praca doktorska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 127 s., rys., tabl.
 3038. Staroszczyk Ryszard: Zbadać przybliżone warunki radiacyjne w zagadnieniach propagacji fal w ośrodku dwufazowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 25 s., 8 rys., 2 tabl.
 3039. Staroszczyk Ryszard: Opracowanie dyskretnego modelu obliczeniowego umożliwiającego analizę drgań konstrukcji na podłożu dwufazowym. Szczecin: PO, 1992, 21 s., 5 rys.
 3040. Staroszczyk Ryszard: Opracować dyskretne rozwiązanie propagacji fali powierzchniowej w nawodnionym gruncie w ujęciu teorii zagęszczania. Szczecin: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, 40 s., 15
 3041. Staroszczyk Ryszard: Energy dissipation accompanying wave propagation in a water-saturated sand half-space due to steady-state vibrations of a rigid block. Szczecin: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 23 s., rys.
 3042. Staroszczyk Ryszard: Rozpoznanie konstytutywnych związkow mechaniki lodu morskiego w aspekcie analizy współoddziaływania z budowlami. Szczecin: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, 25 s.
 3043. Staroszczyk Ryszard: Opracowanie modelu konstytutywnego dla anizotropii lodu wywołanej stanem odkształcania. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, 146 s.
 3044. Staroszczyk Ryszard, Hedzielski Benedykt: Wyznaczanie obciążeń konstrukcji hydrotechnicznych wywołanych działaniem pokrywy lodu pływającego. On the maximum horizontal forces exerted by floating ice on engineering structures. Szczecin, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, nls.
 3045. Staroszczyk Ryszard: Wyznaczanie obciążeń wywieranych przez lód pływający na pionowy cylinder o przekroju kołowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 17 s.
 3046. Staśkiewicz Antoni, Tomczak Zbigniew: Założenia do modelu matematycznego oraz analiza istniejących danych morskiego rejonu ujścia Wisły. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 25 s., 4 tabl.
 3047. Staśkiewicz Antoni: Założenia do modelu dwuwymiarowego morskiego obszaru ujściowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 14 s.
 3048. Staśkiewicz Antoni: Model matematyczny ujścia o złożonym układzie przestrzennym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 13 s., 10 rys.
 3049. Staśkiewicz Antoni: Przygotowanie danych z obszaru Bałtyku PD. i przedstawienie modelu matematycznego przemieszczania się biernej wielkości fizycznej w polu prądów klimatycznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 13 s. + 2, 5 rys.
 3050. Staśkiewicz Antoni: Rozbudowa modelu matematycznego ujścia o złożonym układzie przestrzennym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 15 s., 7 rys.
 3051. Staśkiewicz Antoni: Rozbudowa modelu matematycznego ujścia o złożonym układzie przestrzennym wraz z symulacją w wybranych sytuacjach hydrodynamicznych z ekspedycji "Zalew Szczeciński 83". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 17 s., 18 rys.
 3052. Stella M., Ostrowski R.: Raport z wykonania zadań badawczych Z 2.1.6 i Z 2.1.7 w 2017 r.. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, 22 s.
 3053. Stepko W., Kosiński S., Leszczyński W., Cygan B., Kostrzębski L., Płonka J., Dombrowski A., Kuroś L., Knetki S., Kowalewski A., Zalewski H., Baranowski E., Szydeł T., Szypryt T., Ciesielski P., Ziółtkowski B., Polak K., Lach R., Musialik A., Sobczak M.: Przekroje poprzeczne koryt rzecznych Raduni, Kanału Raduni, Motławy, Opływu Motławy i Bielawy - zadanie 2. Profile podłużne koryt rzecznych Raduni, Kanału Raduni, Motławy, Opływu Motławy i Bielawy - zadanie 3. Gdynia: IMiGW OM, 2003, 9 s., fot.
 3054. Stępień M., Szczypior J., Urbaniec D.: Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla potrzeb określenia warunków geotechnicznych, instalacji urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz monitorowania zjawisk osuwiskowych w celu opracowania koncepcji stabilizacji osuwisk w dolinie Brdy w Koronowie. Załącznik I. Warszawa: GEOTEKO, 2010, Ok. 200s., wykr., mapy
 3055. Stępkowska-Paszyc Ewa: Oznaczenie pojemności wymiany jonowej gruntu metodą fluorescencyjnej spektrograficznej analizy rentgenowskiej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 10 s., 5 rys.
 3056. Stępkowska-Paszyc Ewa: Problemy chemii fizycznej w mechanice gruntów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 82 s., 23 rys.
 3057. Stępkowska-Paszyc Ewa: Badania minerałów iłowych za pomocą dyfraktometru promieni x z automatyczną rejestracją jonizacyjną. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 31 s., 24 rys.
 3058. Stępkowska-Paszyc Ewa: Physico-chemical interpretation of the Shearing process in montmorillonitic clays. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 5 s., 9 rys.
 3059. Stępkowska-Paszyc Ewa: Applicability of Physico-Chemical Theories in Soil Mechanics. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 23 s., 6 rys.
 3060. Stępkowska-Paszyc Ewa: Sprawozdanie z pobytu w Czechosłowacji w dniach 13.10 - 23.10.1964 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 1 s.
 3061. Stępkowska-Paszyc Ewa: Sprawozdanie z pobytu w Czechosłowacji 18.06 - 26.06.1966 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 2 s.
 3062. Stępkowska-Paszyc Ewa: Struktura gruntów iłowych i ich wytrzymałość na ścinanie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 71 s., 33 rys., wykr.
 3063. Stępkowska-Paszyc Ewa: Van der Waals attraction between clay mineral particles. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 37 s., 4 tabl.
 3064. Stępkowska-Paszyc Ewa: Physico-chemical properties of clay minerals. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 134 s., 30 tabl.
 3065. Stępkowska-Paszyc Ewa: Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego do International Centre for Theoretical Physics, Trieste, Włochy od 25.11.1967 - 28.02.1968 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 3 s.
 3066. Stępkowska-Paszyc Ewa: Calculation of the van der Waals interaction between clay mineral particles. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 34 s., 7 rys., tabl.
 3067. Stępkowska-Paszyc Ewa: Sprawozdanie z podróży służbowej do Czechosłowacji w okresie od 21.10 do 25.10.1969 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 1 s.
 3068. Stępkowska Ewa: Sprawozdanie z podróży służbowej do Węgier w 1971 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 1 s.
 3069. Stępkowska Ewa, Ewertowska-Madej Zofia: Mechanizm procesu ścinania podłoży konstrukcji portowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 16 s. + 14 + 7 + 7 22 + 8 + 12 + 20, rys., tabl.
 3070. Stępkowska Ewa: Sprawozdanie z podróży służbowej do Hiszpanii w 1972 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 3 s. + 5
 3071. Stępkowska Ewa: Próba interpretacji fizycznej zjawisk mechanicznych w gruntach iłowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 24 s., + 9 + 21 + 11 + 9 rys., tabl.
 3072. Stępkowska Ewa: Mechanizm procesu ścinania podłoża konstrukcji portowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 104 s., 109 rys.
 3073. Stępkowska Ewa: Sprawozdanie z wyjazdu do Berlina Zachodniego na zaproszenie Freie Universitat Berlin w 1974 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 2 s.
 3074. Stępkowska Ewa, Werno Maciej: Wyniki badań laboratoryjnych wytrzymałości na ścinanie oraz konsolidacji długotrwałej gruntów z budowy Rafinerii w Gdańsku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 6 s., 8 rys., 2 tabl.
 3075. Stępkowska Ewa, Ewertowska-Madej Zofia: Badania laboratoryjne prób gruntu z rejonu budowy Portu w Ustce. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 10 s., 2 rys., 2 tabl.
 3076. Stępkowska Ewa, Ewertowska-Madej Zofia: Sprawozdanie z tematu planowanego B.3.3. za okres 1970 - 1975. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 37 s., rys. + 48 s., rys.
 3077. Stępkowska Ewa: Oznaczenia powierzchni właściwej mineralow iłowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 55 s., 10 rys.
 3078. Stępkowska Ewa: Study in Micromechanism of the Shearing Process in Saturated Swelling Clays. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 4 s.
 3079. Stępkowska Ewa: Model fizyczny wytrzymałości na ścinanie gruntów spoistych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 11 s., rys., tabl.
 3080. Stępkowska Ewa: Badania sorpcji lessów pobranych z Góry Kwaskowej - Kazimierz Dolny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 7 s., 1 rys., 5 tabl.
 3081. Stępkowska Ewa: Wyniki badań próbek gruntu z terenu budowy Elektrowni Bełchatów I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 25 s., 16 rys., 10 tabl.
 3082. Stępkowska Ewa: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Japonii w 1977 r, celem udziału w konferencjach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 3 s.
 3083. Stępkowska Ewa, Knabe Władysław, Werno Maciej, Ewertowska-Madej Zofia: Sprawozdanie z pobytu w Czechosłowacji w okresie od 5.IX. - 8.IX,1977 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 2 s.
 3084. Stępkowska Ewa: Wpływ dodatku ługów popiołowych na właściwości torfu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 13 s., 13 rys., 4 tabl.
 3085. Stępkowska Ewa: Sprawozdanie z wyjazdu do NRD w 1977 r . Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 1 s.
 3086. Stępkowska Ewa: Sprawozdanie z prac prowadzonych w temacie C1-2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 14 s., 5 rys. +15 s. + 19 s., rys. + 10 s. + 13 s. + 3 s.
 3087. Stępkowska Ewa: Sprawozdanie z pobytu w IBW PAN prof. dr G.Petrasovitsa w 1977 roku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 1 s.
 3088. Stępkowska Ewa: Sprawozdanie z 5-tej Budapesztańskiej Konferencji Mechaniki Gruntów i Fundamentowani w 1976 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 10 s.
 3089. Stępkowska Ewa: Model fizyczny wytrzymałości na ścinanie gruntów spoistych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, nls, rys., tabl. fot.
 3090. Stępkowska Ewa: Model fizyczny wytrzymałości na ścinanie gruntów spoistych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 7 s., 5 rys., 4 tabl.
 3091. Stępkowska Ewa, Leśniewska Danuta: Model fizyczny wytrzymałości na ścinanie gruntów spoistych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 2 s. + 15 + 17 + 4 + 18, 18 rys., 2 tabl., 8 s., 12 rys., 3 tabl., 9 s., 6 rys., 15 s., 8 s. + 8
 3092. Stępkowska Ewa: Model fizyczny wytrzymałości na ścinanie gruntów spoistych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 13 s., 4 rys. + 14 s., 10 s., 13 rys.
 3093. Stępkowska Ewa: Elementy mikrostruktury układu woda - ił w stanie rownowagi dynamicznej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 4 s., 7 zał.
 3094. Stępkowska Ewa: Model fizyczny wytrzymałości na ścinanie gruntów spoistych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, nls.
 3095. Stępkowska Ewa: Model fizyczny wytrzymałości na ścinanie gruntów spoistych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 11 s. + 24, rys.
 3096. Stępkowska Ewa: Model fizyczny wytrzymałości na ścinanie gruntów spoistych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 75 s., rys.
 3097. Stępkowska Ewa, Olchawa Andrzej, Wiełłowicz Krystyna: Wpływ zmian grubości cząstki na własności mechaniczne gruntów spoistych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986
 3098. Stępkowska Ewa, Olchawa Andrzej: Określenie wpływu czynników regulujacych proces pęcznienia i kurczenia się gleb Żuławskich na zasady ich melioracji. Etap I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 33 s., 11 tabl., lit., zał.3.
 3099. Stępkowska Ewa: Metody zabezpieczenia gruntów organicznych przed pęcznieniem i spękaniem. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 23 s., lit. 8 rys., 13 tabl.
 3100. Stępkowska Ewa: Właściwości fizyko-mechaniczne gruntów północnych regionów Polski. Etap I. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 5 s., 4 tabl., odb. kser. art. konf.
 3101. Stępkowska Ewa: Przyczyny fizyczne zjawisk mechanicznych w gruntach spoistych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, pag. różna., rys.
 3102. Stępkowska Ewa: Zabezpieczenie gruntów organicznych przed pęcznieniem i spękaniem. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 19 s., 16 rys., tbl.
 3103. Stępkowska Ewa: Wpływ mikrostruktury na właściwości iłów. Sprawozdanie za rok 1990. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 376 s.
 3104. Stępkowska Ewa: Namuły, ich struktura, właściwości i metody ulepszania. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, nls., rys.
 3105. Stępkowska Ewa: Parametry geotechniczne gruntów z terenu Żuław. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 25 s., rys., tabl.
 3106. Stępkowska Ewa: Zależności między parametrami fizyko-mechanicznymi a parametrami strukturalnymi gruntów spoistych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, nls., rys.
 3107. Stępkowska Ewa: Raport roczny z działalności statutowej za rok 1994 w temacie 4.4.1/d. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, nls., rys., zał.
 3108. Stępkowska Ewa: Raport roczny z działalności statutowej za rok 1996 w Temacie 5.6, Zad. bad. 5.6.1. Zbadanie wplywu mikrostruktury gruntów ekspansywnych na ich właściwości. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, nls.
 3109. Stępkowska Ewa T.: Badania wpływu środowiska i czasu na zachowanie sie gruntów spoistych. Działalność statutowa - raport roczny za 1995 r. w Temacie 5.6.1 Podsumowanie przebiegu prac i ich zgodności z planem. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, nls.
 3110. Stępkowska Ewa Teresa: Przyczyny ulepszania włściwości geotechnicznych namułów żuławskich przez dodatki chemiczne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, 26 s., 4 fot., 3 rys., 1 tab.
 3111. Stępkowska Ewa Teresa: Zależności między mikrostrukturą a właściwościami mieszanin: woda-cement-bentonit, stosowanych do wykonywania ścianek szczelinowych oraz właściwościami innych układów gruntowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, 37 s., 78, rys., tab., fot.
 3112. Stępkowska Ewa Teresa: Roczny raport z działalności statutowej za 1997 rok w temacie 5.6. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997, nls.
 3113. Stępkowska E. T., Thorborg B. B., Wichman B.: Influence of time on microstructure of the clay-water system. Part I, II and III. Rijkswaterstaat: Delft, 1994
 3114. Stoń Marian, Raczyński Krzysztof, Szmaciński Henryk: Spektrofluorymetryczne oznaczenia ilości śladowych znacznika fluoryzującego w środowisku wodno-gruntowym. Słupsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1980, 17 s., 2 tabl.
 3115. Stramski Dariusz: Rozpoznanie wpływu czynników środowiskowych na krótkookresowe fluktuacje oświetlenia podwodnego w paśmie 425 nm. Gdańsk: UG Inst. Ocean., 1978, 93 s.
 3116. Subotowicz Wiesław: Badania brzegów klifowych w rejonie Jastrzębiej Góry. Gdańsk: PG IH, 1977, 24 s., 6 rys.
 3117. Sulikowska Iwona: Sprawozdanie z pobytu złużbowego w Węgierskiej Akademii Nauk w 1963 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 4 s.
 3118. Sulikowska Iwona: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Czechosłowacji w 1969 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 2 s.
 3119. Sulikowska Iwona: Sprawozdanie z pobytu służbowego w Węgierskiej Akademii Nauk w 1969 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 4 s.
 3120. Sulikowska Iwona: Nośność graniczna nachylonego elementu ściany poddanego działniu siły poziomej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 201 s., fot., tab., wykr.
 3121. Sulikowska Iwona: Efektywność pracy elementów gruntu zbrojonego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 25 s., 16 rys. + 4 s., 6 rys. + 8 s., 14 rys.
 3122. Sulikowska Iwona: Efektywność zakotwień w gruntach zbrojonych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 21 s., 16 rys.
 3123. Sulikowska Iwona: Sprawozdanie z pobytu we Francji w okresie 7.11.1975 - 7.03.1976. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 4 s.
 3124. Sulikowska Iwona: Badania współczynników filtracji torfów i namułów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 16 s., 6 rys.
 3125. Sulikowska Iwona: Statystyczna analiza radiometrycznych pomiarów ciężaru objętościowego i wilgotnośc osadów poflotacyjnych Lubin (Zapora Wschodnia) i (Zapora Zachodnia). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 11 s. + 6, rys., tabl.
 3126. Sulikowska Iwona: Zestawienie uzyskanych wyników w ramach CPBP 02.01 "Opis losowych własności podłoża za pomocą procesów stochastycznych". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 41 s., rys.
 3127. Sulisz W., Chybicki W., Reda A., Paprota M., Perfumowicz T.: Modelling of propagation of nonlinear waves and wave trains. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 23 s., wykr.
 3128. Ekstremalne fale - ich predykcja i oddziaływanie na budowle morskie: raport z projektu badawczego MaxWave. Red. Sulisz W., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, [8] s.
 3129. Sulisz W., Paprota M., Wiśniewski M.: Określenie parametrów falowania w obszarze projektowanej Przystani Jachtowej w Sopocie wraz z analizą proponowanych zabezpieczeń wzdłuż głowicy mola. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 27 s.
 3130. Sulisz W.: Center for Environmental Engineering and Mechanics. 2004, Poster
 3131. Sulisz W., Paprota M., Wiśniewski M.: Opracowanie symulacji modernizacji wejścia do Basenu Żeglarskiego wraz z koncepcją przebudowy obu falochronów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 49 s., rys.
 3132. Sulisz W., Wiśniewski M.: Prediction of the generation and propagation of wave trains. W: Uderzenie progresywnej fali wodnej w sprężyście podparty poziomy blok. Red. Wilde P., Sulisz W., Wiśniewski M., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, nls, wykr., rys.
 3133. Sulisz W., Paprota M.: Modeling of the propagation of transient waves of moderate steepness. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 31 s.
 3134. Sulisz W., Paszke Ł., Reda A.: Modelling of flood wave on a lower Vistula by applying an artificial intelligence method. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, 7 s.
 3135. Sulisz W.: Wave propagation in jetted channel of arbitrary configuration. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, 17 s., wykr.
 3136. Analiza teoretyczna i doświadczalna drgań konstrukcji wywołanych uderzeniem ekstremalnych fal wodnych. Red. Sulisz W., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, [94] s.
 3137. Sulisz W., Paprota M., Reda A.: Freak waves in the Baltic Sea. W: Global Changes and Extreme Phenomena in the Baltic Sea: 10th Polish-German Seminar [Extended abstracts]. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, s. 29-30
 3138. Sulisz W., Paprota M.: Badanie falowania w Porcie Gdynia dla projektowanych zmian w zabudowie hydrotechnicznej portu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, 28 s.
 3139. Sulisz W., Paprota M.: Badanie falowania w Basenie Żeglarskim przy wariancie wydłużonego Falochronu Wschodniego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, 21 s.
 3140. Sulisz W.: Diffraction of water waves by a semi-submerged structure in a channel. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, 33 s.
 3141. Sulisz W., Paprota M.: Badanie falowania w Porcie Gdynia po przebudowie falochronu głównego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, 27 s.
 3142. Sulisz W.: Radiation of water waves due to oscillatory motion of a structure in a channel of arbitrary configuration. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, 26 s.
 3143. Sulisz W., Paprota M.: Analiza falowania w Porcie Rybackim w Pucku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, 21 s.
 3144. Sulisz W., Szmytkiewicz M., Ostrowski R., Paprota M., Skaja M., Różyński G., Staroszczyk R., Chybicki W., Reda A., Biegowski J., Schönhofer J., Szmytkiewicz P., Piotrowska D.: Analiza falowania i ruchu rumowiska na wejściu do portu Elbląg dla potrzeb zadania pt. Koncepcja przebudowy wejścia do portu Elbląg wraz z pogłębieniem torów podejściowych do portów Zalewu Wiślanego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, 56 s.
 3145. Sulisz W.: Modeling of the propagation and evolution of nonlinear waves in a wave train. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, 29 s.
 3146. Sulisz W., Paprota M.: Modeling of the propagation and transformation of transient nonlinear waves on a current. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, s. 33
 3147. Sulisz W., Reda A., Paprota M.: Opracowanie i analiza wyników pomiarów, przeprowadzonych za pomocą metody PIV, pól prędkości opływu nadwodnej części modelu Megajachtu w przestrzeni tunelu wiatrowego CTO S.A.. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, 26 s.
 3148. Sulisz W., Reda A., Paprota M.: Przeprowadzenie pomiarów, za pomocą metody PIV, dwu składowych pola prędkości opływu płaskiej płyty umieszczonej w przestrzeni tunelu kawitacyjnego CTO S.A., w dwóch płaszczyznach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, [9] s.
 3149. Sulisz W., Reda A., Paprota M.: Pomiar pól prędkości opływu modelu z pędnikiem w przestrzeni tunelu kawitacyjnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, 61 s.
 3150. Sulisz W., Paprota M.: Theoretical and experimental investigations of wave-induced vertical mixing. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, 30 s.
 3151. Sulisz W., Hedzielski B., Paprota M., Majewski D.: Badania eksperymentalne obciążeń ścian zbiornika dla ekstremalnych warunków falowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 26 s.
 3152. Sulisz W., Paprota M.: Modeling of wave-induced vertical mixing. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 24 s.
 3153. Sulisz W., Paprota M., Reda A.: Extreme waves and wave events in the Southern Baltic Sea. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 20 s.
 3154. Sulisz W., Majewski D.: Experimental studies on the interaction of water waves with blue mussels farm. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, 7 s.
 3155. Sulisz W., Paprota M., Dargacz A.: Opracowanie oprogramowania do określania parametrów fal pomierzonych w kanale falowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, 12 s.
 3156. Sulisz W., Paprota M., Dargacz A.: Opracowanie i testowanie oprogramowania do określania parametrów fal w miejscu lokalizacji przyrządów pomiarowych w kanale falowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, 10 s.
 3157. Sulisz W., Majewski D.: Determination of the permeability of blue mussels shells in laboratory experiments. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, 5 s.
 3158. Sulisz W., Paprota M., Reda A.: Investigation of nonlinear wave efects on wave-induced mixing. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, 23 s.
 3159. Sulisz W., Reda A., Paprota M.: Analysis of extreme wave measurements recorded in the Southern Baltic Sea. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, [12] s.
 3160. Sulisz W., Paprota M.: Analiza falowania w miejscu posadowienia modelu badawczego konstrukcji obiektu podwodno-nawodnego z opisem wpływu na dno. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, 19 s.
 3161. Sulisz W.: Wave propagation in a converging channel of arbitrary configuration. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, 32 s.
 3162. Sulisz W., Marcinkowski T., Paprota M., Piotrowska D., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Analiza falowania i ruchu osadów w akwatorium Portu Północnego w ramach realizowanej przez Mott MacDonald Polska Sp. z o.o., zawartej z DCT Gdańsk S.A. zwanym dalej Klientem umowy nr CRD/G/0051126 na świadczenie usług projektowych dotyczących budowy morskiego terminala kontenerowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, 47 s.
 3163. Sulisz W., Marcinkowski T., Paprota M., Piotrowska D., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Analysis of wave motion and sediment transport in the Northern Harbour within the contract no. CRD/G/0051126, signed by DCT Gdańsk and Mott MacDonald Ltd., concerning design srvices related to construction of a new container terminal. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, 46 s.
 3164. Sulisz W., Paprota M.: On the modelling of freak waves. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, [7] s.
 3165. Sulisz Wojciech: Metoda elementów brzegowych w zagadnieniach oddziaływania fali wodnej z budowlami. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 18 s., 9 rys.
 3166. Sulisz Wojciech: Badania modelowe transmisji fal wodnych przez falochron trapezoidalny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 13 s. + 10, 4 rys.
 3167. Sulisz Wojciech: Transmisja fali powierzchniowej przez przepuszczalny falochron o dowolnym przekroju poprzecznym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 148 s.
 3168. Sulisz Wojciech: Zastosowanie metody elementów brzegowych do rozwiązywania zagadnień brzegowych dla równania biharmonicznego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 16 s., 3 rys., 2 tabl.
 3169. Sulisz Wojciech, Hudspeth R. T., Kim T. I.: Nonlinear estimation of return fle in laboratory basine. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 12 s.
 3170. Sulisz Wojciech, Mc Dougal W. G., Sollit K.: Wave interaction with rubble toe protection. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 25 s., 8 rys.
 3171. Sulisz Wojciech, Mc Dougal W. G.: Wave interaction with a compozite breakwater. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 14 s., 11 rys.
 3172. Sulisz Wojciech: Second-order wave loading on a horizontal rectangular cylinder of substantial draught. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 18 s.
 3173. Sulisz Wojciech: Diffraction of second-order surface waves by a semi-submerged horizontal rectangular cylinder. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 16 s., rys.
 3174. Sulisz Wojciech: Numeryczne modelowanie zagadnienia stateczności elementów posypki falochronów mieszanych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, 10 s.
 3175. Sulisz Wojciech: Complete velocity potential for nonlinear diffraction or radiation problems. Podsumowanie badań dotyczących obciążeń hydrodynamicznych na przeszkody w ramach teorii nieliniowej drugiego rzędu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 61 s.
 3176. Sulisz Wojciech: Zbadanie zjawisk falowania w obszarze portu Łeba jako skutku zamierzonej budowy portu jachtowego w tym obszarze. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 34 s.
 3177. Sulisz Wojciech: Zmiany warunków falowych w Porcie Gdańsk po przebudowie nabrzeży w rejonie wejściowym do portu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 17 s., rys.
 3178. Sulisz Wojciech: Koncepcja przebudowy wejścia do Portu Kolobrzeg. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 42 s., rys., tab.
 3179. Sulisz Wojciech: Opracowanie koncepcji rozwiązania technicznego prowadzącego do zmniejszenia falowania w porcie Łeba po wybudowaniu basenu jachtowego dla lokalizacji określonej w koncepcji BPT "PORTPROJEKT". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 35 s., rys.
 3180. Sulisz Wojciech: Zmiany warunków falowych w Porcie Darłowo dla wybranych zmian w zabudowie hydrotechnicznej portu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 13 s., rys.
 3181. Sulisz Wojciech: Analiza wpływu przepuszczalności na stateczność narzutu falochronu mieszanego. Zbadanie wybranych procesów nieliniowych z uwzględnieniem dyssypacji enrgii. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, nls.
 3182. Sulisz Wojciech: Numerical Modeling of wave absorbers for physical wave tanks. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, 22 s., 15 rys.
 3183. Sulisz Wojciech: Badania falowania dla Portu Kołobrzeg przy wariancie skróconego układu falochronów wejścia do portu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, 25 s.
 3184. Sulisz Wojciech: Wave propagation in channel with side porous caves. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, 24 s.
 3185. Sulisz Wojciech: On the application of absorbing boundary condition to the modeling of wave propagation along absorbing sidewalls. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 19 s., rys., wykr.
 3186. Sulisz Wojciech: Wave damping in chanel by side porous mattresses. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 17 s.
 3187. Sułek Zbigniew: Zestawienie wyników badań wykonywanych w 1994 roku w ramach tematu 4.5(4c). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 5 s., 5 tablic
 3188. Sułek Zbigniew, Knop Marian: Uszczelnienie składowiska odpadów przemysłowych dla Z.CH. "ROKITA" SA w Brzegu Dolnym C2-21/95 Projekt Technologiczny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 11 s.
 3189. Sułek Zbigniew: Identyfikacja cech mechanicznych kompozytu fosfogipsowego na podstawie badań doświadczalnych. Sprawozdanie z badań wykonanych w roku 1995 w ramach prac własnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 5 s., rys., tabl.
 3190. Sułek Zbigniew, Knop Marian: Przebadanie próbek surowców miejscowych: popiołu lotnego oraz wapna odpadowego w celu określenia ich przydatności do wykonania uszczelnienia dna osadnika nr 9 w IZChem. oraz wydanie opnii o zastosowaniu metody popiołowo-krzemowej do uszczelnienia osadnikow w IZChem. na podlożu wapiennym dla I.Z.Ch. "SODA MĄTWY" SA w Inowrocławiu. Dokumentacja Prac Badawczych dot. Uszczelnienia dna osadnika nr 9 dla I.Z.Ch. "SODA MĄTWY" SA w Inowrocławiu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, 14 s., rys.
 3191. Sułek Zbigniew, Knop Marian: Uszczelnianie mineralne kompozytem krzemianowo-popiołowym składowiska osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Świnoujście: badania weryfikacyjne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997, 10 s., [5] s. tabl., [6] s. map
 3192. Sułek Zbigniew: Uszczelnianie składowiska odpadów komunalnych w Legnicy - Kwatera II. Badanie weryfikacyjne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997, nls.
 3193. Sułek Zbigniew: Uszczelnianie mineralne kompozytem krzemianowo-popiołowym składowiska odpadów komunalnych w Maciejowie gm. Osiek Mały. Projek technologiczny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, 11 s., tab.
 3194. Sułek Zbigniew: Uszczelnianie kompozytem krzemianowo-popiołowym składowiska odpadów komunalnych w Maciejowie gm. Osiek Mały. Dokumentacja prac weryfikacyjnych - atest. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, 6 s.
 3195. Sułek Zbigniew: Uszczelnianie kompozytem krzemianowo-popiołowym składowiska odpadów komunalnych w Maciejewie gm. Osiek Mały. Dokumentacja prac badawczych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, 14 s.
 3196. Suszka Lechosław: Matematyczny model transportu rumowiska wleczonego i zmian dna w ujściowym odcinku rzeki Wisły. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 31 s., 16 rys., 4 tabl.
 3197. Suszka Lechosław: One-dimensional Mathematical Model of Bed Level Variations in the Estuarine Reach of the Vistula River. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 13 s.
 3198. Suszka Lechosław, Pruszak Zbigniew: Podstawy teoretyczne modelowania matematycznego ruchu rumowiska i zmian dennych dla obszaru ujsc rzecznych i przyległej części stożka usypowego wraz z pomiarami weryfikacyjnymi. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 14 s., 2 rys., lit.
 3199. Suszka Lechosław: Pomiar charakterystyk geometrycznych i prędkości przemieszczania form dennych na odcinku Wisły Przegalin-Świbno. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 29 s., 9 rys.
 3200. Suszka Lechosław: Pomiar charakterystyk geometrycznych i prędkości przemieszczania form dennych na wybranym odcinku ujścia Wisły oraz analiza ich wpływu na zmienność oporu przepływu w ujściu rzeki. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 64 s., 19 rys., tabl. w tekście
 3201. Suszka Lechosław: Sediment Transport At Steady And Unsteady Flow. A Laboratory Study. Lausanne: EPFL, 1988, nls., rys. w tekście
 3202. Suszka Lechosław: Wykonanie pomiaru form dennych w wybranym odcinku rzeki Wisły w warunkach przepływu ustalonego i mieustalonego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 35 s., rys.
 3203. Suszka Lechosław: Soknstruowanie bazy danych hydrologicznych i meteorologicznych dla ujściowego odcinka Wisły. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 12 s., 4 zał.
 3204. Suszka Lechosław: Procesy ruchu rumowiska w ujściach rzek. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 108 s., 54 rys., 71 tabl.
 3205. Suszka Lechosław: Sprawozdanie z działalności statutowej IBW PAN w ramach tematu 2.4. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 6 s., 8 rys., 31 tabl.
 3206. Suszka Lechosław: Sformułowanie modelu wzajemnego oddziaływania niestacjonarnego przepływu w rzece i pofałdowanego dna. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 9 s., 9 rys., 25 tabl.
 3207. Swerpel B., Paszke Ł.: Predykcja ekstremalnych zjawisk falowych na Bałtyku za pomocą sieci neuronowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 4, 17 s.
 3208. Swerpel B.: Długookresowe zmiany falowania sztormowego w Zatoce Gdańskiej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, 12 s.
 3209. Swerpel B.: Zbadanie ekstremalnych sytuacji falowych w Zatoce Gdańskiej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, [16 s.]
 3210. Swerpel B., Paszke Ł.: Short-term prediction of extreme storms in the Baltic Sea. W: Global Changes and Extreme Phenomena in the Baltic Sea: 10th Polish-German Seminar [Extended abstracts]. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, s. 26-28
 3211. Swerpel B., Dragan A., Klusek Z.: Eksperymentalne zbadanie dyssypacji energii falowania na morzu za pomocą udoskonalonych technik pasywnej akustycznej detekcji załamania fal powierzchniowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, 43 s.
 3212. Swerpel B. E.: Zbadanie długookresowych trendów oraz zjawisk ekstremalnych dla falowania na Bałtyku na podstawie danych z okresu 40 lat. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 17 s.
 3213. Symonides Janusz, Knypl Zenon: Ochrona środowiska morskiego w świetle prawa międzynarodowego i wewnętrznego. 1986, 24 s.
 3214. Szaraniec Tadeusz: Zdolność kotwiąca bloków sześciennych i prostopadłościenych w gruncie piaszczystym - badania modelowe. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 137 s., 122 rys.
 3215. Szaraniec Tadeusz: Wpływ równomiernego i nierównomiernego uwarstwienia gruntu na rozkład naprężeń pod stopą fundamnetu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 3 s., 3 rys.
 3216. Szaraniec Tadeusz: Sprawozdanie z podróży służbowej do Jugosławii i do Węgierskiej Republiki Ludowej w 1968 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 5 s.
 3217. Szmidt Jan: Zbadanie drgań poziomej kołowej płyty sprężystej zamocowanej ponad dnem akwenu. Szcecin, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, [62] s.
 3218. Szmidt J. K.: Wprowadzenie do hydrosprężystości konstrukcji morskich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 126 s.
 3219. Szmidt J. K.: Opis i weryfikacja w kanale falowym transmitujących warunków brzegowych dla wąskopasmowego procesu losowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2000, 35 s.
 3220. Szmidt J. K.: Zbadanie transformacji nieliniowej fali wodnej w strefie brzegowej morza o małym nachyleniu dna. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, 118 s.
 3221. Szmidt J. K., Staroszczyk R., Hedzielski B.: Experimental and theoretical analysis of long waves transformation on a sloping beach. W: Zbadanie transformacji nieliniowej fali wodnej w strefie brzegowej morza o małym nachyleniu dna. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009
 3222. Zbadanie efektywności podwodnych progów (zatopionych falochronów) w ochronie morskiej strefy brzegowej. Red. J. Kazimierz Szmidt, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, 209 s.
 3223. Szmidt K.: Zbadanie rozwiązania dla fali znacznej w cieczy o skończonej głębokości za pomocą zmodyfikowanej metody elementów brzegowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 39, 12 s.
 3224. Szmidt K.: Modelling of non-linear long water waves on a sloping beach. W: Zbadanie rozwiązania dla fali znacznej w cieczy o skończonej głębokości za pomocą zmodyfikowanej metody elementów brzegowych. Red. Szmidt K., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 12 s., rys.
 3225. Szmidt K.: Zbadanie rozwiązania dyskretnego dla nieustalonej fali w cieczy o zmiennej głębokości. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, 48 s.
 3226. Szmidt K.: Sprawozdanie z badań modelowych wykonanych w ramach tematu 1.3 (zadanie 1.3.1) w 2007 roku. W: Zbadanie odbicia fal o skończonej amplitudzie od pionowej ściany w strefie brzegowej morza. Red. Kazimierz Szmidt, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, 50 s.
 3227. Zbadanie odbicia fal o skończonej amplitudzie od pionowej ściany w strefie brzegowej morza. Red. Kazimierz Szmidt, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, [82 s.]
 3228. Szmidt K.: On the transmission of long nonlinear waves through an underwater obstacle. W: Zbadanie odbicia fal o skończonej amplitudzie od pionowej ściany w strefie brzegowej morza. Red. Kazimierz Szmidt, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007
 3229. Szmidt K., Hedzielski B.: On the reflection of long gravitational waves at a barrier: a comparison of theory an experiment. W: Zbadanie odbicia fal o skończonej amplitudzie od pionowej ściany w strefie brzegowej morza. Red. Kazimierz Szmidt, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, 20 s.
 3230. Szmidt K., Hedzielski B.: Zbadanie ruchu wody w strefie brzegowej morza wymuszonego zmiennym w przestrzeni falowaniem wiatrowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, [58] s.
 3231. Szmidt K.: Long waves of finite amplitude in water of variable depth. W: Zbadanie ruchu wody w strefie brzegowej morza wymuszonego zmiennym w przestrzeni falowaniem wiatrowym. Red. Szmidt K., Hedzielski B., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008
 3232. Szmidt K.: Zbadanie ruchu falowego wody w strefie szelfowej morza za pomocą metody stałych objętości. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, 23 s.
 3233. Szmidt K.: Zbadanie transformacji nieliniowych fal w strefie brzegowej morza za pomocą nieciągłych modeli zachowawczych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, 47 s.
 3234. Szmidt K.: Zbadanie generacji prądów wodnych w otoczeniu podwodnego falochronu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, [75] s.
 3235. Szmidt K.: On the SPH approximations in modeling water waves [W: AHEM]. W: Zbadanie nieustalonego problemu generacji fal za pomocą bezpośredniej symulacji zbioru cząstek materialnych cieczy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012
 3236. Szmidt K.: Zbadanie nieustalonego problemu generacji fal za pomocą bezpośredniej symulacji zbioru cząstek materialnych cieczy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 45 s., zał.
 3237. Zbadanie obciążeń hydrodynamicznych cylindra w polu falowym wody za pomocą modelu cząstek materialnych. Red. Kazimierz Szmidt, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, [95] s.
 3238. Szmidt K., Hedzielski B.: Non-linear interactions of gravity waves in water of constant depth. W: Zbadanie nieustalonego zagadnienia interakcji nieliniowych fal w cieczy o skończonej głębokości. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014
 3239. Szmidt K.: Zbadanie nieustalonego zagadnienia interakcji nieliniowych fal w cieczy o skończonej głębokości. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, [83] s.
 3240. Szmidt K.: Dynamika zakotwiczenia boi pływającej. W: Zbadanie nieustalonego zagadnienia interakcji nieliniowych fal w cieczy o skończonej głębokości. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, 11 s.
 3241. Szmidt K., Hedzielski B.: Transformation of long waves in a canal of variable section. W: Zbadanie transformacji energii mechanicznej fal grawitacyjnych w kanale o zmiennym przekroju poprzecznym. Red. Kazimierz Szmidt, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, 17 s.
 3242. Zbadanie transformacji energii mechanicznej fal grawitacyjnych w kanale o zmiennym przekroju poprzecznym. Red. Kazimierz Szmidt, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, [79] s.
 3243. Zbadanie obciążeń hydrodynamicznych poziomej płyty sprężystej zmocowanej ponad dnem akwenu wywołanych falami grawitacyjnymi. Red. Kazimierz Szmidt, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, [56] s.
 3244. Szmidt K., Hedzielski B.: Vibrations of horizontal band elastic plate submerged in fluid of constant depth. W: Zbadanie obciążeń hydrodynamicznych poziomej płyty sprężystej zmocowanej ponad dnem akwenu wywołanych falami grawitacyjnymi. Red. Kazimierz Szmidt, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, 20 s.
 3245. Szmidt K.: Drgania rurociągu zainstalowanego w strefie brzegowej morza. W: Zbadanie nieustalonego problemu generacji fal za pomocą bezpośredniej symulacji zbioru cząstek materialnych cieczy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN
 3246. Szmidt Kazimierz: Rozwiązanie metodą różnic skończonych zagadnienia drgań ustalonych bloku sztywnego w cieczy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 142 s.
 3247. Szmidt Kazimierz: Opracowanie programu badań hydrosprężystości dla potrzeb oceanotechniki. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 20 s. + 3
 3248. Szmidt Kazimierz: Analiza drgań ustalonych bloku sztywnego zanurzonego w paśmie cieczy. Szczecin: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 119 s.
 3249. Szmidt Kazimierz: Hydrodynamika sztywnego bloku zanurzonego w pasmie cieczy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 20 s., 3 rys.
 3250. Szmidt Kazimierz, Śliwiński Mariusz, Frycz Mariusz: Drgania płyty w paśmie cieczy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 26 s., 1 rys., program
 3251. Szmidt Kazimierz: Określenie tłumienia wywołanego stratą energii na powierzchni swobodnej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 24 s., 2 tabl.
 3252. Szmidt Kazimierz, Śliwiński Mariusz: Analiza drgań płyty w warstwie cieczy metodą elementów brzegowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 23 s., 13 rys., program
 3253. Szmidt Kazimierz: Obciążenia hydrodynamiczne konstrukcji hydrotechnicznych i metody geomechaniki w projektowaniu inżynierskim. Discrete Radiation Boundary Conditions for a Semi-Infinite Layer of Fluid. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 17 s., 5 rys., 1 tabl.
 3254. Szmidt Kazimierz: Podsumowanie prac dotyczących zagadnienia numerycznego modelowania współoddziaływania konstrukcji z cieczą. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 214 s.
 3255. Szmidt Kazimierz: Badania w kanale hydraulicznym drgań płyty pionowej w warstwie cieczy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 17 s.
 3256. Szmidt Kazimierz, Hedzielski Benedykt, Śliwiński Mariusz: Zbadanie efektów nieliniowych w przepływie cieczy wywołanym drganiami płyty. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 22 s., 10 rys.
 3257. Szmidt Kazimierz: Discrete Analysis of a Plane Initial-Value Problem for an Offshore Structure. Structural Reliability Theory. Aalborg, Danmark: Instituttet for Bygningsteknik, 1988, 58 s.
 3258. Szmidt Kazimierz: Współoddziaływanie konstrukcji odkształcalnych z cieczą. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 51 s., 31 rys.
 3259. Szmidt Kazimierz, Hedzielski Benedykt, Śliwiński Mariusz: Initial generation of water waves in layer of fluid. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 21 s., 4 rys.
 3260. Szmidt Kazimierz: Hydrosprężystość konstrukcji morskich - uzupełnienie opracowania poradnika: "Obciążenia hydrodynamiczne konstrukcji morskich". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 62 s., 10 rys.
 3261. Szmidt Kazimierz: Opracowanie metody rozwiązania numerycznego drgań konstrukcji dla dużych przemieszczeń w cieczy o powierzchni swobodnej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 30 s.
 3262. Szmidt Kazimierz, Śliwiński Mariusz, Hedzielski Benedykt: Wykonanie numerycznych obliczeń falowania w kanale dla obszaru cieczy ograniczonego płytą generatora o zadanych ruchach i sztwn płytą podpartą sprężyście. Szczecin: PO, 1992, 28 s., rys.
 3263. Szmidt Kazimierz: Duże przemieszczenia w cieczy o powierzchni swobodnej. Szczecin: PO, 1992, 45 s., rys., lit.
 3264. Szmidt Kazimierz, Sobierajski Eugeniusz, Hedzielski Benedykt, Wilde Piotr: Wykonanie numerycznych obliczeń falowania w kanale wywołanego ruchem generatora jako realizacji zadanego procesu wąskopasmowego. Szczecin: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, 37 s., 19
 3265. Szmidt Kazimierz, Androsiuk Jarosław, Hedzielski Benedykt, Staroszczyk Ryszard: Podsumowanie badań dotyczących opisu metodami numerycznymi nieregularnego dwuwymiarowego falowania. Szczecin: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, nls.
 3266. Szmidt Kazimierz, Androsiuk Jarosław: Approximate description of Stoke`s type waves generated in fluid of constant depth. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 81 s.
 3267. Szmidt Kazimierz: Tłumienie drgań swobodnych płyty zanurzonej w cieczy przy wysokich częstotliwościach. Eksperyment, opis i rozwiazanie numeryczne. Szczecin: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 28 s.
 3268. Szmidt Kazimierz: Opracowanie algorytmu opisu nieregularnego falowania w kanale w ujęciu Lagrange`a. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, nls.
 3269. Szmidt Kazimierz: Modelowanie dyskretne nieustalonej fali generowanej w kanale hydraulicznym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997, nls.
 3270. Szmidt Kazimierz: Zbadanie ruchu cieczy w wybranych obszarach zamkniętych, wywołanego początkowym wirowym polem prędkości. Szczecin, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, nls.
 3271. Szmidt Kazimierz: Zbadanie dyskretnego rozwiązania potencjalnego ruchu falowego cieczy w zmiennych Lagrange`a. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, nls.
 3272. Szmidt Kazimierz: Zbadanie falowego ruchu cieczy w obszarze o zmiennej głębokości za pomocą dyskretnego modelu w zmiennych Lagrange`a. Szczecin, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, nls.
 3273. Szmidt Kazimierz: Zbadanie rozwiązania dla długiej fali za pomocą metody skończonych objętości. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 17 s., wykr.
 3274. Szmidt Kazimierz: Zbadanie rozwiązania dla fali nieustalonej za pomocą metody skończonych objętości. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 21 s.
 3275. Szmytkiewicz M., Skaja M.: Numeryczny model falowania i prądów w strefie brzegowej z budowlą: część 2 - prądowa. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 12 s., rys.
 3276. Szmytkiewicz M., Biegowski J., Kaczmarek L. M., Okrój T., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Skaja M., Zeidler R. B.: Comparative analysis of coastline models. Final Report, DWW-1149 (C2-30-VAL). Gdańsk: Delft, Wydawnictwo IBW PAN, 1998, s. 85 + rys.
 3277. Szmytkiewicz M.: Opis prądów pochodzenia niefalowego w strefie brzegowej morza w oparciu o analizę teoretyczną i pomiary w warunkach rzeczywistych. W: Modelowanie i pomiary wybranych parametrów hydrodynamicznych w strefie brzegowej morza. Red. Szmytkiewicz M., Gdańsk: 2000, 8 s.
 3278. Modelowanie i pomiary wybranych parametrów hydrodynamicznych w strefie brzegowej morza. Red. Szmytkiewicz M., Gdańsk: 2000, ok. 45 s.
 3279. Szmytkiewicz M., R. Ostrowski, M. Skaja: Wpływ planowanego pogłębienia kanału w ujściu rzeki Escravos na pobliską linię brzegową w oparciu o modelowanie komputerowe. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, 13 s. + rys.
 3280. Szmytkiewicz M., R. Ostrowski, M. Skaja, W. Sulisz: Tung Wan Beach. Supplementary beach stability studies. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, 20 s. + rys.
 3281. Szmytkiewicz M., M. Skaja, R. Ostrowski: Application of GENESIS and the associated software in the modelling of coastal processes at Keppel Sands. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, 19 s.
 3282. Szmytkiewicz M., Kaźmierski J., Ostrowski R., Robakiewicz M., Gąsiorowski D., Skaja M., Dzięgielewski A., Perfumowicz T., Piotrowska D.: Ocena warunków prądowych wzdłuż zachodniej skarpy falochronu wschodniego w Świnoujściu. Pomiary terenowe: 31.03 30.05.2004. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 6 s. + zał.
 3283. Szmytkiewicz M.: Opis prądów rozrywających w wielorewowej strefie brzegowej morza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 10 s., wykr.
 3284. Szmytkiewicz M.: Opis prądów rozrywających w wielorewowej strefie brzegowej morza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, 13 s.
 3285. Szmytkiewicz M., Ostrowski R., Skaja M.: Ekspertyza dotycząca projektu remontu falochronu wschodniego w Świnoujściu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, 7 s.
 3286. Szmytkiewicz M.: Opracowanie modelu erozji wydm w warunkach sztormowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, 13 s.
 3287. Szmytkiewicz M., Biegowski J., Ostrowski R., Różyński G., Schönhofer J., Swerpel B., Skaja M.: Analiza warunków litodynamicznych dla potrzeb planowanej rozbudowy portu w Świnoujściu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, 31 s., rys., wykr.
 3288. Szmytkiewicz M., Ostrowski R., Piotrowska D., Różyński G., Skaja M., Swerpel B.: Studium hydrologiczne dla potrzeb realizacji zadania ,,Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy falochronu i toru podejściowego do przystani jachtowej w Niechorzu''. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, 30 s., rys.
 3289. Szmytkiewicz M., Robakiewicz W., Ostrowski R., Skaja M., Swerpel S.: Przebudowa wejścia do portu w Mrzeżynie. Wariantowa koncepcja techniczno-kosztowa wraz z badaniami hydrodynamicznymi. Raport I: Charakterystyka portu morskiego w Mrzeżynie oraz analiza lokalnych warunków hydro- i litodynamicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, 44 s., tab., rys.
 3290. Szmytkiewicz M., Robakiewicz W., Ostrowski R., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P., Piotrowska D.: Przebudowa wejścia do portu w Mrzeżynie. Wariantowa koncepcja techniczno-kosztowa wraz z badaniami hydrodynamicznymi. Raport III: Warianty przebudowy falochronów portowych w Mrzeżynie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, 30, [7], s., rys.
 3291. Szmytkiewicz M., Robakiewicz W., Ostrowski R., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P.: Przebudowa wejścia do portu w Mrzeżynie. Wariantowa koncepcja techniczno-kosztowa wraz z badaniami hydrodynamicznymi. Raport II: Wzajemne oddziaływanie wód Regi i morza - poziomy wody, przepływy, zmiany głębokości. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, 31, [4] s., rys., wykr.
 3292. Szmytkiewicz M., Sulisz W., Skaja M.: Przebudowa wejścia do portu w Mrzeżynie. Etap II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, 20 s., rys.
 3293. Szmytkiewicz M.: Napisanie pierwopisu monografii ,,Ewolucja Przekopu Wisły z uwzględnieniem stożka ujściowego''. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, 43 s., rys.
 3294. Szmytkiewicz M., Sulisz W., Skaja M.: Badanie falowania w awanporcie Darłowo w kontekście budowy nabrzeża w południowej części awanportu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 10 s., rys.
 3295. Szmytkiewicz M.: Ocena wykorzystania progów podwodnych do zwiększenia efektywności sztucznego zasilania brzegów. W: Opracowania z tematu 2.1 w 2012 r.. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 5 s., zał.
 3296. Szmytkiewicz M.: Ukończenie monografii pt. ,,Ewolucja Przekopu Wisły z uwzględnieniem stożka ujściowego''. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, Ok. 60 s., rys.
 3297. Ekspertyza dotycząca ruchu rumowiska w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu wraz z propozycją zabezpieczenia ujęcia wody technologicznej. Etap 1. Red. Marek Szmytkiewicz, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, 60 s., rys.
 3298. Szmytkiewicz M., Schönhofer J., Szmytkiewicz P.: Adaptacja modelu XBeach do oceny stopnia bezpieczeństwa brzegów wydmowych południowego Bałtyku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, 30 s., rys.
 3299. Szmytkiewicz M., Schönhofer J., Szmytkiewicz P.: Ocena zgodności pomiędzy obliczaną a rzeczywistą przebudową wydm brzegowych w warunkach sztormowych na przykładzie brzegu w rejonie MLB Lubiatowo. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, 9 s., zał.
 3300. Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Porównanie wysokości fal projektowych wyznaczanych na podstawie długo- i krótkookresowych danych pomiarowych. W: Wyznaczenie charakterystycznych parametrów sztormu projektowego na podstawie pomiarów falowania głębokowodnego w MLB Lubiatowo. Red. Marek Szmytkiewicz, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, [22] s.
 3301. Szmytkiewicz M., Sulisz W., Ostrowski R., Paprota M., Piotrowska D., Pruszak Z., Skaja M., Szmytkiewicz P.: Badanie falowania i ruchu rumowiska dla inwestycji pod nazwą: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, 95 s.
 3302. Wyznaczenie charakterystycznych parametrów sztormu projektowego na podstawie pomiarów falowania głębokowodnego w MLB Lubiatowo. Red. Marek Szmytkiewicz, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, [29] s.
 3303. Szmytkiewicz M., Ostrowski R., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P.: Wpływ konstrukcji hydrotechnicznych, w tym sztucznej wyspy na kształtowanie się brzegu oraz plaż od strony Zalewu Wiślanego na Mierzei Wiślanej dla inwestycji pod nazwą ,,Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańsk". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2018, 116 s.
 3304. Szmytkiewicz M., Sulisz W., Szmytkiewicz P., Skaja M.: Ekspertyza dot. wpływu projektowanego nabrzeża na falowanie w awanporcie Portu Darłowo. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2018, 12 s.
 3305. Szmytkiewicz Marek: Doświadczalne badania strumieni wodnych wpływających do zbiornika. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 22 s. + 7, 73 rys.
 3306. Szmytkiewicz Marek: Określenie charakterystyk przywylotowego rozproszenia i przenoszenia wód wypływajcych do morza w przypadku występowania prądów i falowania. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 21 s., 1 tabl.
 3307. Szmytkiewicz Marek: Numeryczny algorytm strugi wpływającej do płynnącego ośrodka morskiego z uwzględnieniem naprężeń radiacyjnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 17 s. + 2
 3308. Szmytkiewicz Marek, Zeidler Ryszard: Współczynnik przyłączania turbulencji strugi. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 29 s., 6 rys.
 3309. Szmytkiewicz Marek: Hydrodynamika wypływu wody z kanału otwartego morza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 139 s., 27 rys.
 3310. Szmytkiewicz Marek, Skaja Marek: Uzupełnienie modelu Liu i Mei o blok opisujacy transport osadów i zmian dennych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 32 s., 11 rys., lit.
 3311. Szmytkiewicz Marek, Skaja Marek: Zastosowanie modeli Liu i Mai oraz Longuet-Higginsa i Thortona do obliczania pól prędkości na modelach fizycznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 22 s., 2 s. lit.
 3312. Szmytkiewicz Marek, Lewandowski Andrzej, Banach Łukasz: Pomiary prądów w wielowarstwowej strefie brzegowej rejonu Lubiatowa wraz z porównaniem z obliczeniami numerycznymi. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 22 s., 6 rys., tabl. 2-16.
 3313. Szmytkiewicz Marek, Skaja Marek: Rozkłady prądów wzdłużbrzeżnych i rozkłady prędkości w pionie w świetle badań terenowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 37 s., 9 rys.
 3314. Szmytkiewicz Marek, Skaja Marek: Weryfikacja modelu numerycznego zmian dennych w sąsiedztwie brzegu zabudowanego w oparciu o pomiary na modelu hydraulicznym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 25 s., nlb. 4 rys.
 3315. Szmytkiewicz Marek, Skaja Marek: Modyfikacja numerycznych modeli obliczających zmiany konfiguracji dna spowodowanych transportem poprzecznym rumowiska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 24 s., 8 rys.
 3316. Szmytkiewicz Marek, Skaja Marek: Model prądów wzdłużbrzegowych dla rewowego profilu dna oraz wielokrotnego załamania fali. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 43 s., 12 rys.
 3317. Szmytkiewicz Marek, Skaja Marek: Wybór modelu numerycznego do obliczeń zmian dennych w profilu poprzecznym do brzegu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 25 s., 38 rys.
 3318. Szmytkiewicz Marek, Skaja Marek: Quasi trójwymiarowy model prądów generowanych falowaniem dla rewowego profilu dna oraz wielokrotnego załamania fali. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 25 s., 25 rys.
 3319. Szmytkiewicz Marek, Skaja Marek: Opis modelu hydraulicznego do pomiarów prądów powrotnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 20 s.
 3320. Szmytkiewicz Marek, Skaja Marek, Kołodko Jerzy: Opracowanie dwuwymiarowego (2DH) modelu numerycznego dla przepływów wzdłużbrzegowych generowanych przez fale nieregularne i identyfikacja składników modelu prdów powrotnych na podstawie pomiarów laboratoryjnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 39 s., rys., lit.
 3321. Szmytkiewicz Marek, Kołodko Jerzy, Skaja Marek: Sprawozdanie z działalności statutowej IBW PAN w ramach tematu 2.3. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1993, 29 s., 32 rys.
 3322. Szmytkiewicz Marek: Modele prądów pochodzenia falowego w strefie brzegowej morza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 118 s.
 3323. Szmytkiewicz Marek, Kołodko Jerzy, Kapiński Jarosław, Zeidler Ryszard: Modele prądów pochodzenia falowego w strefie brzegowej morza. Sprawozdanie z działalności statutowej IBW PAN w ramach tematu 2.1. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, nls.
 3324. Szmytkiewicz Marek, Skaja Marek: Przeprowadzenie ekspedycji pomiarowej w rejonie Lubiatowa mierzącej falowanie i prądy w strefie brzegowej. Sprawozdanie z działalności statutowej IBW PAN. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, nls.
 3325. Szmytkiewicz Marek, Kapiński Jarosław: Sformułowanie i testowanie modelu matematycznego na PG dla transformacji fal nadbiegających na skarpę. Sprawozdanie z działalności statutowj IBW PAN w ramach tematu 2.1. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996
 3326. Szmytkiewicz Marek, Kaczmarek Jarosława, Kapiński Jarosław: Matematyczne modelowanie i pomiary transformacji fal i prądów w warunkach naturalnych oraz w obecności budowli w strefie brzegowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 10 s.
 3327. Szmytkiewicz Marek, Branicki Roman, Ostrowski Rafał, Skaja Marek: Rozpoznanie stanu oraz potrzeb trwałego umocnienia brzegu Zatoki Puckiej na Półwyspie Helskim, KM H 55.29 - 55.42. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, 19 s., załącznik
 3328. Szmytkiewicz Marek: Teoretyczna analiza międzyrewowej cyrkulacji wody w płaszczyźnie pionowej (2DV) w świetle istniejących pomiarów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, nls.
 3329. Szmytkiewicz Marek: Rozbudowa modelu quasi 3D do warunków wielorewowej strefy brzegowej w oparciu o modyfikację modeli 2DH i 2DV. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, 2 s.
 3330. Pomiar i wyznaczenie podstawowych charakterystyk fal krawędziowych w warunkach brzegu wielorewowego. Red. Szmytkiewicz Marek, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, nls, wykr.
 3331. Szmytkiewicz Marek: Opracowanie matematycznego modelu generacji i przemieszczania się fal krawędziowych dla strefy brzegowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 6 s.
 3332. Szmytkiewicz P., Różyński G.: Zastosowanie metody Dyskretnej Transformacji Falkowej przy analizie falowania płytkowodnego i prądów wzdłużbrzegowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, [7] s.
 3333. Szmytkiewicz P.: Identyfikacja wolnozmiennych parametrów ruchu wody płytkowodnego obszaru strefy brzegowej: pierwopis pracy doktorskiej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, 103 s.
 3334. Szmytkiewicz P.: Identyfikacja wolnozmiennych parametrów ruchu wody płytkowodnego obszaru strefy brzegowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, 161 s.
 3335. Szmytkiewicz P.: Dokonanie analizy zmienności struktury fazowo-częstotliwościowej falowania płytkowodnego wielorewowej strefy brzegowej za pomocą funkcji widmowej i transmitancji. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, 67 s.
 3336. Szmytkiewicz P.: Opracowanie metody prognozowania falowania w strefie brzegowej za pomocą sztucznych sieci neuronowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, 24 s.
 3337. Szmytkiewicz P.: Zbadanie zmienności parametrów funkcji gęstości widmowej falowania nad dnem o zmiennej głębokości. W: Opracowania z tematu 2.1 w 2012 r.. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 5 s.
 3338. Szmytkiewicz P.: Zbadanie zmienności parametrów funkcji gęstości widmowej nad dnem o zmiennej głębokości. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, 13 s.
 3339. Szmytkiewicz P.: Udoskonalenie opisu fal wolnozmiennych występujących w wielorewowej strefie brzegowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, 30 s.
 3340. Szteler Jan: Zastosowanie zjawiska absorpcji niskoenergetycznego promieniowania gamma do pomiaru zawartości drobnej zawiesiny fazy stałej w ciekach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 52 s., 7 rys.
 3341. Szteler Jan: Badania i pomiary znacznikowe na zbiorniku "Żelazny Most" oraz analiza stateczności zapory wschodniej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 48 s., tabl.
 3342. Szteler Jan: Badania i pomiary znacznikowe na zbiorniku "Żelazny Most" oraz analiza stateczności zapory wschodniej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 48 s., 17, 12, 7, 53 rys., 23 tabl.
 3343. Szteler Jan: Badania radiometryczne na zaporze ziemnej w Goczałkowicach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 10 s., 16 rys., 2 tabl.
 3344. Szteler Jan: Badania i pomiary radiometryczne na przedpolu zapory wschodniej i zapory zachodniej zbiornika odpadów poflotacyjnych "Żelazny Most". Etap II. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 27 s., 27 rys., 27 tabl. 6 zał.
 3345. Szteler Jan: Badania i pomiary radiometryczne na przedpolu zapory wschodniej i zapory zachodniej zbiornika odpadów poflotacyjnych "Żelazny Most". Etap I. Program badań i wyniki z dotychczasowych pomiarów radiometrycznych na zbiorniku "Żelazny Most". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 19 s., 11 rys., 2 tabl., aneks
 3346. Szteler Jan, Markuszewska Maria, Stańczyk Jan: Badania i pomiary radiometryczne na zbiorniku "Żelazny Most". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 20 s., 72 rys., 1 tabl., 1 zał.
 3347. Szteler Jan: Badania i pomiary radiometryczne na zbiorniku "Żelazny Most" Część 2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 15 s., 27 rys., 13 tabel
 3348. Szteler Jan: Badania i pomiary radiometryczne na zbiorniku "Żelazny Most". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 11 s. + 11 +6, rys., tabl.
 3349. Szteler Jan: Badania i pomiary radiometryczne na zbiorniku "Żelazny Most" Część 1. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 22 s., 39 rys.
 3350. Szteler Jan: Radiometryczne badania przebiegu filtracji i zagęszczania gruntów na przedpolu zapory ziemnej w Goczałkowicach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 17 s., 19 rys., 7 tabl.
 3351. Szteler Jan: Badania i pomiary radiometryczne na zbiorniku "Żelazny Most". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 18 s., 55 rys., 20 tabl.
 3352. Szteler Jan, Stańczyk Jarosław: Pomiary wilgotności gleby w Starym Polu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 2 s., 28 rys., tabl.
 3353. Szteler Jan, Stańczyk Jarosław: Pomiary wilgotności gleby w Rubnie i Władysławowie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, wydr. pomiar., 88 rys.
 3354. Sztobryn M.: Określenie wymiany ciepła między wodą w zbiorniku a gruntowym przepuszczalnym dnem zbiornika przy założonej pionowej filtracji. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 105 s., 45 rys., 10 tabl.
 3355. Sztobryn M., Kańska A., Knetki S., Kowalska B., Krzysztofik K., Kuroś L., Letkiewicz B., Mykita M., Stanisławczyk I.: Określenie granic obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych rzek Raduni, Motławy, Martwej Wisły, Rozwójki i Bielawy - zadanie 12. Gdynia: IMiGW OM, 2003, 27 s.
 3356. Sztobryn M., Stepko W., Letkiewicz B., Lewandowski A., Olszewski T., Kolerski T.: Opracowanie systemu monitoringu przeciwpowodziowego i wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem - zadanie 10. Gdynia: IMiGW OM, 2003, [33] s.
 3357. Sztobryn Marzenna: Opracowanie modelu wymiany ciepła między ośrodkiem wodnym a podłożem gruntowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 34 s., 13 rys.
 3358. Sztobryn Marzenna: Jednowymiarowy model wymiany ciepła między ośrodkiem wodnym a podłożem gruntowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 42 s., 13 rys., 4 fot.
 3359. Sztobryn Marzenna: Weryfikacja jednowymiarowego modelu wymiany ciepła między ośrodkiem wodnym a podłożem gruntowym w oparciu o wyniki pomiarów na Jeziorze Żarnowieckim. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 31 s., 17 rys.
 3360. Sztobryn Marzenna: Opracowanie modelu wymiany ciepła między ośrodkiem wodnym a podłożem gruntowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 57 s., 20 rys.
 3361. Szukalski Jerzy, Kazimierz K. Furmańczyk: Analiza fotointerpretacyjna zdjęć lotniczych sfalowanej powierzchni jeziora Żarnowieckiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 14 s., 4 tabl.
 3362. Szurowski T.: Własności fizyczne i mechaniczne lodu morskiego oraz wybrane zagadnienia obciążeń lodem konstrukcji hydrotechnicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 67 s., rys.
 3363. Szurowski Tadeusz: Własności fizyczne i mechhaniczne lodu morskiego oraz wybrane zagadnienia obciążeń lodem konstrukcji hydrotechnicznych. Gdańsk: PG, 1990, 67 s.
 3364. Szyłański Krzysztof: Uszczelnianie podłoża składowiska odpadów poprodukcyjnych w Dębickich Zakładach Opon Samochodowych na terenie wyrobiska popiaskowego w Kędzierzu gmina Dębica, metodą popiołową. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 19 s., 5 rys., 2 tabl.
 3365. Szyłański Krzysztof: Projekt technologiczny wykonania wykładziny w Kędzierzu gmina Dębica. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 8 s., 2 tabl.
 3366. Szyłański Krzysztof: Uszczelnianie zbiornika odpadów poprodukcyjnych w Kędzierzu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 5 s., 1 rys., 3 tabl.
 3367. Szyłański Krzysztof, Quant Bernard: Wykonanie dwuwarstwowej wykładziny uszczelniająco-wzmacniającej na składowisku odpadów komunalnych stałych we wsi Białutki gmina Błonie. Projekt technologiczny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 9 s., 2 rys., 2 tbl.
 3368. Szyłański Krzysztof, Quant Bernard: Wykonanie dwuwarstwowej wykładziny uszczelniająco-wzmacniającej na składowisku odpadów poprodukcyjnych z ZNTK Łapy w miejscowości Suraz gmina Łapy. Projekt technologiczny. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 13 s., 2 rys., 2 tbl.
 3369. Szyłański Krzysztof, Quant Bernard: Wykonanie dwuwarstwowej wykładziny uszczelniająco-wzmacniającej na składowisku odpadów poprodukcyjnych z ZNTK Łapy w miejscowości Suraz gmina Łapy. Dokumentacja prac badawczych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 15 s., 2 rys.
 3370. Szyłański Krzysztof, Quant Bernard: Wykonanie dwuwarstwowej wykładziny uszczelniająco-wzmacniającej na składowisku odpadów komunalnych stałych we wsi Białutki gmina Błonie. Dokumentacja prac badawczych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 12 s., 1 rys., 1 tbl.
 3371. Szymański Adam: Rozpraszanie falowania wodnego na przeszkodach cylindrycznych o dowolnym przekroju poprzecznym i dowlnym współczynniku odbicia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 20 s.
 3372. Szymański Adam: Rozwiązanie zagadnienia brzegowego z mieszanymi warunkami brzegowymi dla problemu dyfrakcji falowania wodnego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 9 s.
 3373. Szymański Adam: Scattering of the Surface Waves by a Cylinder with a Variable Surface Impedence. Gdańsk, Braunschweig: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 37 s., 9 tabl.
 3374. Szymański Adam: Program numeryczny - funkcje specjalne Bessela J(m)X i Y(m)x. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 3 s., wydruk
 3375. Szymański Adam: Scattering of the surface waves by a cylinder with a variable surface impedance. Cz. III. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 19 s.
 3376. Szymański Adam: Dysypacja energii płaskiej fali harmonicznej na cylindrze o przekroju kołowym-zagadnienie Berkhoffa. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 32 s., 5 rys., 1 tabl.
 3377. Szymański Adam: Dyssypacja energii płaskiej fali harmonicznej na cylindrze o przekroju kołowym-model zunifikowany. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 35 s., rys., tabl.
 3378. Szymański Adam, Sulisz Wojciech: Application of an annihilating boundary operator to a problem of wave diffraction by a vertical cylinder. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 5 s. nlb., 7 rys.
 3379. Szymański Adam: Zastosowanie metody anihilujących operatorów brzegowych, w teorii dyfrakcji fal powierzchniowych, na konturze kołowym o dowolnym współczynniku pochłaniania energii. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 90 s.
 3380. Szymański Jacek: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Czechosłowacji w 1975 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 3 s.
 3381. Szymański Jacek, Thiel Kazimierz: Określenie stateczności zboczy osuwiskowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 31 s., 18 rys.
 3382. Szymański Jacek: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Czechosłowacji w 1976 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 5 s.
 3383. Szymański Jacek: Sprawozdanie z pobytu służbowego w Czechosłowacji w 1977 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 3 s.
 3384. Szymański Jacek: Sprawozdanie ze stażu naukowego w Laboratoire Centrale des Ponts et Chaussees - Paryż w 1978 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 62 s.
 3385. Szymański Jacek: Metodyka badania charakterystyk spękań w masywach skalnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 83 s., 36 rys., 3 tabl.
 3386. Szymkiewicz A.: Modeling of saltwater intrusion into coastal aquitards. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2000
 3387. Modelowanie spływu powierzchniowego z uwzględnieniem infiltracji. Red. Adam Szymkiewicz, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, Ok. 60 s.
 3388. Szymkiewicz A., Lewandowska J.: Unified macroscopic model for unsaturated water flow in soils of bimodal porosity. W: Modelowanie spływu powierzchniowego z uwzględnieniem infiltracji. Red. Adam Szymkiewicz, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 25 s.
 3389. Szymkiewicz A.: Evaluation of time integration schemes and inter-block conductivity approximations in numerical solution of one-dimensional two-phase flow in porous media. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, 31 s.
 3390. Szymkiewicz A.: Two-phase flow in heterogeneous porous media with non-wetting phase trapping. W: Badanie i modelowanie przepływu wody i transportu zanieczyszczeń w niejednorodnych ośrodkach gruntowych. Red. Stanisław Maciejewski, Adam Szymkiewicz, Wioletta Gorczewska-Langner, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, 21 s.
 3391. Szymkiewicz A.: Approximation of internodal coductivities in numerical simulation of infiltration, drainage and capillary rise in unsaturated soils. W: Badanie i modelowanie przepływu wody i transportu zanieczyszczeń w niejednorodnych ośrodkach gruntowych. Red. Maciejewski S., Szymkiewicz A., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, 21 s.
 3392. Szymkiewicz R., Bielecka-Kieloch Małgorzata: Rozwiązanie dwuwymiarowego równania adekwacji-dyfuzji zmodyfikowaną metodą elementów skończonych. Gdańsk: PG, Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 18 s., 4 rys.
 3393. Szymkiewicz R., Bielecka-Kieloch Małgorzata: Tensor lepkości numerycznej dla dwuwymiarowego równania adekwacji. Gdańsk: PG, Wydawnictwo IBW PAN, 1995, 16 s.
 3394. Śliwiński M.: Wyznaczenie obciążenia płyty sztywnej w warstwie cieczy. W: Analiza drgań płyty w warstwie cieczy-eksperymenty numeryczne. Red. Wilde Piotr, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, [17] s., zał.
 3395. Śliwiński Mariusz: Rozpoznanie metod zdalnego pomiaru przemieszczeń. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 56 s., rys, tabl.
 3396. Śliwiński Mariusz: Analiza doświadczalna częstości własnych i tłumienia drgań płyty w wodzie. Szczecin: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 50 s., 19 rys.
 3397. Śliwiński Mariusz: Radiacyjne odprowadzenie energii w drganiach płyty zanurzonej w cieczy: praca doktorska. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 87 s.
 3398. Śliwiński Mariusz: Opracowanie metody rozwiązania numerycznego drgań konstrukcji dla dużych przemieszczeń w cieczy o powierzchni swobodnej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1991, 73 s.
 3399. Śliwiński Mariusz: Analiza teoretyczna i doświadczalna drgań płyty sprężystej zanurzonej w paśmie cieczy. Szczecin: PO, 1992, 18 s., 12 rys., 2 tabl.
 3400. Śliwiński Piotr: Generacja ciśnienia porowego w zaporze z gruntu spoistego w czasie trzęsienia ziemi. Sprawozdanie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 5 s., 11 rys.
 3401. Śliwiński Piotr, Sawicki Andrzej: Earth Dam Liquefaction Analysis Based on the Compaction Theory. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, 13 s.
 3402. Śpiewak Erazm: Sprawozdanie z pobytu w ZSRR w 1965 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 4 s.
 3403. Śpiewak Erazm: Stochastyczne charakterystyki falowania wiatrowego w sąsiedztwie budowli hydrotechnicznej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 87 s., 42 rys.
 3404. Śpiewak Erazm: Spektralne i statystyczne charakterystyki zinterferowanego falowania wiatrowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 106 s., 43 rys.
 3405. Śpiewak Erazm: Sprawozdanie z pobytu służbowego w ZSRR w dniach 23.02.1976 do 17.04.1976 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 3 s.
 3406. Śpiewak Erazm: Badania rozwojowe w zakresie techniki pomiarów naukowych. Sprawozdanie za rok 1976. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 13 s., 20 rys.
 3407. Śpiewak Erazm: Opracowanie pierwszej wersji prototypu aparatury rejestracyjnej do badań mikrostruktury hydrodynamicznych przepływów. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 6 s., 5 rys.
 3408. Śpiewak Erazm, Dąbrowski Jerzy: Sprawozdanie z pobytu służbowego w Inst. Oceanologii AN ZSRR w Moskwie w 1976 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 1 s.
 3409. Śpiewak Erazm: Zrealizować drugi etap prac badawczo konstrukcyjnych w zakresie prototypowej aparatury rejestracyjnej do badań mikrostruktury hydrodynamicznych pól w morzu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 14 s., 6 rys., 4 fot.
 3410. Śpiewak Erazm: Badania rozwojowe w zakresie techniki pomiarów naukowych. Sprawozdanie za 1977 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 13 s., 5 rys., 3 fot.
 3411. Śpiewak Erazm: Sprawozdanie z pobytu pracowników nst.Oceanologii AN ZSRR w 1977 r . Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 2 s.
 3412. Śpiewak Erazm, Wiśniewski Zygmunt: Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego do Bratysławy w 1977 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 2 s.
 3413. Śpiewak Erazm: Badania rozwojowe w zakresie techniki pomiarów naukowych. Sprawozdanie za rok 1979. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 31 s., 18 rys.
 3414. Śpiewak Erazm, Dziewicki Marek, Grzesiak Kazimierz, Orzechowski Witold, Trapp Wojciech, Zieliński Bogusław: Badania rozwojowe w zakresie techniki pomiarów naukowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 31 s., 16 rys.
 3415. Śpiewak Erazm: Badania rozwojowe w zakresie techniki pomiarów naukowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 11 s., 4 rys., program
 3416. Śpiewak Erazm: Badania nad rozwojem systemów pomiarowych i metod przetwarzania morskich danych empirycznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 20 s., 7 rys.
 3417. Śpiewak Erazm: Badania rozwojowe w zakresie techniki pomiarowej dla badań w budownictwie wodnym. Sprawozdanie za rok 1982. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 35 s., 16 rys. + program
 3418. Śpiewak Erazm: Badania nad rozwojem systemów pomiarowych i metod przetwarzania morskich danych empirycznych. Sprawozdanie za rok 1982. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 27 s., 21 rys.
 3419. Śpiewak Erazm: Prace rozwojowe w zakresie techniki pomiarowej dla badań w budownictwie wodnym. Sprawozdanie za rok 1983. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 27 s., 8 rys.
 3420. Śpiewak Erazm: Badania nad rozwojem systemów pomiarowych i metod przetwarzania morskich danych empirycznych. Sprawozdanie za rok 1983. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 15 s., 10 rys., 2 fot., program
 3421. Śpiewak Erazm, Dziewicki Marek, Lorbiecki Kazimierz: Badania nad rozwojem systemów pomiarowych i metod przetwarzania morskich danych empirycznych. Sprawozdanie za rok 1984. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 9 s., 4 rys.
 3422. Śpiewak Erazm, Dziewicki Marek, Grzesiak Kazimierz: Prace rozwojowe w zakresie techniki pomiarowej dla badań w budownictwie wodnym. Sprawozdanie za 1984 rok. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 9 s.
 3423. Śpiewak Erazm: Prace rozowjowe w zakresie techniki pomiarowej dla badań w budownictwie wodnym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 7 s., 5 rys., program
 3424. Śpiewak Erazm: Badania nad rozwojem systemów pomiarowych i metod przetwarzania morskich danych empirycznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 25 s.
 3425. Śpiewak Erazm: Założenia do zautomatyzowanego systemu badań hydrologicznych "Syrena". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 8 s.
 3426. Śpiewak Erazm, Trapp Wojciech: Dynamika wód w akwenach portowych. Drgania konstrukcji w cieczy w ujęciu teorii procesów stochastycznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 6 s., rys., tabl.
 3427. Śpiewak Erazm, Trapp Wojciech, Orzechowski Witold, Wiśniewski Zygmunt: Prace rozwojowe w zakresie metodyki i aparatury do badań wodnych. Sprawozdanie za rok 1990. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 14 s.
 3428. Śpiewak Erazm, Trapp Wojciech, Orzechowski Witold: Zautomatyzowany system do badań hydraulicznych "Syrena". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 3+2 s., 2 progr. komput., 1 rys.
 3429. Śpiewak Erazm, Grzesiak Kazimierz: Sondy-telelimnigrafy do długotrwałych pomiarów poziomu wód. Zadanie 2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 8 s., 3 rys.
 3430. Śpiewak Erazm, Wiśniewski Zygmunt: Salinometr z czujnikiem indukcyjnym. Zadanie 3. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 5 s., 4 rys.
 3431. Śpiewak Erazm, Dziewicki Marek: Adaptacja prądomierzy "POTOK" dla akwenów płytkowodnych. Zadanie 6. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989
 3432. Śpiewak Erazm, Trapp Wojciech, Orzechowski Witold, Wiśniewski Zygmunt: Prace rozwojowe w zakresie metodyki i aparatury do badań wodnych. Sprawozdanie za rok 1990. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 14 s., wydr. komp.
 3433. Śpiewak Erazm, Trapp Wojciech, Orzechowski Witold: System automatyzacji badań hydrologicznych "SYRENA". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 23 s., 2 rys.
 3434. Świdziński W., Mierczyński J.: Modelowanie procesu zagęszczania gruntów niespoistych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, ok. 200 s.
 3435. Świdziński W.: Mechanika zagęszczania gruntów niespoistych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2000, 85 s., rys., wykr.
 3436. Świdziński W.: Ocena stanu bezpieczeństwa składowiska Żelazny Most wg stanu na 2000 rok. Gdańsk: 2001, 64 s., rys.
 3437. Świdziński W.: Ocena stanu bezpieczeństwa składowiska Żelazny Most wg stanu na 2004 rok. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 157 s., zał.
 3438. Świdziński W.: Mechanizmy zagęszczania i upłynniania gruntów sypkich. W: Doświadczalne i teoretyczne modelowanie deformacji gruntów niespoistych. Red. Andrzej Sawicki, Waldemar Świdziński, Krzysztof Głębowicz, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 11 s.
 3439. Świdziński W., Mierczyński J.: Zagęszczanie się piasków w cyklicznym aparacie trójosiowego ściskania. W: Doświadczalne i teoretyczne modelowanie deformacji gruntów niespoistych. Red. Andrzej Sawicki, Waldemar Świdziński, Krzysztof Głębowicz, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2005, 16 s.
 3440. Świdziński W.: Analiza stateczności fragmentu klifu w Jastrzębiej Górze km 136.66 - 133.8 dwóch przekrojów położonych na km 133.795 i 133.673. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, 20 s., rys.
 3441. Świdziński W.: Analiza stateczności fragmentu klifu w Jastrzębiej Górze km 136.66 - 133.8: dot. projektu budowlano-wykonawczego stabilizacji zbocza klifu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, 18 s., rys.
 3442. Świdziński W.: Ocena stanu bezpieczeństwa składowiska Żelazny Most wg stanu na 2006 rok. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, 127 s., zał.
 3443. Badanie i modelowanie mechanizmów utraty stabilności w ośrodkach sypkich. Red. Waldemar Świdziński, Jacek Mierczyński, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, [139] s.
 3444. Świdziński W., Mierczyński J.: Badania laboratoryjne próbek NNS gruntów podłoża składowiska Żelazny Most. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, 17 s., zał.
 3445. Świdziński W., Mierczyński J.: Eksperymentalne zbadanie zjawiska podatności cyklicznej w nawodnionym gruncie niespoistym. W: Badanie i modelowanie mechanizmów utraty stabilności w ośrodkach sypkich. Red. Waldemar Świdziński, Jacek Mierczyński, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007
 3446. Świdziński W.: Ocena stanu bezpieczeństwa składowiska Żelazny Most w roku 2007. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, 131 s., zał.
 3447. Badanie i modelowanie mechanizmów utraty stabilności w nawodnionych ośrodkach sypkich. Red. Świdziński W., Mierczyński J., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, Ok. 240 s.
 3448. Świdziński W., Mierczyński J., Sławińska J.: Badanie i modelowanie mechanizmów utraty stabilności w nawodnionych ośrodkach sypkich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, [39] s., zał.
 3449. Świdziński W.: Ocena stanu bezpieczeństwa składowiska Żelazny Most w roku 2008. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, 135 s.
 3450. Świdziński W.: Ocena stanu bezpieczeństwa składowiska Żelazny Most w roku 2009. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, 124 s.
 3451. Świdziński W., Maciejewski S., Walter A.: Prognoza oddziaływania składowiska Żelazny Most na wody podziemne i powierzchniowe w czasie jego eksploatacji do rzędnej 195 m n.p.m. i po jego zamknięciu (uzupełnienie). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, 41 s.
 3452. Świdziński W., Maciejewski S., Walter A., Franz M.: Prognoza oddziaływania składowiska Żelazny Most na wody podziemne i powierzchniowe w czasie jego eksploatacji do rzędnej 195 m n.p.m. i po jego zamknięciu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, BMT ARGOS, 2011, 163 s.
 3453. Świdziński W., Maciejewski S., Walter A., Franz M.: Kompleksowa ocena oddziaływania składowiska Żelazny Most na wody podziemne i powierzchniowe do roku 2008 wraz z uaktualnioną koncepcją ochrony wód. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, 133 s.
 3454. Świdziński W., Mierczyński J., Gaca K.: Sprawozdanie z badań laboratoryjnych: dot. budowy nr 714053, Wrocław ul. Drobnera 10. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, 34 s.
 3455. Świdziński W., Mierczyński J., Gaca K.: Sprawozdanie z badań laboratoryjnych (uzupełnienie): dot. budowy nr 714053, Wrocław ul. Drobnera 10. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, 20 s.
 3456. Świdziński W.: Ocena stanu bezpieczeństwa składowiska (OUOW) Żelazny Most w roku 2010. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, 143 s.
 3457. Świdziński W., Maciejewski S., Walter A.: Numeryczny model hydrogeologiczny 3D w strefie oddziaływania składowiska Żelazny Most: instrukcja użytkownika i administratora. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, 56 s.
 3458. Świdziński W., Zabuski L., Maciejewski S.: Modelowanie praktycznie ważnych procesów w geotechnice. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2011, [108] s.
 3459. Świdziński W.: Ocena stanu bezpieczeństwa składowiska (OUOW) Żelazny Most w roku 2011. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 162 s.
 3460. Świdziński W., Mierczyński J.: Sprawozdanie z badań próbek osadów NNS ze składowiska Żelazny Most w cyklicznym aparacie trójosiowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 11 s., wykr.
 3461. Świdziński W., Mierczyński J.: Triaxial tests on undisturbed soil samples of Zelazny Most pond subsoil - Southern Extension. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 9 s.
 3462. Świdziński W., Zabuski L., Kulczykowski M.: Opracowanie koncepcji ustabilizowania osuwisk w dolinie Brdy w Koronowie z uwzględnieniem mechanizmów deformacji zboczy i oceną ryzyka osuwiskowego. Załącznik D do Raportu Końcowego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 151 s.
 3463. Świdziński W., Zabuski L., Kulczykowski M.: Wyniki pomiarów inklinometrycznych. Załącznik III. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 31 s.
 3464. Świdziński W., Zabuski L., Kulczykowski M.: Wektory przemieszczenia zmierzonego metodą geodezyjną i inklinometryczną. Załącznik IV. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, [10] s.
 3465. Świdziński W., Mierczyński J.: Trójosiowe badania gruntów podłoża Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most - Kwatera Południowa. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 9 s., zał.
 3466. Świdziński W., Maciejewski S., Walter A., Sławińska J.: Prognoza oddziaływania składowiska ,,Żelazny Most'' na wody podziemne i powierzchniowe w czasie jego eksploatacji do rzędnej 195 m n.p.m. i po jego zamknięciu. Etap C - Raport roczny za 2011 rok. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 40 s., mapy
 3467. Świdziński W.: Ocena stanu bezpieczeństwa składowiska Żelazny Most: przegląd jesienny 2012. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 8 s.
 3468. Świdziński W.: Ocena stanu bezpieczeństwa składowiska Żelazny Most: przegląd wiosenny 2012. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, 23 s.
 3469. Świdziński W., Zabuski L., Maciejewski S.: Modelowanie praktycznie ważnych procesów w geotechnice. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2012, Ok. 200 s.
 3470. Świdziński W.: Modelowanie generacji ciśnień porowych w osadach poflotacyjnych poddanych oddziaływaniom parasejsmicznym. W: Modelowanie praktycznie ważnych procesów w geotechnice. Red. Waldemar Świdziński, Lesław Zabuski, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, 31 s.
 3471. Świdziński W., Maciejewski S., Walter A., Sławińska J.: Numeryczny model hydrogeologiczny 3D w strefie oddziaływania składowiska Żelazny Most. Aktualizacja, weryfikacja i kalibracja modelu wg stanu na rok 2012. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, 48 [9] s., mapy
 3472. Świdziński W.: Ocena bezpieczeństwa składowiska (OUOW) Żelazny Most w roku 2012. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, 189 s.
 3473. Świdziński W., Zabuski L.: Modelowanie praktycznie ważnych procesów w geotechnice. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, Ok. 230 s.
 3474. Świdziński W., Mierczyński J., Smyczyński M.: Sprawozdanie z badań próbek osadów NNS, pobranych ze składowiska Żelazny Most próbnikiem Push-Gel i próbnikiem Osterberga, w cyklicznym aparacie trójosiowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, [41] s.
 3475. Świdziński W., Korzec A.: Opracowanie procedury projektowania zapór Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most do wyższych rzędnych metodą elementów skończonych oraz uproszczoną metodą Newmarka z uwzględnieniem obciążeń parasejsmicznych oraz zaleceń Eurokodu 8. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, 66 s.
 3476. Świdziński W., Maciejewski S., Walter A.: Analiza warunków filtracji w masywie odpadów OUOW Żelazny Most lokowanych w postaci pasty i technologią namywu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2013, 86 s., mapy
 3477. Świdziński W., Maciejewski S., Walter A., Sławińska J.: Numeryczny model hydrogeologiczny 3D w strefie oddziaływania składowiska Żelazny Most. Aktualizacja, weryfikacja i kalibracja modelu wg stanu na rok 2013. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, 47 s., zał., mapy
 3478. Świdziński W., Mierczyński J., Smyczyński M.: Sprawozdanie z badań próbek osadów NNS, pobranych ze składowiska Żelazny Most próbnikiem Push-Gel, w cyklicznym aparacie trójosiowym : druga seria badań - otwór nr XIXE-6CH. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, [46] s.
 3479. Świdziński W., Maciejewski S., Walter A.: Integrated evaluation of the Żelazny Most tailings depository impact on ground and surface waters with updated protection plan. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, 127 s., zał., mapy
 3480. Świdziński W., Korzec A.: Opracowanie procedury projektowania zapór Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most do wyższych rzędnych metodą elementów skończonych oraz uproszczoną metodą Newmarka z uwzględnieniem obciążeń parasejsmicznych oraz zaleceń Eurokodu 8. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, 54 s.
 3481. Świdziński W.: Ocena stanu bezpieczeństwa składowiska Żelazny Most w roku 2013. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, 168 s.
 3482. Świdziński W., Maciejewski S., Walter A.: Kompleksowa ocena oddziaływania Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most na wody podziemne i powierzchniowe wraz z uaktualnioną koncepcją ochrony wód. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, 148 s., zał., mapy
 3483. Świdziński W., Zabuski L., Korzec A.: Modelowanie praktycznie ważnych procesów w geotechnice. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, Ok. 200 s.
 3484. Świdziński W.: Ocena stanu bezpieczeństwa OUOW Żelazny Most w roku 2014. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, 191 s.
 3485. Świdziński W., Korzec A.: Implementation of simplified Newmarks's approach and FEM dynamic analysis for Eurocode 8 based design of OUOW Żelazny Most storage facility. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, 146 s.
 3486. Świdziński W., Maciejewski S., Walter A.: Modelling of the impact of the Main Structure and the Southern Extension on the ground and surface waters with sealed bottom of the Southern Extension by layer of very low permeability. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, 54 s., mapy
 3487. Świdziński W.: Teoretyczny opis reakcji nawodnionych piasków w warunkach niepełnego nasycenia. W: Modelowanie praktycznie ważnych procesów w geotechnice. Red. Waldemar Świdziński, Lesław Zabuski, Aleksandra Korzec, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, 22 s.
 3488. Świdziński W., Maciejewski S., Walter A.: Modelowanie wpływu oddziaływania Obiektu Głównego i Kwatery Południowej na wody podziemne i powierzchniowe przy założeniu uszczelniania dna Kwatery Południowej warstwą osadów o bardzo niskiej przepuszczalności. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, 59 s.
 3489. Modelowanie praktycznie ważnych procesów w geotechnice. Red. Waldemar Świdziński, Lesław Zabuski, Aleksandra Korzec, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, Ok. 250 s.
 3490. Świdziński W., Korzec A.: Opracowanie procedury projektowania zapór Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most do wyższych rzędnych metodą elementów skończonych oraz uproszczoną metodą Newmarka z uwzględnieniem obciążeń parasejsmicznych oraz zaleceń Eurokodu 8. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, 154 s.
 3491. Świdziński W.: Opinia dotycząca bezpieczeństwa zapór OUOW Żelazny Most i Kwatery Południowej w zależności od przyjętej technologii deponowania odpadów powyżej rzędnej 180 m n.p.m.. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, 11 s.
 3492. Świdziński W., Zabuski L., Korzec A.: Modelowanie praktycznie ważnych procesów w geotechnice: realizacja zadań w 2016 r.. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, Ok. 200 s.
 3493. Świdziński W., Smyczyński M.: Zmodyfikowany model reakcji nawodnionego piasku poddanego ścinaniu w warunkach niepełnego nasycenia. W: Modelowanie praktycznie ważnych procesów w geotechnice: realizacja zadań w 2016 r.. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, 17 s.
 3494. Świdziński W., Korzec A.: Opracowanie procedury projektowania zapór Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most do wyższych rzędnych metodą elementów skończonych oraz uproszczoną metodą Newmarka z uwzględnieniem obciążeń parasejsmicznych oraz zaleceń Eurokodu 8. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, 40 s.
 3495. Świdziński W.: Ocena stanu bezpieczeństwa OUOW Żelazny Most w roku 2015. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, 190 s.
 3496. Świdziński W., Mierczyński J., Smyczyński M.: Sprawozdanie z badań próbek modelowych osadów ze składowiska Żelazny Most o różnej zawartości frakcji drobnej, w cyklicznym aparacie trójosiowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, [16] s., zał.
 3497. Świdziński W.: Ocena stanu bezpieczeństwa OUOW Żelazny Most w roku 2016. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, 239 s.
 3498. Świdziński W., Korzec A.: Dynamika zapory ziemnej poddanej obciążeniu wstrząsem sejsmicznym. W: Modelowanie praktycznie ważnych procesów w geotechnice. Gdańsk: 2017, 25 s.
 3499. Świdziński W., Maciejewski S., Walter A.: Symulacje numeryczne oddziaływania OUOW na środowisko wód podziemnych wraz z aktualizacją modelu hydrogeologicznego obszaru projektowanej Kwatery Południowej oraz Obiektu Głównego OUOW Żelazny Most (dla gęstości odpadów 1,4 t/m3 i 1,6 t/m3). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, 89 s., mapy
 3500. Świdziński W., Maciejewski S., Walter A.: Symulacje numeryczne oddziaływania OUOW na środowisko wód podziemnych wraz z aktualizacją modelu hydrogeologicznego obszaru projektowanej Kwatery Południowej oraz Obiektu Głównego OUOW Żelazny Most (dla gęstości odpadów 1,4, 1,5 i 1,6 t/m3 z uwzględnieniem dodatkowych elementów drenażu). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, 77 s., mapy
 3501. Świdziński W., Maciejewski S., Walter A.: Symulacje numeryczne oddziaływania OUOW na środowisko wód podziemnych wraz z aktualizacją modelu hydrogeologicznego obszaru projektowanej Kwatery Południowej oraz Obiektu Głównego OUOW Żelazny Most. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, 74 s., mapy
 3502. Świdziński W., Korzec A.: Analiza numeryczna MES reakcji podłoża gruntowego pod zaporami początkowymi Kwatery Południowej z uwzględnieniem szybkiego tempa budowy zapór. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, 179 s.
 3503. Świdziński W., Maciejewski S., Walter A., Świtała B.: Numerical simulations of the impact of OUOW on the groundwater environment with the actualisation of the hydrogeological model of the area of the designed southern extention and the main structure of the OUOW Żelazny Most (for tailings density of 1,4 t/m3 and 1,6 t/m3). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, 89 s.
 3504. Świdziński W., Maciejewski S., Walter A., Świtała B.: Numerical simulations of the impact of OUOW on the groundwater environment with the modification of the hydrogeological model of the area of the designed southern extention and the main structure of the OUOW Żelazny Most. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, 73 s.
 3505. Świdziński W., Korzec A.: Opracowanie procedury projektowania zapór Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW)Żelazny Most do wyższych rzędnych metodą elementów skończonych oraz uproszczoną metodą Newmarka z uwzględnieniem obciążeń parasejsmicznych oraz zaleceń Eurokodu 8. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, 41 s.
 3506. Świdziński W., Zabuski L., Korzec A.: Modelowanie praktycznie ważnych procesów w geotechnice. 2017, ok. 190 s.
 3507. Świdziński Waldemar: Model zagęszczania gruntu w płaskim stanie odkształcenia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 176 s., rys. w tekście + Dodatek 24 s.
 3508. Świdziński Waldemar, Nguyen Vu Trong K.: Badania doświadczalne i modelowe przy jednokierunkowym wymuszeniu cyklicznym. Sprawozdanie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 14 s., 16 rys.
 3509. Świdziński Waldemar, Naguszewski Andrzej, Przewłócki Jarosław: Sprawozdanie z realizacji tematu C-1/3. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, 15 s., 5 rys.
 3510. Świdziński Waldemar: Zbadanie doświadczalnych zjawisk zagęszczania gruntów niespoistych. W: Modelowanie procesu zagęszczania gruntów niespoistych. Red. Waldemar Świdziński, Jacek Mierczyński, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 13 s., [12] rys.
 3511. Świdziński Waldemar: Badanie materiałów ziarnistych w aparacie trójosiowego ściskania z pomiarem odkształceń bocznych. W: Modelowanie procesu zagęszczania gruntów niespoistych. Red. Waldemar Świdziński, Jacek Mierczyński, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 13 s., [4] rys.
 3512. Świdziński Waldemar, Mierczyński Jacek, Sawicki Andrzej: Doświadczalna weryfikacja metody wyznaczania stałych sprężystości dla piasków. Doświadczalna analiza sił ssania przy obciążeniu nawodnionych próbek gruntu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1999, nls.
 3513. Świdziński Waldemar: Ocena stanu bezpieczeństwa składowiska Żelazny Most wg stanu na 2001 rok. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, 88 s.
 3514. Świdziński Waldemar: Doświadczalna weryfikacja kocepcji stanu ustalonego dla gruntów niespoistych. Opracowanie empirycznej metody opisu deformacji ośrodka sypkiego przed osiągnieciem stanu granicznego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, nls.
 3515. Świdziński Waldemar: Ocena stanu bezpieczeństwa składowiska Żelazny Most wg stanu na 2002 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, nls.
 3516. Sprawozdanie z działalności statutowej za rok 2004. Temat 4.1: Doświadczalne i teoretyczne modelowanie deformacji gruntów niespoistych. Red. Świdziński Waldemar, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, ok. 200 s.
 3517. Świdziński Waldemar: Ocena stanu bezpieczeństwa składowiska Żelazny Most wg stanu na 2003 rok. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 128 s. + zał.
 3518. Świeczkowski Sławomir: Opis niestabilności hydrodynamicznej w estuariach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, nls.
 3519. Świeczkowski Sławomir: Ocena wybranych członów równań zachowania dla przepływów stratyfikowanych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1997, 28 s., 34 rys.
 3520. Świeczkowski Sławomir: Modelowanie matematyczne przepływów ze zmienną gęstością w estuariach i zbiornikach wodnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, 37 s.
 3521. Świniański Jerzy, Tyborski Mirosław: Zastosowanie teorii zagęszczania do opisu pracy pala poddanego pionowemu obciążeniu cykicznemu. Gdańsk: PG WH, 1988, 68 s., rys.
 3522. Świtała B.: Analiza wpływu obecności roślin na stateczność skarp zbudowanych z gruntów niespoistych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2017, [22] s.
 3523. Taranowska S., Jankowski A.: Doskonalenie matematyczno-numeryczne modelu. Cz. 2. Model prądów wiatrowych i gęstościowych w M. Bałtyckim. Sopot: ZO PAN, 1976, 9 s.
 3524. Analizy wstępne i program badań regulacji ujścia Wisły pod Świbnem: część 1. Red. Tarnowska M., Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, Ok. 120 s., tab., wykr.
 3525. Tarnowska Maria: Tematyka morska na X Kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Badań Hydraulicznych Londyn 1963 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 23 s.
 3526. Tarnowska Maria, Onoszko Jerzy: Wzdłużbrzegowy transport rumowiska morskiego w świetle dotychczasowych badań. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1963, 32 s., 9 tabl.
 3527. Tarnowska Maria: Modelowanie zjawisk ruchu rumowiska dennego pod wpływem oddziaływania fali. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1964, 31 s.
 3528. Tarnowska Maria: Analiza działania filtru falowego zastosowanego w badaniach falowych w laboratorium IBW PAN. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 18 s., 21 rys.
 3529. Tarnowska Maria, Wiśniewski Zygmunt: Tensometryczny czujnik elektrooporowy do pomiaru sił naporu hydrodynamicznego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 27 s., 12 rys.
 3530. Tarnowska Maria, Wiśniewski Zygmunt: Tensometryczny czujnik elektrooporowy do pomiaru sił naporu hydrodynamicznego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 26 s., 12 rys., 5 tabl.
 3531. Tarnowska Maria: Analiza wpływu budowli wzdłużbrzegowych poddanych oddziaływaniu fali regularnej na dno piaszczyste w obszarze przyległym do budowli. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 108 s., 65 rys.
 3532. Tarnowska Maria: Kruszywo węglowe w zastosowaniu do hydraulicznych morskich przestrzennych badań modelowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 22 s., 10 rys., 10 tabl.
 3533. Tarnowska Maria: Formowanie się profilu równowagi brzegu przy ukośnym oddziaływaniu fali na dno. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 39 s., 48 rys.
 3534. Tarnowska Maria: Sprawozdanie ze stażu naukowego odbytego w Wielkiej Brytanni w 1975 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 10 s.
 3535. Tarnowska Maria, Zeidler Ryszard: Hydrauliczne badania modelowe prądów w morskiej strefie brzegowej oraz w rejonie ujścia rzeki. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 15 s., 49 rys.
 3536. Tarnowska Maria: Formowanie się profilu równowagi brzegu przy ukośnym oddziaływaniu fali na dno. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 29 s., 30 rys.
 3537. Tarnowska Maria: Sprawozdanie z pobytu służbowego we Francji w 1977 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 7 s.
 3538. Tarnowska Maria: Pomiary terenowe falowania, prądów i transportu osadów w rejonie stożka ujściowego Wisły pod Świbnem. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 60 s. + 6, 41 rys.
 3539. Tarnowska Maria, Pruszak Zbigniew: Hydrauliczne badania modelowe współoddziaływania ruchu wody i dna strefy przybrzeżnej w rejonie ujścia rzeki do morza. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 11 s., rys., fot., tabl.
 3540. Tarnowska Maria, Krystyna Pawluk, Mielczarski Aleksander: Określenie wzdłużnego transportu osądów brzegowych w rejonie ujścia Wisły pod Świbnem. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 14 s., 4 rys., 6 tabl.
 3541. Tarnowska Maria, Pruszak Zbigniew: Hydrauliczne trójwymiarowe badania procesów erozyjno-akumulacyjnych na odcinku brzegu zabudowanym wybranymi konstrukcjami hydrotechnicznym (ostrogi). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 17 s., 33 rys.
 3542. Tarnowska Maria: Zmiany erozyjne akumulacyjne na zabudowanym odcinku brzegu z nieciągłością (przetoka Jeziora Kopań). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1978, 6 s., 28 rys.
 3543. Tarnowska Maria, Skaja Marek: Procesy hydrauliczne i litodynamiczne na brzegu z budowlą poprzeczną - trójwymiarowe badania hydrauliczne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 9 s., 40 rys.
 3544. Tarnowska Maria, Szmytkiewicz Marek: Hydrauliczne badania modelowe portu zewnętrznego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 3 s., 35 rys.
 3545. Tarnowska Maria: Wpływ falochronów brzegowych na przebieg procesów litodynamicznych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 13 s., 15 rys.
 3546. Tarnowska Maria: Falowanie, układy prądowe, ukształtowanie dna i natężenie transportu osadów w sąsiedztwie budowli brzegowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 25 s., 40 rys., 12 tabl.
 3547. Tarnowska Maria, Zeidler Ryszard: Przepływy wody w morskiej strefie brzegowej analiza równań i pomiary laboratoryjne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 19 s., 10 rys.
 3548. Tarnowska Maria: Wpływ długości ostrogi na zmiany batymetryczne brzegu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 8 s., 4 rys.
 3549. Tarnowska Maria: Określenie wpływu budowli wzdłużnych na strefę brzegową. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 12 s., 14 rys., fot.
 3550. Tarnowska Maria: Badania struktury przepływów wody i ruchu rumowiska w morskiej strefie brzegowej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 144 s., lit., rys.
 3551. Tarnowska Maria: Synteza prac badawczych wykonanych w latach 1981 - 1985 w temacie MR-I/15.3.2. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 146 s., rys.
 3552. Tarnowska Maria, Skaja Marek: Analiza transportu osadów powierzchniowych wzdłuż południowo-zachodniego brzegu Zalewu Szczecińskiego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 72 s., 9 rys.
 3553. Tarnowska Maria: Określenie wpływu budowli wzdłużnych na strefę brzegową. Cz.II. Wyniki doświadczeń wykonanych w basenie falowym z dnem stałym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 12 s., 14 rys.
 3554. Tarnowska Maria: Badania modelowe zmian dennych wokół budowli wzdlużnej ustawionej wewnątrz strefy przyboju. Sprawozdanie techniczne. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 5 s., 3 rys.
 3555. Tarnowska Maria: Analiza wyników pomiarów pola falowego i prądowego w otoczeniu budowli równoleglej do brzegu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1986, 8 s., 28 rys.
 3556. Tarnowska Maria, Gliszewski Marcin: Badania doświadczalne wpływu budowli wzdlużnej usytuowanej wewnątrz strefy przyboju na pole falowe układ prądów i batymetrię. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 11 s., 29 rys.
 3557. Tarnowska Maria, Gliszewski Marcin: Wpływ budowli wzdłużnej usytuowanej na linii wody na warunki hydro- i litodynamiczne w jej otoczeniu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1987, 6 s., 2 rys.
 3558. Tarnowska Maria, Gliszewski Marcin: Wpływ budowli wzdłużnej usytuowanej w linii załamania fali na warunki hydro- i litodynamiczne w jej otoczeniu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 8 s., 4 rys.
 3559. Tarnowska Maria: Badania doświadczalne wpływu budowli wzdłużnej, usytuowanej na linii wody na pole falowe, układ prądów oraz przebudowę dna. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 10 s., 21 rys.
 3560. Tarnowska Maria, Gliszewski Marek: Hydrauliczne badania modelowe opasek brzegowych poddanych działaniu fal sztormowych. Sprawozdanie z II serii badań. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 17 s., 26 rys.
 3561. Tarnowska Maria, Gliszewski Marcin: Wyniki laboratoryjnych pomiarów falowania, prądów i zmian głębokości wokół falochronu brzegowego podanego ukośnemu falowaniu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 8 s., 25 rys.
 3562. Tarnowski A.: Badania modelowe hydrotechnicznej zabudowy ujścia rzeki Wisły: etap II - 1988. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 26 s., tab., rys., fot.
 3563. Tarnowski Aleksander, Pichoń Jan: Etude d`une installation pour la mesure des fluctuations de pression sur un radier en aval d`un seuil creager. 1965, 14 s., 12 rys.
 3564. Tarnowski Aleksander: Etudes sur les modeles reduits de l`influence du fonctionnement des vannes des barrages de basse chute sur les deformations locales du lit en biet oval. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 11 s.
 3565. Tarnowski Aleksander: Hydrauliczne badania laboratoryjne rozmyć przy grodzy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 8 s., 16 fot.
 3566. Tarnowski Aleksander: Hydrauliczne badania wpływu ubezpieczń grodzy na erozję lokalną. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 10 s., 4 rys., 3 tabl.
 3567. Tarnowski Aleksander: Hydrauliczne badania wpływu ubezpieczeń grodzy na erozję lokalną. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 15 s., 10 rys.
 3568. Tarnowski Aleksander: Hydrauliczne badania modelowe zamknięć awaryjno-remontowych wlotów do turbin elektrowni wodnej we Włocławku na rzece Wiśle. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1965, 17 s., 16 rys.
 3569. Tarnowski Aleksander: Sprawozdanie z pobytu służbowego we Francji 26.IX.1965 r - 20.I.1966 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 7 s.
 3570. Tarnowski Aleksander: Sprawozdanie z podróży do Rumunii w 1964 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1966, 6 s.
 3571. Tarnowski Aleksander, Walczak Paweł, Nobis Władysław: Badania rozmyć poniżej jazu na modelu wycinkowym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 10 s., 8 rys.
 3572. Tarnowski Aleksander: Metodyka badań hydrodynamicznych obciążeń zamknięć płaskich. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 11 s., 5 rys.
 3573. Tarnowski Aleksander: Stanowisko do badań hydrodynamicznych obciążeń zamknięć typu zasuwowego jazu niskiego spadu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 6 s., 5 rys., 4 fot.
 3574. Tarnowski Aleksander: Badania instalacji monometryczno-czujnikowej do pomiaru pulsacji ciśnienia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 27 s., 21 rys., 6 fot.
 3575. Tarnowski Aleksander: Laboratoryjna i polowa technika pomiarowa w badaniach maszyn hydraulicznych i ich wyposażenia. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 8 s.
 3576. Tarnowski Aleksander: Sprawozdanie z pobytu służbowego we Francji w okresie od 9.10. do 25.10.1971 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 4 s.
 3577. Tarnowski Aleksander: Charakterystyki pionowego obciążenia hydrodynamicznego zamknięć płaskich w swobodnym strumieniu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 125 s., rys., fot. + aneks
 3578. Tarnowski Aleksander, Walczak Paweł, Jakimowicz Władysław: Hydrauliczne badania modelowe na modelach wycinkowych i przestrzennym jazu w Jeziorsku na rzece Warcie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 13 s., 19 rys., 7 tabl., 30 fot.
 3579. Tarnowski Aleksander: Wpływ konstrukcji i zamknięć zasuwowych opuszczanych w swobodnym strumieniu na charakterystyki pionowego obciążenia hydrodynamicznego. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 17 s., 26 rys.
 3580. Tarnowski Aleksander, Walczak Paweł: Hydraulic Model For ujar Al Kabir Navigation Lock. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 16 s., rys., 36 fot.
 3581. Tarnowski Aleksander, Walczak Paweł: Hydraulic Model Studies For Mujar Al Kabir Head Regulator. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 29 s., rys., 65 fot.
 3582. Tarnowski Aleksander, Walczak Paweł: Hydrauliczne badania modelowe stopnia wodnego Dwory na rzece Wiśle. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 21 s., 24 rys., 41 fot.
 3583. Tarnowski Aleksander, Mroczowski Jerzy, Grzegory Lucjan: Badania kontrolne zapory wodnej w Rożnowie. Warszawa: Inst. Gosp. Wodnej, 1976, 21 s., 27 rys.
 3584. Tarnowski Aleksander: Kompleksowe badania modelowe śluz żeglugowych z awanportami dla Kaskady Górnej Wisły i Odry. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1979, 19 s., 45 rys., 21 tabl.
 3585. Tarnowski Aleksander: Kompleksowe badania modelowe śluz żeglugowych z awanportu dla kaskady Górnej Wisły i Odry. Cz. 1. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 17 s., 43 rys., 3 fot.
 3586. Tarnowski Aleksander, Nobis Władysław, Walczak Paweł: Powstawanie, charakterystyka i przebieg zjawisk lodowych w kaskadzie Donej Wisły w warunkach pracy energetycznej i żeglugowej. Etap I/80. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1980, 17 s.
 3587. Tarnowski Aleksander: Kompleksowe badania śluz żeglugowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1981, 19 s., 28 rys., 3 tabl.
 3588. Tarnowski Aleksander: Kompleksowe badania śluz żeglugowych. Napełnianie komory śluzy szczeliną pod wrotami segmentowymi przy zmiennej prędkości obwodowej segmentu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 5 s., 3 rys.
 3589. Tarnowski Aleksander: Kompleksowe badania śluz żeglugowych. Zrzut wody do awanportu w czasie opróżniania komory śluzy przez otwory we wrotach wspornych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1982, 31 s., 35 rys., 1 tabl., 17 fot.
 3590. Tarnowski Aleksander: Kompleksowe badania śluz żeglugowych. Obciążenia hydrodynamiczne działające na wrota segmentowe i warunki przepuszczania wody przez komorę śluzy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 12 s., 26 rys. 5 fot., 3 tabl.
 3591. Tarnowski Aleksander: Kompleksowe badania śluz żeglugowych. Wchodzenie nieobciążonego zestawu do komory śluzy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1983, 9 s., 6 rys.
 3592. Tarnowski Aleksander: Badania modelowe śluz niskiego spadu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 66 s., 65 rys., lit.
 3593. Tarnowski Aleksander: Badania modelowe swobodnego spływu kry lodowej na rzece Wiśle w rejonie projektowanego mostu w Zakroczymiu. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1985, 24 s., rys., fot., tabl.
 3594. Tarnowski Aleksander: Badania modelowe hydrotechnicznej zabudowy ujścia rzeki Wisły. Sprawozdanie przejściowe z prac wykonanych w roku 1988. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1988, 15 s., 19 rys.
 3595. Tarnowski Aleksander: Badania modelowe hydrotechnicznej zabudowy ujścia rzeki Wisły. Sprawozdanie przejściowe z prac wykonanych w roku 1989. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1989, 12 s., 8 rys., 3 tabl.
 3596. Tarnowski Aleksander: Badania modelowe hydrotechnicznej zabudowy ujścia rzeki Wisły. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, 69 s., 40 rys., 7 tabl.
 3597. Tarnowski Aleksander: Zmiany stożka ujściowego Wisły w świetle pomiarów w naturze i badań na modelu hydraulicznym. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995
 3598. Tejchman Andrzej, Świniański Jerzy, Żółtowski Marek: Weryfikacja metody obliczeń pala poddanego pionowemu obciążeniu cyklicznemu wraz z programem na IBM PC i niezbędnymi instrukcjami. Gdańsk: PG, 1990, 78 s., 33 rys., 2 tabl., lit.
 3599. Thamnn B., Krieger B., Leśniewska Danuta: Full-scule test of a geotextile reinforced Soil Wall. Haga: 1990, 11 s.
 3600. Prognozowanie zjawisk powodziowych i środki przeciwdziałania w świetle powodzi w lipcu 1997 roku. Red. Kazimierz Thiel, Warszawa: Polska Akademia Nauk, Wydział IV Nauk Technicznych, 1998, 76 s.
 3601. Thiel K., Bochenek W., Gil E., Mrozek T., Rączkowski W., Wójcik A., Zabuski L.: Badania płytkich ruchów masowych w Beskidzie Niskim: sprawozdanie końcowe. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2007, 67 s., zał.
 3602. Thiel Kazimierz: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Czechosłowacji w 1967 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1967, 3 s.
 3603. Thiel Kazimierz: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Czechosłowacji w 1968 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 2 s.
 3604. Thiel Kazimierz: Badania własności mechanicznych skał podłoża projektowanej zapory w Nidzicy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1968, 49 s., 36 rys.
 3605. Thiel Kazimierz: Sprawozdanie ze stażu naukowego we Francji w 1969 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 2 s.
 3606. Thiel Kazimierz: Metodyka sprawozdania stateczności podłoża zapory ciężkiej na przykładzie projektowanej zapory w Niedzicy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 55 s., 66 rys., 22 tabl.
 3607. Thiel Kazimierz: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Jugosławii w 1969 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 2 s.
 3608. Thiel Kazimierz: Badania własności mechanicznych skał podłoża projektowanej zapory w Nidzicy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 54 s., 66 rys., 11 tabl.
 3609. Thiel Kazimierz: Mecanique de Roches en France. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1969, 37 s. + 20
 3610. Thiel Kazimierz: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Jugosławii w 1970 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1970, 3 s.
 3611. Thiel Kazimierz: Badania własności mechanicznych skał podłoża projektowanej zapory w Besku. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 40 s., 26 rys., 39 fot.
 3612. Thiel Kazimierz: Metoda interpretacji polowych badań odkształcalności skał podłoża budowli piętrzących. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 49 s., 28 rys., 14 tabl.
 3613. Thiel Kazimierz: Bezpieczeństwo budowli piętrzących i zbiorników wodnych na tle stateczności podłoża. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1971, 24 s., 1 tabl.
 3614. Thiel Kazimierz, Kaźmierski Janusz: Ocena prawidłowości metod wyznaczania wytrzymałości skał na ścinanie w świetle wyników badań laboratoryjnych i polowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 64 s., 88 rys., 13 tabl.
 3615. Thiel Kazimierz, Dobosz W., Kaźmierski Janusz: Wstępna analiza stateczności zbocza osuwiskowego w Lipowicy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 20 s., 4 rys.
 3616. Thiel Kazimierz: Sprawozdanie z pobytu za granicą na Międzynarodowym Symposium w Stuttgardzie w 1972 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 3 s.
 3617. Thiel Kazimierz: Laboratoryjne badania wytrzmałości na ścinanie skał przewarstwiających piaskowce cergowskie na zboczu osuwiskowym w Lipowicy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 41 s., 43 rys., 11 zał.
 3618. Thiel Kazimierz: Analiza wyników badań Geologiczno-inżynierskich na osuwisku w Lipowicy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1972, 45 s., 23 rys., 8 tabl.
 3619. Thiel Kazimierz: Elektrownia szczytowo-pompowa "Porąbka-Żar". Stateczność obwałowań zbiornika górnego. Strona południowa. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 25 s., 20 rys., 8 tabl.
 3620. Thiel Kazimierz: Laboratoryjne badania wytrzymałości skał na ścinanie. Osuwisko w Kotelnicy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 9 s., 31 rys., 5 tabl., 14 fot.
 3621. Thiel Kazimierz, Bober Lesław: Badania stateczności zbocza osuwiskowego w Lipowicy k.Dukli. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 77 s., 50 rys., 15 tabl. + 27 zał.
 3622. Thiel Kazimierz: Mechanika skał we Francji. Sprawozdanie z wizytacji ośrodków badawczych w ramach wymiany między PAN i Centre National de la Recherche Scientifique w 1972 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 55 s., 1 rys.
 3623. Thiel Kazimierz: Metodyka polowych badań odkstałcalności skał. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 9 s., 3 rys.
 3624. Thiel Kazimierz: Metodyka polowych badań wytrzymałości skał na ścinanie. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 12 s., 7 rys.
 3625. Thiel Kazimierz: Sprawozdanie z pobytu za granicą na XI Kongresie Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór w Madrycie w 1973 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 3 s.
 3626. Thiel Kazimierz: Sprawozdanie z pobytu za granicą na Sympozium w Cannes - Francja w 1973 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 3 s.
 3627. Thiel Kazimierz: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Francji w 1972 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 4 s.
 3628. Thiel Kazimierz: Laboratoryjne badania wytrzymałości skał na ścinanie. Osuwisko w Kotelnicy. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1973, 9 s., 5 rys., 3 tabl.
 3629. Thiel Kazimierz: Laboratoryjne badania wytrzmałości na ścinanie skał podłoża zapory w Młotach (badania na obetonowanych kostkach 40 x 60 x 40 cm). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 12 s., 33 rys., 4 tabl., 12 fot.
 3630. Thiel Kazimierz: Sprawozdanie z pobytu na Międzynarodowej Konferencji na temat "Podstawy genetyczne inżyniersko-geologicznego rozpoznywania gruntów i skał". Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 3 s.
 3631. Thiel Kazimierz: Analiza warunków geologiczno-inżynierskich rejonu posadowienia zapory w Młotach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 15 s., 5 rys., 6 zał.
 3632. Thiel Kazimierz: Laboratoryjne badania wytrzymałości skał na ścinanie. Osuwisko w Dobczycach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 13 s., 14 rys., 7 zał.
 3633. Thiel Kazimierz: Program dodatkowych badań wytrzymałości skał na ścinanie dla komory elektrowni w Porąbce - Żar. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 6 s.
 3634. Thiel Kazimierz: Wyznaczanie wytrzymałości na ścinanie skał na zboczach osuwiskowych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 42 s., 42 rys. 13 zał.
 3635. Thiel Kazimierz, Zabuski Lesław: Metody rozpoznawania skał podłoża budowli piętrzących. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1974, 59 s., 27 rys., 9 tabl.
 3636. Thiel Kazimierz: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego na XXIV Kolokwium Geomechaniki w Salzburgu (Austria) w 1975 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 4 s.
 3637. Thiel Kazimierz: Bezpieczeństwo budowli piętrzących i zbiorników wodnych na tle stateczności podłoża. Gdańsk: 1975, 37 s.
 3638. Thiel Kazimierz, Zabuski Lesław: Określenie wielkości ciśnień przenoszonych przez górotwór w sztolniach ciśnieniowych elektrowni pompowej w Młotach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 47 s., 21 rys., 6 tabl.
 3639. Thiel Kazimierz, Zabuski Lesław: Analiza opadów atmosferycznych i położenie zwierciadła wody gruntowej na zboczach osuwiskowych w Kotelnicy i Dobczycach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 19 s., 8 rys.
 3640. Thiel Kazimierz: Badanie i prognozowanie stateczności zboczy skalnych. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 82 s., 59 rys. + 21 s., 6 rys.
 3641. Thiel Kazimierz, Szymański Jacek: Określenie rozkładu naprężeń w podłożu skalnym przy uwzględnieniu różnych jego charakterystyk. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 26 s., 19 rys. + 5
 3642. Thiel Kazimierz: Sprawozdanie z pobytu w Sofii w 1975 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 3 s.
 3643. Thiel Kazimierz: Wytyczne do badań i prognozowania osuwisk na zboczach zbiorników wodnych we fliszu karpackim. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 42 s., 6 rys.
 3644. Thiel Kazimierz: Sprawozdanie z pobytu we Francji w 1975 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1975, 10 s.
 3645. Thiel Kazimierz: Sprawozdanie z pobytu w Czechosłowacji w 1976 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 4 s.
 3646. Thiel Kazimierz, Szymański Jacek: Analiza stateczności podłoża projektowanej zapory w Młotach (na rzece Bystrzycy). Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 38 s., 7 rys.
 3647. Thiel Kazimierz, Zabuski Lesław: Kreślanie wielkości ciśnień przenoszonych przez górotwór w sztolniach ciśnieniowcyh elektrowni pompowej w Młotach. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 7 s. + 2, 2 rys. + 2
 3648. Thiel Kazimierz, Dembski Bogumił: Wytrzymałość podłoży skalnych z punktu widzenia posadowionych na nich budowli. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 227 s., rys., fot., tabl.+ 122 s., rys., tabl.+ 72 s., rys.+ program + 91 s. + program + 80 s., 32 rys.
 3649. Thiel Kazimierz, Szymański Jacek, Zabuski Lesław: Nadzór naukowy nad polowymi badaniami własności mechanicznych skał dla następujących obiektów elektrowni pompowej w Młotach - zapora, elektrownia, sztolnie ciśnieniowe. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1976, 20 s., rys., tabl.
 3650. Thiel Kazimierz: Mechanika skał w inżynierii wodnej. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 235 s., rys., tabl.
 3651. Thiel Kazimierz: Sprawozdanie z pobytu w Czechosłowacji w 1977 r. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1977, 4 s.
 3652. Thiel Kazimierz, Zabuski Lesław, Dembski Bogusław: Metodyka ustalania stateczności masywów skalnych z uwzględnieniem ciśnień wody. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1984, 36 s., 8 rys.
 3653. Thiel Kazimierz: