morze

Hydraulika Morska i Inżynieria Brzegowa

 • generacja, propagacja i prognozowanie falowania morskiego
 • hydrodynamika falowania wodnego
 • prądy i cyrkulacja przybrzeżna
 • wzajemne oddziaływanie falowania morskiego z budowlami i konstrukcjami
 • transport rumowiska w strefie przybrzeżnej
 • ochrona brzegów i gospodarka w strefie przybrzeżnej
 • dyspersja zanieczyszczeń w strefie brzegowej
ujscie

Hydraulika Rzek, Zbiorników i Estuariów

 • przepływ ustalony i nieustalony
 • przepływy stratyfikowane w estuariach
 • dyspersja zanieczyszczeń
 • przepływ w rzekach i zbiornikach z pokrywą lodową
 • termika wód śródlądowych
 • ruch rumowiska w rzekach i ich ujściach oraz erozja lokalna
 • hydrauliczne badania modelowe
grunt

Geomechanika i Geotechnika

 • mechanika gruntów zbrojonych
 • mechanika zagęszczania i upłynniania gruntów
 • modelowanie ośrodków rozdrobnionych
 • problemy współoddziaływania konstrukcji i podłoża
 • filtracja i dyspersja hydrodynamiczna w ośrodkach porowatych
 • mechanika skał
 • modelowanie zmian zasolenia wód gruntowych w strefie brzegowej morza
 • filtracja wody przez wały i zapory oraz ich podłoże
 • analiza stateczności budowli ziemnych